Genesis - ఆదికాండము 43 | View All

1. ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక

1. The famine was severe in the land.

2. వారు ఐగుప్తునుండి తెచ్చిన ధాన్యము తినివేసిన తరువాత వారి తండ్రి-మీరు మరల వెళ్లి మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా

2. It happened, when they had eaten up the grain which they had brought out of Mitzrayim, their father said to them, "Go again, buy us a little more food."

3. యూదా అతని చూచి-ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పెను.

3. Yehudah spoke to him, saying, "The man solemnly warned us, saying, 'You shall not see my face, unless your brother is with you.'

4. కాబట్టి నీవు మాతమ్ముని మాతో కూడ పంపిన యెడల మేము వెళ్లి నీకొరకు ఆహారము కొందుము.

4. If you will send our brother with us, we will go down and buy you food,

5. నీవు వానిని పంపనొల్లనియెడల మేము వెళ్లము; ఆ మనుష్యుడు-మీ తమ్ముడు మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెప్పెననెను.

5. but if you will not send him, we will not go down, for the man said to us, 'You shall not see my face, unless your brother is with you.'"

6. అందుకు ఇశ్రాయేలు మీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మనుష్యునితో చెప్పి నాకు ఇంత శ్రమ కలుగజేయనేల అనగా

6. Yisra'el said, "Why did you treat me so badly, telling the man that you had another brother?"

7. వారు ఆ మనుష్యుడు-మీ తండ్రి యింక సజీవుడై యున్నాడా? మీకు సహోదరుడు ఉన్నాడా అని మమ్మును గూర్చియు మా బంధువులను గూర్చియు ఖండితముగా అడిగినప్పుడు మేము ఆ ప్రశ్నలకు తగినట్టు అతనికి వాస్తవము తెలియచెప్పితివిు-మీ సహోదరుని తీసికొని రండని అతడు చెప్పునని మాకెట్లు తెలియుననిరి.

7. They said, "The man asked directly concerning ourselves, and concerning our relatives, saying, 'Is your father still alive? Have you another brother?' We just answered his questions. Is there any way we could know that he would say, 'Bring your brother down?'"

8. యూదా తన తండ్రియైన ఇశ్రాయేలును చూచిఆ చిన్న వానిని నాతో కూడ పంపుము, మేము లేచి వెళ్లుదుము, అప్పుడు మేమే కాదు నీవును మా పిల్లలును చావక బ్రదుకుదుము;

8. Yehudah said to Yisra'el, his father, "Send the boy with me, and we will arise and go, so that we may live, and not die, both we, and you, and also our little ones.

9. నేను అతనిగూర్చి పూటపడుదును, నీవు అతనిగూర్చి నన్ను అడుగవలెను; నేను అతని తిరిగి నీయొద్దకు తీసికొనివచ్చి నీయెదుట నిలువబెట్టని యెడల ఆ నింద నా మీద ఎల్లప్పుడును ఉండును.

9. I will be collateral for him. From my hand will you require him. If I don't bring him to you, and set him before you, then let me bear the blame forever,

10. మాకు తడవు కాక పోయినయెడల ఈపాటికి రెండవ మారు తిరిగి వచ్చి యుందుమని చెప్పగా

10. for unless we had lingered, surely we would have returned a second time by now."

11. వారి తండ్రియైన ఇశ్రాయేలు వారితొ అట్లయిన మీ రీలాగు చేయుడి; ఈ దేశమందు ప్రసిద్ధములైనవి, అనగా కొంచెము మస్తకి కొంచెము తేనె సుగంధ ద్రవ్యములు బోళము పిస్తాచకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుష్యునికి కానుకగా తీసికొని పోవుడి.

11. Their father, Yisra'el, said to them, "If it be so now, do this. Take from the choice fruits of the land in your bags, and carry down a present for the man, a little balm, a little honey, spices and myrrh, nuts, and almonds;

12. రెట్టింపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగివచ్చిన రూకలు కూడ చేత పట్టు కొనిపోయి మరల ఇచ్చివేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై యుండును;

12. and take double money in your hand, with the money that was returned in the mouth of your sacks carry again in your hand. Perhaps it was an oversight.

13. మీ తమ్ముని తీసికొని లేచి ఆ మనుష్యుని యొద్దకు తిరిగి వెళ్లుడి.

13. Take also your brother, and arise, go again to the man.

14. ఆ మనుష్యుడు మీ యితర సహోదరుని బెన్యామీనును మీ కప్పగించునట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని యెదుట మిమ్మును కరుణించును గాక. నేను పుత్రహీను డనై యుండవలసిన యెడల పుత్రహీనుడనగుదునని వారితో చెప్పెను.

14. May El Shaddai give you mercy before the man, that he may release to you your other brother and Binyamin. If I am bereaved of my children, I am bereaved."

15. ఆ మనుష్యులు ఆ కానుకను తీసికొని, చేతులలో రెట్టింపు రూకలను తమవెంట బెన్యామీనును తీసికొని లేచి ఐగుప్తునకు వెళ్లి యోసేపు యెదుట నిలిచిరి.

15. The men took that present, and they took double money in their hand, and Binyamin; and rose up, went down to Mitzrayim, and stood before Yosef.

16. యోసేపు వారితో నున్న బెన్యామీనును చూచి తన గృహనిర్వాహకునితో-ఈ మనుష్యులను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిద్ధము చేయించుము; మధ్యాహ్నమందు ఈ మనుష్యులు నాతో భోజనము చేయుదురని చెప్పెను.

16. When Yosef saw Binyamin with them, he said to the steward of his house, "Bring the men into the house, and butcher an animal, and make ready; for the men will dine with me at noon."

17. యోసేపు చెప్పినట్లు అతడు చేసి ఆ మనుష్యు లను యోసేపు ఇంటికి తీసికొనిపోయెను.

17. The man did as Yosef commanded, and the man brought the men to Yosef's house.

18. ఆ మనుష్యులు యోసేపు ఇంటికి రప్పింపబడినందున వారు భయపడిమొదట మన గోనెలలో తిరిగి పెట్టబడిన రూకల నిమిత్తము అతడు మన మీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపట్టి మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెప్పించెననుకొనిరి.

18. The men were afraid, because they were brought to Yosef's house; and they said, "Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall on us, and take us for bondservants, along with our donkeys."

19. వారు యోసేపు గృహనిర్వాహకునియొద్దకు వచ్చి యింటి ద్వారమున అతనితో మాటలాడి

19. They came near to the steward of Yosef's house, and they spoke to him at the door of the house,

20. అయ్యా ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితివిు.

20. and said, "Oh, my lord, we came indeed down at the first time to buy food:

21. అయితే మేము దిగినచోటికి వచ్చి మా గోనెలను విప్పి నప్పుడు, ఇదిగో మా మా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో నుండెను. అవి చేతపట్టుకొని వచ్చితివిు.

21. and it happened, when we came to the lodging-place, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight. We have brought it again in our hand.

22. ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను తీసికొని వచ్చితివిు; మా రూకలను మా గోనెలలో నెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని చెప్పిరి.

22. We have brought down other money in our hand to buy food. We don't know who put our money in our sacks."

23. అందుకతడుమీకు క్షేమమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచ్చెను. మీ రూకలు నాకు ముట్టినవని చెప్పి షిమ్యోనును వారియొద్ద కు తీసికొని వచ్చెను.

23. He said, "Shalom be to you. Don't be afraid. Your God, and the God of your father, has given you treasure in your sacks. I received your money." He brought Shim`on out to them.

24. ఆ మనుష్యుడు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచ్చి వారికి నీళ్లియ్యగా వారు కాళ్లు కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను.

24. The man brought the men into Yosef's house, and gave them water, and they washed their feet. He gave their donkeys fodder.

25. అక్కడ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధ్యాహ్నమందు యోసేపు వచ్చు వేళకు తమ కానుకను సిద్ధముచేసిరి.

25. They made ready the present for Yosef's coming at noon, for they heard that they should eat bread there.

26. యోసేపు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ చేతులలోనున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి.

26. When Yosef came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed down themselves to him to the eretz.

27. అప్పుడుమీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా? అత డు ఇంక బ్రతికి యున్నాడా? అని వారి క్షేమసమాచారము అడిగి నందుకు వారు

27. He asked them of their welfare, and said, "Is your father well, the old man of whom you spoke? Is he yet alive?"

28. నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంక బ్రదికియున్నాడు క్షేమముగానున్నాడని చెప్పి వంగి సాగిలపడిరి.

28. They said, "Your servant, our father, is well. He is still alive." They bowed the head, and did homage.

29. అప్పుడతడు కన్నులెత్తి తన తల్లి కుమారుడును తన తమ్ముడైన బెన్యామీనును చూచి-మీరు నాతో చెప్పిన మీ తమ్ముడు ఇతడేనా? అని అడిగి-నా కుమారుడా, దేవుడు నిన్ను కరుణించును గాక

29. He lifted up his eyes, and saw Binyamin, his brother, his mother's son, and said, "Is this your youngest brother, of whom you spoke to me?" He said, "God be gracious to you, my son."

30. అప్పుడు తన తమ్మునిమీద యోసేపునకు ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చెను గనుక అతడు త్వరపడి యేడ్చుటకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళ్లి అక్కడ ఏడ్చెను.

30. Yosef made haste; for his heart yearned over his brother: and he sought a place to weep; and he entered into his room, and wept there.

31. అప్పుడు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచ్చి తన్ను తాను అణచుకొని, భోజనము వడ్డించుడని చెప్పెను.

31. He washed his face, and came out. He controlled himself, and said, "Serve the meal."

32. అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచున్న ఐగుప్తీయులకును వేరు వేరుగా వడ్డించిరి. ఐగుప్తీయులు హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుప్తీయులకు హేయము.

32. They served him by himself, and them by themselves, and the Mitzrim, that ate with him, by themselves, because the Mitzrim don't eat bread with the Hebrews, for that is an abomination to the Mitzrim.

33. జ్యేష్ఠుడు మొదలుకొని కనిష్ఠుని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొప్పున కూర్చుండిరి గనుక ఆ మనుష్యులు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశ్చర్యపడిరి.

33. They sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth, and the men marveled one with another.

34. మరియు అతడు తనయెదుటనుండి వారికి వంతులెత్తి పంపెను. బెన్యామీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొప్పది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి.

34. He sent portions to them from before him, but Binyamin's portion was five times as much as any of theirs. They drank, and were merry with him.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
బెన్యామీనును ఈజిప్ట్‌లోకి పంపమని యాకోబు ఒప్పించాడు. (1-14) 
యాకోబు తన కుమారులతో కొంచెం ఆహారం కొనుక్కోమని చెప్పాడు, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ అందుబాటులో లేదు. యూదా బెంజమిను వారితో వెళ్లమని సూచించాడు. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులకు సలహాలు ఇవ్వడం మరియు వారితో ముఖ్యమైన విషయాల గురించి మాట్లాడటం మంచిది. యాకోబు యూదా సూచనతో ఏకీభవించాడు మరియు అతను మూడు రకాలుగా తెలివైనవాడు మరియు న్యాయమైనవాడని చూపించాడు. 1. ఆ వ్యక్తి బ్యాగ్‌లో దొరికిన డబ్బును తిరిగి ఇచ్చాడు. నిజాయితీగా ఉండటం మరియు మనకు చెందని వస్తువులను తిరిగి ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం, అది మన తప్పు కాకపోయినా వాటిని పొందాము. మనకు చెందని వస్తువును ఉంచుకోవడం అబద్ధం చెప్పినట్లే. 2. సాధువులు గతంలో చేసిన పనిని మళ్లీ చేస్తున్నారు. వారు కొంచెం మొక్కజొన్న ఇవ్వవలసి ఉంటుంది లేదా పడవల్లో పనిచేసే కొంతమందికి సహాయం చేయడానికి డబ్బు చెల్లించవలసి ఉంటుంది. 3. ఈజిప్ట్‌లో ఔషధతైలం మరియు తీపి తేనె అని పిలవబడే వైద్యం చేసే లేపనం వంటి ప్రత్యేకమైన మరియు కష్టతరమైన వస్తువులను ఎవరో బహుమతిగా పంపారు. కొన్నిసార్లు, ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని నుండి ఒకే రకమైన బహుమతులు పొందలేరు. కనానులో ఆహార కొరత ఉన్నప్పటికీ, వారి దగ్గర ఇంకా కొన్ని మంచి ఔషధతైలం మరియు మిర్రర్లు ఉన్నాయి. మేము సాధారణ ఆహారంతో జీవించగలము, కానీ రొట్టె వంటి తగినంత ప్రాథమిక ఆహారం లేకపోవడాన్ని ఫ్యాన్సీ ట్రీట్‌లు భర్తీ చేయలేవు. ముఖ్యమైనవి మరియు ఉపయోగకరమైనవి సాధారణమైనప్పటికీ మరియు అలంకారమైనవి కానప్పటికీ వాటికి మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. ఆహార కొరత ఏర్పడినప్పుడు, ప్రజలు తమ విలువైన వస్తువులను రొట్టె కోసం వ్యాపారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మనం కష్ట సమయాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు చాలా భూసంబంధమైన వస్తువులను కలిగి ఉండటం ముఖ్యం కాదు. యేసు ప్రేమ మరియు జ్ఞానం కోసం మనం వాటిని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మనకు సహాయం చేయమని ఇతరులను ఒప్పించాలంటే, మనం మొదట దేవుని సహాయం కోసం అడగాలి. మరియు మనం జీవితంలో విషయాలను అడిగినప్పుడల్లా, మనం దేవుని ప్రణాళికను విశ్వసిస్తున్నామని చెప్పడం ద్వారా ముగించాలి. 

జోసెఫ్ తన సోదరులను స్వీకరించడం, వారి భయాలు. (15-25)
యాకోబు కుమారులు తమ స్వంత భూమిలో తగినంతగా లేనందున ఆహారం కొనడానికి ఈజిప్టుకు వెళ్లారు. వారు ఆహారం కోసం చాలా దూరం ప్రయాణించినట్లు, మనం కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆహారం కోసం చాలా దూరం ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడాలి. జోసెఫ్ సహాయకుడికి వారిని తన ఇంటికి తీసుకెళ్లమని చెప్పబడింది, కాని కొడుకులు భయపడ్డారు. సహాయకుడు వారిని ఓదార్చడానికి ప్రయత్నించాడు మరియు అతను తన యజమాని నుండి దేవుని గురించి తెలుసుకున్నానని చెప్పాడు. భగవంతుని కోసం పనిచేసే వ్యక్తులు వీలున్నప్పుడల్లా ఆయన గురించి మాట్లాడాలి.

జోసెఫ్ తన సహోదరులకు విందు చేస్తాడు. (26-34)
జోసెఫ్ సోదరులు అతనిని చాలా గౌరవంగా చూసారు, ఇది అతని కలలను నిజం చేసింది. జోసెఫ్ వారితో చాలా మంచివాడు మరియు వారితో బాగా ప్రవర్తించాడు, అయితే ఆ సమయంలో యూదులు మరియు అన్యుల మధ్య దూరం ఉందని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. కరువు వచ్చినప్పుడు, జోసెఫ్ తన సోదరులకు తినడానికి పుష్కలంగా ఉండేలా చూసుకున్నాడు మరియు వారు అతనితో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉన్నందున వారు సంతోషంగా ఉన్నారు. మనం మంచిపనులు చేస్తే దానికి సంతోషించాలి. జోసెఫ్ తన సోదరుడు బెంజమిన్ తన ఇతర సోదరులు అసూయ చెందుతారో లేదో చూడడానికి ప్రత్యేకంగా మంచిగా ఉన్నాడు. మనకు ఉన్నదానితో మనం సంతోషంగా ఉండాలి మరియు ఇతరులకు ఉన్నదాని గురించి బాధపడకూడదు. ప్రమాదం నుండి సురక్షితంగా ఉండడానికి ప్రజలు తమకు అవసరమని అర్థం చేసుకోవడానికి యేసు సహాయం చేస్తాడు. అతను వారిని తన వద్దకు రమ్మని ఒప్పించాడు మరియు వారు అలా చేసినప్పుడు, అతను వారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో వారికి చూపిస్తాడు మరియు వారికి ఆనందించడానికి మంచి విషయాలను ఇస్తాడు. అతను వారి కోసం ప్లాన్ చేసిన దానికి ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. 
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |