యన్నే (యన్నే)


బాధపరచిన వాడు

Bible Results

"యన్నే" found in 1 books or 1 verses

2 తిమోతికి (1)

3:8 యన్నే, యంబ్రే అనువారు మోషేను ఎదిరించినట్టు వీరును చెడిన మనస్సు కలిగి విశ్వాసవిషయములో భ్రష్టులై సత్యమును ఎదిరింతురు.

Bible Topics

Back to Top
No Data Found

Songs and Lyrics

Back to Top
No Data Found

Sermons and Devotions

Back to Top
"యన్నే" found in 6 contents.

యోబు గ్రంథం
అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070 గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు. రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ మూల వాక్యాలు : 1:21 రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు

Telugu Bible Quiz
Bible Quiz 1. ఏ రాజు మృతినొందిన సంవత్సరమున యెషయా కు పరలోక దర్శనము కలిగెను ?2. సొలొమోను ఎవరికంటే జ్ఞానవంతుడై ఉండెను ?3. హిజ్కియాకు ఎన్ని సంవత్సరములు ఆయుష్షును యెహోవాపెంచెను?4. సత్యమును ఎదురించువారు ఎవరు ?5. దిగంబరియై జోడు లేక నడచిన వారు ఎవరు ?6. ఏ కళ్లము నొద్ద

Day 110 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
శక్తిచేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చెను (జకర్యా 4:6). ఓసారి నేను కొండ ఎక్కిపోతున్నాను. ఆ కొండ మొదట్లనే సైకిల్ మీద వెళుతున్న ఒక కుర్రవాడిని చూసాను నేను. కొండమీదికే ఏటవాలులో మాత్రమే కాక ఎదురుగాలిలో తొక్కుతున్నాడతను. చాలా కష్టమై పోయిం

Day 222 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
అతడు రోగియైయున్నాడని యేసు వినినప్పుడు తానున్న చోటనే యింక రెండు దినములు నిలిచెను (యోహాను 11:6). ఈ అద్భుతమైన అధ్యాయం మొదట్లోనే ఉంది "యేసు మార్తను, ఆమె సహోదరుడైన లాజరును ప్రేమించెను" అనే మాట. దేవుడు మనపట్ల చేసే కార్యాలు మనకెంత అయోమయంగా అనిపించినప్పటికీ, ఆయనకు మనపై ఉన్న అపారమైన మార్పులేని ఉచ

Day 260 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
సెలవిచ్చినవాడు యెహోవా, తన దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని ఆయనచేయునుగాక అనెను (1 సమూ 3:18). అన్నింటిలోనూ దేవుని హస్తాన్ని చూడడం నేర్చుకోవాలి. అలా నేర్చుకున్నప్పుడు నువ్వు చూసే వాటన్నింటినీ దేవుడు చక్కబరచి కంటికి ఇంపుగా కనబడేలా చేస్తాడు. మన విచారానికి మూలమైన స్థితిగతులు తొలగిపోవడం జరగకపోవచ్చుగాని

Day 276 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుట్టెను.. మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మళముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను (1 రాజులు 19:12). ఒకామె ప్రభువును గురించిన అనుభవంలో, అవగాహనలో చాలా త్వరితగతిన ముందడుగు వేసింది. దీన్లోని రహస్యమేమిటి అని అడిగితే "ఆయన స్వరాన్ని జాగ్రత్తగా కనిపెట్టి వినాలి" అని చెప్పింది. మన

Popular Searches:

దేవుడు , యెహోవా , మోషే , శ్రమ , యేసు , అల్ఫా , కృప , దావీదు , క్రీస్తు , యోసేపు , మరణ , కాలేబు , , ఇశ్రాయేలీయులు , మరియ , బిలాము , గిద్యోను , యాకోబు , కోరహు , ఆత్మ , అహరోను , అబ్రాహాము , ప్రేమ , యెరూషలేము , మిర్యాము , అక్సా , సౌలు , అగ్ని , హనోకు , సెల , సాతాను , ప్రార్థన , ఇశ్రాయేలు , పౌలు , యూదా , సొలొమోను , దేవ�%B , రాహేలు , రాహాబు , లోతు , బబులోను , సీయోను , యాషారు , జక్కయ్య , ఇస్కరియోతు , స్వస్థ , యెహోషాపాతు , ఇస్సాకు , ఐగుప్తు , సారెపతు , యోకెబెదు , సమరయ , అతల్యా , నోవహు , అన్న , లేవీయులు , ఏశావు , కోరెషు , ఆకాను , గిలాదు , ప్రార్ధన , ఎలియాజరు , బేతేలు , కెజీయా , మగ్దలేనే మరియ , కూషు , తెగులు , ఏలీయా , గిల్గాలు , యోబు , అబ్దెయేలు , రోగము , కనాను , ఆషేరు , ఆసా , వృషణాలు , తీతు , అకుల , రక్షణ , హిజ్కియా , బేతనియ , ఎఫ్రాయిము , దొర్కా , సీమోను , మార్త , సబ్బు , బెసలేలు , యెహోవా వశము , యొర్దాను , తామారు , ఎలీషా , యెఫ్తా , ఏఫోదు , కయీను , పరదైసు , హాము , ఊజు , అంతియొకయ , రిబ్కా , బర్జిల్లయి ,

Telugu Keyboard help