ఆమేన్ (ఆమేన్)


నిశ్చయముగా లేక అట్లు జరుగును

Bible Results

"ఆమేన్" found in 17 books or 49 verses

సంఖ్యాకాండము (1)

5:22 శాపము కలుగజేయు ఈ నీళ్లు నీ కడుపు ఉబ్బునట్లును నీ నడుము పడునట్లును చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెప్పి యాజకుడు ఆ స్త్రీచేత శపథ ప్రమాణము చేయించిన తరువాత ఆ స్త్రీ ఆమేన్‌ అని చెప్పవలెను.

ద్వితీయోపదేశకాండము (12)

27:15 మలి చిన విగ్రహమునేగాని పోతవిగ్రహమునేగాని చేసి చాటున నుంచువాడు శాపగ్రస్తుడని యెలుగెత్తి ఇశ్రా యేలీయులందరితోను చెప్పగా ఆమేన్‌ అనవలెను.
27:16 తన తండ్రినైనను తన తల్లినైనను నిర్లక్ష్యము చేయు వాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అన వలెను.
27:17 తన పొరుగువాని సరిహద్దురాయిని తీసివేయు వాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:18 గ్రుడ్డివాని త్రోవను తప్పించువాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:19 పరదేశికేగాని తండ్రిలేనివానికేగాని విధవరాలికే గాని న్యాయము తప్పి తీర్పు తీర్చువాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:20 తన తండ్రి భార్యతో శయనించువాడు తన తండ్రి కోకను విప్పినవాడు గనుక వాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:21 ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగ్రస్తు డని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:22 తన సహోదరితో, అనగా తన తండ్రికుమార్తెతో గాని తన తల్లికుమార్తెతో గాని శయనించువాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:23 తన అత్తతో శయనించువాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:24 చాటున తన పొరుగువానిని కొట్టువాడు శాప గ్రస్తు డని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:25 నిర్దోషికి ప్రాణహాని చేయుటకు లంచము పుచ్చు కొనువాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.
27:26 ఈ విధికి సంబంధించిన వాక్యములను గైకొనక పోవుటవలన వాటిని స్థిరపరచనివాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరుఆమేన్‌ అనవలెను.

1 దినవృత్తాంతములు (1)

16:36 మేము నీ పరిశుద్ధనామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించునట్లు నిన్ను స్తుతించుచు అతిశయించునట్లు అన్యజనుల వశములోనుండి మమ్మును విడిపింపుము. అని ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములన్నిటను స్తోత్రము నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన్‌ అని చెప్పి యెహోవాను స్తుతించిరి.

నెహెమ్యా (1)

8:6 ఎజ్రా మహా దేవుడైన యెహోవాను స్తుతింపగా జనులందరు తమ చేతులెత్తిఆమేన్ఆమేన్‌ అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు పంచుకొని యెహోవాకు నమస్కరించిరి.

కీర్తనల గ్రంథము (4)

41:13 ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా శాశ్వతకాలమునుండి శాశ్వతకాలమువరకు స్తుతింపబడును గాక. ఆమేన్‌. ఆమేన్‌.
72:19 ఆయన మహిమగల నామము నిత్యము స్తుతింపబడును గాక సర్వభూమియు ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన్‌ . ఆమేన్‌.
89:52 యెహోవా నిత్యము స్తుతినొందును గాక ఆమేన్ఆమేన్‌.
106:48 ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములన్నిటను స్తుతినొందును గాక ప్రజలందరుఆమేన్‌ అందురుగాక. యెహోవానుస్తుతించుడి.

మార్కు (1)

16:20 వారు బయలుదేరి వాక్యమంతట ప్రకటించిరి. ప్రభువు వారికి సహకారుడైయుండి, వెనువెంట జరుగుచువచ్చిన సూచక క్రియలవలన వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను. ఆమేన్‌.

రోమీయులకు (5)

1:25 అట్టివారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి, సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించిరి. యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై యున్నాడు, ఆమేన్‌.
9:5 పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబట్టి క్రీస్తువీరిలో పుట్టెను. ఈయన సర్వాధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై యున్నాడు. ఆమేన్‌.
11:36 ఆయన మూలమునను ఆయన ద్వారాను ఆయన నిమిత్తమును సమస్తము కలిగియున్నవి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.
15:33 సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకందరికి తోడై యుండును గాక. ఆమేన్‌.
16:27 అద్వితీయ జ్ఞాన వంతుడునైన దేవునికి, యేసుక్రీస్తుద్వారా, నిరంతరము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్‌.

1 కోరింథీయులకు (2)

14:16 లేనియెడల నీవు ఆత్మతో స్తోత్రము చేసినప్పుడు ఉపదేశము పొందనివాడు నీవు చెప్పుదానిని గ్రహింపలేడు గనుక, నీవు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించినప్పుడు ఆమేన్‌ అని వాడేలాగు పలుకును?
16:24 క్రీస్తుయేసునందలి నా ప్రేమ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన్‌.

గలతియులకు (2)

1:5 దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.
6:18 సహోదరులారా, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీ ఆత్మతో ఉండును గాక. ఆమేన్‌.

ఎఫెసీయులకు (1)

3:21 క్రీస్తుయేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్‌.

ఫిలిప్పీయులకు (1)

4:20 మన తండ్రియైన దేవునికి యుగ యుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

1 తిమోతికి (2)

1:17 సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృ శ్యుడునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్‌.
6:16 సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించుచు అమరత్వముగలవాడైయున్నాడు. మనుష్యులలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన్‌.

2 తిమోతికి (1)

4:18 ప్రభువు ప్రతి దుష్కార్యమునుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేరునట్లు నన్ను రక్షించును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన్‌.

హెబ్రీయులకు (2)

13:21 యేసు క్రీస్తుద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని మనలో జరిగించుచు, ప్రతి మంచి విషయములోను తన చిత్తప్రకారము చేయుటకు మిమ్మును సిద్ధపరచును గాక. యేసుక్రీస్తుకు యుగయుగములకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్‌.
13:25 కృప మీ అందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన్‌.

1 పేతురు (3)

4:11 ఒకడు బోధించినయెడల దైవోక్తులను బోధించునట్టు బోధింపవలెను; ఒకడు ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అను గ్రహించు సామర్థ్యమునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోను యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచ బడును. యుగయుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుండును గాక. ఆమేన్‌.
5:11 యుగయుగములకు ప్రభావమాయనకు కలుగునుగాక. ఆమేన్‌.
5:14 ప్రేమగల ముద్దుతో ఒకనికి ఒకడు వందనములు చేయుడి. క్రీస్తునందున్న మీకందరికిని సమాధానము కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

2 పేతురు (1)

3:18 మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభి వృద్ధిపొందుడి. ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంతదినము వరకును మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

ప్రకటన గ్రంథం (9)

1:6 మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తమువలన మన పాపములనుండి మనలను విడిపించినవానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన్‌. ఆయన మనలను తన తండ్రియగు దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులనుగాను జేసెను.
1:7 ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచ్చుచున్నాడు; ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును, ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకొందురు; అవును ఆమేన్‌.
3:14 లవొదికయలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఆమేన్‌ అనువాడును నమ్మకమైన సత్యసాక్షియు దేవుని సృష్టికి ఆదియునైనవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా
5:14 ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన్‌ అని చెప్పగా ఆ పెద్దలు సాగిలపడి నమస్కారము చేసిరి.
7:11 దేవదూతలందరును సింహాసనముచుట్టును పెద్దలచుట్టును ఆ నాలుగు జీవులచుట్టును నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాష్టాంగపడి ఆమేన్‌;
7:12 యుగయుగములవరకు మా దేవునికి స్తోత్రమును మహిమయు జ్ఞానమును కృతజ్ఞతా స్తుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును కలుగును గాకని చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి; ఆమేన్‌.
19:4 అప్పుడు ఆ యిరువది నలుగురు పెద్దలును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన్‌, ప్రభువును స్తుతించుడి అని చెప్పుచు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి.
22:20 ఈ సంగతులనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చువాడు అవును, త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు. ఆమేన్‌; ప్రభువైన యేసూ, రమ్ము.
22:21 ప్రభువైన యేసు కృప పరిశుద్ధులకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన్‌.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"ఆమేన్" found in 9 lyrics.

అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆశీనుడవైన

ఆ హల్లెలూయా

ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహానీయము - O Yesu Nee Prema Entho Mahaaneeyamu

నేను - వెళ్ళే మార్గము - నా యేసుకే తెలియును

నేను వెళ్ళే మార్గము – Nenu Velle Maargamu

ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే అనుదినం - Prabhu Sannidhilo Aanandame Ullaasame Anudinam

రండి యుత్సహించి పాడుదుము - రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే

రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా - Raajula Raajaa Prabhuvula Prabhuvaa

సీయోను నీ దేవుని కీర్తించి కొనియాడుము - Seeyonu Nee Devuni Keerthinchi Koniyaadumu

Sermons and Devotions

Back to Top
"ఆమేన్" found in 192 contents.

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలు
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలుమీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు 1 యోహాను 4:4నేనేది సాధించలేకపోతున్నాను, ఏ పని చేసినా అందులో ఫలితం లేకుండా పోతుందనే ఆలోచన మనలను ఎప్పుడూ క్రిందకు పడేస్తుంది. ఎంతో కష్టపడి, శ్రమపడి చేసే

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితంనీవు దేనినైన యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. యోబు 22:28శక్తి అనే పదానికి గ్రీకు భాషలో ఒకే అర్ధమిచ్చు 5 వేరు వేరు పదాలున్నాయి . ఒకరోజు సమాజమందిరములో యేసు క్ర

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలు
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలుమీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు 1 యోహాను 4:4నేనేది సాధించలేకపోతున్నాను, ఏ పని చేసినా అందులో ఫలితం లేకుండా పోతుందనే ఆలోచన మనలను ఎప్పుడూ క్రిందకు పడేస్తుంది. ఎంతో కష్టపడి, శ్రమపడి చేసే

శోధనలు జయించుటకు 4 బలమైన ఆయుధములు
నాకైతే తెలియదు మనలో ఎంతమంది ఈ శోధనను జయించ గలుగుతారో, నీవొక క్రైస్తావుడవో కాదో, నీ వెవరైనా సరే! నీవు ఏమి చేసినా సరే! శోధనపై విజయం పొందాలంటే కేవలం యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సహాయం ద్వారానే ఇది సాధ్యం. ఈ లోకంలో ఉన్న మానవులు అనేకమంది ఈ శోధనలను జయించలేక ఇబ్బందులు పడుతూ కొంతమంది వాటిని తాళలేక ఆత్మహత్యలకు ప

హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303 రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70 మూల వాక్యాలు :{Heb,1,3-4} “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె

ఈ జీవితానికి 4 ప్రశ్నలు
ఈ లోకంలో జీవము కలిగినవి ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో ఉత్తమమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు మానవుడే. ఈ జ్ఞానం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది. అనాది కాలం నుండి ఈ 21వ శతాబ్దపు మానవుని జీవనా విధానంలొ ఆధునికతకు అవధులు లేని ఎన్నో మార్పులు. సామాజిక సామాన్య తత్వ శాస్త్రాలలొ మానవుని జ్ఞానం అంతా ఇంతా కాదు. ఈ విజ్ఞాన తత్వశాస్త

దేవుని విశ్వాస్యత
~ దేవుని యొక్క విశ్వాస్యతను గురించి ధ్యానించడమే క్రిస్మస్. ఆకాశంలోని ఇంద్రధనుస్సు.. నేటికీ మనకు కనిపించే దేవుని వాగ్దానము. దేవుని వాగ్దానములు ఆయన యొక్క విశ్వాస్యతను ప్రత్యక్షపరుస్తాయి. రక్షణ గురించి ఆయన చేసిన వాగ్దానము అన్నింటిలోకెల్లా గొప్ప వాగ్దానమైయున్నది. ఈ క్రిస్మస్ మాసములో దేవుని విశ్వాస్యత

నిజమైన ద్రాక్షావలి
యోహాను సువార్త 15:1.” నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు.2. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 3. నేను మీతో చెప్పిన మాటనుబట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులైయున్నారు. 4. నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు

కృతజ్ఞతార్పణలపండుగ
తండ్రి, కుమారా, పరిశుద్ధాత్మ అయిన త్రియేక దేవుడు తన శక్తిగల మాటతో ఈ సర్వ సృష్టిని సృష్ఠించి, ఏకరీతిగా పరిపాలిస్తూ, మానవాళికి అవసరమైన సర్వ సంపదలను సృష్ఠించి వారిని పోషిస్తూ ఆదరిస్తున్న దేవునికి మానవుడు ఏ విధంగా కృతజ్ఞతను కానపర్చుకోవాలో వివరిస్తూ నిర్గమకాండం 23:16 లో “నీవు పొలములో విత్తిన నీ వ్యవసా

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 1వ అధ్యాయం - Revelation 1 Detailed Study
Previous - Revelation Chapter 2 వివరణ > >   ఉపోద్ఘాతం: క్రీస్తు రెండవ రాకడ మర్మము ప్రతిఒక్కరికీ తెలియపరచబడాల

దేవుని దీవెనెలన్నిటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము
~ దేవుడు ఈ సంవత్సరమంతా మన జీవితాల్లో నెరవేర్చిన వాగ్దానములను బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసే ఆశీర్వాద సమయమే క్రిస్మస్ మాసము. దేవుడు మనకు ఎటువంటి మేలులు చేకూర్చాడో తలచుకొని ఆయనను స్తుతించడం ఎంతో గొప్ప ధన్యత. లెక్కింపశక్యమైన దీవెనలను పొందుతూ ఇతరులకు కూడా దీవెనకరముగా ఉండుటకు ప్రయత్నిద్దాం. <

