Genesis - ఆదికాండము 32 | View All

1. యాకోబు తన త్రోవను వెళ్లుచుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి.

1. yaakōbu thana trōvanu veḷluchuṇḍagaa dhevadoothalu athanini edurkoniri.

2. యాకోబు వారిని చూచి-ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెట్టెను.

2. yaakōbu vaarini chuchi-idi dhevuni sēna ani cheppi aa chooṭiki mahanayeemu anu pēru peṭṭenu.

3. యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననున్న తన సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి-

3. yaakōbu edōmu dheshamuna, anagaa shēyeeru dheshamunanunna thana sahōdaruḍaina ēshaavunoddhaku doothalanu thanaku mundhugaa pampi-

4. మీరు నా ప్రభువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొద్ద నివసించి యుంటిని;

4. meeru naa prabhuvaina ēshaavuthoo inthavaraku nēnu laabaanunoddha nivasin̄chi yuṇṭini;

5. నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీజనమును కలరు; నీ కటాక్షము నాయందు కలుగునట్లుగా నా ప్రభువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెప్పుడని వారి కాజ్ఞాపించెను.

5. naaku pashuvulu gaaḍidalu mandalu daasadaaseejanamunu kalaru; nee kaṭaakshamu naayandu kalugunaṭlugaa naa prabhuvunakidi teliyacheyanampithinani nee sēvakuḍaina yaakōbu anenani cheppuḍani vaari kaagnaapin̄chenu.

6. ఆ దూతలు యాకోబునొద్దకు తిరిగివచ్చి-మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు వెళ్లితివిు; అతడు నాలుగువందలమందితో నిన్ను ఎదుర్కొన వచ్చుచున్నాడని చెప్పగా

6. aa doothalu yaakōbunoddhaku thirigivachi-mēmu nee sahōdaruḍaina ēshaavunoddhaku veḷlithivi; athaḍu naaluguvandalamandithoo ninnu edurkona vachuchunnaaḍani cheppagaa

7. యాకోబు మిక్కిలి భయపడి తొందరపడి

7. yaakōbu mikkili bhayapaḍi tondharapaḍi

8. -ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచ్చి దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన గుంపు తప్పించుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనున్న జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు గుంపులుగా విభాగించెను.

8. -ēshaavu oka gumpu meediki vachi daani hathamu chesinayeḍala migilina gumpu thappin̄chukonipōvunanukoni, thanathoonunna janulanu mandalanu pashuvulanu oṇṭelanu reṇḍu gumpulugaa vibhaagin̄chenu.

9. అప్పుడు యాకోబు-నా తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవా, నా తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవా-, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొద్దకు తిరిగి వెళ్లుము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెప్పిన యెహోవా,

9. appuḍu yaakōbu-naa thaṇḍriyaina abraahaamu dhevaa, naa thaṇḍriyaina issaaku dhevaa-, nee dheshamunaku nee bandhuvulayoddhaku thirigi veḷlumu, neeku mēlu chesedhanani naathoo cheppina yehōvaa,

10. నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యమునకును అపాత్రుడను, ఎట్లనగా నా చేతి కఱ్ఱతో మాత్రమే యీ యొర్దానుదాటితిని; ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులైతిని.

10. neevu nee sēvakuniki chesina samasthamaina upakaaramulakunu samastha satyamunakunu apaatruḍanu, eṭlanagaa naa chethi karrathoo maatramē yee yordaanudaaṭithini; ippuḍu nēnu reṇḍu gumpulaithini.

11. నా సహోదరుడైన ఏశావు చేతినుండి దయచేసి నన్ను తప్పించుము; అతడు వచ్చి పిల్లలతో తల్లిని, నన్ను చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచున్నాను.

11. naa sahōdaruḍaina ēshaavu chethinuṇḍi dayachesi nannu thappin̄chumu; athaḍu vachi pillalathoo thallini, nannu champunēmō ani athaniki bhayapaḍuchunnaanu.

12. నీవు నేను నీకు తోడై నిశ్చయముగా మేలు చేయుచు, విస్తారమగుటవలన లెక్కింపలేని సముద్రపు ఇసుకవలె నీ సంతానము విస్తరింపజేయుదునని సెలవిచ్చితివే అనెను.
హెబ్రీయులకు 11:12

12. neevu nēnu neeku thooḍai nishchayamugaa mēlu cheyuchu, visthaaramaguṭavalana lekkimpalēni samudrapu isukavale nee santhaanamu vistharimpajēyudunani selavichithivē anenu.

13. అతడు అక్కడ ఆ రాత్రి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అన్నయైన ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను

13. athaḍu akkaḍa aa raatri gaḍipi thaanu sampaadhin̄china daanilō thana annayaina ēshaavu koraku oka kaanukanu

14. అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేక పోతులను రెండువందల గొఱ్ఱెలను ఇరువది పొట్టేళ్లను

14. anagaa reṇḍuvandala mēkalanu iruvadhi mēka pōthulanu reṇḍuvandala gorrelanu iruvadhi poṭṭēḷlanu

15. ముప్పది పాడి ఒంటెలను వాటి పిల్లలను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిల్లలను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా

15. muppadhi paaḍi oṇṭelanu vaaṭi pillalanu nalubadhi aavulanu padhi aabōthulanu iruvadhi aaḍugaaḍidalanu padhi gaaḍida pillalanu theesikoni mandamandanu vēru vērugaa

16. తన దాసులచేతి కప్పగించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెప్పెను.

