Genesis - ఆదికాండము 38 | View All

1. ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక అదుల్లామీయునియొద్ద ఉండుటకు వెళ్లెను.

1. aa kaalamandu yoodhaa thana sahōdarulanu viḍichi heeraa anu oka adullaameeyuniyoddha uṇḍuṭaku veḷlenu.

2. అక్కడ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమార్తెను యూదా చూచి ఆమెను తీసికొని ఆమెతో పోయెను.

2. akkaḍa shooya anu oka kanaaneeyuni kumaarthenu yoodhaa chuchi aamenu theesikoni aamethoo pōyenu.

3. ఆమె గర్భవతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెట్టెను.

3. aame garbhavathiyai kumaaruni kanagaa athaḍu vaaniki ēru anu pēru peṭṭenu.

4. ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెట్టెను.

4. aame marala garbhavathiyai kumaaruni kani vaaniki ōnaanu anu pēru peṭṭenu.

5. ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెట్టెను. ఆమె వీని కనినప్పుడు అతడు కజీబులోనుండెను.

5. aame marala garbhavathiyai kumaaruni kani vaaniki shēlaa anu pēru peṭṭenu. aame veeni kaninappuḍu athaḍu kajeebulōnuṇḍenu.

6. యూదా తన జ్యేష్ఠకుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండ్లి చేసెను.

6. yoodhaa thana jyēshṭhakumaaruḍaina ērunaku thaamaaru anu daanini peṇḍli chesenu.

7. యూదా జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు గనుక యెహోవా అతని చంపెను.

7. yoodhaa jyēshṭha kumaaruḍaina ēru yehōvaa drushṭiki cheḍḍavaaḍu ganuka yehōvaa athani champenu.

8. అప్పుడు యూదా ఓనానుతో - నీ అన్నభార్యయొద్దకు వెళ్లి మరిది ధర్మము జరిగించి నీ అన్నకు సంతానము కలుగ జేయుమని చెప్పెను.
మత్తయి 22:24, మార్కు 12:19, లూకా 20:28

8. appuḍu yoodhaa ōnaanuthoo - nee annabhaaryayoddhaku veḷli maridi dharmamu jarigin̄chi nee annaku santhaanamu kaluga jēyumani cheppenu.

9. ఓనాను ఆ సంతా నము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినప్పుడు తన అన్నకు సంతానము కలుగజేయకుండునట్లు తన రేతస్సును నేలను విడిచెను.

9. ōnaanu aa santhaa namu thanadhi kaanēradani yerigi aamethoo pōyinappuḍu thana annaku santhaanamu kalugajēyakuṇḍunaṭlu thana rēthassunu nēlanu viḍichenu.

10. అతడు చేసినది యెహోవా దృష్టికి చెడ్డది గనుక ఆయన అతనికూడ చంపెను.

10. athaḍu chesinadhi yehōvaa drushṭiki cheḍḍadhi ganuka aayana athanikooḍa champenu.

11. అప్పుడు యూదాఇతడు కూడ ఇతని అన్నలవలె చని పోవు నేమో అనుకొనినా కుమారుడైన షేలా పెద్దవాడగువరకు నీ తండ్రియింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన తామారుతో చెప్పెను.కాబట్టి తామారు వెళ్లి తన తండ్రి యింట నివసించెను.

11. appuḍu yoodhaa'ithaḍu kooḍa ithani annalavale chani pōvu nēmō anukoninaa kumaaruḍaina shēlaa peddavaaḍaguvaraku nee thaṇḍriyiṇṭa vidhavaraalugaa nuṇḍumani thana kōḍalaina thaamaaruthoo cheppenu.Kaabaṭṭi thaamaaru veḷli thana thaṇḍri yiṇṭa nivasin̄chenu.

12. చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమార్తెయైన యూదా భార్య చని పోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదుల్లామీయుడైన హీరా అను తన స్నేహితునితో తిమ్నాతునకు తన గొఱ్ఱెల బొచ్చు కత్తిరించు వారియొద్దకు వెళ్లెను

12. chaalaa dinamulaina tharuvaatha shooya kumaartheyaina yoodhaa bhaarya chani pōyenu. tharuvaatha yoodhaa duḥkhanivaaraṇa pondi, adullaameeyuḍaina heeraa anu thana snēhithunithoo thimnaathunaku thana gorrela bochu katthirin̄chu vaariyoddhaku veḷlenu

13. దాని మామ తన గొఱ్ఱెల బొచ్చు కత్త్తిరించుటకు తిమ్నాతునకు వెళ్లుచున్నాడని తామారునకు తెలుపబడెను.

13. daani maama thana gorrela bochu kattthirin̄chuṭaku thimnaathunaku veḷluchunnaaḍani thaamaarunaku telupabaḍenu.

14. అప్పుడు షేలా పెద్దవాడై నప్పటికిని తాను అతనికియ్యబడకుండుట చూచి తన వైధవ్యవస్త్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కప్పుకొని, తిమ్నాతునకు పోవు మార్గములోన

14. appuḍu shēlaa peddavaaḍai nappaṭikini thaanu athanikiyyabaḍakuṇḍuṭa chuchi thana vaidhavyavastramulanu theesivēsi, musukuvēsikoni shareeramanthayu kappukoni, thimnaathunaku pōvu maargamulōna

15. యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కప్పుకొనినందున వేశ్య అనుకొని

15. yoodhaa aamenu chuchi, aame thana mukhamu kappukoninanduna vēshya anukoni

16. ఆ మార్గమున ఆమె దగ్గరకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక - నీతో పోయెదను రమ్మని చెప్పెను. అందుకామె-నీవు నాతో వచ్చినయెడల నా కేమి యిచ్చెదవని అడిగెను.

16. aa maargamuna aame daggaraku bōyi, aame thana kōḍalani teliyaka - neethoo pōyedanu rammani cheppenu. Andukaame-neevu naathoo vachinayeḍala naa kēmi yicchedavani aḍigenu.

17. అందుకతడు-నేను మందలోనుండి మేక పిల్లను పంపెదనని చెప్పినప్పుడు ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెట్టినయెడల సరే అని చెప్పెను.

17. andukathaḍu-nēnu mandalōnuṇḍi mēka pillanu pampedhanani cheppinappuḍu aame adhi pampuvaraku ēmaina kuduva peṭṭinayeḍala sarē ani cheppenu.

18. అతడు-నేను నీయొద్ద ఏమి కుదువ పెట్టవలెనని అడిగినప్పుడు ఆమె-నీ ముద్రయు దాని దారమును నీ చేతికఱ్ఱయునని చెప్పెను. అతడు వాటిని ఆమెకిచ్చి ఆమెతో పోయెను; ఆమె అతనివలన గర్భవతి

18. athaḍu-nēnu neeyoddha ēmi kuduva peṭṭavalenani aḍiginappuḍu aame-nee mudrayu daani daaramunu nee chethikarrayunani cheppenu. Athaḍu vaaṭini aamekichi aamethoo pōyenu; aame athanivalana garbhavathi

19. అప్పుడామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవ్యవస్త్రములను వేసికొనెను.

19. appuḍaame lēchipōyi thana musuku theesivēsi thana vaidhavyavastramulanu vēsikonenu.

20. తరువాత యూదా ఆ స్త్రీ యొద్దనుండి ఆ కుదువను పుచ్చుకొనుటకు తన స్నేహితుడగు అదుల్లా మీయునిచేత మేకపిల్లను పంపినప్పుడు ఆమె అతనికి కనబడలేదు.

20. tharuvaatha yoodhaa aa stree yoddhanuṇḍi aa kuduvanu puchukonuṭaku thana snēhithuḍagu adullaa meeyunichetha mēkapillanu pampinappuḍu aame athaniki kanabaḍalēdu.

21. కాబట్టి అతడు-మార్గమందు ఏనాయిము నొద్ద నుండిన ఆ వేశ్య యెక్కడనున్నదని ఆ చోటి మనుష్యులను అడుగగా వారు-ఇక్కడ వేశ్య యెవతెయు లేదని చెప్పిరి.

21. kaabaṭṭi athaḍu-maargamandu ēnaayimu noddha nuṇḍina aa vēshya yekkaḍanunnadani aa chooṭi manushyulanu aḍugagaa vaaru-ikkaḍa vēshya yevateyu lēdani cheppiri.

