Genesis - ఆదికాండము 40 | View All

1. అటుపిమ్మట ఐగుప్తురాజుయొక్క పానదాయకుడును భక్ష్యకారుడును తమ ప్రభువైన ఐగుప్తురాజు ఎడల తప్పుచేసిరి

1. aṭupimmaṭa aigupthuraajuyokka paanadaayakuḍunu bhakshyakaaruḍunu thama prabhuvaina aigupthuraaju eḍala thappuchesiri

2. గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్ష్యకారుల అధిపతియునైన తన యిద్దరు ఉద్యోగస్థుల మీద కోపపడి

2. ganuka pharō paanadaayakula adhipathiyu bhakshyakaarula adhipathiyunaina thana yiddaru udyōgasthula meeda kōpapaḍi

3. వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అప్పగించెను. అది యోసేపు బంధింపబడిన స్థలము.

3. vaarini cherasaalalō nun̄chuṭakai raajasanrakshaka sēnaadhipathiki appagin̄chenu. adhi yōsēpu bandhimpabaḍina sthalamu.

4. ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము చేసెను. వారు కొన్నిదినములు కావలిలో నుండినతరువాత

4. aa sēnaadhipathi vaarini yōsēpu vashamu cheyagaa athaḍu vaariki upachaaramu chesenu. Vaaru konnidinamulu kaavalilō nuṇḍinatharuvaatha

5. వారిద్దరు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుప్తురాజు యొక్క పానదాయకుడును, భక్ష్యకారుడును ఒక్కటే రాత్రియందు కలలు కనిరి; ఒక్కొక్కడు వేరు వేరు భావముల కల కనెను.

5. vaariddaru, anagaa cherasaalalō bandhimpabaḍina aigupthuraaju yokka paanadaayakuḍunu, bhakshyakaaruḍunu okkaṭē raatriyandu kalalu kaniri; okkokkaḍu vēru vēru bhaavamula kala kanenu.

6. తెల్లవారినప్పుడు యోసేపు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు చింతా క్రాంతులై యుండిరి.

6. tellavaarinappuḍu yōsēpu vaari yoddhaku vachi vaarini chooḍagaa vaaru chinthaa kraanthulai yuṇḍiri.

7. అతడుఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చిన్నబోయి యున్నవని తన యజమానుని యింట తనతో కావలి యందున్న ఫరో ఉద్యోగస్థుల నడిగెను.

7. athaḍu'enduchetha nēḍu mee mukhamulu chinnabōyi yunnavani thana yajamaanuni yiṇṭa thanathoo kaavali yandunna pharō udyōgasthula naḍigenu.

8. అందుకు వారుమేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెప్పగలవారెవరును లేరని అతనితో ననగా యోసేపు వారిని చూచిభావములు చెప్పుట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెప్పుడనెను.

8. anduku vaarumēmu kalalu kaṇṭimi; vaaṭi bhaavamu cheppagalavaarevarunu lērani athanithoo nanagaa yōsēpu vaarini chuchibhaavamulu cheppuṭa dhevuni adheenamē gadaa; meeru dayachesi aa kalalu naaku vivarin̄chi cheppuḍanenu.

9. అప్పుడు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచినా కలలో ఒక ద్రాక్షావల్లి నా యెదుట ఉండెను;

9. appuḍu paanadaayakula adhipathi yōsēpunu chuchinaa kalalō oka draakshaavalli naa yeduṭa uṇḍenu;

10. ఆ ద్రాక్షావల్లికి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినట్టు ఉండెను; దాని పువ్వులు వికసించెను; దాని గెలలు పండి ద్రాక్షఫలములాయెను.

10. aa draakshaavalliki mooḍu theegeluṇḍenu, adhi chigirin̄chinaṭṭu uṇḍenu; daani puvvulu vikasin̄chenu; daani gelalu paṇḍi draakshaphalamulaayenu.

11. మరియఫరో గిన్నె నా చేతిలో ఉండెను; ఆ ద్రాక్షఫలములు నేను పట్టుకొని ఫరో గిన్నెలో వాటిని పిండి ఆ గిన్నె ఫరో చేతికిచ్చితినని తన కలను అతనితో వివరించి చెప్పెను.

11. mariyu pharō ginne naa chethilō uṇḍenu; aa draakshaphalamulu nēnu paṭṭukoni pharō ginnelō vaaṭini piṇḍi aa ginne pharō chethikichithinani thana kalanu athanithoo vivarin̄chi cheppenu.

12. అప్పుడు యోసేపు-దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు;

12. appuḍu yōsēpu-daani bhaavamidhe; aa mooḍu theegelu mooḍu dinamulu;

13. ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెత్తి నీ ఉద్యోగము నీకు మరల ఇప్పించును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవై యున్ననాటి మర్యాద చొప్పున ఫరో గిన్నెను అతని చేతికప్పగించెదవు

13. iṅka mooḍu dinamulalōgaa pharō nee thalanu paiketthi nee udyōgamu neeku marala ippin̄chunu. neevu athaniki paanadaayakuḍavai yunnanaaṭi maryaada choppuna pharō ginnenu athani chethikappagin̄chedavu

14. కాబట్టి నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొని నాయందు కరుణించి ఫరోతో నన్నుగూర్చి మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి నన్ను బయటికి రప్పించుము.

14. kaabaṭṭi neeku kshēmamu kaliginappuḍu nannu gnaapakamu chesikoni naayandu karuṇin̄chi pharōthoo nannugoorchi maaṭalaaḍi yee yiṇṭilōnuṇḍi nannu bayaṭiki rappin̄chumu.

15. ఏలయనగా నేను హెబ్రీయుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది నిశ్చయము. మరియు ఈ చెరసాలలో నన్ను వేయుటకు ఇక్కడ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో చెప్పెను.

15. yēlayanagaa nēnu hebreeyula dheshamulōnuṇḍi doṅgilabaḍithini, adhi nishchayamu. Mariyu ee cherasaalalō nannu vēyuṭaku ikkaḍa sahaa nēnēmiyu cheyalēdani athanithoo cheppenu.

16. అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్ష్యకారుల అధిపతి చూచి అతనితో నిట్లనెను-నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెల్లని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను.

16. athaḍu telipina bhaavamu man̄chidani bhakshyakaarula adhipathi chuchi athanithoo niṭlanenu-nēnunu kala kaṇṭini; idigō tellani piṇḍivaṇṭalu gala mooḍu gampalu naa thalameeda uṇḍenu.

17. మీదిగంపలో ఫరో నిమిత్తము సమస్తవిధములైన పిండివంటలు ఉండెను. పక్షులు నా తలమీదనున్న ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.

17. meedigampalō pharō nimitthamu samasthavidhamulaina piṇḍivaṇṭalu uṇḍenu. Pakshulu naa thalameedanunna aa gampalōnuṇḍi vaaṭini theesikoni thinuchuṇḍenu.

18. అందుకు యోసేపు-దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు

18. anduku yōsēpu-daani bhaavamidhe; aa mooḍu gampalu mooḍu dinamulu

19. ఇంక మూడు దినముల లోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెత్తి మ్రానుమీద నిన్ను వ్రేలాడదీయించును. అప్పుడు పక్షులు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని ఉత్తర మిచ్చెను.

19. iṅka mooḍu dinamula lōgaa pharō nee meedanuṇḍi nee thalanu paiketthi mraanumeeda ninnu vrēlaaḍadeeyin̄chunu. Appuḍu pakshulu nee meeda nuṇḍi nee maansamunu thinivēyunani utthara micchenu.

20. మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జన్మదినము గనుక అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను భక్ష్యకారుల అధిపతి తలను పైకెత్తి

20. mooḍava dinamandu jariginadhemanagaa, aa dinamu pharō janmadhinamu ganuka athaḍu thana sēvakulakandariki vindu cheyin̄chi vaari naḍuma paanadaayakula adhipathi thalanu bhakshyakaarula adhipathi thalanu paiketthi

21. పానదాయకుల అధిపతి ఉద్యోగము మరల అతనికిచ్చెను గనుక అతడు ఫరోచేతికి గిన్నె నిచ్చెను.

21. paanadaayakula adhipathi udyōgamu marala athanikicchenu ganuka athaḍu pharōchethiki ginne nicchenu.

22. మరియయోసేపు వారికి తెలిపిన భావముచొప్పున భక్ష్యకారుల అధిపతిని వ్రేలాడదీయించెను.

22. mariyu yōsēpu vaariki telipina bhaavamuchoppuna bhakshyakaarula adhipathini vrēlaaḍadeeyin̄chenu.

23. అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జ్ఞాపకము చేసికొనక అతని మరచిపోయెను.

23. ayithē paanadaayakula adhipathi yōsēpunu gnaapakamu chesikonaka athani marachipōyenu.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |