జయనన్నీము (జయనన్నీము)


రెండు డేరాలు లేక సంచారము

Bible Results

"జయనన్నీము" found in 2 books or 2 verses

యెహోషువ (1)

19:33 వారి సరిహద్దు హెలెపును జయనన్నీములోని సిందూరవనమును అదామియను కనుమను యబ్నెయేలును మొదలుకొని లక్కూము వరకు సాగి

న్యాయాధిపతులు (1)

4:11 దెబోరాయు అతనితోకూడ పోయెను. అంతకులోగా కయీనీయుడైన హెబెరు మోషే మామ యైన హోబాబు సంతతివారైన కయీనీయులనుండి వేరు పడి కెదెషునొద్దనున్న జయనన్నీములోని మస్తకివృక్షము నొద్ద తన గుడారమును వేసికొనియుండెను.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
No Data Found

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , శ్రమ , యేసు , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , బిలాము , మరియ , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , ప్రేమ , అబ్రాహాము , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సాతాను , సెల , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , యూదా , సొలొమోను , లోతు , రాహేలు , దేవ�%B , రాహాబు , సీయోను , బబులోను , జక్కయ్య , యాషారు , ఇస్కరియోతు , స్వస్థ , యెహోషాపాతు , ఇస్సాకు , ఐగుప్తు , యోకెబెదు , అతల్యా , సారెపతు , సమరయ , నోవహు , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , గిలాదు , ఆకాను , ప్రార్ధన , ఎలియాజరు , బేతేలు , కెజీయా , ఏలీయా , కూషు , మగ్దలేనే మరియ , గిల్గాలు , యోబు , తెగులు , అబ్దెయేలు , ఆసా , రోగము , కనాను , ఆషేరు , రక్షణ , హిజ్కియా , తీతు , అకుల , వృషణాలు , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , సీమోను , దొర్కా , మార్త , బెసలేలు , సబ్బు , తామారు , యొర్దాను , యెహోవా వశము , యెఫ్తా , ఏఫోదు , ఎలీషా , కయీను , పరదైసు , హాము , రిబ్కా , ఊజు , అంతియొకయ , జెరుబ్బాబెలు ,

Telugu Keyboard help