22. కాబట్టి అతడు యూదా యొద్దకు తిరిగి వెళ్లిఆమె నాకు కనబడలేదు; మరియు ఆ చోటి మనుష్యులుఇక్కడికి వేశ్య యెవతెయు రాలేదని చెప్పిరని అనినప్పుడు

22. kaabaṭṭi athaḍu yoodhaa yoddhaku thirigi veḷli'aame naaku kanabaḍalēdu; mariyu aa chooṭi manushyulu'ikkaḍiki vēshya yevateyu raalēdani cheppirani aninappuḍu

23. యూదా-మనలను అపహాస్యము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని ఉంచు కొననిమ్ము; ఇదిగో నేను ఈ మేక పిల్లను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను.

23. yoodhaa-manalanu apahaasyamu chesedarēmō; aame vaaṭini un̄chu konanimmu; idigō nēnu ee mēka pillanu pampithini, aame neeku kanabaḍalēdu anenu.

24. రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారత్వము చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారత్వమువలన గర్భవతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అప్పుడు యూదా-ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాల్చి వేయవలెనని చెప్పెను.

24. ramaarami mooḍu nelalaina tharuvaatha nee kōḍalagu thaamaaru jaaratvamu chesenu; anthēkaaka aame jaaratvamuvalana garbhavathiyainadani yoodhaaku telupabaḍenu. Appuḍu yoodhaa-aamenu bayaṭiki theesikoniraṇḍi, aamenu kaalchi vēyavalenani cheppenu.

25. ఆమెను బయటికి తీసికొని వచ్చి నప్పుడు ఆమె తన మామయొద్దకు ఆ వస్తువులను పంపి-ఇవి యెవరివో ఆ మనుష్యునివలన నేను గర్భవతినైతిని. ఈ ముద్ర యీ దారము ఈ కఱ్ఱ యెవరివో దయచేసి గురుతు పట్టుమని చెప్పించెను.

25. aamenu bayaṭiki theesikoni vachi nappuḍu aame thana maamayoddhaku aa vasthuvulanu pampi-ivi yevarivō aa manushyunivalana nēnu garbhavathinaithini. ee mudra yee daaramu ee karra yevarivō dayachesi guruthu paṭṭumani cheppin̄chenu.

26. యూదా వాటిని గురుతు పట్టినేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు ఇయ్యలేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెప్పి మరి యెప్పు డును ఆమెను కూడలేదు.

26. yoodhaa vaaṭini guruthu paṭṭinēnu naa kumaaruḍaina shēlaanu aameku iyyalēdu ganuka aame naakaṇṭe neethimanthuraalani cheppi mari yeppu ḍunu aamenu kooḍalēdu.

27. ఆమె ప్రసవకాలమందు కవల వారు ఆమె గర్భమందుండిరి.

27. aame prasavakaalamandu kavala vaaru aame garbhamanduṇḍiri.

28. ఆమె ప్రసవించుచున్నప్పుడు ఒకడు తన చెయ్యి బయటికి చాచెను గనుక మంత్రసాని ఎఱ్ఱనూలు తీసి వాని చేతికి కట్టి-ఇతడు మొదట బయటికి వచ్చెనని చెప్పెను.

28. aame prasavin̄chuchunnappuḍu okaḍu thana cheyyi bayaṭiki chaachenu ganuka mantrasaani erranoolu theesi vaani chethiki kaṭṭi-ithaḍu modaṭa bayaṭiki vacchenani cheppenu.

29. అతడు తన చెయ్యి వెనుకకు తీసినప్పుడు అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చెను. అప్పుడామెనీవేల భేదించుకొని వచ్చితివనెను. అందు చేత అతనికి పెరెసు అను పేరు పెట్టబడెను.
మత్తయి 1:3

29. athaḍu thana cheyyi venukaku theesinappuḍu athani sahōdaruḍu bayaṭiki vacchenu. Appuḍaameneevēla bhēdin̄chukoni vachithivanenu. Andu chetha athaniki peresu anu pēru peṭṭabaḍenu.

30. తరువాత తన చేతిని తొగరుగల అతని సహోదరుడు బయటికివచ్చెను. అతనికి జెరహు అను పేరు పెట్టబడెను.

30. tharuvaatha thana chethini togarugala athani sahōdaruḍu bayaṭikivacchenu. Athaniki jerahu anu pēru peṭṭabaḍenu.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |