పూలు (పూలు)


వివేకము గలవాడు, బలమైనది

Bible Results

"పూలు" found in 3 books or 3 verses

2 రాజులు (1)

15:19 అష్షూరు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజ్యము స్థిరపరచునట్లుగా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండు వేల మణుగుల వెండి పూలునకు ఇచ్చెను.

1 దినవృత్తాంతములు (1)

5:26 కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు అష్షూరు రాజైన పూలు మనస్సును అష్షూరు రాజైన తిగ్లత్పిలేసెరు మనస్సును రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనష్షే అర్ధగోత్రమువారిని చెరపట్టి నేటికిని కనబడు చున్నట్లుగా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును గోజాను నదీప్రాంతములకును వారిని కొనిపోయెను.

యెషయా (1)

66:19 నేను వారియెదుట ఒక సూచక క్రియను జరిగించెదను వారిలో తప్పించుకొనినవారిని విలుకాండ్రైన తర్షీషు పూలు లూదు అను జనుల యొద్ద కును తుబాలు యావాను నివాసులయొద్దకును నేను పంపె దను నన్నుగూర్చిన సమాచారము విననట్టియు నా మహి మను చూడనట్టియుదూరద్వీపవాసులయొద్దకు వారిని పంపెదనువారు జనములలో నా మహిమను ప్రకటించెదరు.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
"పూలు" found in 35 contents.

నువ్వు - its not you
Final Interview, leak అయిన Question Paper, రెండే questions. ఎప్పటినుండో తెలిసిన answers.. ఇది situation. ఇలాంటి interview pass కాలేనివాళ్ళు కూడా ఉంటారా అని అనిపిస్తుంది కదూ, సరే face చేయగలవా అని నిన్నడిగితే నీ answer??దేవుడు నిన్ను create చేసాడు అని నీకు తెలుసు, కాని ఎందుకు crea

Day 75 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మన మేలు కొరకే (హెబ్రీ 12:10) రాల్ఫ్ కానర్ రాసిన ఒక పుస్తకంలో గ్వెన్ అనే అమ్మాయి కథ ఉంది. గ్వెన్ చాలా మొండిపిల్ల. ఎప్పుడూ అన్నింటినీ తనకిష్టమైనట్టుగానే జరిపించుకుంటూ ఉండేది. అయితే ఒక రోజు హఠాత్తుగా ప్రమాదం సంభవించి, జీవితాంతం అంగవైకల్యంతో బాధపడాల్సిన దుర్గతి పట్టింది. ఆమె మొండితనం ఇం

Day 88 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
అడవిపువ్వులు ఏలాగు నెదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి (మత్తయి 6:28). ఆలివ్ నూనె బొత్తిగా దొరకడంలేదు, సరే, ఆలివ్ మొక్క ఒకటి నాటితే సరిపోతుంది అనుకున్నాడు పూర్వం ఒక సన్యాసి. మొక్కని నాటాడు. "దేవా దీనికి వర్షం కావాలి. దీని వేళ్ళు చాలా సున్నితమైనవి. కాబట్టి మెల్లని తొలకరి జల్లును కురిపించు" అంటూ ప్రార

Day 33 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు; నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసి పెట్టియున్నాడు (యెషయా 49:2). "నీడలో" ఎంత మంచి మాట ఇది! మనమందరం నీడలోకి ఏదో ఒక సమయంలో వెళ్ళాలి. ఎండ కళ్ళను మిరుమిట్లు గొలుపుతుంది. కళ్ళు దెబ్బ తింటాయి. ప్రకృతి వర్ణాలను, వివిధ రంగుల్ని గుర్తుపట్టే శక్తిన

Day 47 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
నేను నిన్ను బాధ పరచితినే, నేను నిన్నిక బాధపెట్టను (నహూము 1:12). బాధకి అంతు ఉంది. దేవుడు బాధపెడతాడు. దేవుడే తీసేస్తాడు. "ఈ బాధకి అంతమెప్పుడు?" అంటూ నిట్టూరుస్తావా? ఆయన వచ్చేదాకా ఆయన సంకల్పాన్ని శిరసావహిస్తూ నిబ్బరంగా సహనంతో ఎదురు చూద్దాం. శిక్ష పొందడం వల్ల మనకి కలగవలసిన ప్రయోజనమంతా క

