Samuel II - 2 సమూయేలు 12 | View All

1. కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొద్దకు పంపెను; అతడు వచ్చి దావీదుతో ఇట్లనెనుఒకానొక పట్టణమందు ఇద్దరు మనుష్యులు ఉండిరి.

1. kaavuna yehōvaa naathaanunu daaveedunoddhaku pampenu; athaḍu vachi daaveeduthoo iṭlanenu'okaanoka paṭṭaṇamandu iddaru manushyulu uṇḍiri.

2. ఒకడు ఐశ్వర్య వంతుడు ఒకడు దరిద్రుడు. ఐశ్వర్యవంతునికి విస్తారమైన గొఱ్ఱెలును గొడ్లును కలిగియుండెను.

2. okaḍu aishvarya vanthuḍu okaḍu daridruḍu. Aishvaryavanthuniki visthaaramaina gorrelunu goḍlunu kaligiyuṇḍenu.

3. అయితే ఆ దరిద్రునికి తాను కొనుక్కొనిన యొక చిన్న ఆడు గొఱ్ఱ పిల్ల తప్ప ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచు కొనుచుండగా అది వానియొద్దను వాని బిడ్డలయొద్దను ఉండి పెరిగి వాని చేతిముద్దలు తినుచు వాని గిన్నెలోనిది త్రాగుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి కుమార్తెవలె ఉండెను.

3. ayithē aa daridruniki thaanu konukkonina yoka chinna aaḍu gorra pilla thappa ēmiyu lēkapōyenu. Vaaḍu daanini pen̄chu konuchuṇḍagaa adhi vaaniyoddhanu vaani biḍḍalayoddhanu uṇḍi perigi vaani chethimuddalu thinuchu vaani ginnelōnidi traaguchu vaani kaugiṭa paṇḍukonuchu vaaniki kumaarthevale uṇḍenu.

4. అట్లుండగా మార్గస్థుడొకడు ఐశ్వర్యవంతుని యొద్దకు వచ్చెను. అతడు తనయొద్దకు వచ్చిన మార్గస్థునికి ఆయత్తము చేయుటకు తన గొఱ్ఱెలలోగాని గొడ్లలోగాని దేనిని ముట్టనొల్లక, ఆ దరిద్రుని గొఱ్ఱపిల్లను పట్టుకొని, తన యొద్దకు వచ్చినవానికి ఆయత్తము చేసెను.

4. aṭluṇḍagaa maargasthuḍokaḍu aishvaryavanthuni yoddhaku vacchenu. Athaḍu thanayoddhaku vachina maargasthuniki aayatthamu cheyuṭaku thana gorrelalōgaani goḍlalōgaani dhenini muṭṭanollaka, aa daridruni gorrapillanu paṭṭukoni, thana yoddhaku vachinavaaniki aayatthamu chesenu.

5. దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుష్యునిమీద బహుగా కోపించు కొనియెహోవా జీవముతోడు నిశ్చయముగా ఈ కార్యము చేసినవాడు మరణపాత్రుడు.

5. daaveedu ee maaṭa vini aa manushyunimeeda bahugaa kōpin̄chu koniyehōvaa jeevamuthooḍu nishchayamugaa ee kaaryamu chesinavaaḍu maraṇapaatruḍu.

6. వాడు కని కరము లేక యీ కార్యము చేసెను గనుక ఆ గొఱ్ఱ పిల్లకు ప్రతిగా నాలుగు గొఱ్ఱపిల్లల నియ్యవలెనని నాతానుతో అనెను.

6. vaaḍu kani karamu lēka yee kaaryamu chesenu ganuka aa gorra pillaku prathigaa naalugu gorrapillala niyyavalenani naathaanuthoo anenu.

7. నాతాను దావీదును చూచిఆ మనుష్యుడవు నీవే. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమ నగాఇశ్రాయేలీయులమీద నేను నిన్ను రాజుగా పట్టాభిషేకముచేసి సౌలు చేతిలోనుండి నిన్ను విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకను గ్రహించి

7. naathaanu daaveedunu chuchi'aa manushyuḍavu neevē. Ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa selavichunadhema nagaa'ishraayēleeyulameeda nēnu ninnu raajugaa paṭṭaabhishēkamuchesi saulu chethilōnuṇḍi ninnu viḍipin̄chi nee yajamaanuni nagarini neekanu grahin̄chi

8. నీ యజమానుని స్త్రీలను నీ కౌగిట చేర్చి ఇశ్రాయేలువారిని యూదా వారిని నీ కప్పగించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎక్కువగా నీకిచ్చియుందును.

