మార్కు (మార్కు)


సుత్తె

Bible Results

"మార్కు" found in 5 books or 8 verses

అపో. కార్యములు (4)

12:12 ఇట్లు ఆలోచించుకొని అతడు మార్కు అను మారు పేరుగల యోహాను తల్లియైన మరియ యింటికి వచ్చెను; అక్కడ అనే కులుకూడి ప్రార్థనచేయుచుండిరి.
12:25 బర్నబాయు సౌలును తమ పరిచర్య నెరవేర్చిన తరువాత మార్కు అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెట్టుకొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచ్చిరి.
15:37 అప్పుడు మార్కు అనుమారు పేరుగల యోహానును వెంటబెట్టుకొని పోవుటకు బర్నబా యిష్టపడెను.
15:39 వారిలో తీవ్రమైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు విడిచి వేరైపోయిరి. బర్నబా మార్కును వెంటబెట్టుకొని ఓడ ఎక్కి కుప్రకు వెళ్లెను;

కొలొస్సయులకు (1)

4:10 నాతోకూడ చెరలో ఉన్న అరిస్తార్కును, బర్నబాకు సమీపజ్ఞాతియైన మార్కును మీకు వందనములు చెప్పు చున్నారు; ఈ మార్కునుగూర్చి మీరు ఆజ్ఞలు పొందితిరి, ఇతడు మీయొద్దకు వచ్చినయెడల ఇతని చేర్చుకొనుడి.

2 తిమోతికి (1)

4:11 లూకా మాత్రమే నా యొద్ద ఉన్నాడు. మార్కును వెంటబెట్టుకొని రమ్ము, అతడు పరిచారము నిమిత్తము నాకు ప్రయోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని.

ఫిలేమోనుకు (1)

1:24 నా జతపనివారైన మార్కు, అరిస్తార్కు, దేమా, లూకా వందనములు చెప్పుచున్నారు.

1 పేతురు (1)

5:13 బబులోనులో మీవలె నేర్పరచబడిన ఆమెయు, నా కుమారుడైన మార్కును, మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
"మార్కు" found in 78 contents.

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితంనీవు దేనినైన యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. యోబు 22:28శక్తి అనే పదానికి గ్రీకు భాషలో ఒకే అర్ధమిచ్చు 5 వేరు వేరు పదాలున్నాయి . ఒకరోజు సమాజమందిరములో యేసు క్ర

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 2వ అధ్యాయం - Revelation 2 Detailed Study
<< Previous - Revelation Chapter 1 వివరణ >> Previous - Revelation Chapter 3 వివరణ

బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత
మొదటి భాగము - ఎందుకు ప్రాముఖ్యము? యేసు క్రీస్తు శిష్యునిగా ఉండాలంటే ప్రప్రధమంగా బాప్తిస్మము అత్యంత ప్రాముఖ్యమని పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలియజేస్తుంది. పాత నిబంధన కాలంలో బాప్తిస్మము అనే అంశం లేదు, పాత నిబంధన గ్రంధములో వున్నది క్రొత్త నిబంధనలో లేనిది – సున్నతి.&n

సర్వాధికారి
సర్వాధికారి యొక్క లక్షణాలు: సర్వాధికారి అయిన దేవుడు వర్తమాన భూతభవిష్యత్కాలములలో ఉండువాడు ప్రకటన 1:8 అల్ఫయు ఓమేగయు నేనే, వర్తమాన భూతభవిష్యత్కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారియు దేవుడునగు ప్రభువుసెలవిచ్చుచున్నాడు. సర్వాధికారి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు ప్రకటన 4:8 ఈ న

హతసాక్షులు అంటే ఎవరు ?
ఎవరనగా తన మతమునకై, స్వధర్మ రక్షణకై అనేక హింసలు పొంది, రాళ్ళతో కొట్టబడి, కాల్చబడి తమ శరీరమును ప్రాణమును సహితం లెక్క చేయకుండా ప్రాణము నిచ్చిన వారు. అయితే వీరు మతానికై చావడము, మత ద్వేషమువల్ల అన్యమతస్థులచేత చంపబడడము లేక స్వమతార్థ ప్రాణత్యాగము చేసేవారు. అసలు వీరు ఎలా ఉంటారు ? వీరు ఎక్కడ జన్మిస్తారు? వ

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 1వ అధ్యాయం - Revelation 1 Detailed Study
Previous - Revelation Chapter 2 వివరణ > >   ఉపోద్ఘాతం: క్రీస్తు రెండవ రాకడ మర్మము ప్రతిఒక్కరికీ తెలియపరచబడాల

యెహోవా యొద్ద మాత్రమే దొరుకు అంశములు
(క్షమాపణ – కృప – విమోచన) కీర్తన 130:4 యెహోవా...... యొద్ద క్షమాపణ దొరుకును కీర్తన 130:7 యెహోవా యొద్ద కృప దొరుకును. కీర్తన 130:7 యెహోవా యొద్ద విమోచన దొరుకును. ఇవి మూడు యెహోవా యొద్దనే దొరుకును. కనుక మనము చేయవలసినది ఏమిటంటే యెషయా 55:6 యెహోవా మీకు దొరుకు క

ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానం 3వ అధ్యాయం - Revelation 3 Detailed Study
<< Previous - Revelation Chapter 2 వివరణ ప్రకటన 3:1 సార్దీస్‌లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలును గలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగానీ క్రియలను నేనెరుగు