దేవుడు సమస్తము చూచును
మన జీవితాలపై దేవుని పిలుపును నెరవేర్చడం, వ్యక్తిగతంగా మనము సాధించాము అని కాదు గాని. ఆ పిలుపు పట్ల విధేయత కనుపరచడమే. మనము చేసే కార్యములు ఎవరూ చూడకపోయినా దేవుడు దానిని గమనిస్తూనే ఉంటాడు. నిజంగా, గుర్తింపు లేకుండా ఏదైనా చేయాలంటే బాధగానే ఉన్నా, దేవునినుండి ప్రతిఫలము పొందగలము అనే నిరీక్షణకలికి

ఎజ్రా గ్రంథం
అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280 రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది. మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 36వ అనుభవం
క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 36వ అనుభవం యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనునైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పత్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని. ప్రకటన 1:9 "నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులనుగా చేతును" అనే మాట ఎప

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 3వ అధ్యాయం - Revelation 3 Detailed Study
<< Previous - Revelation Chapter 2 వివరణ ప్రకటన 3:1 సార్దీస్‌లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలును గలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగానీ క్రియలను నేనెరుగు

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు! - Christian Lifestyle - Decision Making
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు! నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును. సామెతలు 3:6 మన జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు, ఆ సమస్యను ఎదుర్కోడానికి ఎన్నో పరిష్కార మార్గాలుంటాయి. అయితే ఏ మార్గాన్నైతే మనం ఎంపిక చేసుకుం

జ్ఞానమును సంపాదించుట ఎంతో శ్రేష్ఠము
అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జ్ఞానమును సంపాదించుట ఎంతో శ్రేష్ఠము. సామెతలు 16:16 ° ఈ లోకములో మనము సంపాదించగలిగే అతి ప్రశస్తమైనది జ్ఞానము. ° మన జీవితాలు సరిగా ఉండుటకు మరియు దేవునికి దగ్గరగా ఉండుటకు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఆ జ్ఞానము మనలను నడిపిస్తుంది. ° దేవున

పరలోకరాజ్యం వెళ్ళాలంటే ?
మత్తయి 4:17 “యేసు ... పరలోక రాజ్యము సమీపించియున్నది. గనుక మారుమనస్సు పొందుడని చెప్పుచు మొదలు పెట్టెను. ప్రియులారా, ప్రభువు సెలవిచ్చిన రీతిగా ఆ పరలోక రాజ్యమునకు చేరాలంటే మారుమనస్సు మనకు అవసరమై యున్నది. పరలోక రాజ్యమంటే ఆధ్యాత్మిక పరిపాలన, దాని మూలాధారం పరలోకంలో వుంది. మారు మనస్సు పొందుట అనగా మనం

పరలోక ఆరాధనలు
ఆరాధన అనగానే యోహాను 4:24 గుర్తుకు వస్తుంది. ఆరాధకులు అంటే ఎవరు? ఆరాధన అంటే ఏమిటి? ఆరాధించడం ఎలా? ఇత్యాది ప్రశ్నలన్నిటికి ఒకే ఒక జవాబు యోహాను 4:24. సమరయ స్త్రీతో యేసుప్రభువు ఆరాధన గురించి క్లుప్తంగాను స్పష్టంగాను వివరించారు.” దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింప

రక్షించే తలంపులు
రక్షించే తలంపులు : లూకా 19:10 - "నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను". దేవుని పోలికగా మొట్టమొదటగా చేయబడిన ఆదాము హవ్వతో పాపములో సంచరించినప్పటి మొదలు దేవుడు తన జనముతో ఉన్న అనుబంధం దూరమైనందుకు ఎంతగానో చింతించి దానిని పునరుద్ధరించడానిక

ప్రతీ హృదయంలో క్రిస్మస్
దేవుడు లేని గుడి గుడి కాదు. మొదట గుడిలో వెలిసాకే ఏ దేవుడైనా ఏ అవతారమైనా. అవతారం అనగానే దేవుడికి మనమిచ్చే రూపం అనుకుంటే అది ఓ క్షమించరాని పొరపాటు. దేవుడే అవతరించాల్సి వస్తే లేదా అవతరించాలనుకుంటే ఏ రూపంలో ఏ ఆకారంలో అవతరించాలో అది ఆయనకే తెలుసు. కనిపించే ప్రతీ చరా చరములోను యుండి కనిపించకుండా ఉ

రోమా పత్రిక
అధ్యాయాలు : 16, వచనములు : 433గ్రంథకర్త : రోమా 1:1 ప్రకారం అపో. పౌలు ఈ పత్రిక రచయిత అని గమనించవచ్చు. రోమా 16:22లో అపో. పౌలు తెర్తియు చేత ఈ పత్రికను వ్రాయించినట్టు గమనిచగలం.రచించిన తేది : దాదాపు 56-58 సం. క్రీ.శమూల వాక్యాలు : 1:6వ ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమ

నిజమైన క్రిస్మస్
డిసంబర్ 25: మానవ చరిత్రలో మరపురాని, మహోన్నతమైన మధురానుభూతిని కలిగించే మహత్తరమైన దినం. ఎందుకనగా దేవుడు మానవ జాతిని అంధకార సంబంధమైన అధికారములోనుండి విడుదల చేసి తన కుమారుని రాజ్య నివాసులనుగా చేయుటకు మరియు ఆ కుమారుని యందు మనకు విమోచనము అనగా పాప క్షమాపణ కలుగ చేయుటకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఈ భుమి మీదక

మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది. రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు. అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55 రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి

May Day మేడే - Special Devotion
ప్రస్తుత రాజకీయ ఆర్ధిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నమయ్యే వ్యవస్థలో మనమున్నాం. ఘణతంత్ర దేశాలు అగ్రరాజ్యం కోసం పోటీ పడుతుంటే, చిన్న రాజ్యాలు విచ్చిన్నమైపోతున్నాయి. రాజకీయాల ఆధిపత్యపోరు రోజు రోజుకి పెరిగే కుంభకోణాలలో రోజువారి మానవ జీవనం బలహీనమైపోతూ ఉంది. స్థూలదేశీయోత్పత్తి అంతకంతకు పడిపోతుంటే సామాన్య మానవు

దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటే!
మనం ప్రేమను రుచిచూడడం కోసం దేవుడు సృష్టించాడు. ప్రేమించడం మరియు ప్రేమించబడడం అనేది జీవితాన్ని విలువైనదిగా మారుస్తుంది. ఇది జీవిత ఉద్దేశ్యం మరియు అర్థాన్ని ఇస్తుంది. దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని వేరుచేసే ఏదైనా, మనల్ని తృప్తి చెందకుండా మరియు లోపల నుండి శూన్యంగా ఉంచుతుంది, అది బాహ్య కారకాలకు మనలను హా

దేవుని కొరకు వేచియుండడం!
మనం దేవుని కోసం "వేచి" ఉన్నప్పుడు, మనం సోమరితనంగా ఉండము, కానీ మనం ఆధ్యాత్మికంగా చాలా చురుకుగా ఉండగలము. వాస్తవానికి, మనం ఇలా ప్రార్ధిస్తాము, “దేవా, నన్ను నేను నా స్వంత బలంతో చేయలేను. నన్ను ప్రతి సమస్యలనుండి విడిపించడానికి నేను నీ కోసం వేచి ఉంటాను. మరియు నేను మీకొరకు వెచియుడడంలో మరింత ఆనందాన్ని ప

శక్తివంతమైన తలంపులు
శక్తివంతమైన తలంపులు : యోహాను 3:14-15 - "విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవము పొందును". క్రీస్తు ప్రభువు అందరివాడు అన్నీ శుభవార్తయే క్రిస్మస్ బహుమానం. మొదట ఆ వర్తమానం సామాజికంగా చిన్నవారైన గొఱ్ఱెలకాపరులకు అందించబడింది. ఆ తరువాత గొప్పవారైన జ్ఞానులను శిశు

ఇది మీ నిర్ణయం
ఎఫెసీయులకు 2:10 - మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తుయేసునందు సృష్ఠింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియైయున్నాముదేవుడు మీకు అద్భుతమైన బహుమతిని ఇచ్చాడు: స్వతంత్ర చిత్తము. దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించినట్లుగా మిమ్మల్ని మీ

విమానం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించిన రైట్ బ్రదర్స్
దేవుని వాక్యం మీద విశ్వాసముతో విమానం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించిన రైట్ బ్రదర్స్ విమానమును కనిపెట్టిన వ్యక్తులు, ఒర్విల్ రైట్ (Orville Wright - August 19, 1871 – January 30, 1948) మరియు విల్బర్ రైట్ (Wilbur Wright - April 16, 1867 – May 30, 1912). వీరిద్దరిని రైట్ బ్రదర్స్ అంటారు. వీరి తండ్ర

బలమునిచ్చు తలంపులు - Lifting Thoughts
బలమునిచ్చు తలంపులు: లూకా 10:19 - "శత్రువు బలమంతటిమీదను మీకు అధికారము అనుగ్రహించియున్నాను". మనందరి జీవితాల్లో వేదన మనలను క్రిందికి లాగి అగాధంలోకి త్రోసివేస్తుంది. వేదన మనలను అశక్తులుగా చేస్తుంది. మనము గ్రహింపలేని విధంగా మనపై ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తుంది. గనుక మనకు శక్తి కొఱకు దేవుని వాక్య

ఊపిరినిచ్చు తలంపులు - Breathing Thoughts
ఊపిరినిచ్చు తలంపులు: యెహెజ్కేలు 37:5 - "మీరు బ్రదుకునట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను". మన యొక్క జీవం శ్వాసపైనే ఆధారపడియుంది. అది మనము నిరంతరం చేసే పని. కానీ దేవుడు అనుగ్రహించిన జీవాత్మ మనలో లేకుంటే మనము మృతముతో సమానం. మన జీవం ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన జీవాత్మతో మొదల

క్రీస్తులో నీ నూతన ఉద్దేశ్యము ను హత్తుకొనుము
~ మనము గ్రహించామో లేదో ఈ భూమ్మీద ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరూ ఒక ఉద్దేశము కొఱకు చూస్తున్నారు. మనము ఐహికమైన కోరికలను గురించో, ఆనందాలను గురించో, మంచి పనులను గురించో అడుగుతాము కానీ ఇవి మనకు ఉద్దేశమును ఇవ్వలేవు మరియు మనలను రక్షించలేవు. ~ క్రీస్తునందు తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసులమని పిలువబడుచున్న మనము ఆయన

ఇతర విశ్వాసులతో సహవాసము
గమనించండి: సంఘము ఆనగా దేవుని మందిరము లేదా దేవుని ఇల్లు లేదా సమాజము. ~ దేవుడు మనలను తన రూపమున సృజించెను కానీ మనము ఒంటరిగా ఉండాలని కాదు. ఆయన ఎలాగయితే త్రిత్వమనే బంధాన్ని కలిగియున్నాడో అలాగే మనకొఱకు సంబంధబాంధవ్యాలను కలుగజేసెను. ~ క్రీస్తు విశ్వాసులుగా ఒంటరిగా జీవితాన్ని సాగించడం సబబు

దేవుని చిత్తానుసారముగా ప్రార్థించుము
~ మనము చేసే ప్రార్థన ప్రభువు మనకు నేర్పించిన విధంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించండి. ఆయన నేర్పిన ప్రార్థనా విధానాన్ని చూద్దాం... ~ తండ్రిని ఆరాధించుట:అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా మనము దేవుని స్తుతించాలి. ఆయన యొక్క మహిమను బట్టి మనకు చేసిన గొప్ప కార్యములను బట్టి ఆయనను ఆరాధించాలి. ~ దేవుని

శుద్ధిచేయు తలంపులు
శుద్ధిచేయు తలంపులు : కీర్తనలు 51:10 - "దేవా, నాయందు శుద్ధహృదయము కలుగజేయుము". మన హృదయాలు ఆయన అధిష్ఠించు సింహాసనమువలె ఉన్నవి. ఆయన వాటిపై అధికారముతో ఆసీనుడై ఉండులాగున అవి తయారుచేయబడినవి.   అటువంటి ప్రత్యేకమైన, పవిత్రమైన స్థలమును శుద్ధపరచుకోకుండా బదులుగా మాలిన్యాలను

సిద్ధపరచు తలంపులు
సిద్ధపరచు తలంపులు : మత్తయి 8:26 - "అల్పవిశ్వాసులారా, యెందుకు భయపడుచున్నారు". జీవితం ఒక సముద్రంలాంటిది. ఎప్పుడూ ఆటుపోటులతో నిండియుంటుంది.  కెరటాలు ఎగసిపడి మనలను ఎక్కడికో తోసివేస్తూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మనం అటువంటి పరిస్థితులకు సిద్ధపడుతాము.  

సృష్టికర్త యొక్క తలంపులు
సృష్టికర్త యొక్క తలంపులు : ఆదికాండము 1:27 - "దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను;  స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను". దేవుడు నిన్ను తన పోలిక చొప్పున సృష్టించి ఈ లోకములో తన దూరంగా నిన్ను ఏర్పరచుకొన్నాడు.  కానీ చాలామంది తమ అందం, జీ

క్షమించే తలంపులు
క్షమించే తలంపులు : ఎఫెసీయులకు 4:32 - "దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి". దేవుని పిల్లలుగా మనం క్షమించే గుణాన్ని కలిగియుండవలసియున్నది.  మనము నూతన హృదయమును కలిగియుండుట వలన క్షమించే తత్త్వం దానికి ఉన్నది.  అందుకే

సాన్నిహిత్యముతో కూడిన తలంపులు
సాన్నిహిత్యముతో కూడిన తలంపులు : కీర్తనలు 16:11 - నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము కలదు". మనమందరము ఆనందం మాసములోకి ప్రవేశించిన సందర్భంగా ఒకసారి మన ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉందో సరిచూసుకుందాము.   దేవునితో మనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని పునరుద్ధరించుకోవలసిన సమయమిదే. &nb

జయకరమైన తలంపులు
జయకరమైన తలంపులు : యోహాను 16:33 - "ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను ఈ లోకమును జయించియున్నాననెను". క్రీస్తుని వెంబడించడం చాలా కష్టం.  మనకు మనం కష్టాలను నిరోధించగలమని హామీ యివ్వలేము... కానీ దేవుని పిల్లలుగా మనం భరోసా యివ్వలేము.  నీవు శ్రమలవలన ఛిద్రమ

జయకరమైన తలంపులు
జయకరమైన తలంపులు : యోహాను 16:33 - "ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను ఈ లోకమును జయించియున్నాననెను". క్రీస్తుని వెంబడించడం చాలా కష్టం.  మనకు మనం కష్టాలను నిరోధించగలమని హామీ యివ్వలేము... కానీ దేవుని పిల్లలుగా మనం భరోసా యివ్వలేము.  నీవు శ్రమలవలన ఛిద్రమ

భవిష్యత్తును గూర్చిన తలంపులు
భవిష్యత్తును గూర్చిన తలంపులు : ఫిలిప్పీయులకు 3:13 - "వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుము." మనందరమూ గతాన్ని కలిగియున్నాము గానీ ఆ గతం మనల్ని నిర్వచించలేదు.  ఓటమే అంతిమం కాదు.  బాధ శాశ్వతం కాదు.  క్రీస్తునందు ఎవ్వరూ ఓటమి చెందర

క్షమించు తలంపులు
క్షమించు తలంపులు : మత్తయి 18:22- "ఏడుమారులుమట్టుకే కాదు, డెబ్బది ఏళ్ల మారులమట్టుకు క్షమింపుము." కానీ అన్నిసార్లు క్షమించడం సాధ్యమేనా?  కాదు!!! నిన్ను జీవితాంతం బాధపెట్టినవారినినీవు లెక్కించగలవు.  కొందరు నీతో అబద్ధములాడవచ్చు. కొందరు నిన్ను మ

పరిచర్యను గూర్చిన తలంపులు
పరిచర్యను గూర్చిన తలంపులు : మత్తయి 20:28 - మనుష్యకుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకు వచ్చెను". మనం జీవితంలో మనం చేసే గొప్ప పనుల్లో ఒకటి ఇతరులను గూర్చి ఆలోచించడం.  మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామనే విషయం కన్నా ముందు ఇతరులను గ

ప్రేమకలిగిన తలంపులు
ప్రేమకలిగిన తలంపులు : హెబ్రీయులకు 10:17 - "వారి పాపములను వారి అక్రమములను ఇకను ఎన్నటికిని జ్ఞాపకము చేసికొనను. ఇది చాలా బలమైన వాక్యము.  దేవుడు నిజముగా మన పాపములను మరచిపోతాడా? కాదు.  కానీ ఆయన వాటిని జ్ఞాపకం చేసికొనను అని అంటున్నాడు.   ఆయన మనపై

క్షమించు తలంపులు
క్షమించు తలంపులు : 1 యోహాను 1:8 - "మనము పాపములేనివారమని చెప్పుకొనినయెడల, మనలను మనమే మోసపుచ్చుకొందుము; మరియు మనలో సత్యముండదు". క్రీస్తు మన ప్రభువునూ, రక్షకుడని విశ్వాసముంచిన మాత్రాన మనమాయన దయను పొందుకోలేము గానీ మన పాపములను ఆయనయెదుట ఒప్పుకొని పశ్చాత్తా

సంరక్షించు తలంపులు
సంరక్షించు తలంపులు : కీర్తనలు 62:8 - "ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి దేవుడు మనకు ఆశ్రయము." నిరాశ, వేదన జీవితంలో మనకు ఎదురవుతాయి.   గనుక వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తిని మరియు యుక్తిని నీవు కలిగియుండాలి.   నీవు గాయపడినప్పుడు తడవుచేయకుండా వెం

పునరుద్ధరించు తలంపులు
పునరుద్ధరించు తలంపులు : కీర్తనలు 23:3 - "నా ప్రాణమునకు ఆయన సేదదీర్చుచున్నాడు". మనము కలిగియున్న శ్రమలకు మనకున్న కోరికలే కారణం.  నష్టాలు మనకు చాలా విధాలుగా కలుగవచ్చు. మరణం, విడాకులు మొదలైనవి.  ఉద్యోగాన్ని కోల్పోవడం, పదోన్నతిని కోల్పోవడం, అనార

మెల్కొలిపే తలంపులు
మెల్కొలిపే తలంపులు : 1 పేతురు 5:8 -  "నిబ్బరమైన బుద్ధిగలవారై మెలకువగా ఉండుడి". మనము తరచూ నోవాహు ఉన్నప్పటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉంటాము.  సాతాను దాడిచేయబోతున్నాడని ఏదో ముప్పు వాటిల్లబోతుందని మెలకువ కలిగి దేవుని వాక్యమునందు విశ్వాసముంచాలి.

ఆసక్తి కలిగిన తలంపులు
ఆసక్తి కలిగిన తలంపులు: తీతుకు 2:14 - "సత్‌క్రియలయందాసక్తిగల ప్రజలను తన కోసరము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసికొనెను".  మనము దేవునియందు ఉత్సాహము కలిగిన వారిగా సృష్టింబడ్డాము.  ఆయన స్తోత్రార్హుడు.  మన ప్రేమను అందుకోతగిన దేవుడు. &nbs

కృపగల తలంపులు
కృపగల తలంపులు : కీర్తనలు 13:3 - "యెహోవా నా దేవా, నామీద దృష్టియుంచి నాకు ఉత్తరమిమ్ము" దేవుడు మన సంతోషసమయాల్లో

సందేహము లేని తలంపులు
సందేహము లేని తలంపులు : యాకోబు 1:6 - "అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను". సందేహపడుటవలన మనకు ప్రమాదం<

కృతజ్ఞతతో కూడిన తలంపులు
కృతజ్ఞతతో కూడిన తలంపులు : లూకా 2:7 - "పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టి, సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను". ఏదైనా సున్నితమైనదానిని మనము బహుమతిగా యిచ్చేటప్పుడు పైన జాగ్రత్తగా వ్యవహరించమని పెద్ద అక్షరాల్లో రాస్తాము. దేవుడు మనకు దయచేసే బహుమానం కూడా

సంపూర్ణమైన తలంపులు - Complete Thoughts
సంపూర్ణమైన తలంపులు: యాకోబు 4:7 - "దేవునికి లోబడియుండుడి". దేవునికి మనము కొంచెముగా కాకుండా సంపూర్ణంగా కావాలి. ప్రభువా! సమస్తము నీకే అంకితం అని చెప్పడము సులువే కానీ మనకిష్టమైనది ఆయనకు ఇవ్వడం చాలా కష్టం. ఆయన మనమెట్టి రీతిగా ఉన్నా మనలను ప్రేమించు దేవుడు. మనలను సృష్టించిన ఆయనకు సమస్తమూ

ఉచితమైన దయ
రక్షణ దేవుని ఉచిత దయ ద్వారా వస్తుందని మరియు సాధారణ పిల్లలలాంటి విశ్వాసం ద్వారా సులభంగా పొందవచ్చని గ్రహించడం అద్భుతమైనది. మనము విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే పొందగలము! మన పాపాలకు క్షమాపణ మరియు నిత్య జీవితాన్ని ఎలా పొందుతామో అదే విధంగా మనం మన దైనందిన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. మనం చేసే ప్రతిదాన

ఆత్మస్వీకరణా తలంపులు - Self Accepting Thoughts
ఆత్మస్వీకరణా తలంపులు: గలతీయులకు 1:10 - "నేనిప్పటికిని మనుష్యులను సంతోషపెట్టువాడనైతే క్రీస్తుదాసుడను కాకయేపోవుదును". నీవు ఎప్పుడైనా నీ చుట్టూ ఉన్నవారితో పోల్చుకొని నేనలా లేనని అనుకున్నావా? నీకన్నా గొప్పవారిని చూచి అసంతృప్తి చెందావా? ఒకవేళ మనం అలా అసంతృప్తి చెందినా దానిని లోలోపలే దాచుకుని

అప్పగింపు తలంపులు - Committing Thoughts
కీర్తనలు 37:5 - "నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును". మనము యేసుక్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా స్వీకరించినపుడు ఆయన యొక్క ఎడతెగని కృపను, శాంతిని పొందగలము. ఆయన మనందరి యెడల ఒక ఉద్దేశ్యమును కలిగియున్నాడు. మనము భయపడక స్థిరచిత్తులుగా ఉండవలెను. దేవునియం

Day 53 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
నమ్ముట నీవలననైతే, నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే (మార్కు 9:23) మా మీటింగుల్లో ఒక నీగ్రో సోదరి ఓసారి విశ్వాసానికి నిర్వచనం చెప్పింది. ఇంతకంటే మంచి నిర్వచనం మేమెప్పుడూ వినలేదు. అవసరంలో దేవుని సహాయాన్ని ఎలా పొందాలి? అన్న ప్రశ్నకి ఆవిడ సమాధానం చెప్తూ ఈ నిర్వచనం ఇచ్చింది. ఆ ప్రశ్న అడగ్గానే ఆవి

ఆత్మస్వీకరణా తలంపులు - Self Accepting Thoughts
ఆత్మస్వీకరణా తలంపులు: గలతీయులకు 1:10 - "నేనిప్పటికిని మనుష్యులను సంతోషపెట్టువాడనైతే క్రీస్తుదాసుడను కాకయేపోవుదును". నీవు ఎప్పుడైనా నీ చుట్టూ ఉన్నవారితో పోల్చుకొని నేనలా లేనని అనుకున్నావా? నీకన్నా గొప్పవారిని చూచి అసంతృప్తి చెందావా? ఒకవేళ మనం అలా అసంతృప్తి చెందినా దానిని లోలోపలే దాచుకుని

వరమంటి తలంపులు - Gifted Thoughts
వరమంటి తలంపులు: రోమా 12:6‭ - "మన కనుగ్రహింపబడిన కృపచొప్పున వేర్వేరు కృపావరములు కలిగినవారమైయున్నాము". నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ప్రత్యేకమైన మరియు అద్భుతమైన తలాంతులను, సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. నీవు వాటిని వృద్ధి చేసుకొని నీ తోటివారి కోసం ఉపయోగించినప్పుడు అనేక గొప్ప అద్భుతాలు జరుగుతాయి. కా

నిరీక్షణ కలిగియున్న తలంపులు - Waiting Thoughts
నిరీక్షణ కలిగియున్న తలంపులు: హబక్కూకు 2:3 - "ఆ దర్శనవిషయము నిర్ణయకాలమున జరుగును". దేవుని సమయం సరైనది, ఏర్పరచబడినది, ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగియున్నది. దేవుడు జాగు చేయువాడు కాడు ఆయన ఖచ్ఛితమైన సమయంలో ఆదుకొనువాడు, అద్భుతాలను చేయువాడు. నీవు సదా ప్రేమించేవారు క్రీస్తులోకి రావాలని నీవు ప

బలపరిచే తలంపులు - Strengthening Thoughts
బలపరిచే తలంపులు: కీర్తనలు 73:26 - "దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయ దుర్గమును స్వాస్థ్యమునై యున్నాడు". ‌దేవుడు నీ జీవితంలో నెరవేర్చిన వాగ్దానములను గ్రహింపకున్న యెడల నీ విశ్వాసమునకు అర్థమేముంది? అలా కాకుండా నీవు గ్రహింపకున్ననూ దేవుడు నెరవేర్చెనని విశ్వసించగలవా? ఎటువైపు తిరగాలో నీకు

ఏకమైయున్న తలంపులు - United Thoughts
ఏకమైయున్న తలంపులు: 1 కొరింథీయులకు 12:24 - "అయితే శరీరములో వివాదములేక యుండుడి". ఇక్కడ పౌలు మనము పాలిభాగస్థులుగా ఉన్న సంఘమును శరీరముతో పోల్చుచున్నాడు. క్రీస్తునందు సహోదరులమైన మనము వేరువేరుగా ఉండుట కన్నా ఐక్యముగా ఉండుట ఎంతో మంచిది. కానీ ఈనాడు క్రైస్తవులను మనం గమనిస్తే వారు ఆరాధించే వి

సమృద్ధియైన తలంపులు - Abundant Thoughts
సమృద్ధియైన తలంపులు: ఎఫెసీయులకు 3:21 - "మనము అడుగువాటన్నిటికంటెను, ఊహించువాటన్నిటికంటెను అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవుడు". మన శక్తియందు గాక దేవుని శక్తినందు నమ్మకముంచినప్పుడు ఆయన మన ద్వారా చేయు కార్యములకు అంతు ఉండదు. దేవుడు నీ యెడల గొప్ప ప్రణాళికను కలిగియున్నాడు నిన్ను ప్రేమించి తన

విశ్వాసయుక్తమైన తలంపులు - Faithful Thoughts
విశ్వాసయుక్తమైన తలంపులు: మార్కు 9:23 - "నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే". మన విశ్వాసమెంత బలమైనదో మనకు దేవునియందు గల నిరీక్షణను బట్టి తెలుస్తుంది. ఒక విషయము కొఱకు ఎదురుచూడడం మంచిదని తలంచినపుడు తప్ప ఆయన మనకు కావలసినది ఇవ్వడానికి జాగుచేయడు. మనకు అన్నియూ అనుకూల సమయములో అనుగ్రహించు దేవుడై

ఆంతర్యంలోని తలంపులు - Inward Thoughts
ఆంతర్యంలోని తలంపులు: 2 కొరింథీయులకు 4:16 - "మా బాహ్య పురుషుడు కృశించుచున్నను, ఆంతర్యపురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు". మానవులుగా మనం మనలను బాధలకు గురవుతారు అలాగే తోటివారిని బాధపెడతాము. ఎదుటివారు తమను గుర్తించుట లేదని కలతపడుచూ ఉంటారు. కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రం మనలన

విశ్వాసముతో కూడిన తలంపులు - Faithful Thoughts
విశ్వాసముతో కూడిన తలంపులు: మత్తయి 14:31 - "అల్పవిశ్వాసీ, యెందుకు సందేహపడితివి?" ప్రతీ విషయములో అనగా ప్రతీ అనుబంధములో, ప్రతీ నిర్ణయములో, ప్రతీ పనిలో దేవునియందు విశ్వాసముంచడమంటే సాహసమనే చెప్పాలి. కానీ ఆ సాహసం విశ్వాసంలో భాగమే. మనము విశ్వాసముంచు దేవుని మనం చూడలేకపోవచ్చు కానీ ఫలిత

బాంధవ్యముతో కూడిన తలంపులు - Relationship Thoughts
బాంధవ్యముతో కూడిన తలంపులు: "హెబ్రీయులకు 10:24‭-‬25 - ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొల్పవలెను". దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చుటకు నడుచు మార్గములో ముందుకు వెళ్ళేకొద్దీ నీవు ఒంటరిగా నడుచుటలేదని తొందరగా గ్రహిస్తావు. ఒంటరిగా చేయుటకు మనకున్న శక్తిసామర్థ్యాలు సరిపోవు.

బంధకాలను తెంచే తలంపులు - Unleashed Thoughts
బంధకాలను తెంచే తలంపులు: మార్కు 6:50 - "ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెప్పెను." దేవుడు మన జీవితాల్లో కలిగియున్న చిత్తమును తెలుసుకోవడానికి మనం మన జీవితంపై శ్రద్ధను ఉంచవలసిన అవసరమున్నది. ఒకే విధమైన కార్యాచరణతో ఒకే రకమైన వాతావరణముతో అలవాటుపడిపోవుటవలన జీవితాన్ని అందులో ఉన్న ఆనంద

ఆనందకరమైన తలంపులు - Delightful Thoughts
ఆనందకరమైన తలంపులు: కీర్తనలు 37:4 - "యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము". మనలో కొందరికి వేకువనే లేచి దేవుని ప్రార్థించడంలో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఆయనతో తమ శ్రేష్ఠమైన సమయాన్ని గడపడంలోనే నిజమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. వారికి అది ఉన్న ప్రత్యేక గుణము కాదు... రాత్రివేళ మేల్కొని ఉన్నవారికది శా

ప్రేమను పొందే తలంపులు - Lovable Thoughts
ప్రేమను పొందే తలంపులు: రోమా 5:8 - "అయితే దేవుడు మనయెడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు; ఎట్లనగా మనమింకను పాపులమై యుండగానే క్రీస్తు మనకొరకు చనిపోయెను". ప్రేమకు దేవుడు కలిగియున్న నిర్వచనానికి ఈ లోకము కలిగియున్న నిర్వచనానికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉన్నది. మనము ఒకరిపై కలిగియుండే ప్రేమ వారిలో మనక

తెగువగల తలంపులు - Brave Thoughts
తెగువగల తలంపులు: 1 సమూయేలు 17:45 - "సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా పేరట నేను నీమీదికి వచ్చుచున్నాను". పరిశుద్ధగ్రంథములో బలిష్టమైన గొలియాతునకు ఎదురు వెళ్ళిన లేతైన దావీదును మనము చూస్తాము. అందరూ దావీదునకు అంత శక్తి ఉందా అని చూసారుకానీ దావీదు సర్వోన్నతుడైన దేవునివైపు చూచాడు. మనలో కూడా చాలామంది శ్

నిర్మించు తలంపులు
నిర్మించు తలంపులు: యిర్మీయా 29:11 - "నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేనెరుగుదును". మన తండ్రియైన దేవుడు మనమెప్పుడూ క్రొత్త విషయములను నేర్చుకొని నవీనముగా ఉండాలని ఆశపడుచున్నాడు. జీవితంలో ముందుకు సాగిపోయే కొలది ఎన్నో అవకాశాలు, ఆటంకాలు, మలుపులు, సహవాసములు, బంధాలను మనం ఎదుర్కొంట

ఘనమైన తలంపులు - Best Thoughts
ఘనమైన తలంపులు: ఎఫెసీయులకు 2:10 - "దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై.... ఆయన చేసిన పనియైయున్నాము". నీవెవరివైనా, నీవెంత సాధించినా, ఎంత సంపాదించినా, ఎంతటి విజయాన్ని సాధించినా దేవుడు నీ విషయంలో ఇంకా ఏదో ఆలోచన కలిగియున్నాడు. ఇంకా జరుగవలసిందేదో ఉంది. ఇంకా ఘనమైనదేదో ఉంది. నీవు

విశ్వాస తలంపులు - Faithful Thoughts
హెబ్రీయులకు 11:1 - "విశ్వాసమనునది నిరీక్షింపబడువాటియొక్క నిజస్వరూపమును, అదృశ్యమైనవి యున్నవనుటకు రుజువునై యున్నది". నిజమైన ఆశకు ఒః బలమైన మరియు యధార్థమైన పునాది అవ‌సరం. పరిస్థితులు మనలను కంపింపజేసినా స్థిరంగా నిలిపేది ఆ పునాదియే. మనము శ్రమలలో ఎదురీదుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యము వైపు చూచి స

నమ్మికయుంచు తలంపులు - Trusting Thoughts
నమ్మికయుంచు తలంపులు: సామెతలు 3:5 - నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు నమ్మక ముంచుము. కొన్ని సమయాల్లో దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడియుండడం చాలా కష్టముగా ఉంటుంది. అటువంటప్పుడే మనం మన విశ్వాసమును కోల్పోకుండా పరిస్థితిని దేవుని హస్తములకు అప్పగించాలి. దేవుని మీద సంపూర్తిగా

భరించు తలంపులు - Bearing Thoughts
భరించు తలంపులు: ఎఫెసీయులకు 4:1-2 కాబట్టి, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకొనుటయందు శ్రద్ధ కలిగినవారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహించుము. మనందరం పుట్టుకలో, పెరుగుదలలో, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనుటలో వివిధ రకాల వ్యత్యాసాలు కలిగియున్నాము. మన హృదయం సరైన చోటును ఉండకపోతే అది క్ష

ఆశ్చర్యకరమైన తలంపులు - Wonderful Thoughts
ఆశ్చర్యకరమైన తలంపులు: కీర్తనలు 77:14 - ఆశ్చర్యక్రియలు జరిగించు దేవుడవు నీవే దేవుడు నిన్ను మరిచాడని నీవు అనుకొనినట్లయితే నిశ్చయముగా నీవు ఆయనను మరిచిపోయావనే అర్థం. జీవితం నిన్ను ఎంతో శ్రమపెట్టినా దేవుడు నీ కొరకు గతములో చేసిన గొప్ప కార్యములవైపు చూడుము. మనకొఱకు ఎన్నిసార్లయినా ఆయన చేస్తాడు చే

వరమంటి తలంపులు - Gifted Thoughts
వరమంటి తలంపులు: రోమా 12:6-7 - "మన కనుగ్రహింపబడిన కృపచొప్పున వేర్వేరు కృపావరములు కలిగినవారమై యున్నాము గనుక... పని జరిగింపవలెను". తమ వివేకమును, సమయమును మన కొఱకు వినియోగించు మనుష్యులు మనకు అవసరము. ముఖ్యంగా మన ఆత్మీయజీవితానికి ఎంతో అవసరం. దేవుడు మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని బలపరచుకోవడానికి అలాగే తో

సాధ్యమైన తలంపులు - Possible Thoughts
సాధ్యమైన తలంపులు: మత్తయి 19:26 - "దేవునికి సమస్తమును సాధ్యము". దేవుడు నిన్ను ఒక కార్యము కొఱకు ఏర్పరచుకున్నాడని అది నీ జీవితంలో గొప్ప సాక్ష్యముగా మారబోతోందని నీకు అనిపించిందా? మనం ఊహించినట్లుగా కాకుండా కొత్తగా ఎదురయ్యే పరిస్థితులను చూస్తే కొంత ఇబ్బందికరముగా ఉంటుంది. మనము సౌకర్యాలకు అలవాటు

సిద్ధపాటు కలిగిన తలంపులు - Willing Thoughts
సిద్ధపాటు కలిగిన తలంపులు: 1 తిమోతికి 4:14 - "ప్రవచనమూలమున నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో ఉన్న వరమును అలక్ష్యము చేయకుము". దేవుడు నీయందు ఒక కార్యము చేయదలచినప్పుడు ఆయన నీపై ఉంచిన మహిమను గ్రహించి నిన్ను ఆటంకపరచువాటిని, భయపెట్టువాటిని జయించాలి. నీవు క్రీస్తువాడవని పరిశుద్ధాత్ముని శక్తి నీలో ఉన్నదని

శక్తినిచ్చే తలంపులు - Empowering Thoughts
శక్తినిచ్చే తలంపులు: ఎఫెసీయులకు 5:14 - "నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలోనుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీమీద ప్రకాశించును". దేవుడు నిన్ను ఒక కార్యము కొఱకు పిలిచినప్పుడు నిన్ను ఎవరో అడ్డగించి భయపెడుతున్నారని అనిపించిందా? దేవుడు నిన్ను మేల్కొలిపి నీ ఆత్మను ఉత్తేజపరచాలని ఆశపడుచున్నాడు. దే

మేల్కొలిపే తలంపులు - Wake-up Thoughts
మేల్కొలిపే తలంపులు: యోహాను 10:10 - "దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికిని రాడు". దేవుడు నిన్ను పిలిచినప్పుడు నీవు ఎందుకు చేయలేకపొయావో క్షమాపణలు చెప్పువచ్చును లేదా పరిశుద్ధాత్ముని శక్తితో చేయగలగవచ్చు. ఇంక దేవునికి క్షమాపణలు, సంజాయిషీలు ఆపి ఆయన యొక్క చిత్తము కొఱ

స్వీకరించు తలంపులు - Acceptable Thoughts
స్వీకరించు తలంపులు: యిర్మీయా 29:11 - "సమాధానకరమైన ఉద్దేశములేగాని హానికరమైనవి కావు". సమాజము, సామాజిక మాధ్యమాలు మనమిలానే ఉండాలి, ఇలానే ఆలోచించాలి, ఇలానే కనపడాలని ఒక చట్రంలోకి నెట్టేసాయి. ఇందువలన మనము మనం బాగానే ఉన్నా ఇతరులతో పోల్చుకుని మనము సరిగా లేమేమోనని అసంతృప్తితో జీవిస్తూ ఉంటాము

స్థిరమైన తలంపులు - Steadfast Thoughts
1 కొరింథీయులకు 15:58 - "స్థిరులును, కదలనివారును, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధియందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులునై యుండుడి". మనకున్న ఈ లోకములో తీర్చాల్సిన బాధ్యతలు మనకు చాలా ఉంటాయి. మనము నెరవేర్చి తీరాలి. మనమందరమూ అట్లు మన వంతు మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనలో చాలా మందికి తమ బలబలాలు తెలియవు. మనము ఇతరుల

స్వస్థపరచు తలంపులు - Healing Thoughts
స్వస్థపరచు తలంపులు: రోమా 8:37 - అయినను మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. మనము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు గతంలో జరిగిన విధంగా మనము శోధనలో పడిపోతాము. దేవుని ఉద్దేశ్యాలను ప్రశ్నించే విధంగా సాతాను మనలను శోధిస్తాడు. ఒక్కసారి అపవాదికి మన హృదయంలోనికి తావిస్తే

ఆధారపడియున్న తలంపులు - Clinging Thoughts
ఆధారపడియున్న తలంపులు: ఫిలిప్పీయులకు 2:13 - "మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయువాడు దేవుడే." నీవు నీ యొక్క భయాలను, బంధకాలనుండి విముక్తుడవైనపుడు దేవుడు నిన్ను ఎలా సృష్టించాడో అలా నీవు ఉంటావు. ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోనివ్వకుండా నిన్ను మభ్యపెట్టాలని అపవాది ఎన్నో శోధనలు మనకు కలుగజేస్తాడు. సత్యమేమిటో

సృష్టికర్త యొక్క తలంపులు - Creator""s Thoughts
సృష్టికర్త యొక్క తలంపులు: కీర్తనలు 100:3 - "యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుట్టించెను మనము ఆయన వారము". దేవుడు మనయెడల కలిగిన్న ఉద్దేశముతో చిన్నవి ఏవియూ లేవు. దేవుడు పిచ్చుకలు గురించి కూడా లక్ష్యపెట్టువాడు మనయెడల నిర్లక్ష్యంగా ఉండడు. మన ఇష్టాయిష్టాలను ఎఱిగినవాడు. ఎందుకంటే ఆయన

గ్రహించు తలంపులు - Perceptive Thoughts
గ్రహించు తలంపులు: యెహెజ్కేలు 36:27 - "నా ఆత్మను మీయందుంచెదను". మన ప్రతీ రోజూ ఉరుకులు పరుగులతో నడుస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనం నిత్యం చేస్తూ ఉండే కార్యములు మన జీవితంలో ఏ మార్పు తీసుకురాక మనలను బాధపెడతాయి. కానీ పరిస్థితులను వేరే కోణంలో చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక చిన్న మార్ప

విశ్వాసముంచు తలంపులు - Trusting Thoughts
విశ్వాసముంచు తలంపులు: కీర్తనలు 9:10 - "యెహోవా, నిన్ను ఆశ్రయించువారిని నీవు విడిచి పెట్టువాడవు కావు". ఎవరూ నిన్ను అర్థం చేసుకోనప్పుడు, నీ వ్యథను ఎవరూ అర్థం చేసుకోనప్పుడు, నీ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కానప్పుడు రోజులు చాలా భారంగా, నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. నీ హృదయం చుట్టూ

సందేహంలేని తలంపులు - Doubtless Thoughts
సందేహంలేని తలంపులు: ఎఫెసీయులకు 6:10 - "ప్రభువుయొక్క మహాశక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి". అనుమానం సత్యాన్ని మరుగుపరుస్తుంది. మన నుండి దూరం చేస్తుంది. దేవుడు ప్రతీసారీ మన పాపములను కడిగి వేసి మనకు ఒక కొత్త ఆరంభాన్ని ఇవ్వాలని అనుకుంటాడు. అలాగే మనలను సత్యం నుండి దారి మళ్ళించే

అప్పగించుకొను తలంపులు - Surrendering Thoughts
అప్పగించుకొను తలంపులు: యెహెజ్కేలు 36:26 - "నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను". గాయపడిన హృదయముతో నీవు నొప్పిని భరించడం అలుపులేని ఆ ఉద్వేగాన్ని సహించడం మంచిదే. ఒంటరితనమంటే ఏమిటో అధర్మమంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. ధైర్యమును కలుగజేయుమని దేవుని నీవు అడుగవలసిన అవసరం ఉ

స్త్రీ యొక్క తలంపులు - Womanly Thoughts
స్త్రీ యొక్క తలంపులు: సామెతలు 31:30 - "యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును". పరిశుద్ధ గ్రంథములో యేసుక్రీస్తుని వంశావళిలో ప్రస్తావించబడిన స్త్రీలు ఎంతో కీలకమైనవారు. రాహాబు, రూతు అన్యులైనప్పటికీ దేవునియందలి వారికున్న ధృడమైన విశ్వాసమును బట్టి బైబిల్ లో వారు ప్రస్తావించబడ్డా

క్రమబద్ధీకరించు తలంపులు - Decluttering Thoughts
క్రమబద్ధీకరించు తలంపులు: యోహాను 10:10 - "జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితిని". మన జీవితమంతయూ ఈ లోకసంబంధమైన విషయములో నిండిపోవడం వలన దేవునికి ఇవ్వవలసిన శ్రేష్ఠమైన ‌‌సమయాన్ని మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. సాతాను యత్నాలు మనలను దారి మళ్ళింపజేస్తున్నాయి. మన చదువు, ఉద్యోగం, వ

దాచియుంచు తలంపులు - Treasured Thoughts
దాచియుంచు తలంపులు: మత్తయి 6:20 - "పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి". మన విశ్వాసము వస్తువులపై ఉండకూడదు. మన భద్రత మన క్షేమం వాటిలో ఉండదు. అవి ఎప్పటికీ శాశ్వతం కావు. మన యిల్లు, ఆస్తిపాస్తులు, వస్తువులు ఇవన్నీ కొంతకాలానికి పాడైపోతాయి, శిథిలమైపోతాయి కనుమరుగైపోతాయి‌. దేవుడు వీటిని

మార్పుచెందు తలంపులు - Changing Thoughts
మార్పుచెందు తలంపులు: సామెతలు 3:6 - "నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును". మనము దేవుని అనుసరించి నడుచుకోవాలని ననిర్ణయించుకున్నప్పుడు మనమెంతో పరివర్తన చెందవలసియున్నది మారుమనస్సు పొందవలసియుంది. దేవుని ఆధిక్యత మనలను సరైన విధంగా మారుస్త

నూతనమైన తలంపులు - New Thoughts
నూతనమైన తలంపులు: ప్రకటన 21:5 - "ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నాను". మనలో చాలామంది మరి ముఖ్యంగా స్త్రీలైనవారు కొత్త కొత్తవన్నీ కొనడానికి ఆసక్తి కలిగియుంటారు. ఇది తప్పు కాదు గానీ అది మనలో ఉండే సహజమైన లక్షణం. ఇందుమూలంగానే దేవుడు ఒక రోజున సమస్తమూ నూతనముగా చేస్తానని ప్రకటన గ్రంథమ

మహిమగల తలంపులు - Gracious Thoughts
మహిమగల తలంపులు: ఎఫెసీయులకు 2:8 - "మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు". జీవితమనే ఒక మహా వేదికపై మన ఉద్దేశాలు, చర్యలు ఒక ప్రవాహంలా సాగిపోతాయి. ఆ సమయంలోనే మనమెలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నామనేది, మన బ్రతుకు యొక్క ఉద్దేశ్యమును ఎలా గ్రహించామో మన కథను మనమెలా వ్యాఖ్యానించామో, మనమెలా

రూపాంతరము చెందు తలంపులు - Transformed Thoughts
రూపాంతరము చెందు తలంపులు: రోమా 5:3-4 - "శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయును". మనము టి.విలో వచ్చే ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలకు ఇట్టే అతుక్కుపోతాము. కానీ వాటిని చూచి వినోదించినంత ఇదిగా మనలను పరిశుద్ధ గ్రంథమును చదువుటకు ఆసక్తి చూపించము. అందుకే మన జీవితాల్లో కొన్నింటిక

స్వతంత్రపరచు తలంపులు - Freeing Thoughts
స్వతంత్రపరచు తలంపులు: గలతీయులకు 5:1 - "ఈ స్వాతంత్యము అనుగ్రహించి, క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసియున్నాడు". ఈరోజుల్లో సమాచారం లభించడం చాలా సులువైపోయింది. జిపియస్, సామాజిక మాధ్యమాలు, అంతర్జాలం ఇవన్నీ మిశ్రమమైన దీవెనలా ఉన్నాయి. మనము మన స్నేహితులను కాకుండా మొబైల్ ఫోన్లను చూస్తున్నాం. స

నిమ్మళమైన తలంపులు - Quieter Thoughts
నిమ్మళమైన తలంపులు : 1 రాజులు 19:12 - "ఆ మెరుపునందు యెహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మళముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను". నీ జీవితంలో మౌనం, విరామం సంతరించుకున్నప్పుడు ఇంతకు మునుపెన్నడూ వినలేనిది ఏదైనా నీవు వినియున్నావా? జీవితం ఒక్కసారిగా నిమ్మళంగా ఉన్నప్పుడు మునుపెన్

మొఱ్ఱపెట్టు తలంపులు - Communicating Thoughts
మొఱ్ఱపెట్టు తలంపులు: యిర్మీయా 33:3 - "నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును". దేవునితో సుస్పష్టమైన, ఖచ్చితమైన సన్నిధిని కలిగియుండడం చాలా సవాళ్ళతో కూడుకొన్నది. ఎందుకంటే మనం మనం చెప్పేదానికి ఆచరించేదానికి వ్యత్యాసాన్ని

ప్రేమించు తలంపులు - Loving Thoughts
ప్రేమించు తలంపులు: విలాపవాక్యములు 3:22 - "యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది". మనము పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనలను ఎల్లప్పుడూ రక్షణ కలుగజేయుచూ ప్రేమను అందించు తండ్రి ఎంతో అవసరం. కొందరు ప్రేమిస్తారు గానీ దండించరు మరికొందరు దండిస్తారు కానీ ప్రేమను వ్యక్తపరచరు. కేవలం మన పరమతండ్రి

నేర్చుకొనే తలంపులు - Learning Thoughts
నేర్చుకొనే తలంపులు: మత్తయి 11:29 - "మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చుకొనుడి". దేవుడు మనకొఱకు ఒక రక్షకుని ఈ లోకమునకు పంపించెను. మనకు అన్నీ తానైయుండి మనమేదడిగినా మనకెన్నడూ లేదని చెప్పేవాడు కాడు కదా. కానీ ఆయన మనుష్యులను వారి ఇష్టము చొప్పున జరిగించువాడు కాడు గానీ ఆయన వద్దు అన్న సందర్భా

ప్రథమమైన తలంపులు - First Thoughts
ప్రథమమైన తలంపులు: మత్తయి 6:33 - కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును. దేవుని కన్నా మనం అధిక ప్రాముఖ్యత యిచ్చే దేని వలనైనా, ఆయనతో సమానంగా మనం స్థానమిచ్చే ఏదైనా మనలను ఆత్మీయంగా బలహీనపరచి దేవుని యెడల మనం కలిగియున్న ప్రేమను, విశ్వాసమును పడగొట్టే

ఆతిథ్యమిచ్చు తలంపులు - Hospitable Thoughts
ఆతిథ్యమిచ్చు తలంపులు: రోమా 12:13 - "పరిశుద్ధుల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శ్రద్ధగా ఆతిథ్యము ఇచ్చుచుండుడి. దేవుడు మనయెడల ఉద్దేశించని శ్రమలలో ఆతిధ్యం అందించడానికి సాధ్యాసాధ్యాలను సరిచేసుకోవడం సుళువే. కానీ మన పొరుగువానికి ఆతిథ్యమివ్వడంలో సమయస్పూర్తిని పరీక్షంచడమే దేవుని ఉద్దేశ్యం. మన పొరుగువాడ

మొదటి తలంపులు - First Thoughts
మొదటి తలంపులు: మలాకీ 3:10 - "పదియవభాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి". జీవితంలో మనం నేర్చుకొనే పాఠాలలో కష్టమైన పాఠం మన కష్టార్జీతం ప్రభుని సొంతం. ప్రతీ రూపాయి, ప్రతీ పైసా, ప్రతీ అణా ఆయనకే సొంతం. నోటుమీద ఎవరు ఉన్నా అన్నీ దేవునివే. మనము మన జీవితాలు మన కష్టార్జితం ఇవన్నీ ప్

సిద్ధపరచు తలంపులు - Preparing Thoughts
సిద్ధపరచు తలంపులు : యోహాను 14:1 - "మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి; దేవునియందు విశ్వాసముంచుచున్నారు నాయందును విశ్వాసముంచుడి". చిరునవ్వు ముసుగుతో ఉన్న మన మొహం వెనుక గాయపడిన మన హృదయం ఉంది. కారణం ఏదొక భయాందోళనను నీ హృదయంలో కలిగియుండవచ్చు. జీవితం శ్రమలతో కూడుకొన్నది. అది ప్రతీ ఒక్కరికీ సర్వసహజ

Day 177 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
కొందరు అవిశ్వాసులైననేమి? వారు అవిశ్వాసులైనందున దేవుడు నమ్మతగినవాడు కాకపోవునా? (రోమా 3:3). నా జీవితంలో సంభవించిన ప్రతి మనస్తాపమూ నాలోని ఏదో ఒక అపనమ్మకం మూలానే అనుకుంటాను. నా గతకాలపు పాపాలన్నీ క్షమాపణ పొందినాయి అన్న మాటని నేను నిజంగా నమ్మినట్టయితే నాకు సంతోషం తప్ప మరేం ఉంటుంది. ప్రస్తుతకాల

నీ భారమును దేవుని పై మోపుము
~ ఈరోజు నీ మన‌సు ఏదో భారమును కలిగియుండి నీయాత్మను పలు దిక్కులవైపు లాగి అలిసిపోయేలా చేస్తూ ఉండవచ్చు. ~ కానీ ప్రియులారా, దేవునికి మనము బలహీనులమని అన్నీ సమస్యలు ఒకేసారి ఎదుర్కోలేమని తెలుసు గనుక ఆయన మనకు సహాయము చేయుదునని వాగ్దానము చేసియున్నారు. ~ ఆయన యొక్క శక్తికి అపరిమతము. ఆ

ఉల్లాసము తో నడచుట
~ యేసు ఈ భూమ్మీద నడిచినప్పుడు తండ్రి యందు ఉన్న ఆనందముతో నడిచియుంటాడని ఆలోచించావా? ~ అవును..!! దయ్యములను వెళ్లగొట్టినప్పుడు, వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచినప్పుడు, జనములకు బోధించినపుడు ఆయన ఎంతో సంతోషముతో ఉన్నాడు. ~ ఆయన ఈ లోకమును విడిచి వెళ్ళే ముందు మనము ఆయనలో ఉండి ఆయన ఉద్దేశ్యం చొప్పు

ఆయన కృప బట్టి రక్షింప బడితిమి
~ మన చిన్నప్పుటినుండి మనమేదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు ప్రశంసింపబడతున్నాము ఏదైనా తప్పు చేస్తే అది సరిదిద్దుకునేంత వరకు విమర్శింపబడతున్నాము. ~ మనము చేసే పనులు దేవుని అనుగ్రహం మీద ప్రభావమును చూపుతాయి. అందుకే దేవుని కృపను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది. ~ క్రీస్తు తన మహిమను

దేవుని లో ఉల్లసించుడి
~ మన జీవితాలు సాఫీగా సాగిపోతున్నప్పుడు దేవుని ప్రార్థించడం, స్తుతించడం, ఆయనకు కృతజ్ఞత చూపించడం, ఆయనయందు ఆనందించడం... ఇవన్నీ కూడా సులువే. ~ కానీ మనము శ్రమలు అనుభవించి వాటి ద్వారా నలిగిపోయే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. ~ నీవు శ్రమలను అనుభవించబోవుచున్నావని యేసుకు తెలుసు మరియు దానికి విరు

అనుదినము నూతన వాత్సల్యత
~ ఒక రోజు చివర్లో ఈరోజంతా మనమేమి చేసామని ఆలోచిస్తే ఏదైనా చేసియుండాల్సింది లేదా కాస్త భిన్నంగా చేయాల్సింది అని ఏదోక సందర్భంలో అనిపిస్తుంది. ~ అందువలన నీ ఆత్మ నీరుగారిపోవచ్చు. మళ్ళీ మొదలుపెడదాం..అని నీవు అనుకొనవచ్చు. నీవు చేయగలవు. ~ ప్రతీ ఉదయం... దేవుని కృప మరియు ప్రేమ నిన్ను క్

నిశ్చయముగా నీ మధ్య దేవుడున్నాడు
మన చుట్టూ ఉన్నవారు మనలను అన్ని రీతులుగా విశ్లేషిస్తూఉంటారు. మన జీవితాల్లో జరిగే సంఘటలను బట్టి, చేస్తున్న పనులను బట్టి, మనమెటువంటి వరమో అని అనుదినం గమనిస్తూనే ఉంటారు. మనకేదైనా మంచి జరిగినప్పుడు ఈర్షపడుతూ, బాధ కలిగినపుడు నవ్వినవారు లేరని ఎవరు చెప్పగలరు? వీటన్నిటి నుండి విముక్తి పొందగలమా అంటే అసాధ్య

నీకొరకు దేవుని ఉద్దేశ్యము
~ తొలకరి వాన తరువాత దీర్ఘమైన శ్వాసను తీసుకోవడం, వేకువనే వినే పక్షుల కిలకిలలు, దేవునితో ఏకాంత సమయాన్ని స్థిరంగా ఆనందించడం... ఇవన్నియూ మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలుగజేస్తాయి. ~ ఆయన సృష్టి యందు, ఆయన వాక్యమందు, ఆయనకు చేసే ప్రార్థనయందు ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతుంటే ఆయన తన ఉద్దేశములను గూర్చిన ఆశా బీజమ

నీ రాజు ఎవరు?
~ ఈ లోకమునకు క్రీస్తు యేసు రాజుగా పుట్టిన దినమే క్రిస్మస్ పండుగ. ఈ రాజు మనందరినీ రక్షించుటకై తన మహిమను విడిచి తన్ను తాను తగ్గించుకొని నరావతరిగా ఈ లోకములో జన్మించాడు. అంతేకాదు, పునరుత్థానుడై రాజ్యమేలుటకు మరణమై తిరిగి లేచెను. ఈ రాజును తెలుసుకున్న మనము, మన హృదయములో ఆయనకు చోటిచ్చి సత్యమునకు సాక్ష్యుల

ఆరాధన అనేది జీవన శైలి
✓ మన శక్తిసామర్థ్యాలను ఆయన పాదాలచెంత ఉంచగలిగితే తన చిత్తమునకు తగినట్లుగా మనలను ఉపయోగించుకుంటాడు. ఆయన పాదాల చెంత పెట్టడమంటే మోకరించి ఆయనకు లోబడియుండటమే. ✓ అట్టి సామర్థ్యాలను నింపిన దేవునిని ఆరాధించి ఆయనకే మొదటి స్థానమివ్వాలి. అనగా నిత్యము ఆయన మహిమార్థమై జీవించుటకు అనుదినము నిశ్చయించుకోవడమే

తండ్రి నాతో ఉన్నాడు
నమ్మకంగా జీవిచాలంటే ఎన్నో త్యాగాలు చేయాలి. ఎన్నో పోగొట్టుకున్న భావాలు మనల్ని కొన్నిసార్లు ఒంటరితనంలోకి నెట్టేస్తాయి. కాని, ఒంటరితనంలో ఓర్పు, సహనం, విధేయతతో పాటు జీవిత అనుభవాలను నేర్పుతూ దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చి విజయ మార్గంవైపు నడిపిస్తాయి. నా జీవితంలో ఎవరి ఆదరణ లేదని ఒంటరినని నిరాశతో బాధపడకుండ

అధిగమించగలిగే శక్తి దేవుడు దాయచేస్తాడనే విశ్వాస
ఉరుములు, వర్షం ఉన్నప్పుడు ప్రతీ పక్షి దాచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ, గ్రద్ధ మాత్రం మేఘాలకంటే పైకెగిరి సమస్యను అధిగమిస్తుంది. నీ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకమూ, చెయ్యడానికి ఇష్టంలేని ప్రతి పనీ, బాధ, ప్రయత్నం, పెనుగులాటలతో కూడుకున్న ప్రతి విషయమూ నీకోసం ఆశీర్వాదాన్ని దాచిపెట్టి ఉంచింది

ఇతరుల సంతోషములో ఆనందించుము
✓మన జీవితాల్లో సంతోషము ఆనందమును దాయజేయవలెనని యేసు క్రీస్తు దీనుడుగా ఈ లోకంలో జన్మించడం తండ్రికి ఆయన చూపిన విధేయత.✓మనము చేయలేని పరిచర్య ఇతరులు చేసినప్పుడు వారిని ప్రోత్సాహించడం మన బాధ్యత. ఇతరులు ఆశీర్వదించబడినప్పుడు వారియెడల అసూయపడక వారి సంతోషములో పాలుపొందడం దేవునికి మనము చూపించే విధేయ

దేవుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా ఎరుగుము
~ మనము ఒక మూసధోరణిలో నడుచుకొనే క్రైస్తవుల్లా ఉన్నాము. అనుదిన వాక్యపఠనం, ప్రార్థించడం, ఆదివారం ఆరాధనల్లో పాల్గొనడం చేస్తున్నాం కానీ అతి ముఖ్యమైన సువార్తను వదిలేస్తున్నాము. ~ సువార్త అంటే దేవుని గురించి తెలుసుకోవడం కాదు; దేవునినే తెలుసుకోవడం. ~ ఆయన పాపమెరుగనివాడును పరిశుద్ధ దేవుడైయు

యోహాను సువార్త
అధ్యాయములు: 21, వచనములు: 879 గ్రంథ కర్త: జెబెదయి కుమారుడును, యాకోబు సహోదరుడును అపోస్తలుడైన యోహాను. రచించిన తేది: క్రీ.పూ. 85-90వ సం. మూల వాక్యాలు: 1:1,14 ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను. ఆ వాక్యము శరీర -ధారియై, కృపాసత్యసంపూర

నీవు సంపాద్యమై ఉన్నావు
~ ఈ క్రిస్మస్ మాసములో మనము దేవుని దృష్టికి ఎంత ముఖ్యమైనవారమో, మన గురించి ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుని ఎందుకు పంపెనో మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి. నీవెవరివైనా, ఎలా ఉన్నా, ఏ ప్రదేశానికి చెందినా నీవు దేవుని సంపాద్యమైయున్నావు. ఈ సత్యము నిన్ను బలపరచునుగాక. ధ్యానించు: నిర్గమకాండము 19:5- “మీ

ఆత్మీయ ఆహారం కొరకు పరితపించుడి
~ మన శరీర ఆరోగ్యానికి, పోషణకు మరియు తృప్తికి ఎలా అయితే ఆయన మనకు ఆహారమును అనుగ్రహించాడో అలాగే మన ఆత్మలకు తన వాక్యమును అనుగ్రహించాడు. అదే పరిశుద్ధ గ్రంథము. ~ మన ఆయన వాక్యమును గూర్చి ఎంతో జిజ్ఞాస కలిగియుండాలి. ఆయన వాక్యము కేవలం ఒక పుస్తకము కాదు. అది జీవగ్రంథము, గ్రంథరాజము. మనలను సత్యము వైపు,

దేవునితో నడచుట
~ దేవునితో అనుదినము నడచుటయే క్రిస్మస్ యొక్క పరమార్థం. ~ ప్రతీరోజూ క్రీస్తు మన జీవితాల్లో నూతనంగా జన్మించే విధంగా మనం ఉండాలి. కానీ ఒకే విధమైన పాత ఆరాధన క్రమాన్ని గాక నూతనముగా ఉండాలి. ~ దేవునితో నడచుట అంటే క్రీస్తు జీవించిన ప్రకారముగా ఆయనవలె మనమూ జీవించాలి. ఆయనవలె నడచుకోవాలి. <

యేసుక్రీస్తుని జననం గురించి
~ యేసుక్రీస్తు జననం అకస్మాత్తుగా సంభవించినది కాదు. ఆయన యొక్క జననము గురించి ఎప్పుడో ప్రవచింపబడింది. ఆయన జననం ప్రవచన నెరవేర్పు. ~ ఆయన జన్మించడానికి ఎన్నో సంవత్సరాల క్రిందటే ఆయన యొక్క వంశావళి నిర్ణయించబడింది. యోసేపు యూదా గోత్రపు వాడని, తల్లియైన మరియ అహరోను వంశీకురాలని ముందే నిర్ణయించబడింది.

నీ ఆత్మీయ విలువ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది
✓ క్రిస్మస్ నీ యొక్క ఆత్మీయస్థితికి గురుతు. ✓ దేవుడు నిన్ను గురించి లోకము ఏమనుకుంటుందో పట్టించుకోకుండా నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితిని మాత్రమే చూస్తాడు. ✓ నీవు క్రీస్తు కొఱకు తెగించి జీవించాలనుకుంటే అది సులువు ఏమాత్రమూ కాదు. కానీ అది చాలా విలువైనది. ఎవ్వరినీ లక్ష్యపెట్టకుండా ఆయనకు మనము ల

దేవునికి నిన్ను నీవు అప్పగించుకొనుము
✓ లోకములో ఎవరు ఎంతటి అధికారమును కలిగియున్ననూ సమస్తమంతటి మీద దేవునికి అధికారము కలదు. ఆయనకు ఉన్న అధికారము మరి ఎవరికినీ లేదు. ✓ పరిస్థితులెలా ఉన్నా మనము ఆయనయందు విశ్వాసముంచగలము. ఫలితమెలా ఉన్నా ఆయన మార్గములయందు మనము నమ్మికయుంచగలము. ✓ ఈరోజు ఆయనయందు కేవలం విశ్వాసముంచుటయే కాదు గానీ మన జీ

మొదట దేవుణ్ణి వెదకుము
✓ మనందరి జీవితాల్లో దేవుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైన స్థానానికి అర్హుడు. మన హృదయాలలో నివసింప అర్హుడు. ✓ ఈ లోకములో ఉన్నవారు మన జీవితాన్ని లోకపు విషయాలతో నింపి మిగిలిన స్థానాన్ని దేవునికి ఇవ్వమని చెప్తారు. ✓ కానీ అలా చే‌స్తే మనకు నిరాశ, ఓటమి, వేదన ఎదురవుతాయి. అదే దేవునికి మొదటి స్థానాన

దేవుణ్ణి మాత్రమే ఘనపరచుము
✓ పేరుప్రతిష్టలను సంపాదించాలనే కోరికను మనలను అనూహ్యంగా పాపములో పడవేస్తుంది. ✓ దేవుని మహిమపరచడానికి మనం కలిగిన అవకాశములు మనలను స్వకీర్తి వైపు మళ్ళించవచ్చు. ✓ ఒక లక్ష్యాన్ని కలిగియుండుట మంచిదే గానీ అది మనలను హెచ్చించేదిగా ఉంటే మనము పాపములో చిక్కుకుపోతాము. ఆ పాపమును మనం తీవ్రంగా పరిగ

దేవునియొద్దకు రండి, అప్పుడాయన మీయొద్దకు వచ్చును
ఉదయమున లేచామంటే రాత్రి పడుకునే వరకు ఎదో ఒక పనిలో ఒత్తిడి, భారం, బిజీ జీవితం. జీతం సరిపోటల్లేదు, నెలాఖరికి చాలీ చాలినంత డబ్బు, ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి తగ్గితే బాగుండు, వ్యాపారంలో ఇంకొంచం లాభం, కనీసం మంచి ఉద్యోగం ఇలా అనుకుంటూ పొతే జీవితకాలం చెప్పుకున్నా ముగింపు లేదు కదా. అనుదినం మన హృదయాలను

నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును
నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును.నిర్గమకాండము 33:14 - మనము క్రీస్తును వెంబండించినట్లయితే అనుదినమూ ఆయన సన్నిధి మనకు తోడైయుంటుంది. - మనము ఆయన ఆత్మతో నింపబడి అపరిమితమైన పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందగలుగుతాము. - నీ చుట్టూ అంతయూ చీకటి కమ్మినా దేవుని వైపు దృష్టి సారించుము. ఆయన య

దేవునిలో నీ ఆనందమును వెదకుము
యెహోవాయందు ఆనందించుటవలన మీరు బల మొందుదురు. నెహెమ్యా 8:10 శమల ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు మన ఆనందాన్ని సజీవముగా ఉంచుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఒత్తిడి భారం పెరిగినప్పుడు మనం మాట్లాడే ప్రతీ మాట విషయమై జాగరూకులమై ఉండాలి. సరికాని విషయాల మీద ఎక్కువగా గురిపెడితే నిరుత్సాహము చెంది బలహీనులము కాగలము. ఏం జ

మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు
పాత్రగా తయారవ్వడం వెనుకవుండే కొన్ని రహస్యాలను, స్థితిగతులను గమనిద్దాం: మట్టిపాత్రగా తయారవ్వలంటే ముందుగా తను ఉన్న స్థలమునుండి వేరుచేయబడుతుంది. ప్రత్యేకపరచబడి, నలగగొట్టబడి, నీళ్ళలో నాని ముద్దగా ఆయ్యేంతవరకు పిసగబడుతుంది లేదా తొక్కబడుతుంది. వీటన్నిటిల్లో దాగివున్న శ్రమ కొంచెమైనదేమీ కాదు. ముద్

సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తి
సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తిఉరుములు, వర్షం ఉన్నప్పుడు ప్రతీ పక్షి దాచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ, గ్రద్ధ మాత్రం మేఘాలకంటే పైకెగిరి సమస్యను అధిగమిస్తుంది. నీ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకమూ, చెయ్యడానికి ఇష్టంలేని ప్రతి పనీ, బాధ, ప్రయత్నం, పెనుగులాటలతో క

యేసుని వెంబడించుట!
యేసు..మన జీవనయాత్రలో, నడిచేదారిలో స్నేహితుడు.మనము ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియజేస్తాడు.మనమెళ్ళవలసిన చోటుకు ఎలా చేరుకోగలము చూపిస్తాడు.తనతో రమ్మని ఆయన పిలుస్తున్నాడు. మనము ఆయన మాట వింటున్నామా?ఆయనను వెంబడిస్తున్నామా? మత్తయి 4:17 యేసు - పరలోకరాజ్యము సమీపించియు

