అక్కదు (అక్కదు)


దుర్గము

Bible Results

"అక్కదు" found in 1 books or 1 verses

ఆదికాండము (1)

10:10 షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అక్కదు కల్నే అను పట్టణములు అతని రాజ్యమునకు మొదలు.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
No Data Found

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , శ్రమ , యేసు , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , బిలాము , మరియ , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , ప్రేమ , అబ్రాహాము , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సాతాను , సెల , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , యూదా , సొలొమోను , లోతు , రాహేలు , దేవ�%B , రాహాబు , సీయోను , బబులోను , జక్కయ్య , యాషారు , ఇస్కరియోతు , స్వస్థ , యెహోషాపాతు , ఇస్సాకు , ఐగుప్తు , యోకెబెదు , అతల్యా , సారెపతు , సమరయ , నోవహు , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , గిలాదు , ఆకాను , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , ఏలీయా , కూషు , మగ్దలేనే మరియ , గిల్గాలు , యోబు , తెగులు , అబ్దెయేలు , ఆసా , రోగము , కనాను , ఆషేరు , రక్షణ , హిజ్కియా , తీతు , అకుల , వృషణాలు , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , సీమోను , దొర్కా , మార్త , బెసలేలు , సబ్బు , తామారు , యొర్దాను , యెహోవా వశము , యెఫ్తా , ఏఫోదు , ఎలీషా , కయీను , పరదైసు , హాము , రిబ్కా , ఊజు , అంతియొకయ , జెరుబ్బాబెలు ,

Telugu Keyboard help