8. nee yajamaanuni streelanu nee kaugiṭa cherchi ishraayēluvaarini yoodhaa vaarini nee kappagin̄chithini. Idi chaaladani neevanukoninayeḍala nēnu mari ekkuvagaa neekichiyundunu.

9. నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృష్టికి చెడుతనము చేసితి వేమి? హిత్తీయుడగు ఊరియాను కత్తిచేత చంపించి అతని భార్యను నీకు భార్య యగునట్లుగా నీవు పట్టుకొని యున్నావు; అమ్మోనీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా?

9. neevu yehōvaa maaṭanu truṇeekarin̄chi aayana drushṭiki cheḍuthanamu chesithi vēmi? Hittheeyuḍagu ooriyaanu katthichetha champin̄chi athani bhaaryanu neeku bhaarya yagunaṭlugaa neevu paṭṭukoni yunnaavu; ammōneeyulachetha neevathani champin̄chithivi gadaa?

10. నీవు నన్ను లక్ష్యము చేయక హిత్తీయుడగు ఊరియా భార్యను నీకు భార్య యగునట్లు తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుద్ధము కలుగును.

10. neevu nannu lakshyamu cheyaka hittheeyuḍagu ooriyaa bhaaryanu neeku bhaarya yagunaṭlu theesikoninanduna nee yiṇṭivaariki sadaakaalamu yuddhamu kalugunu.

11. నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచ్చున దేమనగానీ యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపా యము పుట్టింతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ భార్యలను తీసి నీ చేరువ వానికప్పగించెదను.

11. naa maaṭa aalakin̄chumu; yehōvaanagu nēnu selavichuna dhemanagaanee yiṇṭivaari moolamunanē nēnu neeku apaa yamu puṭṭinthunu; neevu choochuchuṇḍagaa nēnu nee bhaaryalanu theesi nee cheruva vaanikappagin̄chedanu.

12. పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కార్యము రహస్యముగా చేసితివిగాని ఇశ్రాయేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెప్పినదానిని చేయింతును అనెను.

12. pagaṭiyandu vaaḍu vaarithoo shayanin̄chunu. neevu ee kaaryamu rahasyamugaa chesithivigaani ishraayēleeyulandaru choochuchuṇḍagaa pagaṭiyandhe nēnu cheppinadaanini cheyinthunu anenu.

13. నేను పాపముచేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతానునీవు చావకుండునట్లు యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను.

13. nēnu paapamuchesithinani daaveedu naathaanuthoo anagaa naathaanuneevu chaavakuṇḍunaṭlu yehōvaa nee paapamunu pariharin̄chenu.

14. అయితే ఈ కార్యము వలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన శత్రువులకు నీవు గొప్ప హేతువు కలుగజేసితివి

14. ayithē ee kaaryamu valana yehōvaanu dooshin̄chuṭaku aayana shatruvulaku neevu goppa hēthuvu kalugajēsithivi

15. గనుక నీకు పుట్టిన బిడ్డ నిశ్చయముగా చచ్చునని దావీదుతో చెప్పి తన యింటికి వెళ్లెను.

15. ganuka neeku puṭṭina biḍḍa nishchayamugaa chachunani daaveeduthoo cheppi thana yiṇṭiki veḷlenu.

16. యెహోవా ఊరియా భార్య దావీదునకు కనిన బిడ్డను మొత్తినందున అది బహు జబ్బుపడెను.

16. yehōvaa ooriyaa bhaarya daaveedunaku kanina biḍḍanu motthinanduna adhi bahu jabbupaḍenu.

17. దావీదు ఉప వాసముండి లోపలికి పోయి రాత్రి అంతయు నేలపడి యుండి బిడ్డకొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎన్నిక యైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెత్తుటకు వచ్చిరిగాని అతడు సమ్మతింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను.

17. daaveedu upa vaasamuṇḍi lōpaliki pōyi raatri anthayu nēlapaḍi yuṇḍi biḍḍakoraku dhevuni bathimaalagaa, iṇṭilō ennika yainavaaru lēchi athanini nēlanuṇḍi lēvanetthuṭaku vachirigaani athaḍu sammathimpaka vaarithookooḍa bhōjanamu cheyaka yuṇḍenu.

18. ఏడవ దినమున బిడ్డ చావగాబిడ్డ ప్రాణముతో ఉండగా మేము అతనితో మాటిలాడినప్పుడు అతడు మా మాటలు వినక యుండెను.

18. ēḍava dinamuna biḍḍa chaavagaabiḍḍa praaṇamuthoo uṇḍagaa mēmu athanithoo maaṭilaaḍinappuḍu athaḍu maa maaṭalu vinaka yuṇḍenu.

19. ఇప్పుడు బిడ్డ చనిపోయెనని మనము అతనితో చెప్పినయెడల తనకుతాను హాని చేసికొనునేమో యనుకొని, దావీదు సేవకులు బిడ్డ చనిపోయెనను సంగతి అతనితో చెప్ప వెరచిరి. అయితే దావీదు తన సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడ్డ చనిపోయెనను సంగతి గ్రహించిబిడ్డ చనిపోయెనా అని తన సేవకుల నడుగగా వారుచని పోయెననిరి.

19. ippuḍu biḍḍa chanipōyenani manamu athanithoo cheppinayeḍala thanakuthaanu haani chesikonunēmō yanukoni, daaveedu sēvakulu biḍḍa chanipōyenanu saṅgathi athanithoo cheppa verachiri. Ayithē daaveedu thana sēvakulu gusagusalaaḍuṭa chuchi biḍḍa chanipōyenanu saṅgathi grahin̄chibiḍḍa chanipōyenaa ani thana sēvakula naḍugagaa vaaruchani pōyenaniri.

20. అప్పుడు దావీదు నేలనుండి లేచి స్నానముచేసి తైలము పూసికొని వేరు వస్త్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో ప్రవేశించి మ్రొక్కి తన యింటికి తిరిగి వచ్చి భోజనము తెమ్మనగా వారు వడ్డించిరి; అప్పుడు అతడు భోజనము చేసెను.

20. appuḍu daaveedu nēlanuṇḍi lēchi snaanamuchesi thailamu poosikoni vēru vastramulu dharin̄chi yehōvaa mandiramulō pravēshin̄chi mrokki thana yiṇṭiki thirigi vachi bhōjanamu temmanagaa vaaru vaḍḍin̄chiri; appuḍu athaḍu bhōjanamu chesenu.

21. అతని సేవకులుబిడ్డ జీవముతో ఉండగా ఉప వాసముండి దానికొరకు ఏడ్చుచుంటివి గాని అది మరణ మైనప్పుడు లేచి భోజనము చేసితివి. నీవీలాగున చేయుట ఏమని దావీదు నడుగగా

21. athani sēvakulubiḍḍa jeevamuthoo uṇḍagaa upa vaasamuṇḍi daanikoraku ēḍchuchuṇṭivi gaani adhi maraṇa mainappuḍu lēchi bhōjanamu chesithivi. neeveelaaguna cheyuṭa ēmani daaveedu naḍugagaa

22. అతడుబిడ్డ ప్రాణముతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని బ్రదికించునేమో యనుకొని నేను ఉపవాసముండి యేడ్చు చుంటిని.

22. athaḍubiḍḍa praaṇamuthoo unnappuḍu dhevuḍu naayandu kanikarin̄chi vaani bradhikin̄chunēmō yanukoni nēnu upavaasamuṇḍi yēḍchu chuṇṭini.

23. ఇప్పుడు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉప వాసముండవలెను? వానిని తిరిగి రప్పించగలనా? నేను వానియొద్దకు పోవుదును గాని వాడు నాయొద్దకు మరల రాడని వారితో చెప్పెను.

23. ippuḍu chanipōyenu ganuka nēnenduku upa vaasamuṇḍavalenu? Vaanini thirigi rappin̄chagalanaa? Nēnu vaaniyoddhaku pōvudunu gaani vaaḍu naayoddhaku marala raaḍani vaarithoo cheppenu.

24. తరువాత దావీదు తన భార్యయైన బత్షెబను ఓదార్చి ఆమెయొద్దకు పోయి ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెట్టెను.
మత్తయి 1:6

24. tharuvaatha daaveedu thana bhaaryayaina batshebanu ōdaarchi aameyoddhaku pōyi aamenu kooḍagaa aame yoka kumaaruni kanenu. daaveedu athaniki solomōnu ani pēru peṭṭenu.

25. యెహోవా అతనిని ప్రేమించి నాతాను అను ప్రవక్తను పంపగా అతడు యెహోవా ఆజ్ఞనుబట్టి యదీద్యా అని అతనికి పేరు పెట్టెను.

25. yehōvaa athanini prēmin̄chi naathaanu anu pravakthanu pampagaa athaḍu yehōvaa aagnanubaṭṭi yadeedyaa ani athaniki pēru peṭṭenu.

26. యోవాబు రబ్బా అను అమ్మోనీయుల పట్టణముమీద యుద్ధము చేసి రాజనగరిని పట్టుకొనెను.

26. yōvaabu rabbaa anu ammōneeyula paṭṭaṇamumeeda yuddhamu chesi raajanagarini paṭṭukonenu.

27. దావీదునొద్దకు అతడు దూతలను పంపినేను రబ్బామీద యుద్ధముచేసి జలములమీది పట్టణమును పట్టుకొంటిని;

27. daaveedunoddhaku athaḍu doothalanu pampinēnu rabbaameeda yuddhamuchesi jalamulameedi paṭṭaṇamunu paṭṭukoṇṭini;

28. నేను పట్టణమును పట్టుకొని నా పేరు దానికి పెట్టకుండునట్లు మిగిలిన దండువారిని సమకూర్చి నీవు పట్టణమును పట్టుకొనవలెనని వర్తమానము చేయగా

28. nēnu paṭṭaṇamunu paṭṭukoni naa pēru daaniki peṭṭakuṇḍunaṭlu migilina daṇḍuvaarini samakoorchi neevu paṭṭaṇamunu paṭṭukonavalenani varthamaanamu cheyagaa

29. దావీదు యోధులను సమకూర్చి రబ్బాకు వచ్చి దానిమీద యుద్ధముచేసి దానిని పట్టుకొని, వారి రాజు కిరీటమును అతని తలమీదనుండి తీయించగా అది దావీదు తలమీద పెట్టబడెను. అది విలువగల రత్నములు చెక్కినదై రెండు బంగారు మనుగులంత యెత్తుండెను.

29. daaveedu yōdhulanu samakoorchi rabbaaku vachi daanimeeda yuddhamuchesi daanini paṭṭukoni, vaari raaju kireeṭamunu athani thalameedanuṇḍi theeyin̄chagaa adhi daaveedu thalameeda peṭṭabaḍenu. adhi viluvagala ratnamulu chekkinadai reṇḍu baṅgaaru manugulantha yetthuṇḍenu.

30. మరియు అతడు పట్టణములోనుండి బహు విస్తారమైన దోపుసొమ్ము పట్టుకొని పోయెను.

30. mariyu athaḍu paṭṭaṇamulōnuṇḍi bahu visthaaramaina dōpusommu paṭṭukoni pōyenu.

31. పట్టణములో ఉన్నవారిని బయటికి తెప్పించి రంపములచేతను పదును గల యినుప పనిముట్లచేతను ఇనుప గొడ్డండ్లచేతను వారిని తుత్తునియలుగా చేయించి వారిని ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమ్మోనీయుల పట్టణములన్నిటికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచ్చిరి.

31. paṭṭaṇamulō unnavaarini bayaṭiki teppin̄chi rampamulachethanu padunu gala yinupa panimuṭlachethanu inupa goḍḍaṇḍlachethanu vaarini thutthuniyalugaa cheyin̄chi vaarini iṭuka aavamulō vēsenu. Ammōneeyula paṭṭaṇamulanniṭiki athaḍu eelaagu chesenu. aa tharuvaatha daaveedunu janulandarunu thirigi yerooshalēmunaku vachiri.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |