యాకోబు (యాకోబు)


మడిమె పట్టుకొనినవాడు, మోసపరచువాడు

Telugu Keyboard help