జేరు (జేరు)


ఇరుకైన స్థలము లేక బండ

Bible Results

"జేరు" found in 4 books or 4 verses

యెహోషువ (1)

19:35 కోటగల పట్ట ణము లేవనగా జిద్దీము జేరు హమ్మతు రక్కతు కిన్నెరెతు

2 సమూయేలు (1)

24:5 యొర్దాను నది దాటి యాజేరుతట్టున గాదు లోయ మధ్య నుండు పట్టణపు కుడిపార్శ్వముననున్న అరోయేరులో దిగి

1 దినవృత్తాంతములు (1)

26:31 హెబ్రోనీయులను గూర్చి నది. హెబ్రోనీయుల పితరుల యింటి పెద్దలందరికి యెరీయా పెద్దయాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవత్సరమున వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందున్న వారు పరాక్రమ శాలులుగా కనబడిరి.

యెహెఙ్కేలు (1)

47:16 అది హమాతునకును బేరోతా యునకును దమస్కు సరిహద్దునకును హమాతు సరిహద్దు నకును మధ్యనున్న సిబ్రయీమునకును హవ్రాను సరిహద్దును ఆనుకొను మధ్యస్థలమైన హాజేరునకును వ్యాపిం చును.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
"జేరు" found in 3 lyrics.

ప్రభుని రాకడ - Prabhuni Raakada

యేసన్న స్వరమన్నా - నీవెపుడైనా విన్నావా

రారే మన యేసు స్వామిని - Raare Mana Yesu Swaamini

Sermons and Devotions

Back to Top
"జేరు" found only in one content.

Day 225 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మేఘములు వర్షముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును (ప్రసంగి 11:3). అయితే మనం కమ్ముకున్న మబ్బుల్ని చూసి భయపడతామెందుకు? నిజమే కొంతసేపు అవి సూర్యుణ్ణి కప్పేస్తాయి. కాని ఆర్పెయ్యవుగా. త్వరలోనే సూర్యుడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు. పైగా ఆ కారు మబ్బులనిండా వర్షం ఉంది. అవి ఎంత నల్లగా ఉంటే అంత సమృద్ధిగా

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , సొలొమోను , యూదా , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , నోవహు , అతల్యా , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , తెగులు , గిల్గాలు , కూషు , ఏలీయా , యోబు , రోగము , అబ్దెయేలు , ఆషేరు , కనాను , ఆసా , తీతు , అకుల , వృషణాలు , రక్షణ , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , హిజ్కియా , సీమోను , దొర్కా , మార్త , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , యెఫ్తా , ఎలీషా , ఏఫోదు , హాము , పరదైసు , కయీను , ఊజు , అంతియొకయ , బర్జిల్లయి , రిబ్కా ,

Telugu Keyboard help