Samuel II - 2 సమూయేలు 17 | View All

1. దావీదు అలసట నొంది బలహీనముగా నున్నాడు గనుక

1. daaveedu alasaṭa nondi balaheenamugaa nunnaaḍu ganuka

2. నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతని యొద్దనున్న జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాత్రము హతముచేసి జనులందరిని నీతట్టు త్రిప్పెదను;

2. nēnu athanimeeda paḍi athani bedarin̄chinayeḍala athani yoddhanunna janulandaru paaripōduru; raajunu maatramu hathamuchesi janulandarini neethaṭṭu trippedanu;

3. నీవు వెదకు మనిషిని నేను పట్టుకొనగా జనులందరు వచ్చి నీతో సమాధానపడుదురు గనుక నీ చిత్తమైతే నేను పండ్రెండు వేలమందిని ఏర్పరచుకొనిపోయి యీ రాత్రి దావీదును తరిమి పట్టుకొందునని అహీతోపెలు అబ్షాలోముతో చెప్పగా

3. neevu vedaku manishini nēnu paṭṭukonagaa janulandaru vachi neethoo samaadhaanapaḍuduru ganuka nee chitthamaithē nēnu paṇḍreṇḍu vēlamandhini ērparachukonipōyi yee raatri daaveedunu tharimi paṭṭukondunani aheethoopelu abshaalōmuthoo cheppagaa

4. ఈ బోధ అబ్షాలోమునకును ఇశ్రాయేలువారి పెద్దలకందరికిని యుక్తముగా కనబడెను.

4. ee bōdha abshaalōmunakunu ishraayēluvaari peddalakandarikini yukthamugaa kanabaḍenu.

5. అంతట అర్కీయుడైన హూషై యేమి చెప్పునో మనము వినునట్లు అతని పిలువనంపుడని అబ్షాలోము ఆజ్ఞ ఇయ్యగా, హూషై అబ్షాలోమునొద్దకు వచ్చెను.

5. anthaṭa arkeeyuḍaina hooshai yēmi cheppunō manamu vinunaṭlu athani piluvanampuḍani abshaalōmu aagna iyyagaa, hooshai abshaalōmunoddhaku vacchenu.

6. అబ్షాలోము అహీతోపెలు చెప్పిన ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని మాటచొప్పున మనము చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెప్పుమని అతని నడుగగా

6. abshaalōmu aheethoopelu cheppina aalōchana athaniki teliyajēsi athani maaṭachoppuna manamu cheyudamaa cheyakundumaa? nee yaalōchana yēmainadhi cheppumani athani naḍugagaa

7. హూషై అబ్షాలోముతో ఇట్లనెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెప్పిన ఆలోచన మంచిది కాదు.

7. hooshai abshaalōmuthoo iṭlanenu. eesaari aheethoopelu cheppina aalōchana man̄chidi kaadu.

8. నీ తండ్రియు అతని పక్షమున నున్నవారును మహా బలాఢ్యులనియు, అడవిలో పిల్లలను పోగొట్టుకొనిన యెలుగుబంట్ల వంటివారై రేగిన మనస్సుతో ఉన్నారనియు నీకు తెలియును. మరియు నీ తండ్రి యుద్ధమునందు ప్రవీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు.

8. nee thaṇḍriyu athani pakshamuna nunnavaarunu mahaa balaaḍhyulaniyu, aḍavilō pillalanu pōgoṭṭukonina yelugubaṇṭla vaṇṭivaarai rēgina manassuthoo unnaaraniyu neeku teliyunu. Mariyu nee thaṇḍri yuddhamunandu praveeṇuḍu, athaḍu janulathoo kooḍa basacheyaḍu.

9. అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ స్థలమందో దాగి యుండును. కాబట్టి నీవారిలో కొందరు యుద్ధారంభ మందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ సంగతినిబట్టి అబ్షాలోము పక్షమున నున్నవారు ఓడిపోయిరని చెప్పు కొందురు.

9. athaḍēdō yoka guhayandō mari ē sthalamandō daagi yuṇḍunu. Kaabaṭṭi neevaarilō kondaru yuddhaarambha mandu koolagaa chuchi janulu veṇṭanē aa saṅgathinibaṭṭi abshaalōmu pakshamuna nunnavaaru ōḍipōyirani cheppu konduru.

10. నీ తండ్రి మహా బలాఢ్యుడనియు, అతని పక్షపువారు ధైర్యవంతులనియు ఇశ్రాయేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము దిగులొందుదురు.

10. nee thaṇḍri mahaa balaaḍhyuḍaniyu, athani pakshapuvaaru dhairyavanthulaniyu ishraayēleeyulandarunu eruguduru ganuka sinhapuguṇḍevaṇṭi guṇḍegalavaaru sayithamu digulonduduru.

11. కాబట్టి నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరషెబావరకు లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా ఇశ్రాయేలీయుల నందరిని నలుదిశలనుండి నీ యొద్దకు సమకూర్చి నీవు స్వయముగా యుద్ధమునకు పోవలెను.

11. kaabaṭṭi naa aalōchana yēmanagaa, daanunuṇḍi beyērshebaavaraku lekkaku samudrapu isuka rēṇuvulantha visthaaramugaa ishraayēleeyula nandarini naludishalanuṇḍi nee yoddhaku samakoorchi neevu svayamugaa yuddhamunaku pōvalenu.

12. అప్పుడు మనము అతడు కనబడిన స్థలములలో ఏదో యొకదానియందు అతనిమీద పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచ్చినయెడల అతని పక్షపువారిలో ఒకడును తప్పించుకొనజాలడు.

12. appuḍu manamu athaḍu kanabaḍina sthalamulalō ēdō yokadaaniyandu athanimeeda paḍudumu; nēlameeda man̄chupaḍureethigaa manamu athanimeediki vachinayeḍala athani pakshapuvaarilō okaḍunu thappin̄chukonajaalaḍu.

13. అతడు ఒక పట్టణములో చొచ్చినయెడల ఇశ్రాయేలీయులందరును ఆ పట్టణమునకు త్రాళ్లు తీసికొనివచ్చి యొక చిన్న రాయి అచ్చట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి లాగుదురు.

13. athaḍu oka paṭṭaṇamulō cochinayeḍala ishraayēleeyulandarunu aa paṭṭaṇamunaku traaḷlu theesikonivachi yoka chinna raayi acchaṭa kanabaḍakuṇḍa daanini nadhilōniki laaguduru.

14. అబ్షాలోమును ఇశ్రాయేలువారందరును ఈ మాట విని అర్కీయుడగు హూషై చెప్పిన ఆలోచన అహీతోపెలు చెప్పినదానికంటె యుక్తమని యొప్పు కొనిరి; ఏలయనగా యెహోవా అబ్షాలోముమీదికి ఉపద్రవమును రప్పింపగలందులకై అహీతోపెలు చెప్పిన యుక్తిగల ఆలోచనను వ్యర్థముచేయ నిశ్చయించి యుండెను.

14. abshaalōmunu ishraayēluvaarandarunu ee maaṭa vini arkeeyuḍagu hooshai cheppina aalōchana aheethoopelu cheppinadaanikaṇṭe yukthamani yoppu koniri; yēlayanagaa yehōvaa abshaalōmumeediki upadravamunu rappimpagalandulakai aheethoopelu cheppina yukthigala aalōchananu vyarthamucheya nishchayin̄chi yuṇḍenu.

15. కాబట్టి హూషై అబ్షాలోమునకును ఇశ్రాయేలువారి పెద్దలకందరికిని అహీతోపెలు చెప్పిన ఆలోచనను తాను చెప్పిన ఆలోచనను యాజకులగు సాదోకుతోను అబ్యా తారుతోను తెలియజెప్పి

15. kaabaṭṭi hooshai abshaalōmunakunu ishraayēluvaari peddalakandarikini aheethoopelu cheppina aalōchananu thaanu cheppina aalōchananu yaajakulagu saadōkuthoonu abyaa thaaruthoonu teliyajeppi

16. మీరు త్వరపడి ఈ రాత్రి అరణ్యమందు ఏరు దాటు స్థలములలో ఉండవద్దనియు, రాజును అతని సమక్షమందున్న జనులందరును నశింప కుండునట్లు శీఘ్రముగా వెళ్లిపోవుడనియు దావీదునకు వర్తమానము పంపుడని చెప్పెను.

16. meeru tvarapaḍi ee raatri araṇyamandu ēru daaṭu sthalamulalō uṇḍavaddaniyu, raajunu athani samakshamandunna janulandarunu nashimpa kuṇḍunaṭlu sheeghramugaa veḷlipōvuḍaniyu daaveedunaku varthamaanamu pampuḍani cheppenu.

17. తాము పట్టణముతట్టు వచ్చిన సంగతి తెలియబడక యుండునట్లు యోనాతానును అహిమయస్సును ఏన్‌రోగేలు దగ్గర నిలిచియుండగా పని కత్తెయొకతెవచ్చి, హూషై చెప్పిన సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచ్చి రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెప్పిరి.

17. thaamu paṭṭaṇamuthaṭṭu vachina saṅgathi teliyabaḍaka yuṇḍunaṭlu yōnaathaanunu ahimayassunu ēn‌rōgēlu daggara nilichiyuṇḍagaa pani katteyokatevachi, hooshai cheppina saṅgathini vaariki teliyajēyagaa vaaru vachi raajaina daaveeduthoo daani teliyajeppiri.

18. తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు అబ్షాలోమునకు తెలిపెను గాని వారిద్దరు వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిల్లు చేరి అతని యింటి ముంగిట ఒక బావి యుండగా దానిలో దిగి దాగి యుండిరి.

18. thaanu vaarini kanugonina saṅgathi panivaaḍu okaḍu abshaalōmunaku telipenu gaani vaariddaru vēgiramugaa pōyi bahooreemulō okani yillu cheri athani yiṇṭi muṅgiṭa oka baavi yuṇḍagaa daanilō digi daagi yuṇḍiri.

19. ఆ యింటి యిల్లాలు ముతక గుడ్డ యొకటి తీసికొనివచ్చి బావిమీద పరచి దానిపైన గోధుమపిండి ఆర బోసెను గనుక వారు దాగిన సంగతి యెవరికిని తెలియక పోయెను.

19. aa yiṇṭi yillaalu muthaka guḍḍa yokaṭi theesikonivachi baavimeeda parachi daanipaina gōdhumapiṇḍi aara bōsenu ganuka vaaru daagina saṅgathi yevarikini teliyaka pōyenu.

20. అబ్షాలోము సేవకులు ఆ యింటి ఆమెయొద్దకు వచ్చి అహిమయస్సును యోనాతానును ఎక్కడ ఉన్నారని అడుగగా ఆమెవారు ఏరుదాటి పోయిరని వారితో చెప్పెను గనుక వారు పోయి వెదకి వారిని కానక యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి.

20. abshaalōmu sēvakulu aa yiṇṭi aameyoddhaku vachi ahimayassunu yōnaathaanunu ekkaḍa unnaarani aḍugagaa aamevaaru ērudaaṭi pōyirani vaarithoo cheppenu ganuka vaaru pōyi vedaki vaarini kaanaka yerooshalēmunaku thirigi vachiri.

21. వారు వెళ్లిన తరువాత యోనాతానును అహిమయస్సును బావిలోనుండి బయటికి వచ్చి దావీదునొద్దకు పోయి అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసినీవు లేచి త్వరగా నది దాటవలసినదని అతనితో చెప్పగా

21. vaaru veḷlina tharuvaatha yōnaathaanunu ahimayassunu baavilōnuṇḍi bayaṭiki vachi daaveedunoddhaku pōyi aheethoopelu athanimeeda chesina aalōchana teliyajēsineevu lēchi tvaragaa nadhi daaṭavalasinadani athanithoo cheppagaa

22. దావీదును అతని యొద్దనున్న జనులందరును లేచి యొర్దానునది దాటిరి, తెల్లవారునప్పటికి నది దాటక యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను.

22. daaveedunu athani yoddhanunna janulandarunu lēchi yordaanunadhi daaṭiri, tellavaarunappaṭiki nadhi daaṭaka yuṇḍinavaaḍu okaḍunu lēkapōyenu.

23. అహీతోపెలు తాను చెప్పిన ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు గంతకట్టి యెక్కి తన ఊరనున్న తన యింటికి పోయి తన యిల్లు చక్కబెట్టుకొని ఉరిపోసికొని చనిపోయెను; జనులు అతని తండ్రి సమాధియందు అతనిని పాతిపెట్టిరి.

23. aheethoopelu thaanu cheppina aalōchana jarugakapōvuṭa chuchi, gaaḍidaku ganthakaṭṭi yekki thana ooranunna thana yiṇṭiki pōyi thana yillu chakkabeṭṭukoni uripōsikoni chanipōyenu; janulu athani thaṇḍri samaadhiyandu athanini paathipeṭṭiri.

24. దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబ్షాలోమును ఇశ్రాయేలీయులందరును యొర్దాను నది దాటి వచ్చిరి.

24. daaveedu mahanayeemunaku raagaa abshaalōmunu ishraayēleeyulandarunu yordaanu nadhi daaṭi vachiri.

25. అబ్షాలోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైన్యాధి పతిగా నియమించెను. ఈ అమాశా ఇత్రా అను ఇశ్రా యేలీయుడు యోవాబు తల్లియైన సెరూయా సహోదరి యగు నాహాషు కుమార్తెయైన అబీగయీలు నొద్దకు పోయి నందున పుట్టినవాడు

25. abshaalōmu yōvaabunaku maarugaa amaashaanu sainyaadhi pathigaa niyamin̄chenu. ee amaashaa itraa anu ishraayēleeyuḍu yōvaabu thalliyaina serooyaa sahōdari yagu naahaashu kumaartheyaina abeegayeelu noddhaku pōyi nanduna puṭṭinavaaḍu

26. అబ్షాలోమును ఇశ్రాయేలీయులును గిలాదుదేశములో దిగియుండిరి.

26. abshaalōmunu ishraayēleeyulunu gilaadudheshamulō digiyuṇḍiri.

27. దావీదు మహనయీమునకు వచ్చినప్పుడు అమ్మోనీ యుల రబ్బా పట్టణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగుషోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీ్మయేలు కుమారు డైన మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బర్జిల్లయియు

27. daaveedu mahanayeemunaku vachinappuḍu ammōnee yula rabbaa paṭṭaṇapuvaaḍaina naahaashu kumaaruḍagushobeeyunu, lōdebaaru oorivaaḍagu ameemayēlu kumaaru ḍaina maakeerunu, rōgeleemu oorivaaḍunu gilaadeeyuḍunaina barjillayiyu

28. అరణ్యమందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దప్పిగొనియుందురని తలంచి, పరుపులు పాత్రలు కుండలు గోధుమలు యవలు పిండి వేచిన గోధుమలు కాయధాన్యములు చిక్కుడు కాయలు పేలాలు

28. araṇyamandu janulu alasinavaarai aakaligoni dappigoniyundurani thalan̄chi, parupulu paatralu kuṇḍalu gōdhumalu yavalu piṇḍi vēchina gōdhumalu kaayadhaanyamulu chikkuḍu kaayalu pēlaalu

29. తేనె వెన్న గొఱ్ఱెలు జున్నుముద్దలు దావీదును అతనియొద్దనున్న జనులును భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచ్చిరి.

29. thēne venna gorrelu junnumuddalu daaveedunu athaniyoddhanunna janulunu bhōjanamu cheyuṭakai theesikonivachiri.


Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.