Genesis - ఆదికాండము 10 | View All

1. ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. జలప్రళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుట్టిరి.

1. idi nōvahu kumaaruḍagu shēmu haamu yaapethanu vaari vamshaavaḷi. Jalapraḷayamu tharuvaatha vaariki kumaarulu puṭṭiri.

2. yaapethu kumaarulu gōmeru maagōgu maadayi yaavaanu thubaalu mesheku theerasu anuvaaru.

3. గోమెరు కుమారులు అష్కనజు రీఫతు తోగర్మా అనువారు.

3. gōmeru kumaarulu ashkanaju reephathu thoogarmaa anuvaaru.

4. యావాను కుమారులు ఏలీషా తర్షీషు కిత్తీము దాదోనీము అనువారు.

4. yaavaanu kumaarulu ēleeshaa tharsheeshu kittheemu daadōneemu anuvaaru.

5. వీరినుండి సముద్ర తీరమందుండిన జనములు వ్యాపించెను. వారివారి జాతుల ప్రకారము, వారివారి భాషలప్రకారము, వారివారి వంశముల ప్రకారము, ఆయా దేశములలో వారు వేరైపోయిరి.

5. veerinuṇḍi samudra theeramanduṇḍina janamulu vyaapin̄chenu. Vaarivaari jaathula prakaaramu, vaarivaari bhaashalaprakaaramu, vaarivaari vanshamula prakaaramu, aayaa dheshamulalō vaaru vēraipōyiri.

6. హాము కుమారులు కూషు మిస్రాయిము పూతు కనాను అనువారు.

6. haamu kumaarulu kooshu misraayimu poothu kanaanu anuvaaru.

7. కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబ్తా రాయమా సబ్తకా అనువారు. రాయమా కుమారులు షేబదాను అనువారు.

7. kooshu kumaarulu sebaa haveelaa sabthaa raayamaa sabthakaa anuvaaru. Raayamaa kumaarulu shēba dadaanu anuvaaru.

8. కూషు నిమ్రోదును కనెను. అతడు భూమిమీద పరాక్రమశాలియై యుండుటకు ఆరంభించెను.

8. kooshu nimrōdunu kanenu. Athaḍu bhoomimeeda paraakramashaaliyai yuṇḍuṭaku aarambhin̄chenu.

9. అతడు యెహోవా యెదుట పరాక్రమముగల వేటగాడు. కాబట్టి యెహోవా యెదుట పరాక్రమముగల వేటగాడైన నిమ్రోదువలె అను లోకోక్తికలదు.

9. athaḍu yehōvaa yeduṭa paraakramamugala vēṭagaaḍu. Kaabaṭṭi yehōvaa yeduṭa paraakramamugala vēṭagaaḍaina nimrōduvale anu lōkōkthikaladu.

10. షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అక్కదు కల్నే అను పట్టణములు అతని రాజ్యమునకు మొదలు.

10. sheenaaru dheshamulōni baabelu ereku akkadu kalnē anu paṭṭaṇamulu athani raajyamunaku modalu.

11. ఆ దేశములోనుండి అష్షూరుకు బయలుదేరి వెళ్లి నీనెవెను రహోబోతీరును కాలహును

11. aa dheshamulōnuṇḍi ashshooruku bayaludheri veḷli neenevenu rahōbōtheerunu kaalahunu

12. నీనెవెకును కాలహుకును మధ్యనున్న రెసెనును కట్టించెను; ఇదే ఆ మహా పట్టణము.

12. neenevekunu kaalahukunu madhyanunna resenunu kaṭṭin̄chenu; idhe aa mahaa paṭṭaṇamu.

13. మిస్రాయిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను నప్తుహీయులను

13. misraayimu loodeeyulanu anaameeyulanu lehaabeeyulanu napthuheeyulanu

14. పత్రుసీయులను కస్లూ హీయులను కఫ్తోరీయులను కనెను. ఫిలిష్తీయులు కస్లూహీయులలోనుండి వచ్చినవారు.

14. patruseeyulanu kasloo heeyulanu kaphthooreeyulanu kanenu. Philishtheeyulu kaslooheeyulalōnuṇḍi vachinavaaru.

15. కనాను తన ప్రథమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను అమోరీయులను గిర్గాషీయులను

15. kanaanu thana prathama kumaaruḍagu seedōnunu hēthunu yebooseeyulanu amōreeyulanu girgaasheeyulanu

16. హివ్వీయులను అర్కీయులను సినీయులను

16. hivveeyulanu arkeeyulanu sineeyulanu

17. అర్వాదీయు లను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను.

17. arvaadeeyu lanu semaareeyulanu hamaatheeyulanu kanenu.

18. తరువాత కనానీయుల వంశములు వ్యాపించెను.

18. tharuvaatha kanaaneeyula vanshamulu vyaapin̄chenu.

19. కనానీయుల సరిహద్దు సీదోనునుండి గెరారుకు వెళ్లు మార్గములో గాజావరకును, సొదొమ గొమొఱ్ఱా అద్మా సెబోయిము లకు వెళ్లు మార్గములో లాషా వరకును ఉన్నది.

19. kanaaneeyula sarihaddu seedōnunuṇḍi geraaruku veḷlu maargamulō gaajaavarakunu, sodoma gomorraa admaa sebōyimu laku veḷlu maargamulō laashaa varakunu unnadhi.

20. వీరు తమతమ వంశముల ప్రకారము తమతమ భాషల ప్రకారము తమతమ దేశములనుబట్టియు జాతులను బట్టియు హాము కుమారులు.

20. veeru thamathama vanshamula prakaaramu thamathama bhaashala prakaaramu thamathama dheshamulanubaṭṭiyu jaathulanu baṭṭiyu haamu kumaarulu.

21. మరియఏబెరుయొక్క కుమారులందరికి పితరుడును, పెద్దవాడయిన యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుట్టెను.

21. mariyu ēberuyokka kumaarulandariki pitharuḍunu, peddavaaḍayina yaapethu sahōdaruḍunagu shēmuku kooḍa santhaanamu puṭṭenu.

22. షేము కుమారులు ఏలాము అష్షూరు అర్పక్షదు లూదు అరామను వారు.

22. shēmu kumaarulu ēlaamu ashshooru arpakshadu loodu araamanu vaaru.

23. అరాము కుమారులు ఊజుహూలు గెతెరు మాషనువారు.

23. araamu kumaarulu oojuhoolu geteru maashanuvaaru.

24. అర్పక్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.

24. arpakshadu shēlahunu kanenu. shēlahu ēberunu kanenu.

25. ఏబెరుకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిరి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు యొక్తాను.

25. ēberuku iddaru kumaarulu puṭṭiri. Vaarilō okani pēru pelegu, yēlayanagaa athani dinamulalō bhoomi dheshamulugaa vibhaagimpabaḍenu. Athani sahōdaruni pēru yokthaanu.

26. యొక్తాను అల్మోదాదును షెలపును హసర్మావెతును యెరహును

26. yokthaanu almōdaadunu shelapunu hasarmaavethunu yerahunu

27. హదోరమును ఊజాలును దిక్లాను

27. hadōramunu oojaalunu diklaanu

28. ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను

28. ōbaalunu abeemaayelunu shēbanu

29. ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొక్తాను కుమారులు.

29. ōpheerunu haveelaanu yōbaabunu kanenu. Veerandaru yokthaanu kumaarulu.

30. మేషానుండి సపారాకు వెళ్లు మార్గములోని తూర్పు కొండలు వారి నివాసస్థలము.

30. mēshaanuṇḍi sapaaraaku veḷlu maargamulōni thoorpu koṇḍalu vaari nivaasasthalamu.

31. వీరు తమతమ వంశముల ప్రకారము తమతమ భాషలప్రకారము తమతమ దేశములనుబట్టియు తమతమ జాతులనుబట్టియు షేము కుమారులు.

31. veeru thamathama vanshamula prakaaramu thamathama bhaashalaprakaaramu thamathama dheshamulanubaṭṭiyu thamathama jaathulanubaṭṭiyu shēmu kumaarulu.

32. వారివారి జనములలో వారివారి సంతతుల ప్రకారము, నోవహు కుమారుల వంశములు ఇవే. జలప్రవాహము గతించిన తరువాత వీరిలోనుండి జనములు భూమిమీద వ్యాపించెను.

32. vaarivaari janamulalō vaarivaari santhathula prakaaramu, nōvahu kumaarula vanshamulu ivē. Jalapravaahamu gathin̄china tharuvaatha veerilōnuṇḍi janamulu bhoomimeeda vyaapin̄chenu.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.