Samuel II - 2 సమూయేలు 22 | View All

1. యెహోవా తన్ను సౌలుచేతిలోనుండియు, తనశత్రువులందరి చేతిలోనుండియు తప్పించిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాక్యములను చెప్పియెహోవాను స్తోత్రించెను. అతడిట్లనెను.

1. yehōvaa thannu sauluchethilōnuṇḍiyu, thanashatruvulandari chethilōnuṇḍiyu thappin̄china dinamuna daaveedu ee geetha vaakyamulanu cheppiyehōvaanu sthootrin̄chenu. Athaḍiṭlanenu.

2. యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు.

2. yehōvaa naa shailamu, naa kōṭa, naa rakshakuḍu.

3. నా దుర్గము, నేను ఆయనను ఆశ్రయించుదును.నా కేడెము నా రక్షణశృంగమునా ఉన్నతదుర్గము నా ఆశ్రయస్థానము. ఆయనే నాకు రక్షకుడుబలాత్కారులనుండి నన్ను రక్షించువాడవు నీవే.
హెబ్రీయులకు 2:13

3. naa durgamu, nēnu aayananu aashrayin̄chudunu.Naa kēḍemu naa rakshaṇashruṅgamunaa unnathadurgamu naa aashrayasthaanamu. aayanē naaku rakshakuḍubalaatkaarulanuṇḍi nannu rakshin̄chuvaaḍavu neevē.

4. కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱ పెట్టితిని నా శత్రువుల చేతిలోనుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను.

4. keerthaneeyuḍaina yehōvaaku nēnu morra peṭṭithini naa shatruvula chethilōnuṇḍi aayana nannu rakshin̄chenu.

5. మృత్యువుయొక్క అలలు నన్ను చుట్టుకొనగనువరదపొర్లువలె భక్తిహీనులు నా మీదికి వచ్చి నన్ను బెదరించగను

5. mrutyuvuyokka alalu nannu chuṭṭukonaganuvaradaporluvale bhakthiheenulu naa meediki vachi nannu bedarin̄chaganu

6. పాతాళపాశములు నన్ను అరికట్టగను మరణపు ఉరులు నన్ను ఆవరించగను
అపో. కార్యములు 2:24

6. paathaaḷapaashamulu nannu arikaṭṭaganu maraṇapu urulu nannu aavarin̄chaganu

7. నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱ పెట్టితిని నా దేవుని ప్రార్థన చేసితిని ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా ప్రార్థన అంగీకరించెనునా మొఱ్ఱ ఆయన చెవులలో చొచ్చెను.

7. naa shramalō nēnu yehōvaaku morra peṭṭithini naa dhevuni praarthana chesithini aayana thana aalayamulō aalakin̄chi naa praarthana aṅgeekarin̄chenunaa morra aayana chevulalō cocchenu.

8. అప్పుడు భూమి కంపించి అదిరెనుపరమండలపు పునాదులు వణకెనుఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను.

8. appuḍu bhoomi kampin̄chi adhirenuparamaṇḍalapu punaadulu vaṇakenu'aayana kōpimpagaa avi kampin̄chenu.

9. ఆయన నాసికారంధ్రములలోనుండి పొగ పుట్టెనుఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహించెనునిప్పు కణములను రాజబెట్టెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:5

9. aayana naasikaarandhramulalōnuṇḍi poga puṭṭenu'aayana nōṭanuṇḍi agnivachi dahin̄chenunippu kaṇamulanu raajabeṭṭenu.

10. మేఘములను వంచి ఆయన వచ్చెనుఆయన పాదముల క్రింద గాఢాంధకారము కమ్మియుండెను.

10. mēghamulanu van̄chi aayana vacchenu'aayana paadamula krinda gaaḍhaandhakaaramu kammiyuṇḍenu.

11. కెరూబుమీద ఎక్కి ఆయన యెగిరి వచ్చెను.గాలి రెక్కలమీద ప్రత్యక్షమాయెను.

11. keroobumeeda ekki aayana yegiri vacchenu.Gaali rekkalameeda pratyakshamaayenu.

12. గుడారమువలె అంధకారము తనచుట్టు వ్యాపింపజేసెను.నీటిమబ్బుల సముదాయములను, ఆకాశపు దట్టపు మేఘములను వ్యాపింపజేసెను.

12. guḍaaramuvale andhakaaramu thanachuṭṭu vyaapimpajēsenu.neeṭimabbula samudaayamulanu, aakaashapu daṭṭapu mēghamulanu vyaapimpajēsenu.

13. ఆయన సన్నిధికాంతిలోనుండి నిప్పుకణములు పుట్టెను.

13. aayana sannidhikaanthilōnuṇḍi nippukaṇamulu puṭṭenu.

14. యెహోవా ఆకాశమందు గర్జించెను సర్వోన్నతుడు ఉరుముధ్వని పుట్టించెను.

14. yehōvaa aakaashamandu garjin̄chenu sarvōnnathuḍu urumudhvani puṭṭin̄chenu.

15. తనబాణములను ప్రయోగించి శత్రువులను చెదరగొట్టెనుమెరుపులను ప్రయోగించి వారిని తరిమివేసెనుయెహోవా గద్దింపునకుతన నాసికారంధ్రముల శ్వాసము వడిగావిడువగా ఆయన గద్దింపునకుప్రవాహముల అడుగుభాగములు కనబడెను

15. thanabaaṇamulanu prayōgin̄chi shatruvulanu chedharagoṭṭenumerupulanu prayōgin̄chi vaarini tharimivēsenuyehōvaa gaddimpunakuthana naasikaarandhramula shvaasamu vaḍigaaviḍuvagaa aayana gaddimpunakupravaahamula aḍugubhaagamulu kanabaḍenu

16. భూమి పునాదులు బయలుపడెను.

16. bhoomi punaadulu bayalupaḍenu.

17. ఉన్నతస్థలములనుండి చెయ్యి చాపి ఆయన నన్ను పట్టుకొనెనునన్ను పట్టుకొని మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను.

17. unnathasthalamulanuṇḍi cheyyi chaapi aayana nannu paṭṭukonenunannu paṭṭukoni mahaa jalaraasulalōnuṇḍi theesenu.

18. బలవంతులగు పగవారు, నన్ను ద్వేషించువారు, నాకంటె బలిష్ఠులై యుండగా వారి వశమునుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను.

18. balavanthulagu pagavaaru, nannu dvēshin̄chuvaaru, naakaṇṭe balishṭhulai yuṇḍagaa vaari vashamunuṇḍi aayana nannu rakshin̄chenu.

19. ఆపత్కాలమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా నన్ను ఆదుకొనెను. విశాలమైన స్థలమునకు నన్ను తోడుకొని వచ్చెను.

19. aapatkaalamandu vaaru naameediki raagaa yehōvaa nannu aadukonenu. Vishaalamaina sthalamunaku nannu thooḍukoni vacchenu.

20. నేను ఆయనకు ఇష్టుడను గనుక ఆయన నన్ను తప్పిం చెను.

20. nēnu aayanaku ishṭuḍanu ganuka aayana nannu thappiṁ chenu.

21. నా నీతినిబట్టి ఆయన నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను నా నిర్దోషత్వమునుబట్టియే నాకు ప్రతిఫల మిచ్చెను.

21. naa neethinibaṭṭi aayana naaku prathiphalamicchenu naa nirdōshatvamunubaṭṭiyē naaku prathiphala micchenu.

22. యెహోవా మార్గములను నేను అనుసరించుచున్నాను. భక్తిహీనుడనై నా దేవుని విడచినవాడను కాను.

22. yehōvaa maargamulanu nēnu anusarin̄chuchunnaanu. Bhakthiheenuḍanai naa dhevuni viḍachinavaaḍanu kaanu.

23. ఆయన న్యాయవిధుల నన్నిటిని నేను లక్ష్యపెట్టుచున్నాను ఆయన కట్టడలను త్రోసివేసిన వాడనుకాను.

23. aayana nyaayavidhula nanniṭini nēnu lakshyapeṭṭuchunnaanu aayana kaṭṭaḍalanu trōsivēsina vaaḍanukaanu.

24. దోషక్రియలు నేను చేయనొల్లకుంటిని ఆయన దృష్టికి యథార్థుడనైతిని.

24. dōshakriyalu nēnu cheyanollakuṇṭini aayana drushṭiki yathaarthuḍanaithini.

25. కావున నేను నిర్దోషినై యుండుట యెహోవా చూచెను తన దృష్టికి కనబడిన నా చేతుల నిర్దోషత్వమునుబట్టి నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను.

25. kaavuna nēnu nirdōshinai yuṇḍuṭa yehōvaa chuchenu thana drushṭiki kanabaḍina naa chethula nirdōshatvamunubaṭṭi naaku prathiphalamicchenu.

26. దయగలవారియెడల నీవు దయ చూపించుదువు యథార్థవంతులయెడల నీవు యథార్థవంతుడవుగానుందువు.

26. dayagalavaariyeḍala neevu daya choopin̄chuduvu yathaarthavanthulayeḍala neevu yathaarthavanthuḍavugaanunduvu.

27. సద్భావముగల వారియెడల నీవు సద్భావము చూపుదువు మూర్ఖులయెడల నీవు వికటముగా నుందువు.

27. sadbhaavamugala vaariyeḍala neevu sadbhaavamu choopuduvu moorkhulayeḍala neevu vikaṭamugaa nunduvu.

28. శ్రమపడువారిని నీవు రక్షించెదవు గర్విష్ఠులకు విరోధివై వారిని అణచి వేసెదవు
లూకా 1:51

28. shramapaḍuvaarini neevu rakshin̄chedavu garvishṭhulaku virōdhivai vaarini aṇachi vēsedavu

29. యెహోవా, నీవు నాకు దీపమై యున్నావు యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును.

29. yehōvaa, neevu naaku deepamai yunnaavu yehōvaa chikaṭini naaku velugugaa cheyunu.

30. నీ సహాయముచేత నేను సైన్యములను జయింతును నా దేవుని సహాయమువలన నేను ప్రాకారములను దాటుదును.

30. nee sahaayamuchetha nēnu sainyamulanu jayinthunu naa dhevuni sahaayamuvalana nēnu praakaaramulanu daaṭudunu.

31. దేవుడు యథార్థవంతుడు యెహోవా వాక్కు నిర్మలము ఆయన శరణుజొచ్చువారికందరికి ఆయన కేడెము.

31. dhevuḍu yathaarthavanthuḍu yehōvaa vaakku nirmalamu aayana sharaṇujochuvaarikandariki aayana kēḍemu.

32. యెహోవా తప్ప దేవుడేడి? మన దేవుడు తప్ప ఆశ్రయదుర్గమేది?

32. yehōvaa thappa dhevuḍēḍi? Mana dhevuḍu thappa aashrayadurgamēdi?

33. దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు ఆయన తన మార్గమునందు యథార్థవంతులను నడి పించును.

33. dhevuḍu naaku balamaina kōṭagaa unnaaḍu aayana thana maargamunandu yathaarthavanthulanu naḍi pin̄chunu.

34. ఆయన నా కాళ్లు జింకకాళ్లవలె చేయును ఎత్తయిన స్థలములమీద నన్ను నిలుపును.

34. aayana naa kaaḷlu jiṅkakaaḷlavale cheyunu etthayina sthalamulameeda nannu nilupunu.

35. నా చేతులకు యుద్ధముచేయ నేర్పువాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇత్తడి విల్లును ఎక్కు బెట్టును.

35. naa chethulaku yuddhamucheya nērpuvaaḍu aayanē naa baahuvulu itthaḍi villunu ekku beṭṭunu.

36. నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాత్వికము నన్ను గొప్పచేయును.

36. neevu nee rakshaṇa kēḍemunu naaku andin̄chuduvu nee saatvikamu nannu goppacheyunu.

37. నా పాదములకు చోటు విశాలపరచుదువు నా చీలమండలు బెణకలేదు.

37. naa paadamulaku chooṭu vishaalaparachuduvu naa chilamaṇḍalu beṇakalēdu.

38. నా శత్రువులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.

38. naa shatruvulanu tharimi naashanamu cheyudunu vaarini nashimpajēyuvaraku nēnu thiruganu.

39. నేను వారిని మింగివేయుదును వారిని తుత్తినియలుగా కొట్టుదును వారు నా పాదముల క్రింద పడి లేవలేకయుందురు.

39. nēnu vaarini miṅgivēyudunu vaarini thutthiniyalugaa koṭṭudunu vaaru naa paadamula krinda paḍi lēvalēkayunduru.

40. యుద్ధమునకు బలము నీవు నన్ను ధరింపజేయుదువు నామీదికి లేచినవారిని నీవు అణచివేయుదువు.

40. yuddhamunaku balamu neevu nannu dharimpajēyuduvu naameediki lēchinavaarini neevu aṇachivēyuduvu.

41. నా శత్రువులను వెనుకకు మళ్లచేయుదువు నన్ను ద్వేషించువారిని నేను నిర్మూలము చేయుదును.

41. naa shatruvulanu venukaku maḷlacheyuduvu nannu dvēshin̄chuvaarini nēnu nirmoolamu cheyudunu.

42. వారు ఎదురు చూతురు గాని రక్షించువాడు ఒకడును లేకపోవును వారు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనినను ఆయన వారికి ప్రత్యుత్తరమియ్యకుండును.

42. vaaru eduru choothuru gaani rakshin̄chuvaaḍu okaḍunu lēkapōvunu vaaru yehōvaakoraku kanipeṭṭukoninanu aayana vaariki pratyuttharamiyyakuṇḍunu.

43. నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొట్టెదను పొడిగా వారిని కొట్టెదను వీధిలోని పెంటవలె నేను వారిని పారపోసి అణగద్రొక్కెదను.

43. nēla dhooḷivale vaarini nalugagoṭṭedanu poḍigaa vaarini koṭṭedanu veedhilōni peṇṭavale nēnu vaarini paarapōsi aṇagadrokkedanu.

44. నా ప్రజల కలహములలో పడకుండ నీవు నన్నువిడిపించితివి జనులకు అధికారిగా నన్ను నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు నన్ను సేవించెదరు.

44. naa prajala kalahamulalō paḍakuṇḍa neevu nannuviḍipin̄chithivi janulaku adhikaarigaa nannu nilipithivi nēnu erugani janulu nannu sēvin̄chedaru.

45. అన్యులు నాకు లోబడినట్టు వేషము వేయుదురు వారు నన్నుగూర్చి వినిన మాత్రముచేత నాకు విధేయులగుదురు

45. anyulu naaku lōbaḍinaṭṭu vēshamu vēyuduru vaaru nannugoorchi vinina maatramuchetha naaku vidhēyulaguduru

46. అన్యులు దుర్బలులై వణకుచు తమ దుర్గములను విడచి వచ్చెదరు.

46. anyulu durbalulai vaṇakuchu thama durgamulanu viḍachi vacchedaru.

47. యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశ్రయదుర్గమైనవాడు స్తోత్రార్హుడు నాకు రక్షణాశ్రయ దుర్గమైన దేవుడు మహోన్నతుడగును గాక

47. yehōvaa jeevamugalavaaḍu naa aashrayadurgamainavaaḍu sthootraar'huḍu naaku rakshaṇaashraya durgamaina dhevuḍu mahōnnathuḍagunu gaaka

48. ఆయన నా నిమిత్తము ప్రతిదండన చేయు దేవుడు ఆయన నా నిమిత్తము పగ తీర్చు దేవుడు జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే.

48. aayana naa nimitthamu prathidaṇḍana cheyu dhevuḍu aayana naa nimitthamu paga theerchu dhevuḍu janamulanu naaku lōparachuvaaḍu aayanē.

49. ఆయనే నా శత్రువుల చేతిలోనుండి నన్ను విడిపించును నామీదికి లేచినవారికంటె ఎత్తుగా నీవు నన్ను హెచ్చించుదువు. బలాత్కారము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు నన్ను విడిపించుదువు.

49. aayanē naa shatruvula chethilōnuṇḍi nannu viḍipin̄chunu naameediki lēchinavaarikaṇṭe etthugaa neevu nannu hechin̄chuduvu. Balaatkaaramu cheyuvaari chethilōnuṇḍi neevu nannu viḍipin̄chuduvu.

50. అందువలన యెహోవా, అన్యజనులలో నేను నిన్ను ఘనపరచెదను. నీ నామకీర్తన గానముచేసెదను.
రోమీయులకు 15:9

50. anduvalana yehōvaa, anyajanulalō nēnu ninnu ghanaparachedanu. nee naamakeerthana gaanamuchesedanu.

51. నీవు నియమించిన రాజునకు గొప్ప రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమున కును నిత్యము కనికరము చూపువాడవు.

51. neevu niyamin̄china raajunaku goppa rakshaṇa kaluga jēyuvaaḍavu abhishēkin̄china daaveedunakunu athani santhaanamuna kunu nityamu kanikaramu choopuvaaḍavu.


Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.