ఏదేను (ఏదేను)


ఉల్లాసము, 1) యూదా రాజైన హిజ్కియా కాలమందలి ఒక లేవీయుడు, 2) దేవుడు ఆదాము, హవ్వలు నివసించుట కిచ్చిన ఒక ఉద్యానవనము, 3) గెర్షోను వంశస్థులలో నొకడు

Bible Results

"ఏదేను" found in 1 books or 1 verses

2 దినవృత్తాంతములు (1)

29:12 అప్పుడు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజర్యా కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబ్దీ కుమారుడైన కీషు యెహాల్లెలేలు కుమారుడైన అజర్యా, గెర్షోనీయులలో జిమ్మా కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"ఏదేను" found in 9 lyrics.

Nijamaina Nee Prema | నిజమైన నీ ప్రేమ

Yesanna Swaramanna | యేసన్న స్వరమన్నా

ఇది దేవుని నిర్ణయము - Idhi Devuni Nirnayamu

ఏదేను తోటలో... ఆదాము హవ్వలు

చిందింది రక్తం ఆ సిలువ పైన - Chindindi Raktham Aa Siluva Paina

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు - Devudu Manaku Ellappudu

నీలి ఆకాశంలో - Neeli Aakaashamlo (

యేసన్న స్వరమన్నా - Yesanna Swaramannaa

యేసన్న స్వరమన్నా - నీవెపుడైనా విన్నావా

Sermons and Devotions

Back to Top
"ఏదేను" found in 8 contents.

ఏదేనులో యుద్ధం
మీకు తెలుసా ? ఏదేను తోటలో సాతాను అవ్వను, ఆదామును మోసం చేసి దేవుని నుండి దేవుని ప్రతి రూపమైన మనిషిని వేరు చెయ్యటానికి ఉపయోగించిన ప్రదాన ఆయుధాలు ఏంటో?? (ఆదికాండము 3:6) స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు( ఇది శరీర ఆశ ) కన్నులకు అ

దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించాడు!
మనల్ని ఎవరు సృష్టించారు? బైబిల్లో దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా ఈ మనుషులంతా వచ్చారు అని తెలియజేస్తుంది?. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు మొట్ట మొదటిగా ఒక మనిషిని సృష్టించి ఆదాము అని పేరు పెట్టాడు. ఆదామును దేవుడు మంటి నుండి సృష్టించి, జీవవాయువు ఊదగా ఆదాము జీవించగలిగాడు. అతనిని ఎంతో అందమైన ఏదేను తోటలో

సృష్టిలో మొదటి స్త్రీ
“సృష్టిలో మొదటి స్త్రీ హవ్వ” దేవుడు సర్వసృష్టిని ఏంతో సుందరంగా సృజించిన ఆ చేతులతోనే హవ్వను కూడా నిర్మించాడు. గనుక ఆమె మిక్కిలి సౌందర్యవతి అనుకోవడంలో ఎత్తి సందేహము ఉండరాదు. ఈ స్త్రీ నేటి స్త్రీవలె తల్లి గర్బమునుండి సృజింపబడక పురుషుని పక్కటెముక నుండి నిర్మించబడి, హృదయానికి సమీపస్తురాలుగా వుండటానికి

యేసు మూల్యం చెల్లించాడు
పట్టణపు వీదులగుండా నేను నడుస్తున్నప్పుడు చేతిలో పక్షులున్న పంజరాన్ని ఊపుకుంటూ నావైపుగా నడిచివస్తున్న ఒక బాలుడిని చూచాను. ఆ పంజరంలో మూడు చిన్న పిట్టలు చలితోను, భయముతోను వణుకుతూ ఉన్నాయి. నేనా బాలుడుని ఆపి అడిగాను "ఏమి పట్టుకున్నావు బాబు?" అని. "ఏవో మామూలు పిట్టలు" అని జవాబిచ్చాడా పి

విజేతలుగా ఎవరు నిలుస్తారు
ప్రత్యర్థి లేక ప్రత్యర్థులతో తలపడినప్పుడు ఉత్తమమైన ప్రదర్శన, నైపుణ్యము, ఆవిష్కరణ, బలము చూపగలిగినవారిని విజేతలని అంటుంటాము. మన ప్రత్యర్థి తను విజేతగా నిలవడానికి మనలను ఓడించడానికి ఏదేను వనంలో ప్రవేశించి, మోసపూరితమైన మాటలతో హహవ్వను నమ్మించి అప్పటివరకు వున్న మహిమను కోల్పోయేటట్టు చేసాడు. తద్వా

పణంగా పెట్టిన ప్రాణం
పణంగా పెట్టిన ప్రాణం Audio: https://youtu.be/rDKOQKamlZE పట్టణపు వీదులగుండా నేను నడుస్తున్నప్పుడు చేతిలో పక్షులున్న పంజరాన్ని ఊపుకుంటూ నావైపుగా నడిచివస్తున్న ఒక బాలుడిని చూచాను.ఆ పంజరంలో మూడు చిన్న పిట్టలు చలితోను, భయముతోను వణుకుతూ

10 ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు
అనేక ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు సాహిత్యం, కళ మరియు మీడియా యొక్క వివిధ రూపాల్లో తిరిగి చెప్పబడ్డాయి మరియు స్వీకరించబడ్డాయి. ఇక్కడ అత్యంత ప్రసిద్ధ మరియు ప్రియమైన కొన్ని ఉన్నాయి:సృష్టి - ఆదికాండము పుస్తకంలో వివరించిన విధంగా దేవుడు ఆరు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని మరియు దాని

ప్రత్యర్థిని ఓడిస్తే విజయోత్సవాలే.
ప్రత్యర్థిని ఓడిస్తే విజయోత్సవాలే.ప్రత్యర్థి లేక ప్రత్యర్థులతో తలపడినప్పుడు ఉత్తమమైన ప్రదర్శన, నైపుణ్యము, ఆవిష్కరణ, బలము చూపగలిగినవారిని విజేతలని అంటుంటాము. మన ప్రత్యర్థి తను విజేతగా నిలవడానికి, మనలను ఓడించడానికి, ఏదేను వనంలో ప్రవేశిం

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ఇశ్రాయేలు , ప్రార్థన , పౌలు , సొలొమోను , యూదా , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , యోకెబెదు , సారెపతు , నోవహు , అతల్యా , అన్న , ఏశావు , లేవీయులు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , తెగులు , కూషు , ఏలీయా , గిల్గాలు , యోబు , అబ్దెయేలు , రోగము , కనాను , ఆషేరు , ఆసా , వృషణాలు , తీతు , అకుల , రక్షణ , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , హిజ్కియా , సీమోను , దొర్కా , మార్త , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , యెఫ్తా , ఎలీషా , ఏఫోదు , పరదైసు , కయీను , హాము , ఊజు , అంతియొకయ , రిబ్కా , బర్జిల్లయి ,

Telugu Keyboard help