ఫిలిప్పీ (ఫిలిప్పీ)


ఫిలిప్పు పట్టణము

Bible Results

"ఫిలిప్పీ" found in 3 books or 5 verses

అపో. కార్యములు (2)

16:11 కాబట్టి మేము త్రోయను విడిచి ఓడ ఎక్కి తిన్నగా సమొత్రాకేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అక్కడ నుండి ఫిలిప్పీకిని వచ్చితివిు.
20:6 పులియని రొట్టెల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎక్కి ఫిలిప్పీ విడిచి, అయిదు దినములలో త్రోయకు వచ్చి, అచ్చట వారి యొద్ద ఏడు దినములు గడిపితివిు.

ఫిలిప్పీయులకు (2)

1:1 ఫిలిప్పీలో ఉన్నక్రీస్తు యేసునందలి సకల పరిశుద్ధుల కును అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును క్రీస్తుయేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.
4:15 ఫిలిప్పీయులారా, సువార్తను నేను బోధింప నారంభించి మాసిదోనియలోనుండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయములోను పుచ్చుకొను విషయములోను మీరు తప్ప మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును.

1 థెస్సలొనీకయులకు (1)

2:2 మీరెరిగినట్టే మేము ఫిలిప్పీలో ముందు శ్రమపడి అవమానముపొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువార్తను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైర్యము తెచ్చుకొంటిమని మీకు తెలియును.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
"ఫిలిప్పీ" found in 55 contents.

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - విజయ సామర్థ్యం.
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - విజయ సామర్థ్యం. ఫిలిప్పీ 4:13పందెమందు పరుగెత్తేవాడు నేను పరుగెత్తగలను అనే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలే కాని, నేను గెలవగలనో లేదో అని పరుగెడితే విజయం పొందకపోగా నిరాశకు గురవుతాడు. విద్యార్థి  నేను ఉత్తీర్నుడవుతానో

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 13వ అనుభవం
ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట యెట్టిదో యెరుగు నిమిత్తమును, సమస్తమును నష్టపరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. ఫిలిప్పీ 3:11 https://youtu.be/iHrmd-WvE6s ఈ లోక సంబంధమైన ఆస్తి - అంతస్తులు, పేరు - ప్రఖ్యాతులు ధనాపేక్షతో

విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం - Victorious Christian Living
Victorious Christian Living - Romans 5:17, Romans 8:37, 1 John 5:4 విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం. రోమా 5:17,8:37,1 యోహాను 5:4 "విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం" అనే మాట తరచుగా వింటుంటాము కాని మనలో అనేకులకు పూర్తి అవగాహన ఉండక పోవచ్చు. నేటి నుండి ఈ అంశాన్ని గూర్చిన లోతైన సంగ

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 32వ అనుభవం
  క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 32వ అనుభవం: మీకు తెలుసా! గత 10 సంవత్సరాలలో ప్రపంచంలో క్రీస్తు నిమిత్తం హతసాక్షులైన వారి సంఖ్య 9,00,000 కంటే పైనే. అంటే ప్రతీ 6 నిమిషాలకు ఒక విలయతాండవం. ప్రప్రధమంగా 3 లక్షల క్రైస్తవులను హింసించి, బంధీలుగా, బానిసలుగా చేసి నాడు-నేడు కనికరంలేని కమ్యూ

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 3వ అధ్యాయం - Revelation 3 Detailed Study
<< Previous - Revelation Chapter 2 వివరణ ప్రకటన 3:1 సార్దీస్‌లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలును గలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగానీ క్రియలను నేనెరుగు

పెడ్రో కలంగ్‌సోడ్: విశ్వాసం మరియు త్యాగం యొక్క నిబంధన
40 Days - Day 31పెడ్రో కలంగ్‌సోడ్: విశ్వాసం మరియు త్యాగం యొక్క నిబంధనపెడ్రో కలంగ్‌సోడ్, ఒక యువ ఫిలిపినో మిషనరీ మరియు అమరవీరుడు, క్రీస్తు పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం, ధైర్యం మరియు త్యాగపూరిత ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలిచాడు. ఇతని జీవితం మన విశ్వాసాన్ని ధైర్యంగా స్వీక

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప

మరణం తర్వాత ఏమౌతాది?
మరణం తర్వాత ఏంజరుగుద్ది అనే విషయంపై క్రైస్తవ విశ్వాసంలోనే పలు అనుమానాలున్నాయి. మరణం తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు అంతిమ తీర్పు వరకు నిద్రిస్తారని, ఆ తర్వాత పరలోకమునకుగాని నరకమునకుగాని పంపబడతారని కొంతమంది నమ్ముతారు. మరి కొందరైతే మరణమైన తక్షణమే తీర్పువుంటుందని నిత్య గమ్యానికి పంపింపబడతారని నమ్ముతారు. మరణము త

బైబిలు స్వలింగ సంపర్కము విషయమై ఏమి చెప్తుంది? స్వలింగ సంపర్కము పాపమా?
స్వలింగ సంపర్కము పాపమని బైబిలు సుస్థిరముగా చెప్తుంది (ఆదికాండము 19:1-13; లేవికాండము 18:22; రోమా 1:26-27; 1 కొరింథీయులకు 6:9). దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తూ తృణీకరించినదాన్ని పర్యవసానమే స్వలింగ సంపర్కమని రోమా 1:26-27 భోధిస్తుంది. ప్రజలు పాపములో, అపనమ్మకములో కొనసాగినపుడు “దేవుడు వారిని భ్రష్టమనస్సుకు అ

తిమోతికి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక
వృద్ధుడును, అనుభవజ్ఞుడును అయిన అపొస్తలుడైన పౌలు, యౌవనస్తుడును, ఎఫెసు సంఘ సేవకుడనైన తిమోతికి వ్రాయు పత్రిక ఇది. తిమోతికి వున్న బాధ్యత ఒక పెద్ద సవాలుగనుండెను. సంఘముయందుగల అబద్ధ బోధనలను దూరపరచవలెను, సామాన్య ఆరాధన ఫలించదగినదిగా యుండవలెను. సంఘము పరిపక్వమైన అధ్యక్షతను పొందినదిగా చేయవలెను. సంఘ స్వభావమున

భవిష్యత్తును గూర్చిన తలంపులు
భవిష్యత్తును గూర్చిన తలంపులు : ఫిలిప్పీయులకు 3:13 - "వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుము." మనందరమూ గతాన్ని కలిగియున్నాము గానీ ఆ గతం మనల్ని నిర్వచించలేదు.  ఓటమే అంతిమం కాదు.  బాధ శాశ్వతం కాదు.  క్రీస్తునందు ఎవ్వరూ ఓటమి చెందర

Day 32 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
జరిగినది నా వలననే జరిగెను (1రాజులు 12:24). "బ్రతుకులోని నిరాశలన్నీ దేవుని ప్రేమ విశేషాలే" అని రెవ. సి.ఎ.ఫాక్స్. "ప్రియ కుమారుడా, ఈ రోజు నీకోసం ఒక సందేశాన్ని తీసుకొచ్చాను. దాన్ని నీ చెవిలో చెప్పనీ. ముసురుకుంటున్న కారుమబ్బులను అది మహిమ రథాలుగా మార్చేస్తుంది. నీ అడుగు పడబోతున్న ఇర

Day 45 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి (ఫిలిప్పీ 4:4). ప్రభువులో ఆనందించడం మంచిది. మీరు బహుశా ఈ ప్రయత్నం చేసి మొదటి సారి విఫలులయ్యారేమో, ఫర్వాలేదు. ఏలాంటి ఆనందమూ మీకు తెలియక పోయినా ప్రయత్నిస్తూనే ఉండండి. వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా, ఆదరణ, సౌఖ్యం లేకపోయినా ఆనందించండి. వాటన్నిటినీ ఆనందంగా ఎంచుకోండి. మ

