Samuel II - 2 సమూయేలు 21 | View All

1. దావీదు కాలమున మూడు సంవత్సరములు విడువ కుండ కరవుకలుగగా దావీదు యెహోవాతో మనవి చేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెల విచ్చెనుసౌలు గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనిని బట్టియు, నరహంతకులగు అతని యింటివారినిబట్టియు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను.

1. daaveedu kaalamuna mooḍu samvatsaramulu viḍuva kuṇḍa karavukalugagaa daaveedu yehōvaathoo manavi chesenu. Anduku yehōvaa eelaaguna sela vicchenusaulu gibiyōneeyulanu hathamuchesenu ganuka athanini baṭṭiyu, narahanthakulagu athani yiṇṭivaarinibaṭṭiyu shikshagaa ee karavu kaligenu.

2. గిబియోనీయులు ఇశ్రా యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు అమోరీయులలో శేషించినవారు. ఇశ్రాయేలీయులు మిమ్మును చంపమని ప్రమాణపూర్వకముగా వారితో చెప్పియుండిరి గాని సౌలు ఇశ్రాయేలు యూదాల వారియందు ఆసక్తిగలవాడై వారిని హతము చేయ చూచుచుండెను.

2. gibiyōneeyulu ishraayēleeyula sambandhikulu kaaru, vaaru amōreeyulalō shēshin̄chinavaaru. Ishraayēleeyulu mimmunu champamani pramaaṇapoorvakamugaa vaarithoo cheppiyuṇḍiri gaani saulu ishraayēlu yoodhaala vaariyandu aasakthigalavaaḍai vaarini hathamu cheya choochuchuṇḍenu.

3. రాజగు దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపినేను మీకేమి చేయగోరు దురు? యెహోవా స్వాస్థ్యమును మీరు దీవించునట్లు దోష నివృత్తికై దేనిచేత నేను ప్రాయశ్చిత్తము చేయుదునని వారిని అడుగగా

3. raajagu daaveedu gibiyōneeyulanu piluvanampinēnu meekēmi cheyagōru duru? Yehōvaa svaasthyamunu meeru deevin̄chunaṭlu dōsha nivrutthikai dhenichetha nēnu praayashchitthamu cheyudunani vaarini aḍugagaa

4. గిబియోనీయులుసౌలు అతని యింటి వారును చేసిన దాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము కలుగుటకై వెండి బంగారులే గాని ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని మేము కోరుట లేదనిరి. అంతట దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదుననగా

4. gibiyōneeyulusaulu athani yiṇṭi vaarunu chesina daani nimitthamu praayashchitthamu kaluguṭakai veṇḍi baṅgaarulē gaani ishraayēleeyulalō evarinainanu champuṭayē gaani mēmu kōruṭa lēdaniri. Anthaṭa daaveedu meerēmi kōrudurō daanini nēnu meeku cheyudunanagaa

5. వారుమాకు శత్రువులై మమ్మును నాశనము చేయుచు ఇశ్రాయేలీయుల సరిహద్దులలో ఉండకుండ మేము లయమగునట్లు మాకు హానిచేయ నుద్దేశించినవాని కుమారులలో ఏడుగురిని మాకప్పగించుము.

5. vaarumaaku shatruvulai mammunu naashanamu cheyuchu ishraayēleeyula sarihaddulalō uṇḍakuṇḍa mēmu layamagunaṭlu maaku haanicheya nuddheshin̄chinavaani kumaarulalō ēḍugurini maakappagin̄chumu.

6. యెహోవా ఏర్పరచు కొనిన సౌలు గిబియా పట్టణములో యెహోవా సన్నిధిని మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజునేను వారిని అప్పగించెదననెను.

6. yehōvaa ērparachu konina saulu gibiyaa paṭṭaṇamulō yehōvaa sannidhini mēmu vaarini uritheesedamani raajuthoo manavi cheyagaa raajunēnu vaarini appagin̄chedhananenu.

7. తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామ మునుబట్టి ప్రమాణము చేసియున్న హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుట్టిన మెఫీబోషెతును అప్పగింపక

7. thaanunu saulu kumaaruḍagu yōnaathaanunu yehōvaa naama munubaṭṭi pramaaṇamu chesiyunna hēthuvuchetha raaju saulu kumaaruḍagu yōnaathaanunaku puṭṭina mepheebōshethunu appagimpaka

8. అయ్యా కుమార్తెయగు రిస్పా సౌలునకు కనిన యిద్దరు కుమారులగు అర్మోనిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమార్తెయగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బర్జిల్లయి కుమారుడైన అద్రీయేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పట్టుకొని గిబియోనీయుల కప్పగించెను.

8. ayyaa kumaartheyagu rispaa saulunaku kanina yiddaru kumaarulagu armōnini mepheebōshethunu, saulu kumaartheyagu meraabu1 mehoolatheeyuḍagu barjillayi kumaaruḍaina adreeyēlunaku kanina ayiduguru kumaarulanu paṭṭukoni gibiyōneeyula kappagin̄chenu.

9. వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సన్నిధిని ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు మరణమైరి.

9. vaaru ee yēḍu gurini theesikonipōyi koṇḍameeda yehōvaa sannidhini uritheesiri. aa yēḍuguru ēkareethinē champabaḍiri; kōthakaalamuna yavalakōtha yaarambhamandu vaaru maraṇamairi.

10. అయ్యా కుమార్తెయగు రిస్పా గోనెపట్ట తీసికొని కొండపైన పరచుకొని కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వర్షము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు అచ్చటనే యుండి, పగలు ఆకాశపక్షులు వాటిమీద వాలకుండను రాత్రి అడవిమృగములు దగ్గరకు రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా

10. ayyaa kumaartheyagu rispaa gōnepaṭṭa theesikoni koṇḍapaina parachukoni kōtha kaalaarambhamu modalukoni aakaashamunuṇḍi varshamu aa kaḷēbaramulameeda kuriyuvaraku acchaṭanē yuṇḍi, pagalu aakaashapakshulu vaaṭimeeda vaalakuṇḍanu raatri aḍavimrugamulu daggaraku raakuṇḍanu vaaṭini kaachuchuṇḍagaa

11. అయ్యా కుమార్తెయగు రిస్పా అను సౌలు ఉపపత్ని చేసినది దావీదునకు వినబడెను.

11. ayyaa kumaartheyagu rispaa anu saulu upapatni chesinadhi daaveedunaku vinabaḍenu.

12. కాబట్టి దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను యాబేష్గిలాదు వారియొద్దనుండి తెప్పించెను. ఫిలిష్తీయులు గిల్బోవలో సౌలును హతము చేసినప్పుడు వారు సౌలును యోనా తానును బేత్షాను పట్టణపు వీధిలో వ్రేలాడగట్టగా యాబేష్గిలాదు వారు వారి యెముకలను అచ్చటనుండి దొంగిలి తెచ్చి యుండిరి.

12. kaabaṭṭi daaveedu pōyi saulu emukalanu athani kumaaruḍaina yōnaathaanu emukalanu yaabēshgilaadu vaariyoddhanuṇḍi teppin̄chenu. Philishtheeyulu gilbōvalō saulunu hathamu chesinappuḍu vaaru saulunu yōnaa thaanunu bētshaanu paṭṭaṇapu veedhilō vrēlaaḍagaṭṭagaa yaabēshgilaadu vaaru vaari yemukalanu acchaṭanuṇḍi doṅgili techi yuṇḍiri.

13. కావున దావీదు వారియొద్దనుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను తెప్పించెను, రాజాజ్ఞనుబట్టి ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు సమకూర్చిరి.

13. kaavuna daaveedu vaariyoddhanuṇḍi saulu emukalanu athani kumaaruḍaina yōnaathaanu emukalanu teppin̄chenu, raajaagnanubaṭṭi uritheeyabaḍinavaari yemukalanu janulu samakoorchiri.

14. సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను బెన్యామీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనున్న సౌలు తండ్రియగు కీషు సమాధియందు పాతిపెట్టిరి. రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనమును దేవు డంగీకరించెను.

14. saulu emukalanu athani kumaaruḍaina yōnaathaanu emukalanu benyaameeneeyula dheshamunaku cherina sēlaalōnunna saulu thaṇḍriyagu keeshu samaadhiyandu paathipeṭṭiri. Raaju eelaagu chesina tharuvaatha dheshamukoraku cheyabaḍina vignaapanamunu dhevu ḍaṅgeekarin̄chenu.

15. ఫిలిష్తీయులకును ఇశ్రాయేలీయులకును యుద్ధము మరల జరుగగా దావీదు తన సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిష్తీయులతో యుద్ధము చేయునప్పుడు అతడు సొమ్మ సిల్లెను.

15. philishtheeyulakunu ishraayēleeyulakunu yuddhamu marala jarugagaa daaveedu thana sēvakulathookooḍa digipōyi philishtheeyulathoo yuddhamu cheyunappuḍu athaḍu somma sillenu.

16. అప్పుడు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇష్బిబేనోబ అను ఒకడు ఉండెను. అతడు ధరించియున్న ఖడ్గము క్రొత్తది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెత్తు యిత్తడిగలదినేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెప్పియుండెను.

16. appuḍu rephaayeeyula santhathivaaḍagu ishbibēnōba anu okaḍu uṇḍenu. Athaḍu dharin̄chiyunna khaḍgamu krotthadhi, vaani yeeṭe mooḍuvandala thulamula yetthu yitthaḍigaladhinēnu daaveedunu champedhanani athaḍu cheppiyuṇḍenu.

17. సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిష్తీయుని కొట్టి చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశ్రాయేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునట్లు నీవు ఇకమీదట మాతోకూడ యుద్ధమునకు రావద్దని అతనిచేత ప్రమాణము చేయించిరి.

17. serooyaa kumaaruḍaina abeeshai raajunu aadukoni aa philishtheeyuni koṭṭi champenu. daaveedu janulu deenichuchi, ishraayēleeyulaku deepamagu neevu aaripōkuṇḍunaṭlu neevu ikameedaṭa maathookooḍa yuddhamunaku raavaddani athanichetha pramaaṇamu cheyin̄chiri.

18. అటుతరువాత ఫిలిష్తీయులతో గోబుదగ్గర మరల యుద్ధము జరుగగా హూషాతీయుడైన సిబ్బెకై రెఫా యీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను.

18. aṭutharuvaatha philishtheeyulathoo gōbudaggara marala yuddhamu jarugagaa hooshaatheeyuḍaina sibbekai rephaa yeeyula santhathivaaḍagu saphunu champenu.

19. తరువాత గోబుదగ్గర ఫిలిష్తీయులతో ఇంకొకసారి యుద్ధము జరుగగా అక్కడ బేత్లెహేమీయుడైన యహరేయోరెగీము కుమారుడగు ఎల్హానాను గిత్తీయుడైన గొల్యాతు సహోదరుని చంపెను; వాని యీటెకఱ్ఱనేతగాని దోనె అంత గొప్పది.

19. tharuvaatha gōbudaggara philishtheeyulathoo iṅkokasaari yuddhamu jarugagaa akkaḍa bētlehēmeeyuḍaina yaharēyōregeemu kumaaruḍagu el'haanaanu gittheeyuḍaina golyaathu sahōdaruni champenu; vaani yeeṭekarranēthagaani dōne antha goppadhi.

20. ఇంకొక యుద్ధము గాతుదగ్గర జరిగెను. అక్కడ మంచి యెత్తరి యొక డుండెను, ఒక్కొక చేతికి ఆరేసి వ్రేళ్లును, ఇరువది నాలుగు వ్రేళ్లు అతని కుండెను. అతడు రెఫాయీయుల సంతతివాడు.

20. iṅkoka yuddhamu gaathudaggara jarigenu. Akkaḍa man̄chi yetthari yoka ḍuṇḍenu, okkoka chethiki aarēsi vrēḷlunu, iruvadhi naalugu vrēḷlu athani kuṇḍenu. Athaḍu rephaayeeyula santhathivaaḍu.

21. అతడు ఇశ్రా యేలీయులను తిరస్కరించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యాకు పుట్టిన యోనాతాను అతనిని చంపెను.

21. athaḍu ishraayēleeyulanu thiraskarin̄chuchuṇḍagaa daaveedu sahōdaruḍaina shimyaaku puṭṭina yōnaathaanu athanini champenu.

22. ఈ నలుగురును గాతులోనున్న రెఫాయీయుల సంతతివారై దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను హతులైరి.

22. ee nalugurunu gaathulōnunna rephaayeeyula santhathivaarai daaveeduvalananu athani sēvakulavalananu hathulairi.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |