దమస్కు (దమస్కు)


గోనెపట్టలు నేయువాని నివాస స్థలము, సిరియ దేశమందలి ప్రాముఖ్యమైన పురాతన పురము


Telugu Keyboard help