ఆధారపడియున్న తలంపులు - Clinging Thoughts
ఆధారపడియున్న తలంపులు: ఫిలిప్పీయులకు 2:13 - "మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయువాడు దేవుడే." నీవు నీ యొక్క భయాలను, బంధకాలనుండి విముక్తుడవైనపుడు దేవుడు నిన్ను ఎలా సృష్టించాడో అలా నీవు ఉంటావు. ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోనివ్వకుండా నిన్ను మభ్యపెట్టాలని అపవాది ఎన్నో శోధనలు మనకు కలుగజేస్తాడు. సత్యమేమిటో

Day 116 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
నిశ్చయముగా నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను (ఫిలిప్పీ 3:8). వస్తువులు ధగధగా మెరవాలంటే కొంత ఖర్చవుతుంది. కాంతి జనకాలు ఉంటే తప్ప కాంతి పుట్టదు. వెలిగించని కొవ్వొత్తి వెలుగునియ్యదు. మంట లేనిదే తళతళలు లేవు. అలాగే మనం అగ్ని

Day 147 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
వాటిని నా యొద్దకు తెండి (మత్తయి 14: 18). ఈ క్షణాన నువ్వు ఎంతో అవసరంలో ఉన్నావా? కష్టాలు శోధనలు ముంచుకొస్తున్నాయా? ఇవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ నిండడం కోసం దేవుడు నీకు అందిస్తున్న గిన్నెలు. నువ్వు వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, అవే నీకు కొత్త కొత్త ఆశీర్వాదాలను తెచ్చి పెట్టే అవకాశాలు అవుతాయ

Day 7 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నేనేస్థితిలో ఉన్నను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగియుండ నేర్చుకొని యున్నాను (ఫిలిప్పీ 4:11). తాను బందీగా ఉన్న చీకటి కొట్టులో ఉండి, సౌకర్యాలేమీ లేని స్థితిలో పౌలు ఈ మాటలు రాసాడు. ఒక రాజుగారు ఒక రోజున తన తోటలోనికి వెళ్లి చూసేసరికి మొక్కలు, చెట్లు అన్నీ వాడిపోయే ఎండిపోతూ ఉన్నాయట. గేటు దగ్గర నిలిచ

Day 236 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగియున్నది (ఫిలిప్పీ 4:18). నా వద్ద ఉన్న తోటపని పుస్తకం ఒక అధ్యాయంలో "నీడలో పెరిగే పూలు" గురించి ఉంది. తోటలో ఎప్పుడూ సూర్యరశ్మి పడని భాగాలను ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయం గురించి అందులో వ్రాసి ఉంది. కొన్నికొన్ని పూజాతులు ఇలాటి చీకటికీ, మారుమూల ప్రాంతాలకీ భయపడవట. ని

Day 237 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
చెరలో ఉంచబడినట్టు . . . (గలతీ 3:23). గతించిన కాలంలో దేవుడు ధర్మశాస్త్రం అనే శిక్షకుని క్రింద మనిషిని ఉంచి దానిద్వారా విశ్వాసానికి దారి సిద్ధపరిచాడు. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం మూలంగా మనిషి దేవుని న్యాయవిధిని తెలుసుకుంటాడు. దాని మూలంగా తన నిస్సహాయతను గ్రహిస్తాడు. ఆ తరువాతే దేవుడు చూపిన విశ్వాస

Day 245 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను (ఫిలిప్పీ 1:30). దేవుడు నడిపే పాఠశాల చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అందులో నేర్పే పాఠాల భాష కన్నీటి భాషే. రిచర్డ్ బాక్సటర్ అనే భక్తుడంటాడు, "దేవా, ఈ ఏభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నా శరీరానికి నీవు నేర్పిన క్రమశిక్షణకోసం నీకు వందనాలు" బాధలను విజ

Day 264 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను (ఫిలిప్పీ 3:8). ఇది పంటను కోసి కొట్లలో కూర్చుకునే కాలం. కోత పనివాళ్ళ పాటలు వినిపించే కాలం. కాని పొలాల దృష్టాంతం ఆధారంగా దేవుడిచ్చిన గంభీర సందేశం కూడా ఇప్పుడు వినాలి. నువ్వు బ్రతకాలంటే ము

Day 281 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి (ఫిలిప్పీ 4:6). చాలామంది క్రైస్తవులు చింతలలో, దిగుళ్ళలో ఉంటారు. కొందరు ఊరికే కంగారుతో గంగవెర్రులెత్తిపోతూ ఉంటారు. ఈ అనుదిన జీవితపు హడావుడిలో ప్రశాంతత చెదరకుండా ఉండగలగడమనేది అందరూ తెలుసుకోవలసిన రహస్యం. చింతించడం వలన ప్రయోజనం ఏముంది? అది ఎవరికీ బలాన్నివ్వలేదు. ఎవ

Day 286 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దేనినిగూర్చియు చింతపడకుడి (ఫిలిప్పీ 4:6). ఆందోళన అనేది విశ్వాసిలో కనిపించకూడదు. మన కష్టాలు, బాధలు అనేక రకాలుగా మనమీదకు రావచ్చు. కాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆందోళన ఉండకూడదు. ఎందుకంటే సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి మనకున్నాడు. తన ఏకైక కుమారుణ్ణి ప్రేమించినట్టే మనందరినీ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు. కాబట్ట

Day 311 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని క్రీస్తునిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని (ఫిలిప్పీ 3:7). అంధ ప్రసంగీకుడు జార్జి మాథ్సస్ గారిని సమాధి చేసినప్పుడు ఆ సమాధి చుట్టూ ఎర్ర గులాబీలను నాటారు. ప్రేమ, త్యాగాలతో నిండిన ఆయన జీవితానికి అవి చిహ్నాలు. ఈ ధన్యుడైన భక్తుడే ఈ క్రింది గీతాన్ని రచించాడు.

నీకొరకు దేవుని ఉద్దేశ్యము
~ తొలకరి వాన తరువాత దీర్ఘమైన శ్వాసను తీసుకోవడం, వేకువనే వినే పక్షుల కిలకిలలు, దేవునితో ఏకాంత సమయాన్ని స్థిరంగా ఆనందించడం... ఇవన్నియూ మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలుగజేస్తాయి. ~ ఆయన సృష్టి యందు, ఆయన వాక్యమందు, ఆయనకు చేసే ప్రార్థనయందు ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతుంటే ఆయన తన ఉద్దేశములను గూర్చిన ఆశా బీజమ

అధిగమించగలిగే శక్తి దేవుడు దాయచేస్తాడనే విశ్వాస
ఉరుములు, వర్షం ఉన్నప్పుడు ప్రతీ పక్షి దాచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ, గ్రద్ధ మాత్రం మేఘాలకంటే పైకెగిరి సమస్యను అధిగమిస్తుంది. నీ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకమూ, చెయ్యడానికి ఇష్టంలేని ప్రతి పనీ, బాధ, ప్రయత్నం, పెనుగులాటలతో కూడుకున్న ప్రతి విషయమూ నీకోసం ఆశీర్వాదాన్ని దాచిపెట్టి ఉంచింది

కొలొస్సయులకు వ్రాసిన పత్రిక
యేసుక్రీస్తు సంఘమును చిత్రించు పత్రికగా ఎఫెసీ కనిపించగా సంఘమునకు శిరస్సైన క్రీస్తును కొలొస్సయి వత్రిక బయలుపరచుచున్నది. ఎఫెసీ శరీరమును గూర్చి జాగ్రత్త వహించగా కొలొస్సయి శిరస్సు మీద దృష్టియుంచుచున్నది. చిన్న పుస్తకమైన కొలొస్సయుల ప్రారంభభాగము (అధ్యాయము1,2) బోధనను గూర్చినదియు, చివరి భాగము (అధ్యాయము 3

ఫిలిప్పీయులకు వ్రాసిన పత్రిక
అగిన సమయమందు ధారాళముగ సహాయము చేసిన ఫిలిప్పీయ విశ్వాసులకు అపొస్తలుడైన పౌలు వ్రాసి పంపిన కృతజ్ఞతా వచనమే ఫిలిప్పీ వత్రిక అనవచ్చును. ఈ విధముగా లభించిన సందర్భమున క్రైస్తవ ఐక్యమత్యమును గూర్చి బోధించుటకు ఉపయోగించుకొనుచున్నాడు. దీని మూలభావము దీనమైనది. క్రీస్తునందు మాత్రమే నిజమైన ఐక్యమత్యము ఏర్పడగలదు. తగ్

Day 362 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి (ఫిలిప్పీ 4:4). హృదయమా పాడు ఓ నిరీక్షణ పాట చెట్లు చిగుళ్ళు వేస్తున్నాయి పూలు వికసిస్తున్నాయి పాడక తప్పదు ఈ నిరీక్షణ పాట కోటి గొంతులు శ్రుతి కలవాలని చూడకు వినిపిస్తున్నది ఒంటరి పాటే తెల్లవారి రాగాల

సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తి
సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తిఉరుములు, వర్షం ఉన్నప్పుడు ప్రతీ పక్షి దాచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ, గ్రద్ధ మాత్రం మేఘాలకంటే పైకెగిరి సమస్యను అధిగమిస్తుంది. నీ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకమూ, చెయ్యడానికి ఇష్టంలేని ప్రతి పనీ, బాధ, ప్రయత్నం, పెనుగులాటలతో క

రోలర్ కోస్టర్
రోలర్ కోస్టర్ ఒకానొక రోజు అమెరికా లోని ఫ్లోరిడా ప్రాంతంలో ప్రయాణించినప్పుడు అక్కడ సందర్శకులను ఆకట్టుకునే హాలీవుడ్ ప్రదేశానికి వెళ్లాను. ఆ ప్రాంతంలో, నా జీవితంలో మొట్టమొదటి సారి “రోలర్ కోస్టర్” ఎక్కాను. హై స్పీడ్ తో మలుపులు తిరగడంతో నేను, “దీనిని ఆపేయండి! నేను దిగిపోతాను&

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 12వ అనుభవం
క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 12వ రోజు: Audio: https://youtu.be/Y45N3rLHawk క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుటమాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను. ఫిలిప్పీ 1:30 2016 లో జరిగిన ఒక వార్త విన్నాను. జపాన్ దేశం

వినయము
వినయము నా స్నేహితుడైన జాన్ కు ఒక పెద్ద అంతర్జాతీయ సంస్థలో ఉద్యోగం దొరికింది. ఆ కంపెనీలో తాను క్రొత్తగా చేరిన కొన్ని దినములలో అతను పని చేస్తున్న క్యాబిన్ దగ్గరకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి, మాటలు కలిపి, తాను అక్కడేమి చేస్తున్నాడో అడిగాడు. అతనికి తన పని గురించి చెప్పిన తరువాత, జాన్ అతని పెరేమిటని అడి

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - విజయ సామర్థ్యం
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - విజయ సామర్థ్యం. ఫిలిప్పీ 4:13 పందెమందు పరుగెత్తేవాడు నేను పరుగెత్తగలను అనే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలే కాని, నేను గెలవగలనో లేదో అని పరుగెడితే విజయం పొందకపోగా నిరాశకు గురవుతాడు. విద్యార్థి నేను ఉత్తీర్నుడవుతానో లేదో అనే సందేహాలతో పరీక్షలు వ్రాస్తే విఫలమయ్యే పరిస

ప్రభువునందు ఆనందించుడి
ప్రభువునందు ఆనందించుడి పండగ ఆఫర్! మీ పాత వస్తువులను ఎక్స్చేంజి చేసుకునే సదావకాశం! అనే వార్త వినగానే అరల్లో ఉన్న అవసరం లేని వంట సామాన్లను మార్చేద్దాం పదండి అని నా భార్య మూటగట్టి రెడీ చేసింది. కొన్ని అవసరం లేనివి, మరి కొన్ని పాతబడిపోయినవి, మరికొన్ని మనం వాడలేక భారంగా అనిపించినవి ఇలా సేకరించ

విధేయతలో మాదిరి
విధేయతలో మాదిరిAudio: https://youtu.be/y1RiCnfxnzY మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినమువరకు దానిని కొనసాగించును. ఫిలిప్పీయులకు 1:4 మనము చూడగలిగినా లేకున్నా దేవుడు మనందరి యెడల తన కార్యములు జరిగించును. ఈ మాటను మీరు

ఫిలేమోనుకు వ్రాసిన పత్రిక
అశక్యము కాని సమస్యలతో నిండిన జీవిత పరిస్థితులలో క్రైస్తవ ప్రేమ క్రియా రూపము పొందునా? ఉదాహరణకు ధనవంతుడైన ఒక యజమానియు, అతని యొద్దనుండి పారిపోయిన అతని బానిసయు తమలో ప్రేమించుకొనగలరా? గలరు అనుటలో పౌలునకెట్టి సందేహమును లేదు. ఒకదినము ఫిలేమోను చెంత నుండి పారిపోయిన దొంగయు, దుష్టుడునైన ఒనేసిము అను దాసుని క

అపొస్తలుల కార్యములు
యసుక్రీస్తు చిట్టచివరిగా తన శిష్యులకు ఇచ్చినవి ఆజ్ఞలుగా వ్రాయబడిన వాక్యములను గొప్ప ఆజ్ఞలు అని పిలుచుచున్నాడు. యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను, భూదిగంతముల వరకును, నాకు సాక్షులైయుందురు ({Acts,1,8}) అనునవే ఆ పలుకులు. ఈ గొప్ప ఆజ్ఞను శిరసావహించి ఆయన శిష్యులు విశ్వాసులు - పునరుత్థానుడైన రక్షకు

విధేయత
మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినమువరకు దానిని కొనసాగించును. ఫిలిప్పీయులకు 1:3‭-‬6 మనము చూడగలిగినా లేకున్నా దేవుడు మనందరి యెడల తన కార్యములు జరిగించును. ఆయన మన వ్యక్తిత్వాన్ని తన కుమారుడైన క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం వలె మార్చుటకు అనుదినం పనిచేయుచున్నాడు. ఆయన తన పని పూ

నిజమైన క్రిస్మస్ ఎప్పుడు?
*నిజమైన క్రిస్మస్ ఎప్పుడు ?* ఒక్కసారే ప్రత్యక్షపరచబడెను రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును. హెబ్రీ 9:26-28* క్రీస్తునందు ప్రియ పాఠకులారా! యేసుక్రీస్తు నామమున మీకందరికి క్రిస్మస్ శుభములు తెలుపుచున్నాను.  ఈ పర్వదినాన క్రిస్మస్ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు? గత దినాలలో క్రిస్మస్ పండుగ అం

అలుపెరుగని విశ్వాసానికి, త్యాగపూరితమైన భక్తికి సాక్షి, హతసాక్షి - అంతియోకయకు చెందిన ఇగ్నేషియస్
40 Days - Day 15అలుపెరుగని విశ్వాసానికి, త్యాగపూరితమైన భక్తికి సాక్షి, హతసాక్షి - అంతియోకయకు చెందిన ఇగ్నేషియస్అంతియోకయకు చెందిన ఇగ్నేషియస్ ప్రారంభ క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ప్రముఖ వ్యక్తి, క్రీస్తు పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం మరియు త్యాగపూరిత భక్తికి

శ్రమలను ఎదుర్కొనే విశ్వాసం ఓర్పుకు నిబంధన – హతసాక్షి - సిసిలీకి చెందిన అగాథ
40 Days - Day 20శ్రమలను ఎదుర్కొనే విశ్వాసం ఓర్పుకు నిబంధన – హతసాక్షి - సిసిలీకి చెందిన అగాథబైబిల్ దినాలలో సురకూసై (అపో.కా. 28:12) నేడు సిసిలీ అని పిలువబడే ప్రాంతానికి చెందిన అగాథ, క్రైస్తవ చరిత్రలో గౌరవనీయమైన వ్యక్తి మరియు రొమ్ము క్యాన్సర్

పాస్టర్ గురుమూర్తి మాడి, సువార్త కోసం హతసాక్షి
40 Days  - 40వ రోజు. పాస్టర్ గురుమూర్తి మాడి, సువార్త కోసం హతసాక్షిపాస్టర్ గురుమూర్తి మాడి తన సాహసోపేత త్యాగం యొక్క జ్ఞాపకం, విశ్వాసుల హృదయాలలో ప్రతిధ్వనించేలా ఉంది. హింస మరియు ప్రమాదంలో కూడా సువార్తను పంచుకోవడంలో వారి విశ్వాసం మరియు నిబద్ధతలో స్థిరంగా నిలబడటాని

ఏకమనస్సుతో
మత్తయి 18:20 - ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను. అపో.కా 1:14 - వీరందరూ.. ఏకమనస్సుతో ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి. ఈ మాటలు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు “ఏక మనస్సుతో”, మరియు వారి ఐక్య విశ్వాసం, వారి ఒప్పందం మరియు ప్

ప్రభువునందు ఆనందించుడి
ప్రభువునందు ఆనందించుడిపండగ ఆఫర్! మీ పాత వస్తువులను ఎక్స్చేంజి చేసుకునే సదావకాశం! అనే వార్త వినగానే అరల్లో ఉన్న అవసరం లేని వంట సామాన్లను మార్చేద్దాం పదండి అని నా భార్య మూటగట్టి రెడీ చేసింది. కొన్ని అవసరం లేనివి, మరి కొన్ని పాతబడిపోయినవి, మరికొన్ని మనం వాడలేక భారంగా అన

మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారా? Are You Too Busy For Jesus?
మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారా?తినడం, పని చేయడం, వ్యాయామం చేయడం, నిద్రపోవడం, చదవడం, వినోదం, సంభాషణలు, సువార్త ప్రకటించడం, ప్రార్థించడం వంటి పనులకు, వేటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మీరు ఎలా నిర్ణయించుకుంటారు? అయితే, ఈ విషయాలకు మన దినచర్యలో ఎంత సమయం కేటాయించాలో మీ సమయ నిష్పత్తిని

ఐదు వేళ్ళ ప్రార్ధన
ఐదు వేళ్ళ ప్రార్ధనప్రార్ధన అనేది ఒక సూత్రము, కాదు అది దేవునితో సంభాషణ. అయితే కొన్ని సార్లు మన ప్రార్ధనసమయాన్ని నూతనపరచుకోవటం కొరకు మనమొక “పద్దతిని” ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉంది. కీర్తనలతో లేదా వాక్యభాగాలతో లేదా ప్రభువు మనకు నేర్పిన ప్రార్ధన మాదిరిగా, లేదా ఆరాధనా, పశ్చాత్

సమస్తము క్రీస్తు ద్వారా | Only Through Christ |
సమస్తము క్రీస్తు ద్వారాపౌలు, తన పరిచర్యలో అనేక పరీక్షలు మరియు హింసలను ఎదుర్కొన్నాడు. సముద్ర మార్గంలో ఎన్ని సార్లు ఓడ బ్రద్దలైనప్పటికీ, పరిచర్యలో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించినప్పటికీ, అతను దేవునిలో బలాన్ని పొందాడు మరియు అన్ని పరిస్థితులలో సంతృప్తి చెందడం నేర్చుకున్నాడు. అ

మన అడుగుజాడలు | Walk the Talk
మన అడుగుజాడలుఫిలిప్పీయులకు 4:9 మరియు మీరు నావలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నాయందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అట్టివాటిని చేయుడి; అప్పుడు సమాధాన కర్తయగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.యేసు క్రీస్తును అనుసరిచే మన విశ్వాసానికి గూర్చిన జ్

సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తి
సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తినన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. ఫిలిప్పీయులకు 4:13ఉరుములు, వర్షం ఉన్నప్పుడు ప్రతీ పక్షి దాచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ, గ్రద్ధ మాత్రం మేఘాలకంటే పైకెగిరి సమస్యను అధిగమిస్తుంది.  

ఎక్కడ నీ ఆనందం? | దేవునిలోనా! లోకంలోనా!
ప్రభువునందు ఆనందించుడిపండగ ఆఫర్! మీ పాత వస్తువులను ఎక్స్చేంజి చేసుకునే సదావకాశం! అనే వార్త వినగానే అరల్లో ఉన్న అవసరం లేని వంట సామాన్లను మార్చేద్దాం పదండి అని నా భార్య మూటగట్టి రెడీ చేసింది. కొన్ని అవసరం లేనివి, మరి కొన్ని పాతబడిపోయినవి, మరికొన్ని మనం వాడలేక భారంగా అన

విధేయత వలన విజయోత్సవాలు
విధేయత వలన విజయోత్సవాలుసముద్రంపై రేగిన తుపాను తమను యేసునుండి వేరుచేసిందని శిష్యులు భయపడ్డారు. అంతేకాదు, యేసు తమ గురించి బొత్తిగా మర్చిపోయాడనుకున్నారు. ఇలాటి సమయాల్లోనే కష్టాల ముల్లు గుచ్చుకుంటుంది. "ప్రభువు మాతో ఉంటే ఇది మాకు ఎందుకు సంభవించింది?" దేవుణ్ణి నీకు సమీపంగ

సమస్తము క్రీస్తు ద్వారా
సమస్తము క్రీస్తు ద్వారాపౌలు, తన పరిచర్యలో అనేక పరీక్షలు మరియు హింసలను ఎదుర్కొన్నాడు. సముద్ర మార్గంలో ఎన్ని సార్లు ఓడ బ్రద్దలైనప్పటికీ, పరిచర్యలో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించినప్పటికీ, అతను దేవునిలో బలాన్ని పొందాడు మరియు అన్ని పరిస్థితులలో సంతృప్తి చెందడం నేర్చుకున్నాడు. అ

మన అడుగుజాడలు
మన అడుగుజాడలుఫిలిప్పీయులకు 4:9 మరియు మీరు నావలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నాయందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అట్టివాటిని చేయుడి; అప్పుడు సమాధాన కర్తయగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.యేసు క్రీస్తును అనుసరిచే మన విశ్వాసానికి గూర్చిన జ్

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , , కాలేబు , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , సొలొమోను , యూదా , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , స్వస్థ , ఇస్సాకు , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , సమరయ , సారెపతు , యోకెబెదు , నోవహు , అతల్యా , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , బేతేలు , ఎలియాజరు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , తెగులు , గిల్గాలు , కూషు , ఏలీయా , యోబు , రోగము , అబ్దెయేలు , ఆషేరు , కనాను , ఆసా , తీతు , అకుల , వృషణాలు , రక్షణ , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , హిజ్కియా , సీమోను , దొర్కా , మార్త , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , యెఫ్తా , ఎలీషా , ఏఫోదు , హాము , పరదైసు , కయీను , ఊజు , అంతియొకయ , బర్జిల్లయి , రిబ్కా ,

Telugu Keyboard help