Genesis - ఆదికాండము 19 | View All

1. ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సొదొమ చేరునప్పటికి లోతు సొదొమ గవినియొద్ద కూర్చుండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదు ర్కొనుటకు లేచి సాష్టాంగ నమస్కారముచేసి
హెబ్రీయులకు 13:2, లూకా 17:28, 2 పేతురు 2:7

1. aa saayaṅkaalamandu aa iddaru dhevadoothalu sodoma cherunappaṭiki lōthu sodoma gaviniyoddha koorchuṇḍiyuṇḍenu. Lōthu vaarini chuchi vaarini edu rkonuṭaku lēchi saashṭaaṅga namaskaaramuchesi

2. నా ప్రభువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచ్చి రాత్రి వెళ్లబుచ్చి కాళ్లు కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ త్రోవను వెళ్ళవచ్చుననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, నడివీధిలో రాత్రి వెళ్ల బుచ్చెదమని చెప్ప్పిరి.

2. naa prabhuvulaaraa, dayachesi mee daasuni yiṇṭiki vachi raatri veḷlabuchi kaaḷlu kaḍugukonuḍi, meeru pendalakaḍa lēchi mee trōvanu veḷḷavachunanenu. Anduku vaaru aalaagu kaadu, naḍiveedhilō raatri veḷla bucchedamani chepppiri.

3. అయినను అతడు మిక్కిలి బలవంతము చేసినప్పుడు వారు అతని తట్టు తిరిగి అతని యింట ప్రవే శించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొట్టెలు కాల్చగా వారు భోజనము చేసిరి.

3. ayinanu athaḍu mikkili balavanthamu chesinappuḍu vaaru athani thaṭṭu thirigi athani yiṇṭa pravē shin̄chiri. Athaḍu vaariki vinduchesi poṅgani roṭṭelu kaalchagaa vaaru bhōjanamu chesiri.

4. వారు పండుకొనక ముందు ఆ పట్టణస్థులు, అనగా సొదొమ మనుష్యులు, బాలురును వృద్ధులును ప్రజలందరును నలుదిక్కులనుండి కూడివచ్చి ఆ యిల్లు చుట్టవేసి
యూదా 1:7

4. vaaru paṇḍukonaka mundu aa paṭṭaṇasthulu, anagaa sodoma manushyulu, baalurunu vruddhulunu prajalandarunu naludikkulanuṇḍi kooḍivachi aa yillu chuṭṭavēsi

5. లోతును పిలిచి ఈ రాత్రి నీ యొద్దకు వచ్చిన మనుష్యులు ఎక్కడ ? మేము వారిని కూడునట్లు మా యొద్దకు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమ్మని అతనితో చెప్పగా

5. lōthunu pilichi ee raatri nee yoddhaku vachina manushyulu ekkaḍa? Mēmu vaarini kooḍunaṭlu maa yoddhaku vaarini velupaliki theesikoni rammani athanithoo cheppagaa

6. లోతు వెలుపల ద్వారము నొద్దనున్న వారి దగ్గరకు వెళ్లి తన వెనుక తలుపువేసి

6. lōthu velupala dvaaramu noddhanunna vaari daggaraku veḷli thana venuka thalupuvēsi

7. అన్నలారా, ఇంత పాతకము కట్టుకొనకుడి;

7. annalaaraa, intha paathakamu kaṭṭukonakuḍi;

8. ఇదిగో పురుషుని కూడని యిద్దరు కుమార్తెలు నాకున్నారు. సెలవైతే వారిని మీ యొద్దకు వెలుపలికి తీసికొని వచ్చెదను, వారిని మీ మనస్సు వచ్చినట్లు చేయుడి.

8. idigō purushuni kooḍani yiddaru kumaarthelu naakunnaaru. Selavaithē vaarini mee yoddhaku velupaliki theesikoni vacchedanu, vaarini mee manassu vachinaṭlu cheyuḍi.

9. ఈ మనుష్యులు నా యింటినీడకు వచ్చియున్నారు గనుక వారిని మీరేమి చేయకూడదని చెప్పినప్పుడు వారునీవు అవతలికి పొమ్మనిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి పరదేశిగా వచ్చి తీర్పరిగా నుండ చూచుచున్నాడు; కాగా వారికంటె నీకు ఎక్కువ కీడు చేసెదమని చెప్పి లోతు అను ఆ మనుష్యునిమీద దొమ్మిగాపడి తలుపు పగులగొట్టుటకు సమీపించిరి.

9. ee manushyulu naa yiṇṭineeḍaku vachiyunnaaru ganuka vaarini meerēmi cheyakooḍadani cheppinappuḍu vaaruneevu avathaliki pommaniri. Mariyu vaaru veeḍevaḍō manalōniki paradheshigaa vachi theerparigaa nuṇḍa choochuchunnaaḍu; kaagaa vaarikaṇṭe neeku ekkuva keeḍu chesedamani cheppi lōthu anu aa manushyunimeeda dommigaapaḍi thalupu pagulagoṭṭuṭaku sameepin̄chiri.