మనము జాగ్రత్త కలిగి సహవాసము చేయుదము
° మనము ఎక్కువ సమయం సహవాసము చేయువారి పట్ల ఎలా నడుచుకుంటున్నామో ఒకసారి గమనించవలసి ఉంది. ° వారి ఇష్టమైన వస్తువులుపై మనకూ ఇష్టమవుతాయి. వారి మాట్లాడే పద్ధతి మనకును అలవాటవుతుంది. వారి అభిప్రాయాలు మన అభిప్రాయాలవుతాయి. వారి అలవాట్లు మన అలవాట్లగా మారతాయి. ఇది సహజం. ° అయితే మన చ

ప్రతీ శ్రమలలోను వేదనలోను...
ప్రతీ శ్రమలలోను వేదనలోను దేవుడు మనకు తోడైయుంటాడనే విషయాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి. ° ఇమ్మనుయేలు దేవుని మనం స్తుతించి ఆరాధించడానికి ఇదే నిజమైన కారణం. మనము శ్రమలలో ఉన్నప్పుడు మనలను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి తన ముఖమును మరుగుచేయువాడు కనే కాడు. నేను నీకు తోడైయుందును. యెషయా 43:2 &d

నయమాను
దేహమెంత బలమైనాజ్ఞానమెంత ఎక్కువున్నాఏదొకటి కొరతై బాధిస్తూనేకొంచెం కొంచెంగా తినివేసేకుష్టై కూర్చుంటుంది ఎదురుచూసే మార్గాలన్నింటాఅంధకారం అలుముకుంటుందికాలికి తగిలే చిన్నదేదోస్థితిని మార్చే మార్గానికి ద్వారం తెరుస్తుంది మనసు మానైన నేనైనావ

ప్రార్థన కొఱకు సమయాన్ని కేటాయించుము
యెడతెగక ప్రార్థనచేయుడి; 1 థెస్సలోనికయులకు 5:17 ° దేవునితో మాట్లాడ్డానికి అత్యుత్తమమైన మార్గం మరియు ఆయనతో గడిపే శ్రేష్ఠమైన సమయం ప్రార్థన ఒక్కటే. ° ప్రార్థించేటప్పుడు శూన్యంతో మాట్లాడుతున్న వింత అనుభవం ఒక్కోసారి మనకు ఎదురవుతుంది. కానీ ప్రతీసారి అలా అనిపించదు. ° మ

పునరుద్ధరణకు మూలం దేవుడు
పునరుద్ధరణకు మూలం దేవుడు అయి ఉండి, మానవత్వ పునః నిర్మాణ ప్రణాళికలలో పాల్గొనమని మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ఆయన మనకు పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడు. తద్వారా మన రోజువారి జీవితంలో పునరుద్ధరణ కొరకు కావలసిన సామర్ధ్యము, సాధనాలను కలిగి ఉంటాము. (ప్రతీ రోజు మన జీవితంలో పునరుద్ధరణ కోరే శక్తి, సాధనాలను కల

విజేతగా నిలవాలంటే ప్రత్యర్థిని గెలవాలనే లక్ష్యాన్ని కలిగివుండాలి.
ఆ లక్ష్యమును ప్రేమిస్తూ నిరంతరము సాధన చెయ్యాలి. సాధన కోసం అవసరమైన పరికరాలను ఎప్పటికప్పుడు కూర్చుకోవాలి. సాధన ఒక్కోసారి కష్టతరమైనదే కావొచ్చు, ఆ లక్ష్యము గూర్చి గాని మరియు ప్రత్యర్థి శక్తియుక్తుల్నిగూర్చి గాని ఎన్నడూ కూడా తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. అలాగని మనల్ని మనం కూడా తక్కువ

మీ జీవితములోని ఎర్ర సముద్రం
దేవుడు, ఇశ్రాయేలీయులు తమ వాగ్ధాన భూమి చేరుకోవడానికి ఎర్రసముద్రాన్ని తొలగించలేదు, గాని లక్షలాదిమంది ప్రజలు రెండు పాయలుగా చీలిపోయిన ఎర్రసముద్రం దాటడానికి అతని చేతిలో ఉన్న మోషే కర్రను ఎత్తి చాపమన్నాడు. ఈ సంఘటన మన సమస్యల నుండి మనలను విడిపించడానికి దేవుడు మనవద్ద ఏది ఉంటే దానినే ఉపయోగిస్తాడని బ

ఒక చిన్న బిడ్డ
ఒక చిన్న బిడ్డ తన తల్లి స్వరాన్ని అతి తేలికగా గుర్తిస్తాడు. అలాగే తల్లి కూడా తన బిడ్డ స్వరాన్ని తెలుసుకుంటుంది. బిడ్డ; గర్భములోనే తన తల్లి స్వరాన్ని వినడం మొదలుపెట్టి, పొత్తిళ్ళలో పాడే పాటలు, ఒడిలో చెప్పే కబుర్లతో పెరిగి పెదై ఎంత సమూహంలో ఉన్నా గుర్తించగలుగుతాడు. తల్లి పరిచయం చేయడం

ఐక్యత కేవలం విశ్వాసము ద్వారానే కలుగుతుంది
యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సిలువకు అప్పగింపబడక ముందు, మేడ గదిలో తన శిష్యులను ఓదారుస్తూ తాను ఎట్టి శ్రమ అనుభవింపబోవునో ముందుగానే వారికి బయలుపరుస్తూ మరియు క్రీస్తు మరణ సమయమున వారికి కూడా ఎట్టి శ్రమలు సంభవించునో తెలియజేసెను. ఎట్టివి సంభవించినా క్రీస్తునందు నిలిచియుండుమని, విశ్వాసమును కాపాడుకొనుటల

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 40వ అనుభవం
క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 40వ అనుభవం: మరణమువరకు నమ్మకముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవకిరీట మిచ్చెదను. ప్రకటన 2:10 సుమారు దశాబ్ధ కాలంనుండి జరుగుతున్న మార్పులు సామాన్య జీవనం నుండి ఆధునికత నేపథ్యంలో అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్నాయి. పరిధులులేని మానవుని జీవనశైలిలో కలిగే మార్పులను నిదానించి

యేసు సిలువలో పలికిన యేడు మాటలు - ఆరవ మాట
"సమాప్తమైనది" అను మాట గ్రీకు భాషలో అర్ధం "పూర్తిగా చెల్లించెను". యేసు క్రీస్తు సిలువలో ఈ మాటను పలికినప్పుడు, తండ్రి తనకిచ్చిన పనిని నెరవేర్చి సిలువలో సమాప్తము చేశాడు. "చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమిమీద నిన్ను మహిమ పరచితిని". ఆయన అందరికొరకు విమోచన క్రయధనముగా తన్

యేసు క్రీస్తు సిలువ లో పలికిన ఏడు మాటలు  - సప్తపలుకులు - Jesus 7 Words on Cross in Telugu
యేసు క్రీస్తు సిలువ లో పలికిన ఏడు మాటలు  - సప్తపలుకులు - Jesus 7 Words on Cross in Telugu యేసు “తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని” చెప్పెను. {Luke,23,34} “నేడు నీవు నాతోకూడ పర దైసులో ఉందువు” . {Luke,23,43}

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - అభిషేక శక్తి - Christian Lifestyle - Power of Anointing
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - అభిషేక శక్తి "దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించెను" అపొ 10:38 అభిషిక్తుడైన యేసుక్రీస్తు ఆపవాదిని గద్ధించాడు, అపవాది చేత పీడించబడిన వారిని విడుదల చేసాడు, అనేకవిధములైన రోగములను స్వస్థపరచాడు. యేసుక్రీస్తు పొందినటువంటి అభిషేక అన

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం - Christian Lifestyle - Powerful Life
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం నీవు దేనినైన యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. యోబు 22:28 శక్తి అనే పదానికి గ్రీకు భాషలో ఒకే అర్ధమిచ్చు 5 వేరు వేరు పదాలున్నాయి . ఒకరోజు సమాజమందిరములో యేసు క్రీస్తు అందరి ముందు నిలబడి ఊచచెయ్యి గలవాని

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలు - Christian Lifestyle - Energetic Abilities
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలు మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు 1 యోహాను 4:4 నేనేది సాధించలేకపోతున్నాను, ఏ పని చేసినా అందులో ఫలితం లేకుండా పోతుందనే ఆలోచన మనలను ఎప్పుడూ క్రిందకు పడేస్తుంది. ఎంతో కష్టపడి, శ్రమపడి చేసే పనుల్లో విజయం చూడలేని సందర్భాలు ఎన్నో ఉ

దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది!
దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది! సిరియా రాజు... ఇశ్రాయేలు రాజుతో యుద్ధము చేయుటకు తన దండు పేటను సిద్ధపరచుకొని, చీకటిలో నెమ్మదిగా ఇశ్రాయేలీయులను చుట్టుముట్టారు. బలం బలగం ఇశ్రాయేలీయులతో పోల్చుకుంటే సిరియా సైన్యం లెక్కించలేని గుఱ్ఱములు రథములు; గెలుపు తమదే అనుకున్నారు సిరియనులు. మరోవై

పగిలిన పాత్రలు
పగిలిన పాత్రలు పగిలిన కుండలను బాగుచేయడమనేది దశాబ్దాల క్రితం జపాను దేశపు కళ. దానిని కిన్సూజి(Kintsugi) అంటారు. జిగురు కలిపిన బంగారు ఇసుకను, పగిలిన పాత్రల ముక్కలను తిరిగి అతికించడానికి ఉపయోగిస్తారు (golden repair). ఫలితంగా ఒక అందమైన బంధం ఏర్పడుతుంది. బాగుచేసిన ప్రాంతం కనిపి

పట్టుదల సహనం విశ్వాసం
పట్టుదల సహనం విశ్వాసం ఇవే మనల్ని ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరుస్తాయి. ఆ స్థాయి వచ్చాక అప్పుడు ఉండే ధైర్యం అంతా ఇంతా కాదు. ఏదైనా సాధించగలను అనే పట్టుదల పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం బలపడుతుంది. దేవుడు నా ద్వారా తన పని జరిగించుకుంటాడు అనే స్ఫూర్తి అన్ని విషయాల్లో విజయాపథం వైపు నడిపిస్తాయి. నూతన సంవత్స

పునరుద్ధరణ
పునరుద్ధరణ https://youtu.be/Ftfocg59QYY నా చెయ్యి యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని బలపరచును. కీర్తన 89:21 పునరుద్ధరణకు మూలం దేవుడు అయి ఉండి, మానవత్వ పునః నిర్మాణ ప్రణాళికలలో పాల్గొనమని మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడు.

విజేతగా నిలవాలంటే
విజేతగా నిలవాలంటేAudio: https://youtu.be/K6tTFggExdU అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. 1 కోరింథీయులకు - 15 : 57 విజేతగా నిలవాలంటే ప్రత్యర్థిని గెలవాలనే లక్ష్యాన్ని కలి

దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు
దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడుAudio: https://youtu.be/bSxYQRPGNCs ఒక చిన్న బిడ్డ తన తల్లి స్వరాన్ని అతి తేలికగా గుర్తిస్తాడు. అలాగే తల్లి కూడా తన బిడ్డ స్వరాన్ని తెలుసుకుంటుంది. బిడ్డ; గర్భములోనే తన తల్లి స్వరాన్ని వినడం మొదలుపెట్టి, పొ

ఇంకొంత సమయం
ఇంకొంత సమయంAudio: https://youtu.be/p3nDz7hnd10 ఉదయమున లేచామంటే రాత్రి పడుకునే వరకు ఎదో ఒక పనిలో ఒత్తిడి, భారం, బిజీ జీవితం. జీతం సరిపోటల్లేదు, నెల మొదట్లో ఉన్న స్థితి కంటే నెల ఆరికి వచ్చేసరికి చాలీ చాలినంత డబ్బు, ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి తగ్గ

విధేయతలో మాదిరి
విధేయతలో మాదిరిAudio: https://youtu.be/y1RiCnfxnzY మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినమువరకు దానిని కొనసాగించును. ఫిలిప్పీయులకు 1:4 మనము చూడగలిగినా లేకున్నా దేవుడు మనందరి యెడల తన కార్యములు జరిగించును. ఈ మాటను మీరు

దయకలిగిన తలంపులు
దయకలిగిన తలంపులు : యోహాను 1:17 - "కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తుద్వారా కలిగెను". ఆయన దయగల దేవుడు. సత్యమైన దేవుడు. ఆయన కలిగియున్న ఈ లక్షణములను బట్టి ఆయనను ఆరాధించుము.  దేవుడు దయగలిగినవాడై ఆయన నిన్ను చేర్చుకుని, షరతులు లేకుండా నిన్ను ప్రేమించుచున్నా

ఆయన చిత్తము ఉత్తమమైనది
✓ దేవుని వాగ్దానములు మనుష్యుల జ్ఞానమును మించి ఘనమైనవిగా ఉంటాయి. ✓ అసాధ్యుడైన దేవుని మనము సేవించుచున్నాము. మన ఆలోచనకు పరిమితులు ఉన్నాయి కానీ ఆయనకు ఎలాంటి పరిమితులు లేవు. ✓ ఆయన యొక్క చిత్తమును సిద్ధింపజేసి దాని విషయమై ఆనందిస్తాడు. ✓ సందేహాన్ని కలిగియున్నంత మాత్రాన విశ్వాస జీ

మరణం తర్వాత ఏంటి
ఈనాడు ఎక్కడ విన్నా మరణవార్తలే ఎక్కువగా వినబడుతున్నాయి. ప్రతీ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాదిమంది ప్రజలు ఏదోరీతిగా చనిపోతూనే ఉన్నారు. ఏ రోజు ఎవరికి ఏమి సంభవిస్తుందో తెలియదు. ఎక్కడ చూచినా నేరాలు, ఘోరాలు హత్యలు, దోపిడీలు అడ్డు అదుపు లేకుండా జరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ

నిత్య నిబంధన
క్రీస్తునందు ప్రియమైన పాఠకులకు శుభములు, పరిశుద్ధుడు పరమాత్ముడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మనతో చేసిన నిత్య నిబంధన ఏ విధంగా మన జీవితాలలో నెరవేరింది మరియు మన శేష జీవితంలో ఏ విధంగా నెరవేరబోతుంది అనే అంశాలను ఈ వార్తమానం లో గమనిద్దాం. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఒకనాడు వస్తాడు అని, తన నిబంధనను మన యెడల స్థిరపరుస

సమాప్తమైనది
యోహాను 19:30లో యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని -సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. ఇది యేసు పలికిన మాటలన్నిటిలో చిన్న మాట . మాట చిన్నదైనప్పటికి భావము ఎంతో గొప్పది. ఈ మాటను యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు, యేసు రొమ్మున ఆనుకొను అలవాటు కలిగిన యోహానుగారు మాత్రమే గ్రహించారు. ఎందుకనగా మిగతా సువార్తలలో ఈ మ

విధేయత
మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినమువరకు దానిని కొనసాగించును. ఫిలిప్పీయులకు 1:3‭-‬6 మనము చూడగలిగినా లేకున్నా దేవుడు మనందరి యెడల తన కార్యములు జరిగించును. ఆయన మన వ్యక్తిత్వాన్ని తన కుమారుడైన క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం వలె మార్చుటకు అనుదినం పనిచేయుచున్నాడు. ఆయన తన పని పూ

విశ్వాస సహితమైన తలంపులు
విశ్వాస సహితమైన తలంపులు : రోమా 10:17 - "కాగా వినుటవలన విశ్వాసము కలుగును; వినుట క్రీస్తునుగూర్చిన మాటవలన కలుగును". కిందకి పడిపోవుచున్న ఈ ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నందుకు మనము నిరాశను, వేదనలను, అనుమానాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. దేవునియందలి విశ్వాసము వలననే మనకు వాటినుంచి ఉప

నిరీక్షణ యొక్క శక్తి
ఏమి జరుగబోతుందో మనకు ఎల్లప్పుడూ తెలియదు. అంతా మన జరుగుతుంది అని మనకు తెలుసు! అబ్రాహాము, తన స్వంత శరీరం యొక్క పూర్తి స్థితిని మరియు శారా గర్భం యొక్క స్థితిని బట్టి తన పరిస్థితిని అంచనా వేసిన తరువాత. నిరీక్షణకు సంబంధించిన మానవ హేతువు అంతా పోయినప్పటికీ, అతను విశ్వాసం కోసం ఆశించాడు. ప్రతి ప్రతికూల

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు!
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు!నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును. సామెతలు 3:6మన జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు, ఆ సమస్యను ఎదుర్కోడానికి ఎన్నో పరిష్కార మార్గాలుంటాయి

న్యాయం యొక్క సారాంశం | Epitome of Justice
యెషయా 26:9 రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు.ఒక విషాదకరమైన ప్రమాదం, స్నేహితుడి నుండి మోసం లేదా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం, జీవితం మనపై విసిరే కొన్ని సవాళ్లే

దేవుని నుండి హామీ | Assurance from God
దేవుని నుండి హామీనలుగు మార్గాలు కలిసే రోడ్డు వంటి పరిస్థితిలో నిలబడి ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు, లేదా మనం  వెళ్లే మార్గంలో అడ్డంకులు ఉంటాయనీ తెలిసినప్పుడు, మీకు కావలసిందల్లా జీవితం అని పిలువబడే ఈ ప్రయాణానికి అత్యున్నత నిర్మాణం అయిన దేవుని

దేవుడు పరిపూర్ణుడు | God is Perfect
ఆదికాండము 21:1 - యెహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారము శారాను దర్శించెను. యెహోవా తానిచ్చిన మాటచొప్పున శారాను గూర్చి చేసెను.మన దేవుడు దోషరహితుడు మరియు ఆయన వాక్యము ఎప్పటికీ స్థిరమైనది. దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు అది మన జీవితాలను చుట్టుముట్టే అన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల కంటే బలమై

మన కాపరి | Our Shepherd
మన కాపరికీర్తన 95:6 ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు ప్రజలము ఆయన మేపు గొఱ్ఱెలము. దేవుడు మన ప్రేమగల కాపరి, మరియు మనము ఆయనకు ప్రియమైన వారము. దేవుడు మన కోసం ఎల్లప్పుడూ శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు ఒక గొర్రెల కాపరి తన మందను గూర్చి జాగ్రత కలిగి ఉన

యేసు సిలువలో పలికిన ఆరవ మాట | Sixth Word: Sayings of Jesus on the Cross
యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - ఆరవ మాట"సమాప్తమైనది" అను మాట గ్రీకు భాషలో అర్ధం "పూర్తిగా చెల్లించెను".యేసు క్రీస్తు సిలువలో ఈ మాటను పలికినప్పుడు, తండ్రి తనకిచ్చిన పనిని నెరవేర్చి సిలువలో సమాప్తము చేశాడు. "చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను స

దేవుని ఉనికి యొక్క సౌందర్యం | The Beauty of His Presence |
దేవుని ఉనికి యొక్క సౌందర్యంకీర్తనల గ్రంథము 27:4యెహోవాయొద్ద ఒక్క వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచున్నాను.అనుదినం

దేవుని వైపు చూడగలిగితే | Look unto Him |
దేవుని వైపు చూడగలిగితేకీర్తనల గ్రంథము 27:6 ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొనియున్న నా శత్రువుల కంటె ఎత్తుగా నా తలయెత్తబడును. ఆయన గుడారములో నేను ఉత్సాహధ్వని చేయుచు బలులు అర్పించెదను. నేను పాడెదను, యెహోవానుగూర్చి స్తుతిగానము చేసెదను.మనకు శక్తి లేదా సహ

దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది!
దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది!సిరియా రాజు... ఇశ్రాయేలు రాజుతో యుద్ధము చేయుటకు తన దండు పేటను సిద్ధపరచుకొని, చీకటిలో నెమ్మదిగా ఇశ్రాయేలీయులను చుట్టుముట్టారు. బలం బలగం ఇశ్రాయేలీయులతో పోల్చుకుంటే సిరియా సైన్యం లెక్కించలేని గుఱ్ఱములు రథములు; గెలుపు తమదే అనుకున్నారు సిర

న్యాయం యొక్క సారాంశం
న్యాయం యొక్క సారాంశంయెషయా 26:9 రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు.ఒక విషాదకరమైన ప్రమాదం, స్నేహితుడి నుండి మోసం లేదా దీర్ఘకా

దేవుని నుండి హామీ
దేవుని నుండి హామీనలుగు మార్గాలు కలిసే రోడ్డు వంటి పరిస్థితిలో నిలబడి ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు, లేదా మనం  వెళ్లే మార్గంలో అడ్డంకులు ఉంటాయనీ తెలిసినప్పుడు, మీకు కావలసిందల్లా జీవితం అని పిలువబడే ఈ ప్రయాణానికి అత్యున్నత నిర్మాణం అయిన దేవుని

ఇంకొంత సమయం
ఇంకొంత సమయంఉదయమున లేచామంటే రాత్రి పడుకునే వరకు ఎదో ఒక పనిలో ఒత్తిడి, భారం, బిజీ జీవితం. జీతం సరిపోటల్లేదు, నెల మొదట్లో ఉన్న స్థితి కంటే నెల ఆఖరికి వచ్చేసరికి చాలీ చాలినంత డబ్బు, ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి తగ్గితే బాగుండు, వ్యాపారంలో ఇంకొంచం లాభం, కనీసం మంచి ఉద్యోగం ఇలా అ

సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తి
సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తినన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. ఫిలిప్పీయులకు 4:13ఉరుములు, వర్షం ఉన్నప్పుడు ప్రతీ పక్షి దాచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ, గ్రద్ధ మాత్రం మేఘాలకంటే పైకెగిరి సమస్యను అధిగమిస్తుంది.  

పగిలిన పాత్రలు
పగిలిన పాత్రలుపగిలిన కుండలను బాగుచేయడమనేది దశాబ్దాల క్రితం జపాను దేశపు కళ. దానిని కిన్సూజి(Kintsugi) అంటారు. జిగురు కలిపిన బంగారు ఇసుకను, పగిలిన పాత్రల ముక్కలను తిరిగి అతికించడానికి ఉపయోగిస్తారు (golden repair). ఫలితంగా ఒక అందమైన బంధం ఏర్పడుతుంది. బాగుచేసిన ప్రాంతం క

దేవునికి ప్రధమస్థానం, సమయం ఇస్తున్నామా?
ఇంకొంత సమయంఉదయమున లేచామంటే రాత్రి పడుకునే వరకు ఎదో ఒక పనిలో ఒత్తిడి, భారం, బిజీ జీవితం. జీతం సరిపోటల్లేదు, నెల మొదట్లో ఉన్న స్థితి కంటే నెల ఆఖరికి వచ్చేసరికి చాలీ చాలినంత డబ్బు, ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి తగ్గితే బాగుండు, వ్యాపారంలో ఇంకొంచం లాభం, కనీసం మంచి ఉద్యోగం ఇలా అ

దేవుని తీర్పుఖచ్చితమైనదేనా?
న్యాయం యొక్క సారాంశంయెషయా 26:9 రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు.ఒక విషాదకరమైన ప్రమాదం, స్నేహితుడి నుండి మోసం లేదా దీర్ఘకా

ఆటంకాలనధిగమిస్తే విజయోత్సవమే
ఆటంకాలనధిగమిస్తే విజయోత్సవమేదేవుడు, ఇశ్రాయేలీయులు తమ వాగ్ధాన భూమి చేరుకోవడానికి ఎర్రసముద్రాన్ని తొలగించలేదు, గాని లక్షలాదిమంది ప్రజలు రెండు పాయలుగా చీలిపోయిన ఎర్రసముద్రం దాటడానికి అతని చేతిలో ఉన్న మోషే కర్రను ఎత్తి చాపమన్నాడు. ఈ సంఘటన మన సమస్యల నుండి మనలను విడిపించడా

అధైర్యం అధిగమిస్తే విజయోత్సవమే
అధైర్యం అధిగమిస్తే విజయోత్సవమేఉవ్వెత్తున ఎగసిపడే కెరటాలు మనకో సంకేతాన్నిస్తున్నాయి, అవి లేసి పడుతున్నందుకు కాదు పడినా లేవగలననే శక్తి దానికి ఉంది కాబట్టి. నీ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకమూ, చెయ్యడానికి ఇష్టంలేని ప్రతి పనీ, బాధ, ప్రయత్నం, పెనుగులాటలతో కూడుకున్న ప్రతి

నైతిక విలువలు కలిగిన జీవితము
నైతిక విలువలు కలిగిన జీవితముఎవరైనా తప్పు చెస్తే తగిన ఫలితం పొందుతారు అని నమ్ముతాము. యెట్టి మతమైన బోధించేది ఇదే. ఒకవేళ ఒకడు దొంగతనం చేస్తే అతడు కూడా ఏదో ఒక రోజు దోచుకొనబడుతాడు అని, అన్యాయం చెస్తే ఆ అన్యాయము అతనికి కూడా ఏదో ఓ రోజు వెంటాడుతుంది అని నమ్ముతాము. కాని కలువర

విధేయత వలన విజయోత్సవాలు
విధేయత వలన విజయోత్సవాలుసముద్రంపై రేగిన తుపాను తమను యేసునుండి వేరుచేసిందని శిష్యులు భయపడ్డారు. అంతేకాదు, యేసు తమ గురించి బొత్తిగా మర్చిపోయాడనుకున్నారు. ఇలాటి సమయాల్లోనే కష్టాల ముల్లు గుచ్చుకుంటుంది. "ప్రభువు మాతో ఉంటే ఇది మాకు ఎందుకు సంభవించింది?" దేవుణ్ణి నీకు సమీపంగ

దేవుని వైపు చూడగలిగితే
దేవుని వైపు చూడగలిగితేకీర్తనల గ్రంథము 27:6 ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొనియున్న నా శత్రువుల కంటె ఎత్తుగా నా తలయెత్తబడును. ఆయన గుడారములో నేను ఉత్సాహధ్వని చేయుచు బలులు అర్పించెదను. నేను పాడెదను, యెహోవానుగూర్చి స్తుతిగానము చేసెదను.మనకు శక్తి లేదా సహ

దేవుని ఉనికి యొక్క సౌందర్యం
దేవుని ఉనికి యొక్క సౌందర్యంకీర్తనల గ్రంథము 27:4యెహోవాయొద్ద ఒక్క వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచున్నాను.అనుదినం

న్యాయం యొక్క సారాంశం
న్యాయం యొక్క సారాంశంయెషయా 26:9 రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు.ఒక విషాదకరమైన ప్రమాదం, స్నేహితుడి నుండి మోసం లేదా దీర్ఘకా

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , కోరహు , యాకోబు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , యెరూషలేము , ప్రేమ , మిర్యాము , అక్సా , అగ్ని , సౌలు , సెల , హనోకు , సాతాను , ప్రార్థన , పౌలు , ఇశ్రాయేలు , సొలొమోను , దేవ�%B , యూదా , రాహాబు , రాహేలు , లోతు , సీయోను , బబులోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , అన్న , నోవహు , అతల్యా , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , ఎలియాజరు , బేతేలు , తెగులు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , గిల్గాలు , కూషు , యోబు , రోగము , అబ్దెయేలు , ఏలీయా , వృషణాలు , అకుల , కనాను , ఆషేరు , తీతు , ఆసా , బేతనియ , రక్షణ , ఎఫ్రాయిము , మార్త , దొర్కా , సీమోను , హిజ్కియా , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , ఎలీషా , ఏఫోదు , కయీను , హాము , పరదైసు , యెఫ్తా , అంతియొకయ , ఊజు , బర్జిల్లయి , ఈకాబోదు ,

Telugu Keyboard help