Day 55 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
యోహాను ఏ సూచక క్రియను చేయలేదుగాని యీయనను గూర్చి యోహాను చెప్పిన సంగతులన్నియు సత్యమైనవనిరి (యోహాను 10:41). నీ గురించి నువ్వు చాలాసార్లు చిరాకుపడి ఉండొచ్చు. నువ్వు పెద్ద తెలివిగలవాడివి కాదు. ప్రత్యేకమైన వరాలేమీ లేవు. దేన్లోనూ నీకు ప్రత్యేకమైన ప్రావీణ్యత లేదు. నీది సగటు జీవితం. నీ జీవితంలో గ

Day 115 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మగ్దలేనే మరియయు, వేరొక మరియయు, అక్కడనే సమాధికి ఎదురుగా కూర్చుండియుండిరి (మత్తయి 27:61). విచారం అన్నది ఎంత అర్థంలేని విషయం! అది నేర్చుకోదు, తెలుసుకోదు. కనీసం ప్రయత్నించదు. ఈ మరియలిద్దరూ కుమిలిపోతూ ప్రభువు సమాధి ద్వారం దగ్గర కూర్చుని ఉన్నప్పుడు, ఇప్పటిదాకా పునరుత్థానోత్సవాలతో జయార్భాటంతో గ

Day 128 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
..... అగ్నిలో సంచరించుట చూచుచున్నాము (దానియేలు 3: 25). వాళ్ల కదలికను అగ్ని ఆపలేకపోయింది. దాని మధ్యలో వాళ్లు నడుస్తున్నారు. తమ గమ్యానికి చేరడానికి అగ్ని కూడా ఒక రాజ మార్గమే. క్రీస్తు బోధనలోని ఒక ఆదరణ ఏమిటంటే ఆయన దుఃఖంనుండి విడుదల ఇస్తాననలేదు. దుఃఖం ద్వారా విడుదల ఇస్తానన్నాడు. నా

Day 141 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
నేను పాడిన పాట రాత్రియందు జ్ఞాపకం చేసుకోందును (కీర్తన 77: 6). పాటలు పాడే ఒక పిట్ట గురించి విన్నాను. అది తన పంజరంమీద వెలుగు పడుతున్నప్పుడు నోరు విప్పి యజమాని కోరిన పాట ఎంత మాత్రము పాడదు. ఓ కూనిరాగం తీస్తుందేమో గానీ పూర్తిపాట మాత్రం పంజరం మీద దుప్పటి కప్పి చీకటి చేస్తేనే తప్పపాడదు.

Day 145 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారి కొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను (2 తిమోతి 2: 10). యోబు బూడిదలో కూర్చుని, తనకి వాటిల్లిన శ్రమ గురించి హృదయాన్ని క్షిణింపచేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం ఆయనకి తెలిసినట్లయితే ఎంతో ధైర్యం తెచ్చుకునేవాడు - ఈ లోకాన

Day 151 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
పరిపక్వమైన ధాన్యపు పనలవలె (యోబు 5: 26) (స్వేచ్చానువాదం). ఒకాయన పాత ఓడలను ఏ భాగానికికాభాగం ఊడతీయడం గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు. పాత ఓడలకి వాడిన కలప నాణ్యతను పెంచేది దాని వయసు ఒక్కటే కాదు. ఆ ఓడ సముద్రంలో అలల తాకిడికి గురై ఆటూ ఇటు అల్లాడిన సందర్భాలు, అది మోసిన సరుకులు కూడా దాని కలపను పదును పెడతా

Day 163 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆయనయందు మీరు ప్రతి విషయములోను, అనగా సమస్త ఉపదేశములోను, సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతులైతిరి (1 కొరింథీ 1:5,6). మీరు చూసారో లేదో కాని కొందరు వ్యక్తులుంటారు. వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎప్పుడో సంభవించిన గొప్ప విపత్తు మూలంగా వాళ్ళు ప్రార్ధనావీరులుగా మారతారు. కొంత కాలానికి ఆ విపత్తునైతే మర్చిపోతారు గాన

Day 166 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు నన్ను అభివృద్ధి పొందించెను (ఆది 41:52). బయట వర్షం కురుస్తోంది. ఒక కవి కిటికీ దగ్గర నిలబడి బయటికి చూస్తున్నాడు. వర్షపు చినుకులు కుండపోతగా పడుతూ భూమిమీద దరువులు వేస్తున్నాయి. అయితే కవి కంటికి కనిపించే వాన చినుకులకంటే మరెన్నెన్నో ఊహలు అతని మనసులో మెదులుతున్నాయ

Day 184 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దున్నువాడు విత్తుటకు నిత్యము తన పొలము దున్నునా? (యెషయా 28:24). వసంతకాలం అప్పుడే వచ్చింది. ఒకరోజు నేను ఒక పచ్చిక మైదానం మీదుగా వెళ్తున్నాను. గడ్డి మెత్తగా, పట్టుకుచ్చులాగా ఉంది. మైదానంలో ఓ చివరగా ఒక పెద్ద చెట్టు. అది ఎన్నెన్నో పక్షులకి నివాస స్థానం. ఆ మైదానంలో వీచే చల్లని గాలి అంతా ఆ పక్ష

Day 196 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్మువాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు? (1 యోహాను 5:5). నీలాకాశం నవ్వుతున్నప్పుడు మలయ మారుతాలు వీస్తున్నప్పుడు పరిమళసుమాలు పూస్తున్నప్పుడు తేలికే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం పూలు పూసిన లోయలగుండా సూర్యుడు వెలిగించిన కొండలమీద పాటలు పాడుతూ పరుగులెత్తే వేళ తేలిక

Day 209 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచ్చువాడు (నహూము 1:3). నా చిన్నతనంలో ఒక ఎత్తయిన పర్వతంమీద ఉన్న ఒక సంస్థలో కొంతకాలం చదువుకొన్నాను. ఒకసారి ఆ కొండ మీద కూర్చుని లోయలోకి వ్యాపిస్తున్న తుపానుని చూశాను. అంతా కారుమబ్బులు కమ్మినాయి. భూమి ఉరుముల శబ్దానికి కంపించిపోతూ ఉంది. అందమైన ఆ లోయ అందవికారంగా

Day 225 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మేఘములు వర్షముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును (ప్రసంగి 11:3). అయితే మనం కమ్ముకున్న మబ్బుల్ని చూసి భయపడతామెందుకు? నిజమే కొంతసేపు అవి సూర్యుణ్ణి కప్పేస్తాయి. కాని ఆర్పెయ్యవుగా. త్వరలోనే సూర్యుడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు. పైగా ఆ కారు మబ్బులనిండా వర్షం ఉంది. అవి ఎంత నల్లగా ఉంటే అంత సమృద్ధిగా

Day 236 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగియున్నది (ఫిలిప్పీ 4:18). నా వద్ద ఉన్న తోటపని పుస్తకం ఒక అధ్యాయంలో "నీడలో పెరిగే పూలు" గురించి ఉంది. తోటలో ఎప్పుడూ సూర్యరశ్మి పడని భాగాలను ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయం గురించి అందులో వ్రాసి ఉంది. కొన్నికొన్ని పూజాతులు ఇలాటి చీకటికీ, మారుమూల ప్రాంతాలకీ భయపడవట. ని

Day 245 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను (ఫిలిప్పీ 1:30). దేవుడు నడిపే పాఠశాల చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అందులో నేర్పే పాఠాల భాష కన్నీటి భాషే. రిచర్డ్ బాక్సటర్ అనే భక్తుడంటాడు, "దేవా, ఈ ఏభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నా శరీరానికి నీవు నేర్పిన క్రమశిక్షణకోసం నీకు వందనాలు" బాధలను విజ

Day 274 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
శ్రమనొండి యుండుట నాకు మేలాయెను (కీర్తనలు 119:71). విచిత్రమైన రంగులతో అలరారే మొక్కలు సాధారణంగా ఎక్కడో పర్వతాలపైన వాతావరణ ఒత్తిడులు ఎక్కువగా ఉండే చోటనే కనిపిస్తాయి. రంగు రంగుల నాచు మొక్కలు, మెరిసిపోయే వివిధ వర్ణాల పూలు మాటిమాటికీ సుడిగాలులు, తుపానులు సంభవిస్తూ ఉండే కొండకోనల్లోనే పెరుగుతాయి

Day 273 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైనీ అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయునట్లు యెహోవా వానీని నడిపించెను. యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించేను. అన్యులయొక్క దేవుళ్ళలో ఏ దేవుడును ఆయనతో కూడ ఉండలేదు (ద్వితీ 32:11,12). మన పరలోకపు తండ్రి తన సంరక్షణలో పసికందులుగా ఉన్న

Day 282 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యము చేయుచున్నాడు (యెషయా 30:18). ఎక్కువగా వర్షం పడినచోట గడ్డి ఎక్కువ పచ్చగా ఉంటుంది. ఐర్లండు మీద ఎప్పుడూ పడుతూ ఉండే పొగమంచువల్లే ఆ దేశం అంత సస్యశ్యామలంగా ఉంటుందనుకుంటాను. వేదనల పొగమంచులు, బాధల వర్షాలు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే అక్కడ సస్యశ్యామలమైన ఆత్మలు కనిపిస్తాయి

Day 284 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
చనిపోవుచున్నవారమైనట్లుండియు ఇదిగో బ్రదుకుచున్నవారము (2 కొరింథీ 6: 8-10). పోయిన సంవత్సరం మా తోటలో బంతి మొక్కలు వేశాము. ఆ మొక్కలు మా తోట హద్దులు దాటి బయటకు మొలిచాయి. వాటన్నిటికీ పూలు పూసినప్పుడు ఎంత బావుందో! ఆలస్యంగా వాటిని నాటాం. కొన్ని పూలు ఇంకా కళకళలాడుతూ ఉంటే కొన్ని పూలు అప్పుడే వాడిపో

Day 315 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
గడ్డికోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వర్షమువలెను అతడు విజయము చేయును (కీర్తనలు 72:6). గడ్డి కోయడాన్ని గురించి ఆమోసు రాసాడు. మన రాజు దగ్గర చాలా కొడవళ్ళు ఉన్నాయి. ఆయన నిత్యమూ తన గడ్డిభూముల్ని కోస్తున్నాడు. ఆకురాయి మీద కొడవలి పదును పెడుతున్న సంగీతానికి పరపరా గడ్డి కోస్తున్న శ

Day 320 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
వారు గొఱ్ఱపిల్ల రక్తమునుబట్టియు . . . వానిని జయించియున్నారు గాని, మరణము వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు (ప్రకటన 12:11). యోహాను, యాకోబు తన తల్లిని తీసుకుని యేసు ప్రభువు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన రాజ్యంలో ప్రధానమైన స్థానాలను తమకు ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు ఆయన కాదనలేదు గాని, వాళ్ళు తన పనిని నిర్

Day 327 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నీ ప్రజలకు నీవు కఠినకార్యములు చేసితివి (కీర్తనలు 60:3). "కొన్ని విషయాలు కఠినంగా ఉన్నాయి" అని కీర్తనకారుడు దేవునితో అన్నందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇందులో పొరపాటేమీ లేదు. జీవితంలో కఠినమైన విషయాలెన్నో ఉన్నాయి. ఈ మధ్య నాకు ఎవరో అందమైన ఎర్రటి పూలగుత్తి ఇచ్చారు. "ఎక్కడివి?" అని అడిగాను. "ఇవి రా

Day 331 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దేవుడు చెప్పిన యే మాటయైనను నిరర్థకము కానేరదు (లూకా 1:37). హిమాలయ పర్వతాల్లో ఎక్కడో పైన ప్రతియేడూ దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని చేస్తుంటాడు. మంచు కురిసిన చోట్ల ఐసు గడ్డలు కట్టి మట్టిని గట్టిగా కప్పేసి ఉంటాయి. ఎండ వెలుతురు చలిరాత్రుల వణికింపు ఆ నేలన తాకదు. ఆ మంచు గడ్డలను చీల్చుకుని అత్యంత ఆకర్షణీయ

Day 332 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఉదయ సాయంత్రముల ఉత్పత్తులను నీవు సంతోషభరితములుగా చేయుచున్నావు (కీర్తనలు 65:8). ఉదయం పెందలాడే లేచి కొండమీదికి వెళ్ళి దేవుడు ఉదయాన్ని ఎలా తయారు చేస్తాడో పరిశీలించండి. దేవుడు సూర్యుణ్ణి పైకి నెడుతున్నకొలదీ ఆకాశంలో బూడిద రంగు మెల్లిమెల్లిగా కరిగిపోతుంది. అన్ని రంగులూ కాస్త కాస్త అక్కడక్కడా ప్

Day 337 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నీవును నీ పెనిమిటియు నీ బిడ్డయు సుఖముగా ఉన్నారా? (2 రాజులు 4:26). హృదయమా ధృతి వహించు నీ ప్రియులు గతించిపోయినా ఎప్పటికైనా దేవుడు నీవాడే ధైర్యం ధరించు. చావు కాచుకుని ఉంది ఇదుగో నీ ప్రభువు నిన్ను క్షేమంగా నడిపిస్తాడు ధైర్యం వహించు. జార్జిముల్లర్ ఇలా

Day 339 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
యెహోవా, తమ మార్గము నేర్పరచుకొనుట నరులవశములో లేదనియు, మనుష్యులు తమ ప్రవర్తనయందు సన్మార్గమున ప్రవర్తించుట వారి వశములో లేదనియు నేనెరుగుదును (యిర్మీయా 10:23). సరాళమైన మార్గమున నన్ను నడిపింపుము (కీర్తన 27:11). చాలామంది దేవుడు తమని నడిపించేలా తమని తాము ఆయన ఆధీనం చేసుకోరు గాని ఆయన్ని న

Day 358 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సాయంకాలమున ఇస్సాకు పొలములో ధ్యానింప బయలువెళ్ళి ... (ఆది 24:63). మనం ఎంత ఒంటరివాళ్ళమైతే అంత మంచి క్రైస్తవులమౌతాము. ఎంత తక్కువ పనిని తలపెడితే అంత ఎక్కువ సాధిస్తాము. ఎక్కువ సమయం ప్రభువుతో ఏకాంతంలో గడుపుతూ ఆయన కోసం ఎదురుచూడాలి. కాని మనం లోక వ్యవహారాల్లో తలమునకలుగా ఉంటున్నాము. మన హడావుడీ, అటూ

Day 360 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చువరకు మీరిక్కడ కూర్చుండుడి (మత్తయి 26:36). పరిస్థితులు బాగా లేనప్పుడు మనల్ని ఒక మూలన కూర్చోబెడితే మనకి అది ఏమాత్రం నచ్చదు. గెత్సెమనే తోటలో పదకొండుమందిలో ఎనిమిదిమందిని అలా ఊరికే కూర్చోమన్నాడు ప్రభువు. ఆయన బాగా ముందుకు వెళ్ళాడు ప్రార్ధించడానికి. పేతుర

Day 362 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి (ఫిలిప్పీ 4:4). హృదయమా పాడు ఓ నిరీక్షణ పాట చెట్లు చిగుళ్ళు వేస్తున్నాయి పూలు వికసిస్తున్నాయి పాడక తప్పదు ఈ నిరీక్షణ పాట కోటి గొంతులు శ్రుతి కలవాలని చూడకు వినిపిస్తున్నది ఒంటరి పాటే తెల్లవారి రాగాల

వర్ధిల్లడానికి సమయం
వర్ధిల్లడానికి సమయంనా తండ్రి ఒక చిన్న కుండీలో పూల మొక్కను వేసి దానికి ప్రతి రోజు నీళ్ళు పోస్తూ ఉండేవాడు. కొంతకాలమైన తరువాత దానికి పూలు రాకపోవడంతో ఆ మొక్కను మార్చాలనుకున్నాడు. తన వృత్తిలో బిజీగా ఉన్న కారణంగా ఆ పని చేయడం ఆలస్యమయ్యింది. అయితే కొద్ది వారాల తరువాత ఆ పూల మొక్క మేమెన్

దగ్గర దారి
దగ్గర దారి Audio: https://youtu.be/aBRbAa5FYto ఒకరోజు మొక్కల పెంపకంలో నాకు ఆశక్తి కలిగి ఒక చిన్న పూల మొక్కను నాటి దానిని ప్రతి రోజు గమనిస్తూ నీళ్ళు పోస్తూ ఉండేవాడిని. అది నెమ్మదిగా పెరుగుతున్నప్పటికీ దాని వీక్షిస్తున్న నాకు ఒక ఆలోచన

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , శ్రమ , యేసు , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , యూదా , సొలొమోను , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , జక్కయ్య , ఇస్కరియోతు , స్వస్థ , యెహోషాపాతు , ఇస్సాకు , ఐగుప్తు , సారెపతు , సమరయ , యోకెబెదు , అతల్యా , నోవహు , అన్న , ఏశావు , లేవీయులు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , తెగులు , కూషు , ఏలీయా , గిల్గాలు , యోబు , అబ్దెయేలు , రోగము , కనాను , ఆషేరు , ఆసా , వృషణాలు , తీతు , అకుల , రక్షణ , హిజ్కియా , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , సీమోను , దొర్కా , మార్త , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , ఎలీషా , యెఫ్తా , కయీను , ఏఫోదు , పరదైసు , హాము , ఊజు , అంతియొకయ , రిబ్కా , బర్జిల్లయి ,

Telugu Keyboard help