10. అయితే ఆ మనుష్యులు తమ చేతులు చాపి లోతును ఇంటి లోపలికి తమ యొద్దకు తీసికొని తలుపు వేసిరి.

10. ayithē aa manushyulu thama chethulu chaapi lōthunu iṇṭi lōpaliki thama yoddhaku theesikoni thalupu vēsiri.

11. అప్పుడు వారు పిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు ఆ ఇంటి ద్వారము దగ్గరనున్న వారికి కనుమబ్బు కలుగజేయగా వారు ద్వారము కనుగొనలేక విసికిరి.

11. appuḍu vaaru pinnalu modalukoni peddala varaku aa iṇṭi dvaaramu daggaranunna vaariki kanumabbu kalugajēyagaa vaaru dvaaramu kanugonalēka visikiri.

12. అప్పుడా మనుష్యులు లోతుతో ఇక్కడ నీకు మరియెవరున్నారు? నీ అల్లుని నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొని రమ్ము;

12. appuḍaa manushyulu lōthuthoo ikkaḍa neeku mariyevarunnaaru? nee alluni nee kumaarulanu nee kumaarthelanu ee oorilō neeku kaliginavaarinandarini velupaliki theesikoni rammu;

13. మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచ్చితివిు; వారిని గూర్చిన మొర యెహోవా సన్నిధిలో గొప్పదాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మమ్మును పంపెనని చెప్పగా

13. mēmu ee chooṭu naashanamu cheyavachithivi; vaarini goorchina mora yehōvaa sannidhilō goppadaayenu ganuka daani naashanamu cheyuṭaku yehōvaa mammunu pampenani cheppagaa

14. లోతు బయటికి వెళ్లి తన కుమార్తెలను పెండ్లాడ నైయున్న తన అల్లుళ్లతో మాటలాడిలెండి, ఈ చోటు విడిచిపెట్టి రండి; యెహోవా ఈ పట్టణమును నాశనము చేయబోవు చున్నాడని చెప్పెను. అయితే అతడు తన అల్లుళ్ల దృష్టికి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను.

14. lōthu bayaṭiki veḷli thana kumaarthelanu peṇḍlaaḍa naiyunna thana alluḷlathoo maaṭalaaḍileṇḍi, ee chooṭu viḍichipeṭṭi raṇḍi; yehōvaa ee paṭṭaṇamunu naashanamu cheyabōvu chunnaaḍani cheppenu. Ayithē athaḍu thana alluḷla drushṭiki egathaaḷi cheyuvaanivale nuṇḍenu.

15. తెల్లవారినప్పుడు ఆ దూతలు లోతును త్వరపెట్టిలెమ్ము; ఈ ఊరి దోష శిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భార్యను ఇక్కడనున్న నీ యిద్దరు కుమార్తెలను తీసికొని రమ్మని చెప్పిరి.

15. tellavaarinappuḍu aa doothalu lōthunu tvarapeṭṭilemmu; ee oori dōsha shikshalō nashin̄chipōkuṇḍa nee bhaaryanu ikkaḍanunna nee yiddaru kumaarthelanu theesikoni rammani cheppiri.

16. అతడు తడవు చేసెను. అప్పుడు అతనిమీద యెహోవా కనికరపడుట వలన ఆ మనుష్యులు అతనిచేతిని అతని భార్యచేతిని అతని యిద్దరు కుమార్తెల చేతులను పట్టుకొని వెలుపలికి తీసికొని వచ్చి ఆ ఊరి బయట నుంచిరి.

16. athaḍu thaḍavu chesenu. Appuḍu athanimeeda yehōvaa kanikarapaḍuṭa valana aa manushyulu athanichethini athani bhaaryachethini athani yiddaru kumaarthela chethulanu paṭṭukoni velupaliki theesikoni vachi aa oori bayaṭa nun̄chiri.

17. ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచ్చిన తరువాత ఆయన నీ ప్రాణమును దక్కించుకొనునట్లు పారిపొమ్ము, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎక్కడను నిలువక నీవు నశించి పోకుండ ఆ పర్వతమునకు పారిపొమ్మని చెప్పగా
లూకా 17:31-32

17. aa doothalu vaarini velupaliki theesikoni vachina tharuvaatha aayana nee praaṇamunu dakkin̄chukonunaṭlu paaripommu, nee venuka chooḍakumu, ee maidaanamulō ekkaḍanu niluvaka neevu nashin̄chi pōkuṇḍa aa parvathamunaku paaripommani cheppagaa

18. లోతు ప్రభువా ఆలాగు కాదు.

18. lōthu prabhuvaa aalaagu kaadu.

19. ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచ్చినది; నా ప్రాణము రక్షించుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పర్వతమునకు తప్పించుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచ్చిపోవుదునేమో

19. idigō nee kaṭaakshamu nee daasunimeeda vachinadhi; naa praaṇamu rakshin̄chuṭavalana neevu naayeḍala kanuparachina nee krupanu ghanaparachithivi; nēnu aa parvathamunaku thappin̄chukoni pōlēnu; ee keeḍu naaku sambhavin̄chi chachipōvudunēmō

20. ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉన్నది, అది చిన్నది, నన్నక్కడికి తప్పించుకొని పోనిమ్ము అది చిన్నది గదా, నేను బ్రదుకుదునని చెప్పినప్పుడు

20. idigō paaripōvuṭaku ee ooru sameepamulō unnadhi, adhi chinnadhi, nannakkaḍiki thappin̄chukoni pōnimmu adhi chinnadhi gadaa, nēnu bradukudunani cheppinappuḍu

21. ఆయన ఇదిగో నీవు చెప్పిన ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని;

21. aayana idigō neevu cheppina ee ooru naashanamu cheyanu. ee vishayamulō nee manavi aṅgeekarin̄chithini;

22. నీవు త్వరపడి అక్కడికి తప్పించుకొని పొమ్ము; నీ వక్కడ చేరువరకు నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెట్టబడెను.

22. neevu tvarapaḍi akkaḍiki thappin̄chukoni pommu; nee vakkaḍa cheruvaraku nēnēmiyu cheyalēnanenu. Anduchetha aa ooriki sōyaru anu pēru peṭṭabaḍenu.

23. లోతు సోయరుకు వచ్చినప్పుడు ఆ దేశమున సూర్యుడు ఉదయించెను.

23. lōthu sōyaruku vachinappuḍu aa dheshamuna sooryuḍu udayin̄chenu.

24. appuḍu yehōvaa sodoma meedanu gomorraa meedanu yehōvaa yoddha nuṇḍi gandhakamunu agnini aakaashamunuṇḍi kuripin̄chi

25. ఆ పట్టణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పట్టణములలో నివసించిన వారినందరిని నేల మొలకలను నాశనము చేసెను.

25. aa paṭṭaṇamulanu aa maidaanamanthaṭini aa paṭṭaṇamulalō nivasin̄china vaarinandarini nēla molakalanu naashanamu chesenu.

26. అయితే లోతు భార్య అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి ఉప్పు స్థంభమాయెను.
లూకా 17:31

26. ayithē lōthu bhaarya athani venukanuṇḍi thirigi chuchi uppu sthambhamaayenu.

27. తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి తాను యెహోవా సన్నిధిని నిలిచిన చోటికి వచ్చి

27. tellavaarinappuḍu abraahaamu lēchi thaanu yehōvaa sannidhini nilichina chooṭiki vachi

28. సొదొమ గొమొఱ్ఱాల తట్టును ఆ మైదానపు ప్రదేశము యావత్తును చూడగా అదిగో ఆ ప్రదేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 9:2

28. sodoma gomorraala thaṭṭunu aa maidaanapu pradheshamu yaavatthunu chooḍagaa adhigō aa pradheshapu poga aavamu pogavale lēchuchuṇḍenu.

29. దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను పాడుచేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రాహామును జ్ఞాపకము చేసికొని, లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనము చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యన లోతు నశించకుండ అతని తప్పించెను.

29. dhevuḍu aa maidaanapu paṭṭaṇamulanu paaḍuchesinappuḍu dhevuḍu abraahaamunu gnaapakamu chesikoni, lōthu kaapuramunna paṭṭaṇamulanu naashanamu chesinappuḍu aa naashanamu madhyana lōthu nashin̄chakuṇḍa athani thappin̄chenu.

30. లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిద్దరు కుమార్తెలతో కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ పర్వతమందు నివసించెను. అతడును అతని యిద్దరు కుమార్తెలును ఒక గుహలో నివసించిరి.

30. lōthu sōyarulō nivasin̄chuṭaku bhayapaḍi, thana yiddaru kumaarthelathoo kooḍa sōyarunuṇḍi pōyi aa parvathamandu nivasin̄chenu. Athaḍunu athani yiddaru kumaarthelunu oka guhalō nivasin̄chiri.

31. అట్లుండగా అక్క తన చెల్లెలితో మన తండ్రి ముసలి వాడు; సర్వలోక మర్యాద చొప్పున మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు.

31. aṭluṇḍagaa akka thana chellelithoo mana thaṇḍri musali vaaḍu; sarvalōka maryaada choppuna manathoo pōvuṭaku lōkamulō ē purushuḍunu lēḍu.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |