Samuel II - 2 సమూయేలు 1 | View All

1. దావీదు అమాలేకీయులను హతముచేసి తిరిగి వచ్చెను. సౌలు మృతినొందిన తరువాత అతడు సిక్లగులో రెండు దినములుండెను.

1. daaveedu amaalēkeeyulanu hathamuchesi thirigi vacchenu. Saulu mruthinondina tharuvaatha athaḍu siklagulō reṇḍu dinamuluṇḍenu.

2. మూడవ దినమున బట్టలు చింపుకొని తలమీద బుగ్గిపోసికొనిన యొకడు సౌలునొద్దనున్న దండులోనుండి వచ్చెను.

2. mooḍava dinamuna baṭṭalu chimpukoni thalameeda buggipōsikonina yokaḍu saulunoddhanunna daṇḍulōnuṇḍi vacchenu.

3. అతడు దావీదును దర్శించి నేలను సాగిలపడి నమస్కారము చేయగా దావీదునీ వెక్కడనుండి వచ్చితివని యడి గెను. అందుకు వాడుఇశ్రాయేలీయుల సైన్యములోనుండి నేను తప్పించుకొని వచ్చితిననెను.

3. athaḍu daaveedunu darshin̄chi nēlanu saagilapaḍi namaskaaramu cheyagaa daaveedunee vekkaḍanuṇḍi vachithivani yaḍi genu. Anduku vaaḍu'ishraayēleeyula sainyamulōnuṇḍi nēnu thappin̄chukoni vachithinanenu.

4. జరిగిన సంగతులేవో నాతో చెప్పుమని దావీదు సెలవియ్యగా వాడుజనులు యుద్ధమందు నిలువ లేక పారిపోయిరి. అనేకులు పడి చచ్చిరి, సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరి అనెను.

4. jarigina saṅgathulēvō naathoo cheppumani daaveedu selaviyyagaa vaaḍujanulu yuddhamandu niluva lēka paaripōyiri. Anēkulu paḍi chachiri, saulunu athani kumaaruḍaina yōnaathaanunu maraṇamairi anenu.

5. సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని నీ కేలాగు తెలిసినది అని దావీదు వాని నడుగగా వాడిట్లనెను

5. saulunu athani kumaaruḍaina yōnaathaanunu maraṇamairani nee kēlaagu telisinadhi ani daaveedu vaani naḍugagaa vaaḍiṭlanenu

6. గిల్బోవ పర్వతమునకు నేను అకస్మాత్తుగా వచ్చినప్పుడు సౌలు తన యీటెమీద ఆనుకొనియుండెను.

6. gilbōva parvathamunaku nēnu akasmaatthugaa vachinappuḍu saulu thana yeeṭemeeda aanukoniyuṇḍenu.

7. అతడు రథములును రౌతులును తనను వెనువెంట తగులు చుండుట చూచి వెనుక తిరిగి నన్ను కనుగొని పిలిచెను. అందుకుచిత్తము నా యేలినవాడా అని నేనంటిని.

7. athaḍu rathamulunu rauthulunu thananu venuveṇṭa thagulu chuṇḍuṭa chuchi venuka thirigi nannu kanugoni pilichenu. Andukuchitthamu naa yēlinavaaḍaa ani nēnaṇṭini.

8. నీవెవడవని అతడు నన్నడుగగానేను అమాలేకీయుడనని చెప్పితిని.

8. neevevaḍavani athaḍu nannaḍugagaanēnu amaalēkeeyuḍanani cheppithini.

9. అతడునా ప్రాణము ఇంక నాలో ఉన్నదిగాని తల త్రిప్పుచేత నేను బహు బాధ పడుచున్నాను ; నీవు నా దగ్గర నిలువబడి నన్ను చంపుమని సెలవియ్యగా,

9. athaḍunaa praaṇamu iṅka naalō unnadhigaani thala trippuchetha nēnu bahu baadha paḍuchunnaanu; neevu naa daggara niluvabaḍi nannu champumani selaviyyagaa,

10. ఈలాగు పడినతరువాత అతడు బ్రదుకడని నేను నిశ్చయించుకొని అతనిదగ్గర నిలిచి అతని చంపితిని; తరువాత అతని తలమీదనున్న కిరీటమును హస్తకంకణము లను తీసికొని నా యేలినవాడవైన నీయొద్దకు వాటిని తెచ్చియున్నాను అనెను.

10. eelaagu paḍinatharuvaatha athaḍu bradukaḍani nēnu nishchayin̄chukoni athanidaggara nilichi athani champithini; tharuvaatha athani thalameedanunna kireeṭamunu hasthakaṅkaṇamu lanu theesikoni naa yēlinavaaḍavaina neeyoddhaku vaaṭini techiyunnaanu anenu.

11. దావీదు ఆ వార్త విని తన వస్త్రములు చింపుకొనెను. అతనియొద్ద నున్న వారందరును ఆలాగున చేసి

11. daaveedu aa vaartha vini thana vastramulu chimpukonenu. Athaniyoddha nunna vaarandarunu aalaaguna chesi

12. సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశ్రాయేలు ఇంటివారును యుద్ధములో కూలిరని వారిని గూర్చి దుఃఖపడుచు ఏడ్చుచు సాయంత్రము వరకు ఉపవాసముండిరి.

12. saulunu yōnaathaanunu yehōvaa janulunu ishraayēlu iṇṭivaarunu yuddhamulō koolirani vaarini goorchi duḥkhapaḍuchu ēḍchuchu saayantramu varaku upavaasamuṇḍiri.

13. తరువాత దావీదునీవెక్కడ నుండి వచ్చితివని ఆ వార్త తెచ్చినవాని నడుగగా వాడునేను ఇశ్రాయేలు దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడననెను.

13. tharuvaatha daaveeduneevekkaḍa nuṇḍi vachithivani aa vaartha techinavaani naḍugagaa vaaḍunēnu ishraayēlu dheshamuna nivasin̄chu amaalēkeeyuḍagu okani kumaaruḍananenu.

14. అందుకు దావీదుభయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని చంపుటకు నీవేల అతని మీద చెయ్యి ఎత్తితివి?

14. anduku daaveedubhayapaḍaka yehōvaa abhishēkin̄chinavaanini champuṭaku neevēla athani meeda cheyyi etthithivi?

15. యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెప్పితివే;

15. yehōvaa abhishēkin̄china vaanini nēnu champithinani neevu cheppithivē;

16. నీ నోటి మాటయే నీ మీద సాక్ష్యము గనుక నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తరవాదివని వానితో చెప్పి తనవారిలో ఒకని పిలిచినీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని కొట్టి చంపెను.

16. nee nōṭi maaṭayē nee meeda saakshyamu ganuka nee praaṇamunaku neevē uttharavaadhivani vaanithoo cheppi thanavaarilō okani pilichineevu pōyi vaani champumanagaa athaḍu vaanini koṭṭi champenu.

17. యూదావారికి అభ్యాసము చేయవలెనని దావీదు సౌలునుగూర్చియు అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూర్చియు ధనుర్గీతమొకటి చేసి దానినిబట్టి విలాపము సలిపెను.

17. yoodhaavaariki abhyaasamu cheyavalenani daaveedu saulunugoorchiyu athani kumaaruḍaina yōnaathaanunu goorchiyu dhanurgeethamokaṭi chesi daaninibaṭṭi vilaapamu salipenu.

18. అది యాషారు గ్రంథమందు లిఖింపబడి యున్నది. ఎట్లనగా

18. adhi yaashaaru granthamandu likhimpabaḍi yunnadhi. Eṭlanagaa

19. ఇశ్రాయేలూ, నీకు భూషణమగువారునీ ఉన్నత స్థలములమీద హతులైరి అహహా బలాఢ్యులు పడిపోయిరి.

19. ishraayēloo, neeku bhooshaṇamaguvaarunee unnatha sthalamulameeda hathulairi ahahaa balaaḍhyulu paḍipōyiri.

20. ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలు సంతోషింపకుండునట్లు సున్నతిలేనివారి కుమార్తెలు జయమని చెప్పకుండునట్లుఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అష్కెలోను వీధులలో ప్రకటన చేయకుడి.

20. philishtheeyula kumaarthelu santhooshimpakuṇḍunaṭlu sunnathilēnivaari kumaarthelu jayamani cheppakuṇḍunaṭlu'ee samaachaaramu gaathulō teliyajēyakuḍi ashkelōnu veedhulalō prakaṭana cheyakuḍi.

21. గిల్బోవ పర్వతములారా మీమీద మంచైనను వర్షమైనను ప్రథమ ఫలార్పణకు తగిన పైరుగల చేలైననులేకపోవును గాక.బలాఢ్యులడాళ్లు అవమానముగ పారవేయబడెను.తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనట్టు1సౌలు డాలును పారవేయబడెను.

21. gilbōva parvathamulaaraa meemeeda man̄chainanu varshamainanu prathama phalaarpaṇaku thagina pairugala chelainanulēkapōvunu gaaka.Balaaḍhyulaḍaaḷlu avamaanamuga paaravēyabaḍenu.thailamuchetha abhishēkimpabaḍani vaaridainaṭṭu1saulu ḍaalunu paaravēyabaḍenu.

22. హతుల రక్తము ఒలికింపకుండ బలాఢ్యుల క్రొవ్వును పట్టకుండయోనాతాను విల్లు వెనుకతియ్యలేదుఎవరిని హతముచేయకుండ సౌలు కత్తి వెనుక తీసినది కాదు.

22. hathula rakthamu olikimpakuṇḍa balaaḍhyula krovvunu paṭṭakuṇḍayōnaathaanu villu venukathiyyalēdu'evarini hathamucheyakuṇḍa saulu katthi venuka theesinadhi kaadu.

23. సౌలును యోనాతానును తమ బ్రతుకునందు సరసులు గాను నెనరుగల వారుగాను ఉండిరితమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారువారు పక్షిరాజులకంటె వడిగలవారుసింహములకంటె బలముగలవారు.

23. saulunu yōnaathaanunu thama brathukunandu sarasulu gaanu nenarugala vaarugaanu uṇḍirithama maraṇamandainanu vaaru okarinokaru eḍabaasinavaaru kaaruvaaru pakshiraajulakaṇṭe vaḍigalavaarusimhamulakaṇṭe balamugalavaaru.

24. ఇశ్రాయేలీయుల కుమార్తెలారా, సౌలునుగూర్చి యేడ్వుడి అతడు మీకు ఇంపైన రక్తవర్ణపు వస్త్రములు ధరింప జేసినవాడుబంగారు నగలు మీకు పెట్టినవాడు.

24. ishraayēleeyula kumaarthelaaraa, saulunugoorchi yēḍvuḍi athaḍu meeku impaina rakthavarṇapu vastramulu dharimpa jēsinavaaḍubaṅgaaru nagalu meeku peṭṭinavaaḍu.

25. యుద్ధరంగమునందు బలాఢ్యులు పడియున్నారునీ ఉన్నతస్థలములలో యోనాతాను హతమాయెను.

25. yuddharaṅgamunandu balaaḍhyulu paḍiyunnaarunee unnathasthalamulalō yōnaathaanu hathamaayenu.

26. నా సహోదరుడా, యోనాతానానీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివినీ నిమిత్తము నేను బహు శోకము నొందుచున్నానునాయందు నీకున్న ప్రేమ బహు వింతైనదిస్త్రీలు చూపు ప్రేమకంటెను అది అధికమైనది.

26. naa sahōdaruḍaa, yōnaathaanaaneevu naaku athimanōharuḍavai yuṇṭivinee nimitthamu nēnu bahu shōkamu nonduchunnaanunaayandu neekunna prēma bahu vinthainadhistreelu choopu prēmakaṇṭenu adhi adhikamainadhi.

27. అయ్యయ్యో బలాఢ్యులు పడిపోయిరియుద్ధసన్నద్ధులు నశించిపోయిరి.

27. ayyayyō balaaḍhyulu paḍipōyiriyuddhasannaddhulu nashin̄chipōyiri.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |