గలేదు (గలేదు)


సాక్షిగా నుండు రాళ్ళకుప్ప

Telugu Keyboard help