16. thana daasulachethi kappagin̄chi meeru manda mandaku naḍuma eḍamun̄chi naakaṇṭe mundhugaa saagipoṇḍani thana daasulathoo cheppenu.

17. మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నిన్ను ఎదుర్కొని-నీవెవరివాడవు? ఎక్కడికి వెళ్లుచున్నావు? నీ ముందరనున్నవి యెవరివని నిన్ను అడిగినయెడల

17. mariyu vaarilō modaṭivaanithoo naa sahōdaruḍaina ēshaavu ninnu edurkoni-neevevarivaaḍavu? Ekkaḍiki veḷluchunnaavu? nee mundharanunnavi yevarivani ninnu aḍiginayeḍala

18. నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా ప్రభువైన ఏశావుకొరకు పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించెను.

18. neevu ivi nee sēvakuḍaina yaakōbuvi, idi naa prabhuvaina ēshaavukoraku pampabaḍina kaanuka; adhigō athaḍu maa venuka vachuchunnaaḍani cheppumani aagnaapin̄chenu.

19. అట్లతడు నేను ముందుగా పంపుచున్న కానుకవలన అతని సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అప్పుడతడు ఒకవేళ నన్ను కటాక్షించుననుకొని మీరు ఏశావును చూచి

19. aṭlathaḍu nēnu mundhugaa pampuchunna kaanukavalana athani samaadhaanaparachina tharuvaatha nēnu athani mukhamu chuchedanu; appuḍathaḍu okavēḷa nannu kaṭaakshin̄chunanukoni meeru ēshaavunu chuchi

20. మీరు-ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్ప వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళ్లిన వారికందరికిని ఆజ్ఞాపించెను.

20. meeru-idigō nee sēvakuḍaina yaakōbu maa venuka vachuchunnaaḍani cheppa valenaniyu reṇḍavavaanikini mooḍavavaanikini mandala vembaḍi veḷlina vaarikandarikini aagnaapin̄chenu.

21. అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాత్రి నిలిచెను.

21. athaḍu kaanukanu thanaku mundhugaa pampin̄chi thaanu gumpulō aa raatri nilichenu.

22. ఆ రాత్రి అతడు లేచి తన యిద్దరు భార్యలను తన యిద్దరు దాసీలను తన పదకొండుమంది పిల్లలను తీసికొని యబ్బోకు రేవు దాటిపోయెను.

22. aa raatri athaḍu lēchi thana yiddaru bhaaryalanu thana yiddaru daaseelanu thana padakoṇḍumandi pillalanu theesikoni yabbōku rēvu daaṭipōyenu.

23. యాకోబు వారిని తీసి కొని ఆ యేరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపి వేసెను.

23. yaakōbu vaarini theesi koni aa yēru daaṭin̄chi thanaku kaliginadanthayu pampi vēsenu.

24. యాకోబు ఒక్కడు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను.

24. yaakōbu okkaḍu migili pōyenu; oka naruḍu tellavaaru varaku athanithoo penugulaaḍenu.

25. తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను.

25. thaanu athani geluvakuṇḍuṭa chuchi thoḍagooṭimeeda athanini koṭṭenu. Appuḍathaḍu aayanathoo penugulaaḍuṭavalana yaakōbu thoḍa gooḍuvasilenu.

25. తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను.

25. thaanu athani geluvakuṇḍuṭa chuchi thoḍagooṭimeeda athanini koṭṭenu. Appuḍathaḍu aayanathoo penugulaaḍuṭavalana yaakōbu thoḍa gooḍuvasilenu.

26. ఆయన-తెల్లవారు చున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు-నీవు నన్ను ఆశీర్వ దించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను.

26. aayana-tellavaaru chunnadhi ganuka nannu pōnimmanagaa athaḍu-neevu nannu aasheerva din̄chithēnē gaani ninnu pōniyyananenu.

27. ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు- యాకోబు అని చెప్పెను.

27. aayana nee pērēmani yaḍugagaa athaḍu- yaakōbu ani cheppenu.

28. అప్పుడు ఆయననీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను.

28. appuḍu aayananeevu dhevunithoonu manushyulathoonu pōraaḍi gelichithivi ganuka ikameedaṭa nee pēru ishraayēlē gaani yaakōbu anabaḍadani cheppenu.

29. అప్పుడు యాకోబు-నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందు కాయన-నీవు ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను.

29. appuḍu yaakōbu-nee pēru dayachesi telupumanenu. Andu kaayana-neevu endunimitthamu naa pēru aḍigithivani cheppi akkaḍa athani naasheervadhin̄chenu.

30. యాకోబు-నేను ముఖా ముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెట్టెను.

30. yaakōbu-nēnu mukhaa mukhigaa dhevuni chuchithini ayinanu naa praaṇamu dakkinadani aa sthalamunaku penooyēlu anu pēru peṭṭenu.

31. అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయెను; అప్పుడతడు తొడకుంటుచు నడిచెను.

31. athaḍu penooyēlunuṇḍi saagipōyinappuḍu sooryōdayamaayenu; appuḍathaḍu thoḍakuṇṭuchu naḍichenu.

32. అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొట్టినందున నేటివరకు ఇశ్రాయేలీయులు తొడ గూటిమీదనున్న తుంటినరము తినరు.

32. anduchetha aayana yaakōbu thoḍagooṭimeedi thuṇṭinaramu koṭṭinanduna nēṭivaraku ishraayēleeyulu thoḍa gooṭimeedanunna thuṇṭinaramu thinaru.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |