Samuel II - 2 సమూయేలు 14 | View All

1. రాజు అబ్షాలోముమీద ప్రాణము పెట్టుకొని యున్నాడని సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు గ్రహించి

1. raaju abshaalōmumeeda praaṇamu peṭṭukoni yunnaaḍani serooyaa kumaaruḍaina yōvaabu grahin̄chi

2. తెకోవనుండి యుక్తిగల యొక స్త్రీని పిలువ నంపించిఏడ్చుచున్న దానవైనట్టు నటించి దుఃఖవస్త్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి

2. tekōvanuṇḍi yukthigala yoka streeni piluva nampin̄chi'ēḍchuchunna daanavainaṭṭu naṭin̄chi duḥkhavastramulu dharin̄chukoni thailamu poosikonaka bahu kaalamu duḥkhapaḍina daanivalenuṇḍi

3. నీవు రాజునొద్దకు వచ్చి యీ ప్రకారము మనవి చేయవలెనని దానికి బోధించెను.

3. neevu raajunoddhaku vachi yee prakaaramu manavi cheyavalenani daaniki bōdhin̄chenu.

4. కాగా తెకోవ ఊరి స్త్రీ రాజునొద్దకువచ్చి సాగిలపడి సమస్కారము చేసిరాజా రక్షించు మనగా

4. kaagaa tekōva oori stree raajunoddhakuvachi saagilapaḍi samaskaaramu chesiraajaa rakshin̄chu managaa

5. రాజునీకేమి కష్టము వచ్చెనని అడిగెను. అందుకు ఆమెనేను నిజముగా విధవరాలను, నా పెనిమిటి చనిపోయెను;

5. raajuneekēmi kashṭamu vacchenani aḍigenu. Anduku aamenēnu nijamugaa vidhavaraalanu, naa penimiṭi chanipōyenu;

6. నీ దాసినైన నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో పెనుగు లాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొట్టి చంపెను.

6. nee daasinaina naaku iddaru kumaarulu uṇḍiri, vaaru polamulō penugu laaḍuchuṇḍagaa viḍipin̄chu vaaḍevaḍunu lēkapōyinanduna vaarilō nokaḍu reṇḍavavaani koṭṭi champenu.

7. కాబట్టి నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచితన సహోదరుని చంపినవాని అప్పగించుము; తన సహోదరుని ప్రాణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి హక్కు దారుని నాశనము చేతుమనుచున్నారు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిప్పురవను ఆర్పివేయబోవు చున్నారని రాజుతో చెప్పగా

7. kaabaṭṭi naa yiṇṭivaarandarunu nee daasinaina naameediki lēchithana sahōdaruni champinavaani appagin̄chumu; thana sahōdaruni praaṇamu theesinandukai mēmu vaanini champi hakku daaruni naashanamu chethumanuchunnaaru. eelaaguna vaaru naa penimiṭiki bhoomimeeda pērainanu shēshamainanu lēkuṇḍa migilina nippuravanu aarpivēyabōvu chunnaarani raajuthoo cheppagaa

8. రాజునీవు నీ యింటికి పొమ్ము, నిన్నుగురించి ఆజ్ఞ ఇత్తునని ఆమెతో చెప్పెను.

8. raajuneevu nee yiṇṭiki pommu, ninnugurin̄chi aagna itthunani aamethoo cheppenu.

9. అందుకు తెకోవ ఊరి స్త్రీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను నాతండ్రి ఇంటివారి మీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహా సనమునకును దోషము తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా

9. anduku tekōva oori streenaa yēlinavaaḍaa raajaa, dōshamu naameedanu naathaṇḍri iṇṭivaari meedanu niluchunugaaka, raajunakunu raaju sinhaa sanamunakunu dōshamu thagulakuṇḍunugaaka ani raajuthoo anagaa

10. రాజుఎవడైనను దీనినిగూర్చి నిన్నేమైన అనినయెడల వానిని నాయొద్దకు తోడుకొనిరమ్ము; వాడికను నిన్ను ముట్టక యుండునని ఆమెతో చెప్పెను.

10. raaju'evaḍainanu deeninigoorchi ninnēmaina aninayeḍala vaanini naayoddhaku thooḍukonirammu; vaaḍikanu ninnu muṭṭaka yuṇḍunani aamethoo cheppenu.

11. అప్పుడు ఆమెరాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను స్మరించి హత్యకు ప్రతిహత్య చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మాన్పించుమని మనవిచేయగా రాజుయెహోవా జీవము తోడు నీ కుమారుని తల వెండ్రుకలలో ఒకటైనను నేల రాలకుండుననెను.
అపో. కార్యములు 27:34

11. appuḍu aameraajavaina neevu nee dhevuḍaina yehōvaanu smarin̄chi hatyaku prathihatya cheyuvaaru naa kumaaruni nashimpajēyakuṇḍa ikanu naashanamu cheyuṭa maanpin̄chumani manavicheyagaa raajuyehōvaa jeevamu thooḍu nee kumaaruni thala veṇḍrukalalō okaṭainanu nēla raalakuṇḍunanenu.

12. అప్పుడు ఆ స్త్రీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెప్పుకొనుట నీ దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమ్మని మనవిచేయగా రాజుచెప్పుమనెను.

12. appuḍu aa streenaa yēlinavaaḍavagu neethoo iṅkoka maaṭacheppukonuṭa nee daasinagu naaku dayachesi selavimmani manavicheyagaa raajucheppumanenu.

13. అందుకు ఆ స్త్రీదేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీ వెందుకు దీనిని తలపెట్టియున్నావు? రాజు ఆ మాట సెల విచ్చుటచేత తాను వెళ్లగొట్టిన తనవాని రానియ్యక తానే దోషియగుచున్నాడు.

13. anduku aa streedhevuni janulainavaariki virōdhamugaa nee venduku deenini thalapeṭṭiyunnaavu? Raaju aa maaṭa sela vichuṭachetha thaanu veḷlagoṭṭina thanavaani raaniyyaka thaanē dōshiyaguchunnaaḍu.

14. మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల ఎత్తలేని నీటివలె ఉన్నాము; దేవుడు ప్రాణముతీయక తోలివేయబడిన వాడు తనకు దూరస్థుడు కాకయుండుటకు సాధనములు కల్పించుచున్నాడు.

14. manamandharamunu chanipōdumu gadaa, nēlanu olikinameedaṭa marala etthalēni neeṭivale unnaamu; dhevuḍu praaṇamutheeyaka thoolivēyabaḍina vaaḍu thanaku doorasthuḍu kaakayuṇḍuṭaku saadhanamulu kalpin̄chuchunnaaḍu.

15. జనులు నన్ను భయపెట్టిరి గనుక నేను దీనిని గూర్చి నా యేలినవాడవగు నీతో మాటలాడ వచ్చితిని. కాబట్టి నీ దాసురాలనగు నేనురాజు తన దాసినగు నా మనవి చొప్పున చేయు నేమో

15. janulu nannu bhayapeṭṭiri ganuka nēnu deenini goorchi naa yēlinavaaḍavagu neethoo maaṭalaaḍa vachithini. Kaabaṭṭi nee daasuraalanagu nēnuraaju thana daasinagu naa manavi choppuna cheyu nēmō

16. రాజు నా మనవి అంగీకరించి దేవుని స్వాస్థ్యము అనుభవింపకుండ నన్నును నా కుమారునిని నాశనము చేయదలచిన వాని చేతిలోనుండి తన దాసినగు నన్ను విడిపించునేమో అనుకొంటిని.

16. raaju naa manavi aṅgeekarin̄chi dhevuni svaasthyamu anubhavimpakuṇḍa nannunu naa kumaarunini naashanamu cheyadalachina vaani chethilōnuṇḍi thana daasinagu nannu viḍipin̄chunēmō anukoṇṭini.

17. మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడై యున్నాడు గనుక నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ్డలన్నియు విచారింప చాలియున్నావు; కాబట్టి నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచ్చిన మాట సమాధానకర మగునని అనుకొంటిననెను.

17. mariyu nee dhevuḍaina yehōvaa neeku thooḍai yunnaaḍu ganuka naa yēlinavaaḍavunu raajavunagu neevu dhevuni doothavaṇṭivaaḍavai man̄chi cheḍḍalanniyu vichaarimpa chaaliyunnaavu; kaabaṭṭi nee daasinagu nēnu naa yēlinavaaḍagu raaju selavichina maaṭa samaadhaanakara magunani anukoṇṭinanenu.

18. రాజునేను నిన్ను అడుగు సంగతి నీ వెంతమాత్రమును మరుగు చేయవద్దని ఆ స్త్రీతో అనగా ఆమెనా యేలినవాడవగు నీవు సెలవిమ్మనెను.

18. raajunēnu ninnu aḍugu saṅgathi nee venthamaatramunu marugu cheyavaddani aa streethoo anagaa aamenaa yēlinavaaḍavagu neevu selavimmanenu.

19. అంతట రాజుయోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె యిట్లనెనునా యేలినవాడవైన రాజా, నీ ప్రాణముతోడు, చెప్పినదానిని తప్పక గ్రహించుటకు నా యేలిన వాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ మాటలన్నిటిని నీ దాసినగు నాకు నేర్పెను

19. anthaṭa raajuyōvaabu neeku bōdhin̄chenaa ani aame naḍiginanduku aame yiṭlanenunaa yēlinavaaḍavaina raajaa, nee praaṇamuthooḍu, cheppinadaanini thappaka grahin̄chuṭaku naa yēlina vaaḍavunu raajavunagu neevaṇṭivaaḍokaḍunu lēḍu; nee sēvakuḍagu yōvaabu naaku bōdhin̄chi yee maaṭalanniṭini nee daasinagu naaku nērpenu

20. సంగతిని రాజుతో మరుగు మాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు యోవాబు ఏర్పాటు చేసెను. ఈ లోకమందు సమస్తమును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు దేవ దూతల జ్ఞానమువంటి జ్ఞానము గలవాడవు.

20. saṅgathini raajuthoo marugu maaṭalathoo manavi cheyuṭaku nee sēvakuḍagu yōvaabu ērpaaṭu chesenu. ee lōkamandu samasthamunu eruguṭayandu naa yēlinavaaḍavagu neevu dheva doothala gnaanamuvaṇṭi gnaanamu galavaaḍavu.

21. అప్పుడు రాజు యోవాబుతో ఈలాగున సెలవిచ్చెను. ఆలకించుము, నీవు మనవి చేసినదానిని నేను ఒప్పు కొనుచున్నాను.

21. appuḍu raaju yōvaabuthoo eelaaguna selavicchenu. aalakin̄chumu, neevu manavi chesinadaanini nēnu oppu konuchunnaanu.

22. తరువాత¸యౌవనుడగు అబ్షాలోమును రప్పింపుమని అతడు సెలవియ్యగా యోవాబు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి రాజును స్తుతించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగ్రహము నొందితినని నాకు తెలిసెనని చెప్పి లేచి గెషూరునకు పోయి

22. tharuvaatha¸yauvanuḍagu abshaalōmunu rappimpumani athaḍu selaviyyagaa yōvaabu saashṭaaṅga namaskaaramu chesi raajunu sthuthin̄chi raajavagu neevu nee daasuḍanaina naa manavi aṅgeekarin̄chinanduna naa yēlina vaaḍavagu neevalana nēnu anugrahamu nondithinani naaku telisenani cheppi lēchi geshoorunaku pōyi

23. అబ్షాలోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచ్చెను.

23. abshaalōmunu yerooshalēmunaku thooḍukoni vacchenu.

24. అయితే రాజు అతడు నా దర్శనము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని ఉత్తరవు చేయగా అబ్షాలోము రాజదర్శనము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.

24. ayithē raaju athaḍu naa darshanamu cheyaka thana iṇṭiki pōvalenani uttharavu cheyagaa abshaalōmu raajadarshanamu cheyaka thana iṇṭiki pōyenu.

25. ఇశ్రాయేలీయులందరిలో అబ్షాలోమంత సౌందర్యము గలవాడు ఒకడును లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను.

25. ishraayēleeyulandarilō abshaalōmantha saundaryamu galavaaḍu okaḍunu lēḍu; arikaalu modalukoni thalavaraku ē lōpamunu athaniyandu lēkapōyenu.

26. తన తల వెండ్రుకలు భారముగా నున్నందున ఏటేట అతడు వాటిని కత్తిరించుచు వచ్చెను; కత్తిరించునప్పుడెల్ల వాటి యెత్తు రాజు తూనికనుబట్టి రెండువందల తులములాయెను.

26. thana thala veṇḍrukalu bhaaramugaa nunnanduna ēṭēṭa athaḍu vaaṭini katthirin̄chuchu vacchenu; katthirin̄chunappuḍella vaaṭi yetthu raaju thoonikanubaṭṭi reṇḍuvandala thulamulaayenu.

27. అబ్షాలోమునకు ముగ్గురు కుమారులును తామారు అనునొక కుమార్తెయు పుట్టిరి; ఆమె బహు సౌందర్యవతి.

27. abshaalōmunaku mugguru kumaarulunu thaamaaru anunoka kumaartheyu puṭṭiri; aame bahu saundaryavathi.

28. అబ్షాలోము రెండు నిండు సంవత్సరములు యెరూషలే ములోనుండియు రాజదర్శనము చేయక యుండగా

28. abshaalōmu reṇḍu niṇḍu samvatsaramulu yerooshalē mulōnuṇḍiyu raajadarshanamu cheyaka yuṇḍagaa

29. యోవాబును రాజునొద్దకు పంపించుటకై అబ్షాలోము అతనిని పిలువనంపినప్పుడు యోవాబు రానొల్లక యుండెను. రెండవమారు అతని పిలువ నంపినప్పుడు అతడు రానొల్లక పోగా

29. yōvaabunu raajunoddhaku pampin̄chuṭakai abshaalōmu athanini piluvanampinappuḍu yōvaabu raanollaka yuṇḍenu. Reṇḍavamaaru athani piluva nampinappuḍu athaḍu raanollaka pōgaa

30. అబ్షాలోము తన పనివారిని పిలిచియోవాబు పొలము నా పొలముదగ్గర నున్నది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉన్నవి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెట్టుడని వారితో చెప్పెను. అబ్షాలోము పనివారు ఆ చేలు తగుల బెట్టగా

30. abshaalōmu thana panivaarini pilichiyōvaabu polamu naa polamudaggara nunnadhi gadaa, daanilō yavala chelu unnavi; meeru pōyi vaaṭini thagulabeṭṭuḍani vaarithoo cheppenu. Abshaalōmu panivaaru aa chelu thagula beṭṭagaa

31. యావాబు చూచి లేచి అబ్షాలోము ఇంటికి వచ్చినీ పనివారు నా చేలు తగులబెట్టిరేమని అడుగగా

31. yaavaabu chuchi lēchi abshaalōmu iṇṭiki vachinee panivaaru naa chelu thagulabeṭṭirēmani aḍugagaa

32. అబ్షాలోము యోవాబుతో ఇట్లనెనుగెషూరునుండి నేను వచ్చిన ఫలమేమి? నేనచ్చటనే యుండుట మేలని నీద్వారా రాజుతో చెప్పుకొనుటకై రాజునొద్దకు నిన్ను పంపవలెనని నేను నిన్ను పిలిచితిని; రాజదర్శనము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచ్చును.

32. abshaalōmu yōvaabuthoo iṭlanenugeshoorunuṇḍi nēnu vachina phalamēmi? Nēnacchaṭanē yuṇḍuṭa mēlani needvaaraa raajuthoo cheppukonuṭakai raajunoddhaku ninnu pampavalenani nēnu ninnu pilichithini; raajadarshanamu nēnu cheyavalenu; naayandu dōshamu kanabaḍinayeḍala raaju naaku maraṇashiksha vidhimpavachunu.

33. అంతట యోవాబు రాజునొద్దకు వచ్చి ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు అబ్షాలోమును పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొద్దకు వచ్చి రాజసన్నిధిని సాష్టాంగ నమస్కారము చేయగా రాజు అబ్షాలోమును ముద్దుపెట్టుకొనెను.

33. anthaṭa yōvaabu raajunoddhaku vachi aa samaachaaramu telupagaa, raaju abshaalōmunu piluvanampin̄chenu. Athaḍu raajunoddhaku vachi raajasannidhini saashṭaaṅga namaskaaramu cheyagaa raaju abshaalōmunu muddupeṭṭukonenu.


Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.