మరపు రాని మహిళలు
ఒక జ్ఞాపకం యొక్క బలమెంతో కొలవలేము. దాని బరువును తూచలేము. కాని మనిషి స్పందించే విదానాన్నిబట్టి, దాని గొప్పదనాన్ని గుర్తించవచ్చు. ఒకే ఒక జ్ఞాపకంతో వేయి ఆలోచనలను సంఘర్శించ వచ్చును. అలాంటి జ్ఞాపకాలు పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఎన్నో వున్నాయి. వాటిలో స్త్రీలు చేసిన పరిచర్యలు కుడా ఆమోదయోగ్యముగా వున్నవి గాని, వా

బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత
మొదటి భాగము - ఎందుకు ప్రాముఖ్యము? యేసు క్రీస్తు శిష్యునిగా ఉండాలంటే ప్రప్రధమంగా బాప్తిస్మము అత్యంత ప్రాముఖ్యమని పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలియజేస్తుంది. పాత నిబంధన కాలంలో బాప్తిస్మము అనే అంశం లేదు, పాత నిబంధన గ్రంధములో వున్నది క్రొత్త నిబంధనలో లేనిది – సున్నతి.&n

బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత
మొదటి భాగము - ఎందుకు ప్రాముఖ్యము? యేసు క్రీస్తు శిష్యునిగా ఉండాలంటే ప్రప్రధమంగా బాప్తిస్మము అత్యంత ప్రాముఖ్యమని పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలియజేస్తుంది. పాత నిబంధన కాలంలో బాప్తిస్మము అనే అంశం లేదు, పాత నిబంధన గ్రంధములో వున్నది క్రొత్త నిబంధనలో లేనిది – సున్నతి.&n

యేసుని శిష్యుడను
ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనము చేయునట్లు మేమాజ్ఞాపించుట నీకిష్టమా అని అడుగగా, ఆయన(యేసు) వారితట్టు తిరిగి వారిని గద్దించెను (లూకా 9:55). అంతటి దుడుకు స్వభావము గలవారు యేసుని శిష్యులలోని సహోదురులైన యోహాను మరియు యాకోబు. వీరిద్దరికి ఆయన బొయనేర్గెసను పెరుపెట్టేను; బొయనేర్గెసు అనగా ఉరిమెడు వారని

మరణము పిమ్మట జీవం ఉంటుందా?
మరణము పిమ్మట జీవం ఉంటుందనా? బైబిల్ మనకి తెలియచెప్తుంది, “ స్త్రీ కనిన నరుడు కొద్ది దినములవాడై మిక్కిలి బాధనొందును. పువ్వు వికసించినట్లు వాడు పెరిగి వాడిపోవును..... మరణమైన తరువాత నరులు బ్రదుకుదురా” ( యోబు 14:1-2,14). యోబువలె మనలో ఇంచుమించు అందరిమీ ఈ ప్రశ్నని ఆక్షేపించేము. మనం మరణించిన పి

దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?
మేము ఈప్రశ్నకు సమాధానం జవాబు చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, తట్టిన శుభ సమాచారం- దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఉందన్నది. తొలుత దాన్ని యావత్తూ చదివి, తరువాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి, ఎన్నుకోబడిన లేఖనాలని, మరింత ఎక్కువ విశదీకరణ కోసం శోధిస్తే, అది సహాయకరమైనదని ఈ విపులీకరణని పరిశీలించేవారు చూస

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప

దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?
దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?. మేము ఈప్రశ్నకు సమాధానం జవాబు చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, తట్టిన శుభ సమాచారం- దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఉందన్నది. తొలుత దాన్ని యావత్తూ చదివి, తరువాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి, ఎన్నుకోబడిన లేఖనాలని, మరింత ఎక్కువ విశదీకరణ కోసం శోధిస్తే, అది సహాయకరమైన

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప

యేసు శుక్రవారమున సిలువవేయబడినారా?
యేసయ్య ఏ రోజున సిలువవేశారు అనేది బైబిలు స్పష్టముగా ప్రస్తావించుటలేదు. అతి ఎక్కువగా ప్రాతినిధ్యం వహించిన రెండు దృక్పధాలు. ఒకటి శుక్రవారమని మరొకటి బుధవారమని. మరికొంతమంది ఈ రెండింటిని శుక్ర, బుధవారమును సమ్మేళనము చేసి మరొకరు గురువారమని కూడా ఆలోచించటం జరుగుతుంది. మత్తయి 12:40 యోనా మూ

యేసుక్రీస్తు పునరుత్ధానము సత్యమేనా?
యేసుక్రీస్తు మరణమునుండి పునరుత్ధానమవుట వాస్తవమని లేఖానాలు ఖండితమైన ఆధారాన్ని చూపిస్తుంది. యేసుక్రీస్తు పునరుత్ధాన వృత్తాంతామును మత్తయి 28:1-20;మార్కు16:1-20; లూకా 24:1-53; మరియు యోహాను 20:1–21:25 లో పేర్కోంటుంది. పునరుత్ధానుడైన యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుల కార్యములు గ్రంధములో కూడ ( అపోస్తలుల కార్యములు

పరిశుధ్ధాత్మునికి వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ అంటే ఏంటి?
మార్కు 2: 22-30 లో మరియు మత్తయి 12:22-32 లో ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ ఈ ప్రత్యయం చెప్పబడింది.దేదూషణ అనే పదం సామాన్యముగా ఈ రీతిగా తిరస్కారపూర్వకంగా అగౌరవించుట వివరించబడింది. ఈ పదము సామాన్యముగా దేవునిని శపించుట చిత్తపూర్వకంగా దేవునికి సంభంధించిన విషయాలను చిన్నచూపు చూచుటకు ఉపయోగిస్తారు. దేవునిలో చె

దేవుని సార్వభౌమత్వము మన స్వచిత్తం రెండు కలిసి రక్షణ కార్యములో ఏ విధంగా పనిచేయును?
దేవుని సార్వభౌమత్వం, మానవుల స్వచిత్తం వాటి మధ్య సంభంధాన్ని మరియు భాద్యతను పూర్తిగా అవగాహనను చేసికోవటం అసాధ్యం. కేవలం దేవునికి ఒక్కరికి మాత్రమే రక్షణ ప్రణాళిక అది ఏ విధంగా కలిసి పనిచేయునో తెలియును. సుమారు మిగిలిన సిధ్ధాంతాలతో, ఈ సంధర్భంను పోల్చినట్లయితే ఆయనతో కలిగియుండే సంభంధంగురుంచి గాని దేవుని స

తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ
మన ప్రభువు, రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికి వందనములు. నేడు అనేక మంది ఒకటి పాపం, తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ దానిని విడిచిపెట్టకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తామంటూ, యవ్వనస్తులు కొన్ని పనులు చెయ్యడం పాపం అని తెలిసినా కూడా వాటిని విడ

Telugu Bible Quiz
Bible Quiz 1. ఏ రాజు మృతినొందిన సంవత్సరమున యెషయా కు పరలోక దర్శనము కలిగెను ?2. సొలొమోను ఎవరికంటే జ్ఞానవంతుడై ఉండెను ?3. హిజ్కియాకు ఎన్ని సంవత్సరములు ఆయుష్షును యెహోవాపెంచెను?4. సత్యమును ఎదురించువారు ఎవరు ?5. దిగంబరియై జోడు లేక నడచిన వారు ఎవరు ?6. ఏ కళ్లము నొద్ద

విశ్వాసంలో జీవించడం
అంశము : విశ్వాసంలో జీవించడం 2 కొరింథీ 5:7 : “వెలి చూపువలన కాక విశ్వాసమువలననే నడుచుకొను చున్నాము” అనేక సార్లు మనము దేనినైన చూడనిదే నమ్మలేము, ఎందుకంటే కళ్లతో చూచినప్పుడే బలమైన విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది. కాని చూడకుండా విశ్వసించడం ప్రత్యేకమైనది. ఈ ప్రపంచంలో అనేకులు అనేక

తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక 
చెరలో నుండి ధైర్యమును, ఉత్సాహము నిచ్చు ఒక పత్రికను వ్రాయునదియనుట ఒక అరుదైన కార్యము. అయితే అటువంటి ఒక పత్రికగా తిమోతి రెండవ పత్రిక కనబడుచున్నది. ఈ పత్రికలో పౌలు తిమోతి పైనున్న తన ప్రేమను, అతని కొరకు ప్రార్ధించుటయును గూర్చి ధృడపరచిన పిదప తాను తన యొక్క ఆత్మీయ తండ్రి అనియు, బాధ్యతలను గూర్చి అతనికి జ్

పేతురు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక
ఉద్దేశము:- శ్రమలనుభవించు క్రైస్తవులను విశ్వాసములో దృఢపరచి ఉత్సాహపరచుట. గ్రంథకర్త:- పేతురు. ఎవరికి వ్రాసెను?:- యెరూషలేము నుండి తరమబడినవారును చిన్న ఆసియలో ఇక్కడ అక్కడ చెద రిపోయి జీవించుచున్న క్రైస్తవులకును, అన్ని చో

ప్రకటన గ్రంథము వ్రాసిన భక్తుడైన యోహాను సజీవ సాక్ష్యం
జెబెదాయి, సలోమి కుమారులు యోహాను, యాకోబులు వీరు యోసేపుకు మనుమలు, యోసేపుకు మరియ ప్రధానము చేయబడినప్పుడు వీరిద్దరు అక్కడే వున్నారు. అప్పటికి యోహాను వయస్సు 12 సంవత్సరాలు సలోమి మరియకు అంతరంగికురాలు. కావున క్రీస్తు తన తల్లిని చూచుకొనుము అని యోహానుకు చెప్పడం సహజమే. యోహాను 19:25-27. తనను గూర్చి యేసు ప్రేమ

Day 77 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
యేసు మరి ఏ ఉత్తరము చెప్పలేదు (మార్కు 15:5). రక్షకుడు తన మీద అతి నికృష్టంగా నేరారోపణ చేసే మనుషులకి రక్షకుడై యేసు ఏ జవాబు ఇవ్వకపోవడం అనే ఈ దృశ్యంకంటే హృద్యమైన దృశ్యం బైబిల్లో మరోటి లేదు. తన దివ్యశక్తితో ఒక్క మాటతో వాళ్ళందరినీ తన పాదాల దగ్గర సాష్టాంగపడేలా చెయ్యగల సమర్ధుడే ఆయన. అయినా వాళ్ళ ఇ

Day 34 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను అరణ్యములోనికి త్రోసికొనిపోయెను (మార్కు 1:12). దేవుడు చేసే మేళ్ళకి ఇది విచిత్రమైన ఉదాహరణ. వెంటనే...అంటే దేని వెంటనే? ఆకాశం చీలి పరిశుద్ధాత్మ పావురంలాగా క్రీస్తు మీదికి దిగివచ్చి, తండ్రి దీవెన వాక్యం "నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నాను" అంటూ వినిప

Day 49 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను (మార్కు 11:24). మా చిన్న కొడుకు పదేళ్ళ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మామ్మ వాడికి క్రిస్మస్ బహుమతిగా ఒక స్టాంపుల ఆల్బమ్ ఇస్తానని మాట ఇచ్చింది. క్రిస్మస్ వచ్చేసింది కాని ఆల్

Day 53 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
నమ్ముట నీవలననైతే, నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే (మార్కు 9:23) మా మీటింగుల్లో ఒక నీగ్రో సోదరి ఓసారి విశ్వాసానికి నిర్వచనం చెప్పింది. ఇంతకంటే మంచి నిర్వచనం మేమెప్పుడూ వినలేదు. అవసరంలో దేవుని సహాయాన్ని ఎలా పొందాలి? అన్న ప్రశ్నకి ఆవిడ సమాధానం చెప్తూ ఈ నిర్వచనం ఇచ్చింది. ఆ ప్రశ్న అడగ్గానే ఆవి

విశ్వాసయుక్తమైన తలంపులు - Faithful Thoughts
విశ్వాసయుక్తమైన తలంపులు: మార్కు 9:23 - "నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే". మన విశ్వాసమెంత బలమైనదో మనకు దేవునియందు గల నిరీక్షణను బట్టి తెలుస్తుంది. ఒక విషయము కొఱకు ఎదురుచూడడం మంచిదని తలంచినపుడు తప్ప ఆయన మనకు కావలసినది ఇవ్వడానికి జాగుచేయడు. మనకు అన్నియూ అనుకూల సమయములో అనుగ్రహించు దేవుడై

బంధకాలను తెంచే తలంపులు - Unleashed Thoughts
బంధకాలను తెంచే తలంపులు: మార్కు 6:50 - "ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెప్పెను." దేవుడు మన జీవితాల్లో కలిగియున్న చిత్తమును తెలుసుకోవడానికి మనం మన జీవితంపై శ్రద్ధను ఉంచవలసిన అవసరమున్నది. ఒకే విధమైన కార్యాచరణతో ఒకే రకమైన వాతావరణముతో అలవాటుపడిపోవుటవలన జీవితాన్ని అందులో ఉన్న ఆనంద

Day 154 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
అద్దరికి పోవుదము (మార్కు 4:35). క్రీస్తు ఆజ్ఞ మేరకే మనం సముద్రాన్ని దాటుతున్నప్పటికి తుపానులు రావు అని అనుకోకూడదు. ఆ శిష్యులు క్రీస్తు ఆజ్ఞాపిస్తేనే అద్దరికి పోవడానికి సమకట్టారు. మహా ప్రచండమైన తుపాను వాళ్ళని చుట్టుముట్టి దాదాపు నావ బోల్తాకొట్టే వరకూ వచ్చింది. అందుకని క్రీస్తుకి మొర పెట్ట

Day 132 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే. (మార్కు 9: 23). ఈ "సమస్తమును" అనేది ఊరికే లభించదు. ఎందుకంటే విశ్వాసం అనే మార్గాన్ని మనకి బోధించాలని దేవుడు ఎప్పుడు తహతహలాడుతున్నాడు. మనం ఇలా విశ్వాసమనే బడిలో చదువుకునేటప్పుడు విశ్వాసానికి పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి. విశ్వాసంలో క్రమశిక్షణ, విశ్వాసంలో సహనం, విశ్వా

Day 172 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆయన యింట ఉన్నాడని వినవచ్చినప్పుడు (మార్కు 2:2). సముద్రం అడుగున పోలిప్లు కాల్షియం ధాతువులతో తమ కోసం బ్రహ్మాండమైన ప్రవాళాలను నిర్మించుకుంటాయి. ప్రవాళాలు అనేవి గవ్వల్లా విడివిడిగా ఉండకుండా మొత్తంగా కలిసిపోయి ఒక్కోసారి పెద్ద పెద్ద ద్వీపాలుగా సముద్రం మధ్య భాగంలో ఏర్పడుతుంటాయి. పోలిప్ల వంటి అ

Day 239 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సమూహములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొనిపోయి ... (మార్కు 7:33). పౌలు క్రైస్తవ నిర్వాహకత్వంలో హుషారుగా పాలుపంచుకోవడమే కాదు, చెరసాల ఒంటరితనాలు కూడా చవి చూశాడు. తీవ్రమైన బాధలతో కూడిన కాయకష్టాన్ని మీరు తట్టుకుని నిలబడగలరేమో గాని, క్రైస్తవ కార్యకలాపాలన్నిటి నుండి దూరమైపోతే మాత్రం నిలదొక్క

Day 246 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
దోనే నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి . . . (మార్కు 6:48). దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన పని కష్టపడి ఒళ్ళు హూనం చేసుకున్నందువల్ల జరగదు. తన పిల్లలకు ఇచ్చిన పనిని దేవుడే సునాయాసంగా, కష్టం లేకుండా పూర్తి చేస్తాడు. వారు విశ్రాంతిగా ఆయనలో నమ్మిక ఉంచితే పని సంపూర్ణంగా నెరవేరుతుంది. ఆయన్ను

Day 257 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
నన్ను వెంబడింపగోరువాడు తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను (మార్కు 8:34). దేవుడు నన్ను భుజాన వేసుకోమన్న సిలువ అనేక రకాలైన ఆకారాలలో ఉండవచ్చు. ఇంకా ఘనమైన సేవ చెయ్యడానికి నాకు సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ తక్కువ పరిధిలో ఏదో అల్పమైన సేవ చేయ్యడానికి మాత్రమే నాకు అవకాశం దొ

Day 4 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
యేసు - నీవు వెళ్ళుము, నీ కుమారుడు బ్రతికియున్నాడని అతనితో చెప్పగా ఆ మనుష్యుడు యేసు తనతో చెప్పిన మాట నమ్మి వెళ్ళిపోయేను (యోహాను 4: 50). ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుతున్నవాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి (మార్కు 11: 24). ఏదైనా విషయాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేయవలసి వచ్చినప్పుడు

Day 16 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగెను (మార్కు 4:37) జీవితంలో కొన్ని కొన్ని తుఫాన్లు హఠాత్తుగా వస్తాయి. ఓ గొప్ప ఆవేదన, భయంకరమైన నిరాశ, లేక అణగ దొక్కేసే అపజయం. కొన్ని క్రమక్రమంగా వస్తాయి. అవి దూరాన కనిపించే మనిషి చెయ్యి అంత మేఘంలా ప్రారంభమై, ఇది చిన్నదే కదా అని అనుకుంటుండగానే ఆకాశమంతా కమ్ముకుని మనల్

యోహాను సువార్త
అధ్యాయములు: 21, వచనములు: 879 గ్రంథ కర్త: జెబెదయి కుమారుడును, యాకోబు సహోదరుడును అపోస్తలుడైన యోహాను. రచించిన తేది: క్రీ.పూ. 85-90వ సం. మూల వాక్యాలు: 1:1,14 ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను. ఆ వాక్యము శరీర -ధారియై, కృపాసత్యసంపూర

మార్కు సువార్త
మార్కు సువార్తలోని వర్తమానమును ఒకే యొక వచనములో క్లుప్తపరచిన యెడల అది ఈ విధముగా చెప్పవచ్చును. మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును, అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చెను. ({Mark,10,45}), ఈ పుస్తకం యొక్క ఒక్కొక్క అధ్యాయములో మెస్సీయ శ్రేష్

Day 364 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థనచేయుచుండెను (అపొ.కా. 12:5). పేతురు మరణం కోసం ఎదురుచూస్తూ చెరసాలలో ఉన్నాడు. అతణ్ణి విడిపించడానికి సంఘానికి మానవపరంగా అధికారంగాని శక్తిగాని లేవు. లోక సంబంధమైన సహాయం లేదు. అయితే పరలోకపు సహాయం ఉంది. సంఘస్తులంతా బహు ని

యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు
యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు, యెహోవావానికి ఆశ్రయముగా ఉండును. యిర్మియా 17:7 ఈ లోకయాత్రాలో నే సాగుచుండ ఒకసారి నువ్వు ఒకసారి ఏడ్పు అయిననూ యేసుక్రీస్తు నా తోడై ఉండును అని భక్తులు చెప్పిన రీతిగా ఒక్కోసారి కష్టాలు, నష్టాలు మన జీవితాన్ని కుదిపేస్తుంటాయి. మన జీవితంలో భంగపాటు, కృంగుదలల

మిమ్మునుగూర్చి మీరే జాగ్రత్తపడుడి
యేసు ప్రభువు నిజమైన దేవుడు అని నమ్మువాడు గ్రుడ్డిగా నమ్మాలి, అందులో ఏ సందేహము లేదు. కాని, యేసు ప్రభుని వెంబడించువాడు చాలా జాగ్రత్తగా వెంబడించాలి. కీర్తనలు 53:2లో వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి నరులను పరిశీలించెను. అవును, ప్రియ చదువరీ! గ్రుడ్డిగా

మెళుకువ
మెళుకువAudio: https://youtu.be/US7G-vKwVz8 మార్కు 13:34 లో ఒక మనుష్యుడు తన యింటిలో ఉన్న దాసులకు అధికారమిచ్చి ఇంటిలో ఉన్న ప్రతివానికి వాని వాని పని నియమించి దేశాంతరము వెళ్లెను. ఇక్కడ సంఘము గురించి వ్రాయబడింది. దేవుడు స

సంతృప్తి
సంతృప్తి చిన్న బిడ్డలు తమ తలిదండ్రులు చెప్పిన పనులు చేయనప్పుడు, పెద్దలు వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. మాటలతో కుదరనప్పుడు బెత్తంతో చెప్పే ప్రయత్నం సుళువైనప్పటికీ, ఇరువురి మధ్య సంధి ఏర్పడడానికి మరో మార్గాన్ని వెతుక్కుంటారు. నేను చెప్పిన పని చేస్తే నీవు అడి

వినయము
వినయము నా స్నేహితుడైన జాన్ కు ఒక పెద్ద అంతర్జాతీయ సంస్థలో ఉద్యోగం దొరికింది. ఆ కంపెనీలో తాను క్రొత్తగా చేరిన కొన్ని దినములలో అతను పని చేస్తున్న క్యాబిన్ దగ్గరకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి, మాటలు కలిపి, తాను అక్కడేమి చేస్తున్నాడో అడిగాడు. అతనికి తన పని గురించి చెప్పిన తరువాత, జాన్ అతని పెరేమిటని అడి

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 34వ అనుభవం
  క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 34వ అనుభవం నన్ను వెంబడింప గోరువాడు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను. మార్కు 8:34 క్రీస్తును క్రియల్లో చూపించి అనుదినం సిలువను మోసేవాడు క్రైస్తవుడైతే. తనను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్తికొని వెంబడించేవాడ

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం - Christian Lifestyle - Powerful Life
క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం నీవు దేనినైన యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. యోబు 22:28 శక్తి అనే పదానికి గ్రీకు భాషలో ఒకే అర్ధమిచ్చు 5 వేరు వేరు పదాలున్నాయి . ఒకరోజు సమాజమందిరములో యేసు క్రీస్తు అందరి ముందు నిలబడి ఊచచెయ్యి గలవాని

విశ్వాసపు సహనం
విశ్వాసపు సహనం దాదాపు 400 సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో బానిస బ్రతుకులకు ఒక్కసారిగా విడుదల దొరికేసరికి ఆరు లక్షల ఇశ్రాయేలీయుల కాల్బలం కనానువైపు ప్రయాణం మొదలయ్యింది. సాఫీగా ప్రయాణం సాగిపోతుంది అనుకునేలోపే ముందు ముంచెత్తే ఎర్ర సముద్రం వెనక మష్టుపెట్ట జూసే ఫారో సైన్యం. మరణం ఇరువైపులా దాడిచేస్తుంటే ఆర

సర్వసమృద్ధి
సర్వసమృద్ధి వారం రోజులు ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయాలంటే, ఆ ప్రయాణానికి కావలసిన సామాన్లు లేదా వస్తువులతో పాటు, కొన్ని బట్టలు సర్దుకొని ప్రయాణానికి సిద్ధపడుతుంటాము. ఎటువంటి సామాన్లు లేకుండా ఖాళీ చేతులతో ప్రయాణాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి. ప్రాధమిక అవసరతలకు ఏమి ఉండవు, బట్టలు మార్చుకోవలసిన పరిస్థితి

అత్యుత్తమమైన దేవుని చిత్తము
అత్యుత్తమమైన దేవుని చిత్తము Audio: https://youtu.be/ddb6LbZ1b4Q దేవుని వాగ్దానములెప్పుడూ మనుష్యుల జ్ఞానము కంటే ఘనమైనవిగా ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా మనం సాధించాము అనుకున్న మన విజయాలన్నీ మన వ్యక్తిగత సాధన వలన కలిగినవి కానే కాదు, అవన్నీ ఉచితంగా దేవు

క్రీస్తు కొరకు చేసే పని
క్రీస్తు కొరకు చేసే పని. నూతన నాయకత్వాన్ని నియమించడానికి ఎన్నుకోబడిన ఒక దైవ సేవకుడు తన పరిచర్యలో జత పనివారైన వారిని, వారి వారి సేవక-నాయకత్వ పాత్రలను గుర్తు చేయడానికి ఒక పని చేశాడు. ఆ సంఘంలోని నాయకులందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వారి పాదాలను కడిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పాస్టర్ గారు మరియు నాయ

క్రీస్తు కొరకు చేసే పని
క్రీస్తు కొరకు చేసే పని. నూతన నాయకత్వాన్ని నియమించడానికి ఎన్నుకోబడిన ఒక దైవ సేవకుడు తన పరిచర్యలో జత పనివారైన వారిని, వారి వారి సేవక-నాయకత్వ పాత్రలను గుర్తు చేయడానికి ఒక పని చేశాడు. ఆ సంఘంలోని నాయకులందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వారి పాదాలను కడిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పాస్టర్ గారు మరియు నాయ

సహకారం
సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం) Audio: https://youtu.be/rmV6hWSEw2Q నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్

సహకారం
సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం) Audio: https://youtu.be/rmV6hWSEw2Q నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్

సహకారం
సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం) Audio: https://youtu.be/rmV6hWSEw2Q నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్

క్రీస్తు కొరకు చేసే పని
క్రీస్తు కొరకు చేసే పని. నూతన నాయకత్వాన్ని నియమించడానికి ఎన్నుకోబడిన ఒక దైవ సేవకుడు తన పరిచర్యలో జత పనివారైన వారిని, వారి వారి సేవక-నాయకత్వ పాత్రలను గుర్తు చేయడానికి ఒక పని చేశాడు. ఆ సంఘంలోని నాయకులందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వారి పాదాలను కడిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పాస్టర్ గారు మరియు నాయ

దగ్గర దారి
దగ్గర దారి Audio: https://youtu.be/aBRbAa5FYto ఒకరోజు మొక్కల పెంపకంలో నాకు ఆశక్తి కలిగి ఒక చిన్న పూల మొక్కను నాటి దానిని ప్రతి రోజు గమనిస్తూ నీళ్ళు పోస్తూ ఉండేవాడిని. అది నెమ్మదిగా పెరుగుతున్నప్పటికీ దాని వీక్షిస్తున్న నాకు ఒక ఆలోచన

ఆయన చిత్తము ఉత్తమమైనది
✓ దేవుని వాగ్దానములు మనుష్యుల జ్ఞానమును మించి ఘనమైనవిగా ఉంటాయి. ✓ అసాధ్యుడైన దేవుని మనము సేవించుచున్నాము. మన ఆలోచనకు పరిమితులు ఉన్నాయి కానీ ఆయనకు ఎలాంటి పరిమితులు లేవు. ✓ ఆయన యొక్క చిత్తమును సిద్ధింపజేసి దాని విషయమై ఆనందిస్తాడు. ✓ సందేహాన్ని కలిగియున్నంత మాత్రాన విశ్వాస జీ

క్రీస్తు తో ప్రయాణం
మార్కు 13వ అధ్యాయములో యేసు ప్రభువు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు తనను వెంబడించిన శిష్యులతో అంత్య దినములలో జరగబోయే విషయాలు తెలియజేసిన సందర్భము. ఈ అధ్యాయములో యేసు ప్రభువు మూడు ప్రముఖ్యమైన విషయములను వివరిస్తున్నారు. 1. ఎవడును మిమ్మును మోసపుచ్చకుండ చూచుకొనుడి (మార్కు 13:5) 2. మిమ్మునుగూర్చి

అపొస్తలుల కార్యములు
యసుక్రీస్తు చిట్టచివరిగా తన శిష్యులకు ఇచ్చినవి ఆజ్ఞలుగా వ్రాయబడిన వాక్యములను గొప్ప ఆజ్ఞలు అని పిలుచుచున్నాడు. యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను, భూదిగంతముల వరకును, నాకు సాక్షులైయుందురు ({Acts,1,8}) అనునవే ఆ పలుకులు. ఈ గొప్ప ఆజ్ఞను శిరసావహించి ఆయన శిష్యులు విశ్వాసులు - పునరుత్థానుడైన రక్షకు

సమాప్తమైనది
యోహాను 19:30లో యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని -సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. ఇది యేసు పలికిన మాటలన్నిటిలో చిన్న మాట . మాట చిన్నదైనప్పటికి భావము ఎంతో గొప్పది. ఈ మాటను యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు, యేసు రొమ్మున ఆనుకొను అలవాటు కలిగిన యోహానుగారు మాత్రమే గ్రహించారు. ఎందుకనగా మిగతా సువార్తలలో ఈ మ

యేసు సిలువలో పలికిన 3వ మాట
యోహాను 19:26,27 “యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి – అమ్మా, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను. తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన యింట చేర్చుకొనెను.” యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సిలువమీద పలికిన ఏడు మాటలలో

నేటి ప్రపంచములో ప్రకృతి బీభత్సలకు, విలయాలకు కారణం
ప్రస్తుత దినములు అపాయకరమైన కాలములని 2 తిమోతి పత్రిక 3:1 లో మనము చూస్తాము.KJV  *తర్జుమలో know it the coming days are very dangerous.* అని చూస్తాము. ఇలాంటి దినాలలో ఏమి జరగబోతుంది? ఎలా ఉండబోతుంది? మనుష్యులు ఎలా వుండబోతున్నారు? అంతము ఎప్పుడు అనే విషయాలను జాగ్రత్తగా తెలుసుకుందాం. ప్రస్త

పరలోక స్వరము చెప్పగా వింటిని
పరలోక స్వరము చెప్పగా వింటిని ప్రకటన – 14:13  ఈ లోకంలో స్వరం అనుమాటను మనం ఆలోచించినప్పుడు దానిని మనుషులలో, జంతువులలో, వాయిద్యాలలో, వాహనాలలో, విమానాలలో, భూకంపములో మనం చూస్తాం. పసిపిల్లల స్వరము కూడా కొన్ని సార్లు మనకు చా

Day 62 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
అప్పుడు అది (అపవిత్రాత్మ) కేకవేసి, వానినెంతో విలవిలలాడించి వదలిపోయెను. (మార్కు 9:26). దురాత్మ చివరిదాకా పోరాడకుండా ఎప్పుడూ తన స్థానాన్ని వదిలి వెళ్ళదు. మనం కూడా సరదాగా కాలక్షేపం చెయ్యడం మూలాన ఏలాటి ఆత్మీయమైన మేలును పొందలేము. కాని యుద్ధరంగంలో నిలిచి పోరాడితేనే మనకు రావలసినదాన్ని దక్కించుక

ప్రముఖుడై ఉండాలంటే?
ప్రముఖుడై ఉండాలంటే? సెలెబ్రిటీలను వెంబడించే నేటి మన సమాజంలో కొందరు పారిశ్రామికవేత్తలు వారి ఉత్పత్తులకు అధిక లాభాలు పొందడానికి వీరిని క్రయ విక్రయాలు చేయడంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు, ఇందులో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు. ప్రముఖులను వెంబడించినట్టు ఆ దినలలో కూడా కొందరు యేసు క్రీస్తును కూడా వెంబడిస్తూ, ఆయన

మెలకువగా నుండి ప్రార్థన చేయుడి | Wakeful and Prayerful
జాన్ కొత్త ఉద్యోగం కోసం పోస్ట్ చేయబడ్డాడు మరియు అతని ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న ఆ విదేశీ దేశం ప్రకారం అతని పని రాత్రి 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఇది అతను కలలు కంటున్న ఉద్యోగం, దానిలో రాణించడానికి, ఏదైనా చేయడానికి అతడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.ఆ ఉద్యోగం రాత్రి సమయంలో కాబట్టి, జ

సహకారం
సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం)నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్యాంకులు సాధిస్తేనే కదా చేరుకోవాలన్న లక్ష్యాన్ని సుళువుగా చేరుకోగలరు. అయ

విశ్వాసపు సహనం
విశ్వాసపు సహనందాదాపు 400 సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో బానిస బ్రతుకులకు ఒక్కసారిగా విడుదల దొరికేసరికి ఆరు లక్షల ఇశ్రాయేలీయుల కాల్బలం కనానువైపు ప్రయాణం మొదలయ్యింది. సాఫీగా ప్రయాణం సాగిపోతుంది అనుకునేలోపే ముందు ముంచెత్తే ఎర్ర సముద్రం వెనక మష్టుపెట్ట జూసే ఫారో సైన్యం. మరణం ఇరువై

10 ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు
అనేక ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు సాహిత్యం, కళ మరియు మీడియా యొక్క వివిధ రూపాల్లో తిరిగి చెప్పబడ్డాయి మరియు స్వీకరించబడ్డాయి. ఇక్కడ అత్యంత ప్రసిద్ధ మరియు ప్రియమైన కొన్ని ఉన్నాయి:సృష్టి - ఆదికాండము పుస్తకంలో వివరించిన విధంగా దేవుడు ఆరు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని మరియు దాని

అత్యుత్తమమైన దేవుని చిత్తము
అత్యుత్తమమైన దేవుని చిత్తముదేవుని వాగ్దానములెప్పుడూ మనుష్యుల జ్ఞానము కంటే ఘనమైనవిగా ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా మనం సాధించాము అనుకున్న మన విజయాలన్నీ మన వ్యక్తిగత సాధన వలన కలిగినవి కానే కాదు, అవన్నీ ఉచితంగా దేవుడు మనకు దయజేసిన బహుమానాలేనని జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి. ”నేను చేయలేను”

క్రీస్తు కొరకు చేసే పని.
క్రీస్తు కొరకు చేసే పని. నూతన నాయకత్వాన్ని నియమించడానికి ఎన్నుకోబడిన ఒక దైవ సేవకుడు తన పరిచర్యలో జత పనివారైన వారిని, వారి వారి సేవక-నాయకత్వ పాత్రలను గుర్తు చేయడానికి ఒక పని చేశాడు. ఆ సంఘంలోని నాయకులందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వారి పాదాలను కడిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న

సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం)
సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం)నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్యాంకులు సాధిస్తేనే కదా చేరుకోవాలన్న లక్ష్యాన్ని సుళువుగా చేరుకోగలరు. అయ

విశ్వాసపు సహనం
విశ్వాసపు సహనందాదాపు 400 సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో బానిస బ్రతుకులకు ఒక్కసారిగా విడుదల దొరికేసరికి ఆరు లక్షల ఇశ్రాయేలీయుల కాల్బలం కనానువైపు ప్రయాణం మొదలయ్యింది. సాఫీగా ప్రయాణం సాగిపోతుంది అనుకునేలోపే ముందు ముంచెత్తే ఎర్ర సముద్రం వెనక మష్టుపెట్ట జూసే ఫారో సైన్యం. మరణం ఇరువై

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , యేసు , శ్రమ , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , యాకోబు , గిద్యోను , బిలాము , కోరహు , అహరోను , ఆత్మ , అబ్రాహాము , సెల , మిర్యాము , అక్సా , అగ్ని , ప్రేమ , యెరూషలేము , సాతాను , సౌలు , హనోకు , పౌలు , ప్రార్థన , రాహాబు , ఇశ్రాయేలు , దేవ�%B , సొలొమోను , రాహేలు , యూదా , యాషారు , సీయోను , బబులోను , లోతు , స్వస్థ , ఇస్కరియోతు , జక్కయ్య , సారెపతు , సమరయ , ఇస్సాకు , అన్న , యెహోషాపాతు , ఐగుప్తు , అతల్యా , నోవహు , ఏశావు , లేవీయులు , యోకెబెదు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , కెజీయా , తెగులు , ఎలియాజరు , అబ్దెయేలు , రోగము , యోబు , గిల్గాలు , బేతేలు , వృషణాలు , మగ్దలేనే మరియ , అకుల , కూషు , తీతు , ఏలీయా , ఆషేరు , కనాను , మార్త , రక్షణ , దొర్కా , సీమోను , సబ్బు , ఆసా , బెసలేలు , బేతనియ , యెహోవా వశము , ఎఫ్రాయిము , యొర్దాను , ఏఫోదు , పరదైసు , ఎలీషా , హాము , కయీను , తామారు , అంతియొకయ , హిజ్కియా , ఊజు , రూతు , ఈకాబోదు , అబ్దీ ,

Telugu Keyboard help