Genesis - ఆదికాండము 34 | View All

1. లేయా యాకోబునకు కనిన కుమార్తెయైన దీనా.ఆ దేశపు కుమార్తెలను చూడ వెళ్లెను.

1. lēyaa yaakōbunaku kanina kumaartheyaina deenaa.aa dheshapu kumaarthelanu chooḍa veḷlenu.

2. ఆ దేశము నేలిన హివ్వీయుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను చూచి ఆమెను పట్టుకొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమాన పరచెను.

2. aa dheshamu nēlina hivveeyuḍaina hamōru kumaaruḍagu shekemu aamenu chuchi aamenu paṭṭukoni aamethoo shayanin̄chi aamenu avamaana parachenu.

3. అతని మనస్సు యాకోబు కుమార్తెయైన దీనా మీదనే ఉండెను; అతడు ఆ చిన్నదాని ప్రేమించి ఆమెతో ప్రీతిగా మాటలాడి

3. athani manassu yaakōbu kumaartheyaina deenaa meedanē uṇḍenu; athaḍu aa chinnadaani prēmin̄chi aamethoo preethigaa maaṭalaaḍi

4. ఈ చిన్నదాని నాకు పెండ్లిచేయుమని తన తండ్రియైన హమోరును అడిగెను.

4. ee chinnadaani naaku peṇḍlicheyumani thana thaṇḍriyaina hamōrunu aḍigenu.

5. తన కుమార్తెను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు పశువు లతో పొలములలో నుండినందున వారు వచ్చువరకు ఊరకుండెను.

5. thana kumaarthenu athaḍu cheripenani yaakōbu vini, thana kumaarulu pashuvu lathoo polamulalō nuṇḍinanduna vaaru vachuvaraku oorakuṇḍenu.

6. షెకెము తండ్రియగు హమోరు యాకోబుతో మాటలాడుటకు అతనియొద్దకు వచ్చెను.

6. shekemu thaṇḍriyagu hamōru yaakōbuthoo maaṭalaaḍuṭaku athaniyoddhaku vacchenu.

7. యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచ్చిరి. అతడు యాకోబు కుమార్తెతో శయనించి ఇశ్రాయేలు జనములో అవమానకరమైన కార్యము చేసెను; అది చేయరాని పని గనుక ఆ మనుష్యులు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపమువచ్చెను.

7. yaakōbu kumaarulu aa saṅgathi vini polamulōnuṇḍi vachiri. Athaḍu yaakōbu kumaarthethoo shayanin̄chi ishraayēlu janamulō avamaanakaramaina kaaryamu chesenu; adhi cheyaraani pani ganuka aa manushyulu santhaapamu pondiri, vaariki migula kōpamuvacchenu.

8. అప్పుడు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనస్సు మీ కుమార్తె మీదనే ఉన్నది; దయచేసి ఆమెను అతని కిచ్చి పెండ్లిచేయుడి.

8. appuḍu hamōru vaarithoo shekemu anu naa kumaaruni manassu mee kumaarthe meedanē unnadhi; dayachesi aamenu athani kichi peṇḍlicheyuḍi.

9. మీ పిల్లలను మాకిచ్చి మా పిల్లలను మీరు పుచ్చుకొని మాతో వియ్యమంది మా మధ్య నివసించుడి.

9. mee pillalanu maakichi maa pillalanu meeru puchukoni maathoo viyyamandi maa madhya nivasin̄chuḍi.

10. ఈ దేశము మీ యెదుట ఉన్నది; ఇందులో మీరు నివసించి వ్యాపారముచేసి ఆస్తి సంపాదించుకొనుడని చెప్పెను.

10. ee dheshamu mee yeduṭa unnadhi; indulō meeru nivasin̄chi vyaapaaramuchesi aasthi sampaadhin̄chukonuḍani cheppenu.

11. మరియషెకెముమీ కటాక్షము నా మీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో అది యిచ్చెదను.

11. mariyu shekemumee kaṭaakshamu naa meeda raaneeyuḍi; meerēmi aḍugudurō adhi yicchedanu.

12. ఓలియు కట్నమును ఎంతై నను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచ్చెదను; మీరు ఆ చిన్నదాని నాకు ఇయ్యుడని ఆమె తండ్రితోను ఆమె సహోదరులతోను చెప్పెను.

12. ōliyu kaṭnamunu enthai nanu aḍuguḍi; meeru aḍiginantha yicchedanu; meeru aa chinnadaani naaku iyyuḍani aame thaṇḍrithoonu aame sahōdarulathoonu cheppenu.

13. అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు షెకెముతోను అతని తండ్రియైన హమోరుతోను కపటముగా ఉత్తరమిచ్చి అనినదేమనగా

13. ayithē thama sahōdariyaina deenaanu athaḍu cheripinanduna yaakōbu kumaarulu shekemuthoonu athani thaṇḍriyaina hamōruthoonu kapaṭamugaa uttharamichi aninadhemanagaa

14. మేము ఈ కార్యము చేయలేము, సున్నతి చేయించు కొననివానికి మా సహోదరిని ఇయ్యలేము, అది మాకు అవమాన మగును.

14. mēmu ee kaaryamu cheyalēmu, sunnathi cheyin̄chu konanivaaniki maa sahōdarini iyyalēmu, adhi maaku avamaana magunu.

15. మీలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి;

15. meelō prathi purushuḍu sunnathi pondi maavale nuṇḍinayeḍala sari;

16. ఆ పక్షమందు మీ మాట కొప్పుకొని, మా పిల్లలను మీ కిచ్చి మీ పిల్లలను మేము పుచ్చుకొని, మీ మధ్య నివసించెదము, అప్పుడు మనము ఏకజనమగుదుము.

16. aa pakshamandu mee maaṭa koppukoni, maa pillalanu mee kichi mee pillalanu mēmu puchukoni, mee madhya nivasin̄chedamu, appuḍu manamu ēkajanamagudumu.

17. మీరు మా మాట విని సున్నతి పొందని యెడల మా పిల్లను తీసికొని పోవుదుమని చెప్పగా

17. meeru maa maaṭa vini sunnathi pondani yeḍala maa pillanu theesikoni pōvudumani cheppagaa

18. వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును ఇష్టముగా నుండెను.

18. vaari maaṭalu hamōrukunu hamōru kumaaruḍaina shekemukunu ishṭamugaa nuṇḍenu.

19. ఆ చిన్నవాడు యాకోబు కుమార్తె యందు ప్రీతిగలవాడు గనుక అతడు ఆ కార్యము చేయుటకు తడవుచేయలేదు. అతడు తన తండ్రి యింటి వారందరిలో ఘనుడు

19. aa chinnavaaḍu yaakōbu kumaarthe yandu preethigalavaaḍu ganuka athaḍu aa kaaryamu cheyuṭaku thaḍavucheyalēdu. Athaḍu thana thaṇḍri yiṇṭi vaarandarilō ghanuḍu

20. హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరిగవిని యొద్దకు వచ్చి తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు

20. hamōrunu athani kumaaruḍaina shekemunu thama oorigavini yoddhaku vachi thama oori janulathoo maaṭalaaḍuchu

21. ఈ మనుష్యులు మనతో సమాధానముగా నున్నారు గనుక వారిని ఈ దేశమందు ఉండ నిచ్చి యిందులో వ్యాపారము చేయనియ్యుడి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత విశాలమైయున్నదిగదా, మనము వారి పిల్లలను పెండ్లి చేసికొని మన పిల్లలను వారికి ఇత్తము.

21. ee manushyulu manathoo samaadhaanamugaa nunnaaru ganuka vaarini ee dheshamandu uṇḍa nichi yindulō vyaapaaramu cheyaniyyuḍi; ee bhoomi vaarikini chaalinantha vishaalamaiyunnadhigadaa, manamu vaari pillalanu peṇḍli chesikoni mana pillalanu vaariki itthamu.

22. అయితే ఒకటి, ఆ మనుష్యులు సున్నతి పొందునట్లు మనలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒప్పుకొని మనలో నివసించి యేక జనముగా నుందురు.

22. ayithē okaṭi, aa manushyulu sunnathi pondunaṭlu manalō prathi purushuḍu sunnathi pondinayeḍalanē mana maaṭaku vaaru oppukoni manalō nivasin̄chi yēka janamugaa nunduru.

23. వారి మందలు వారిఆస్తి వారి పశువు లన్నియు మనవగునుగదా; ఎట్లయినను మనము వారి మాటకు ఒప్పుకొందము, అప్పుడు వారు మనలో నివ సించెదరనగా

23. vaari mandalu vaari'aasthi vaari pashuvu lanniyu manavagunugadaa; eṭlayinanu manamu vaari maaṭaku oppukondamu, appuḍu vaaru manalō niva sin̄chedharanagaa

24. హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెప్పిన మాట అతని ఊరిగవినిద్వారా వెళ్లువారందరు వినిరి. అప్పుడతని ఊరి గవినిద్వారా వెళ్లు వారిలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందెను.

24. hamōrunu athani kumaaruḍagu shekemunu cheppina maaṭa athani oorigavinidvaaraa veḷluvaarandaru viniri. Appuḍathani oori gavinidvaaraa veḷlu vaarilō prathi purushuḍu sunnathi pondhenu.

25. మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో నిద్దరు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమ్యోనును లేవియు, తమ కత్తులు చేతపట్టుకొని యెవరికి తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి ప్రతి పురుషుని చంపిరి.

25. mooḍava dinamuna vaaru baadhapaḍuchuṇḍagaa yaakōbu kumaarulalō niddaru, anagaa deenaa sahōdarulaina shimyōnunu lēviyu, thama katthulu chethapaṭṭukoni yevariki teliyakuṇḍa aa oorimeeda paḍi prathi puru shuni champiri.

26. వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కత్తివాత చంపి షెకెము ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళ్లిపోయిరి

26. vaaru hamōrunu athani kumaaruḍaina shekemunu katthivaatha champi shekemu iṇṭanuṇḍi deenaanu theesikoni veḷlipōyiri

27. తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు ఉన్నచోటికి వచ్చి ఆ ఊరు దోచుకొని

27. thama sahōdarini cheripinanduna yaakōbu kumaarulu champabaḍinavaaru unnachooṭiki vachi aa ooru dōchukoni

28. వారి గొఱ్ఱెలను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోని దేమి పొలములోని దేమి

28. vaari gorrelanu pashuvulanu gaaḍidalanu oorilōni dhemi polamulōni dhemi

29. వారి ధనము యావత్తును తీసికొని, వారి పిల్లలనందరిని వారి స్త్రీలను చెరపట్టి, యిండ్లలోనున్న దంతయు దోచుకొనిరి.

29. vaari dhanamu yaavatthunu theesikoni, vaari pillalanandarini vaari streelanu cherapaṭṭi, yiṇḍlalōnunna danthayu dōchukoniri.

30. అప్పుడు యాకోబు షిమ్యోనును లేవీని చూచి మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజ్జీయులలోను అసహ్యునిగా చేసితిరి; నా జనసంఖ్య కొంచెమే; వారు నామీదికి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపెదరు ;నేనును నాయింటివారును నాశనమగుదుమని చెప్పెను

30. appuḍu yaakōbu shimyōnunu lēveeni chuchi meeru nannu baadhapeṭṭi yee dhesha nivaasulaina kanaaneeyulalōnu perijjeeyulalōnu asahyunigaa chesithiri; naa janasaṅkhya kon̄chemē; vaaru naameediki gumpugaa vachi nannu champedaru;nēnunu naayiṇṭivaarunu naashanamagudumani cheppenu

31. అందుకు వారు-వేశ్యయెడల జరిగించినట్లు మా సహోదరియెడల ప్రవర్తింపవచ్చునా అనిరి.

31. anduku vaaru-vēshyayeḍala jarigin̄chinaṭlu maa sahōdariyeḍala pravarthimpavachunaa aniri.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |