Samuel II - 2 సమూయేలు 11 | View All

1. వసంతకాలమున రాజులు యుద్ధమునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును అతనివారిని ఇశ్రా యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమ్మోనీయులను సంహ రించి రబ్బా పట్టణమును ముట్టడివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను.

1. vasanthakaalamuna raajulu yuddhamunaku bayaludheru samayamuna daaveedu yōvaabunu athanivaarini ishraayēleeyulanandarini pampagaa vaaru ammōneeyulanu sanha rin̄chi rabbaa paṭṭaṇamunu muṭṭaḍivēsiri; ayithē daaveedu yerooshalēmunandu nilichenu.

2. ఒకానొక దినమున ప్రొద్దు గ్రుంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి రాజనగరి మిద్దెమీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా స్నానముచేయు ఒక స్త్రీ కనబడెను.

2. okaanoka dinamuna proddu gruṅkuvēḷa daaveedu paḍakameedanuṇḍi lēchi raajanagari middemeeda naḍuchuchu painuṇḍi choochuchuṇḍagaa snaanamucheyu oka stree kanabaḍenu.

3. ఆమె బహు సౌందర్యవతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచ్చిఆమె ఏలీయాము కుమార్తెయు హిత్తీయుడగు ఊరియాకు భార్యయునైన బత్షెబ అని తెలియజేయగా

3. aame bahu saundaryavathiyai yuṇḍuṭa chuchi daaveedu daani samaachaaramu telisikonuṭakai yoka doothanu pampenu, athaḍu vachi'aame ēleeyaamu kumaartheyu hittheeyuḍagu ooriyaaku bhaaryayunaina batsheba ani teliyajēyagaa

4. దావీదు దూతలచేత ఆమెనుపిలువనంపెను. ఆమె అతని యొద్దకు రాగా అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవిత్రత పోగొట్టుకొని ఆమె తన యింటికి మరల వచ్చెను.

4. daaveedu doothalachetha aamenupiluvanampenu. aame athani yoddhaku raagaa athaḍu aamethoo shayanin̄chenu; kaligina apavitratha pōgoṭṭukoni aame thana yiṇṭiki marala vacchenu.

5. ఆ స్త్రీ గర్భవతియైనేను గర్భవతినైతినని దావీదునకు వర్తమానము పంపగా

5. aa stree garbhavathiyainēnu garbhavathinaithinani daaveedunaku varthamaanamu pampagaa

6. దావీదు హిత్తీయుడగు ఊరియాను నాయొద్దకు పంపుమని దూత ద్వారా యోవాబునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

6. daaveedu hittheeyuḍagu ooriyaanu naayoddhaku pampumani dootha dvaaraa yōvaabunaku aagna icchenu.

7. ఊరియా దావీదు నొద్దకు రాగా దావీదు యోవాబు యోగక్షేమ మును జనుల యోగక్షేమమును యుద్ధసమాచారమును అడి గెను.

7. ooriyaa daaveedu noddhaku raagaa daaveedu yōvaabu yōgakshēma munu janula yōgakshēmamunu yuddhasamaachaaramunu aḍi genu.

8. తరువాత దావీదుఇంటికి పోయి శ్రమ తీర్చుకొనుమని ఊరియాకు సెలవియ్యగా, ఊరియా రాజ నగరిలోనుండి బయలువెళ్లెను.

8. tharuvaatha daaveedu'iṇṭiki pōyi shrama theerchukonumani ooriyaaku selaviyyagaa, ooriyaa raaja nagarilōnuṇḍi bayaluveḷlenu.

9. అతనివెనుక రాజు ఫలా హారము అతనియొద్దకు పంపించెను గాని ఊరియా తన యింటికి వెళ్లక తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజ నగరిద్వారమున పండుకొనెను.

9. athanivenuka raaju phalaa haaramu athaniyoddhaku pampin̄chenu gaani ooriyaa thana yiṇṭiki veḷlaka thana yēlinavaani sēvakulathoo kooḍa raaja nagaridvaaramuna paṇḍukonenu.

10. ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినప్పుడు దావీదు ఊరి యాను పిలిపించినీవు ప్రయాణముచేసి వచ్చితివి గదా; యింటికి వెళ్లకపోతివేమని యడుగగా

10. ooriyaa thana yiṇṭiki pōlēdanu maaṭa daaveedunaku vinabaḍinappuḍu daaveedu oori yaanu pilipin̄chineevu prayaaṇamuchesi vachithivi gadaa; yiṇṭiki veḷlakapōthivēmani yaḍugagaa

11. ఊరియామందస మును ఇశ్రాయేలు వారును యూదావారును గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవా బును నా యేలినవాడవగు నీ సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భార్యయొద్ద పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ ప్రాణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని దావీదుతో అనెను.

11. ooriyaamandasa munu ishraayēlu vaarunu yoodhaavaarunu guḍaaramulalō nivasin̄chuchuṇḍaganu, naa yadhipathiyagu yōvaa bunu naa yēlinavaaḍavagu nee sēvakulunu bayaṭa daṇḍulō nuṇḍaganu, bhōjanapaanamulu cheyuṭakunu naa bhaaryayoddha paruṇḍuṭakunu nēnu iṇṭikipōdunaa? nee thooḍu nee praaṇamuthooḍu nēnaalaagu cheyuvaaḍanu kaanani daaveeduthoo anenu.

12. దావీదునేడును నీ విక్కడ నుండుము, రేపు నీకు సెలవిత్తునని ఊరియాతో అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను.

12. daaveedunēḍunu nee vikkaḍa nuṇḍumu, rēpu neeku selavitthunani ooriyaathoo anagaa ooriyaa naaḍunu marunaaḍunu yerooshalēmulō nilichenu.

13. అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా తిని త్రాగిన తరువాత దావీదు అతని మత్తునిగా చేసెను; సాయంత్రమున అతడు బయలు వెళ్లి తన యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధ్య పడకమీద పండుకొనెను.

13. anthalō daaveedu athanini bhōjanamunaku pilipin̄chenu; athaḍu baagugaa thini traagina tharuvaatha daaveedu athani matthunigaa chesenu; saayantramuna athaḍu bayalu veḷli thana yiṇṭiki pōka thana yēlinavaani sēvakula madhya paḍakameeda paṇḍukonenu.

14. ఉదయమున దావీదు యుద్ధము మోపుగా జరుగుచున్నచోట ఊరియాను ముందుపెట్టి అతడు కొట్టబడి హతమగునట్లు నీవు అతని యొద్దనుండి వెళ్లి పొమ్మని

14. udayamuna daaveedu yuddhamu mōpugaa jaruguchunnachooṭa ooriyaanu mundupeṭṭi athaḍu koṭṭabaḍi hathamagunaṭlu neevu athani yoddhanuṇḍi veḷli pommani

15. యోవాబునకు ఉత్తరము వ్రాయించి ఊరియాచేత పంపించెను.

15. yōvaabunaku uttharamu vraayin̄chi ooriyaachetha pampin̄chenu.

16. యోవాబు పట్ట ణమును ముట్టడివేయు చుండగా, ధైర్యవంతులుండు స్థల మును గుర్తించి ఆ స్థలమునకు ఊరియాను పంపెను.

16. yōvaabu paṭṭa ṇamunu muṭṭaḍivēyu chuṇḍagaa, dhairyavanthuluṇḍu sthala munu gurthin̄chi aa sthalamunaku ooriyaanu pampenu.

17. ఆ పట్టణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుద్ధమునకు రాగా దావీదు సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హిత్తీయుడగు ఊరియాయును హతమాయెను.

17. aa paṭṭaṇapuvaaru bayaludheri yōvaabuthoo yuddhamunaku raagaa daaveedu sēvakulalō kondaru kooliri, hittheeyuḍagu ooriyaayunu hathamaayenu.

18. కాబట్టి యోవాబు యుద్ధ సమాచార మంతయు దావీదునొద్దకు పంపి దూతతో ఇట్లనెను

18. kaabaṭṭi yōvaabu yuddha samaachaara manthayu daaveedunoddhaku pampi doothathoo iṭlanenu

19. యుద్ధసమాచారము నీవు రాజుతో చెప్పి చాలించిన తరువాత రాజు కోపము తెచ్చుకొనియుద్ధము చేయునప్పుడు మీరెందుకు పట్టణము దగ్గరకు పోతిరి?

19. yuddhasamaachaaramu neevu raajuthoo cheppi chaalin̄china tharuvaatha raaju kōpamu techukoniyuddhamu cheyunappuḍu meerenduku paṭṭaṇamu daggaraku pōthiri?

20. గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలి యక పోయెనా?

20. gōḍameedanuṇḍi vaaru ambulu vēyudurani meeku teli yaka pōyenaa?

21. ఎరుబ్బెషెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక స్త్రీ తిరుగటిరాతి తునకఎత్తి గోడమీదనుండి అతని మీద వేసినందున అతడు తేబేసుదగ్గర హతమాయెను గదా? ప్రాకారముదగ్గరకు మీరెందుకు పోతిరని నిన్నడిగినయెడల నీవుతమరి సేవకు డగు ఊరియాయు హతమాయెనని చెప్పుమని బోధించి దూతను పంపెను.

21. erubbeshethu kumaaruḍaina abeemeleku ēlaagu hathamaayenu? Oka stree thirugaṭiraathi thunaka'etthi gōḍameedanuṇḍi athani meeda vēsinanduna athaḍu thēbēsudaggara hathamaayenu gadaa? Praakaaramudaggaraku meerenduku pōthirani ninnaḍiginayeḍala neevuthamari sēvaku ḍagu ooriyaayu hathamaayenani cheppumani bōdhin̄chi doothanu pampenu.

22. దూత పోయి యోవాబు పంపిన వర్తమానమంతయు దావీదునకు తెలియజేసెను.

22. dootha pōyi yōvaabu pampina varthamaanamanthayu daaveedunaku teliyajēsenu.

23. ఎట్లనగా ఆ మనుష్యులు మమ్మును ఓడించుచు పొలములోనికి మాకెదురు రాగా మేము వారిని గుమ్మమువరకు వెంటాడి గెలిచితివిు.

23. eṭlanagaa aa manushyulu mammunu ōḍin̄chuchu polamulōniki maakeduru raagaa mēmu vaarini gummamuvaraku veṇṭaaḍi gelichithivi.

24. అప్పుడు ప్రాకారముమీదనుండి విలుకాండ్రు తమ సేవకులమీద అంబులువేయగా రాజు సేవ కులలో కొందరు హతమైరి, తమరి సేవకుడైన హిత్తీయుడగు ఊరియాకూడ హతమాయెను.

24. appuḍu praakaaramumeedanuṇḍi vilukaaṇḍru thama sēvakulameeda ambuluvēyagaa raaju sēva kulalō kondaru hathamairi, thamari sēvakuḍaina hittheeyuḍagu ooriyaakooḍa hathamaayenu.

25. అందుకు దావీదునీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెప్పుముఆ సంగతినిబట్టి నీవు చింతపడకుము; ఖడ్గము ఒకప్పుడు ఒకనిమీదను ఒకప్పుడు మరియొకనిమీదను పడుట కద్దు; పట్టణముమీద యుద్ధము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొట్టుమని చెప్పి, నీవు యోవాబును ధైర్యపరచి చెప్పుమని ఆ దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపెను.

25. anduku daaveeduneevu yōvaabuthoo ee maaṭa cheppumu'aa saṅgathinibaṭṭi neevu chinthapaḍakumu; khaḍgamu okappuḍu okanimeedanu okappuḍu mariyokanimeedanu paḍuṭa kaddu; paṭṭaṇamumeeda yuddhamu mari balamugaa jaripi daanini paḍagoṭṭumani cheppi, neevu yōvaabunu dhairyaparachi cheppumani aa doothaku aagna ichi pampenu.

26. ఊరియా భార్య తన భర్తయగు ఊరియా హత మైన సంగతి విని తన భర్తకొరకు అంగలార్చెను.

26. ooriyaa bhaarya thana bharthayagu ooriyaa hatha maina saṅgathi vini thana bharthakoraku aṅgalaarchenu.

27. అంగ లార్పుకాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరికి తెప్పించుకొనగా ఆమె అతనికి భార్య యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు చేసినది యెహోవా దృష్టికి దుష్కార్యముగా ఉండెను.

27. aṅga laarpukaalamu theerina tharuvaatha daaveedu doothalanu pampi aamenu thana nagariki teppin̄chukonagaa aame athaniki bhaarya yayi athanikoka kumaaruni kanenu. Ayithē daaveedu chesinadhi yehōvaa drushṭiki dushkaaryamugaa uṇḍenu.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |