Samuel II - 2 సమూయేలు 23 | View All

1. దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెష్షయి కుమారుడగు దావీదు పలికిన దేవోక్తి యిదే;యాకోబు దేవునిచేత అభిషిక్తుడై మహాధిపత్యము నొందినవాడును ఇశ్రాయేలీయుల స్తోత్రగీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోక్తి యిదే.

1. daaveedu rachin̄china chivari maaṭalu ivē; yeshshayi kumaaruḍagu daaveedu palikina dhevōkthi yidhe;yaakōbu dhevunichetha abhishikthuḍai mahaadhipatyamu nondinavaaḍunu ishraayēleeyula sthootrageethamulanu madhuragaanamu chesina gaayakuḍunagu daaveedu palikina dhevōkthi yidhe.

2. యెహోవా ఆత్మ నా ద్వారా పలుకుచున్నాడుఆయన వాక్కు నా నోట ఉన్నది.
మత్తయి 22:43

2. yehōvaa aatma naa dvaaraa palukuchunnaaḍu'aayana vaakku naa nōṭa unnadhi.

3. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఆశ్రయదుర్గమగువాడు నాద్వారా మాటలాడుచున్నాడు.మనుష్యులను ఏలు నొకడు పుట్టును అతడు నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభక్తులు గలిగి యేలును.

3. ishraayēleeyula dhevuḍu selavichuchunnaaḍu ishraayēleeyulaku aashrayadurgamaguvaaḍu naadvaaraa maaṭalaaḍuchunnaaḍu.Manushyulanu ēlu nokaḍu puṭṭunu athaḍu neethimanthuḍai dhevuniyandu bhayabhakthulu galigi yēlunu.

4. ఉదయకాలపు సూర్యోదయ కాంతివలెను మబ్బు లేకుండ ఉదయించిన సూర్యునివలెను వర్షము కురిసినపిమ్మట నిర్మలమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుట్టిన లేత గడ్డివలెను అతడు ఉండును.

4. udayakaalapu sooryōdaya kaanthivalenu mabbu lēkuṇḍa udayin̄china sooryunivalenu varshamu kurisinapimmaṭa nirmalamaina kaanthichetha bhoomilōnuṇḍi puṭṭina lētha gaḍḍivalenu athaḍu uṇḍunu.

5. నా సంతతివారు దేవుని దృష్టికి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో నిత్యనిబంధన చేసియున్నాడు ఆయన నిబంధన సర్వసంపూర్ణమైన నిబంధనే అది స్థిరమాయెను, దేవునికి పూర్ణానుకూలము అది నాకనుగ్రహింపబడిన రక్షణార్థమైనది నిశ్చయముగా ఆయన దానిని నెరవేర్చును.

5. naa santhathivaaru dhevuni drushṭiki anukoolulē gadaa aayana naathoo nityanibandhana chesiyunnaaḍu aayana nibandhana sarvasampoorṇamaina nibandhanē adhi sthiramaayenu, dhevuniki poorṇaanukoolamu adhi naakanugrahimpabaḍina rakshaṇaarthamainadhi nishchayamugaa aayana daanini neravērchunu.

6. ఒకడు ముండ్లను చేత పట్టుకొనుటకు భయపడినట్లు దుర్మార్గులు విసర్జింపబడుదురు.

6. okaḍu muṇḍlanu chetha paṭṭukonuṭaku bhayapaḍinaṭlu durmaargulu visarjimpabaḍuduru.

7. ముండ్లను పట్టుకొనువాడు ఇనుప పనిముట్టునైనను బల్లెపు కోలనైనను వినియోగించును గదా మనుష్యులు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉన్నచోటనే కాల్చివేయుదురు.

7. muṇḍlanu paṭṭukonuvaaḍu inupa panimuṭṭunainanu ballepu kōlanainanu viniyōgin̄chunu gadaa manushyulu vaaṭilō dhenini viḍuvaka anthayu unnachooṭanē kaalchivēyuduru.

8. దావీదు అనుచరులలో బలాఢ్యులెవరనగా యోషే బెష్షెబెతను ముఖ్యుడగు తక్మోనీయుడు; అతడు ఒక యుద్ధములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను.

8. daaveedu anucharulalō balaaḍhyulevaranagaa yōshē beshshebethanu mukhyuḍagu thakmōneeyuḍu; athaḍu oka yuddhamulō enimidi vandala mandhini hathamu chesenu.

9. ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారు డైన ఎలియాజరు, ఇతడు దావీదు ముగ్గురు బలాఢ్యులలో ఒకడు. యుద్ధమునకు కూడివచ్చిన ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రా యేలీయులను తిరస్కరించి డీకొని వచ్చినప్పుడు ఇశ్రా యేలీయులు వెళ్లిపోగా ఇతడు లేచి

9. ithani tharuvaathivaaḍu ahōheeyuḍaina dōdō kumaaru ḍaina eliyaajaru, ithaḍu daaveedu mugguru balaaḍhyulalō okaḍu. Yuddhamunaku kooḍivachina philishtheeyulu ishraayēleeyulanu thiraskarin̄chi ḍeekoni vachinappuḍu ishraayēleeyulu veḷlipōgaa ithaḍu lēchi

10. చేయి తివిు్మరిగొని కత్తి దానికి అంటుకొని పోవువరకు ఫిలిష్తీయులను హతము చేయుచు వచ్చెను. ఆ దినమున యెహోవా ఇశ్రాయేలీ యులకు గొప్ప రక్షణ కలుగజేసెను. దోపుడుసొమ్ము పట్టుకొనుటకు మాత్రము జనులు అతనివెనుక వచ్చిరి.

10. cheyi thivimarigoni katthi daaniki aṇṭukoni pōvuvaraku philishtheeyulanu hathamu cheyuchu vacchenu. aa dinamuna yehōvaa ishraayēlee yulaku goppa rakshaṇa kalugajēsenu. Dōpuḍusommu paṭṭukonuṭaku maatramu janulu athanivenuka vachiri.

11. ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారు డైన షమ్మా;ఫిలిష్తీయులు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగాజనులు ఫిలిష్తీయులయెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి.

11. ithani tharuvaathi vaarevaranagaa haraareeyuḍagu aagē kumaaru ḍaina shammaa;philishtheeyulu alachandala chenilō gumpukooḍagaajanulu philishtheeyulayeduṭa niluvalēka paaripōyiri.

12. అప్పుడితడు ఆ చేని మధ్యను నిలిచి ఫిలిష్తీయులు దాని మీదికి రాకుండ వారిని వెళ్లగొట్టి వారిని హతము చేయుటవలన యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు గొప్ప రక్షణ కలుగ జేసెను.

12. appuḍithaḍu aa cheni madhyanu nilichi philishtheeyulu daani meediki raakuṇḍa vaarini veḷlagoṭṭi vaarini hathamu cheyuṭavalana yehōvaa ishraayēleeyulaku goppa rakshaṇa kaluga jēsenu.

13. మరియు ముప్పదిమంది అధిపతులలో శ్రేష్ఠులైన ముగ్గురు కోతకాలమున అదుల్లాము గుహలోనున్న దావీదు నొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఫిలిష్తీయులు రెఫాయీము లోయలో దండు దిగియుండిరి,

13. mariyu muppadhimandi adhipathulalō shrēshṭhulaina mugguru kōthakaalamuna adullaamu guhalōnunna daaveedu noddhaku vachinappuḍu philishtheeyulu rephaayeemu lōyalō daṇḍu digiyuṇḍiri,

14. దావీదు దుర్గములో నుండెను, ఫిలిష్తీయుల దండు కావలివారు బేత్లె హేములో ఉండిరి.

14. daaveedu durgamulō nuṇḍenu, philishtheeyula daṇḍu kaavalivaaru bētle hēmulō uṇḍiri.

15. దావీదుబేత్లెహేము గవిని దగ్గరనున్న బావి నీళ్లు ఎవడైనను నాకు తెచ్చి యిచ్చినయెడల ఎంతో సంతోషించెదనని అధికారితో పలుకగా

15. daaveedubētlehēmu gavini daggaranunna baavi neeḷlu evaḍainanu naaku techi yichinayeḍala enthoo santhooshin̄chedhanani adhikaarithoo palukagaa

16. ఆ ముగ్గురు బలాఢ్యులు ఫిలిష్తీయుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి చేసికొని పోయి బేత్లెహేము గవిని దగ్గరనున్న బావినీళ్లు చేది దావీదునొద్దకు తీసికొనివచ్చిరి; అయితే అతడు ఆ నీళ్లు త్రాగుటకు మనస్సులేక యెహోవా సన్నిధిని పారబోసియెహోవా, నేను ఇవి త్రాగను;

16. aa mugguru balaaḍhyulu philishtheeyula daṇḍu kaavalivaarini ōḍin̄chi, daari chesikoni pōyi bētlehēmu gavini daggaranunna baavineeḷlu chedi daaveedunoddhaku theesikonivachiri; ayithē athaḍu aa neeḷlu traaguṭaku manassulēka yehōvaa sannidhini paarabōsiyehōvaa, nēnu ivi traaganu;

17. ప్రాణమునకు తెగించి పోయి తెచ్చినవారి చేతి నీళ్లు త్రాగుదునా? అని చెప్పి త్రాగనొల్లకుండెను. ఆ ముగ్గురు బలాఢ్యులు ఈ కార్యములు చేసిరి.

17. praaṇamunaku tegin̄chi pōyi techinavaari chethi neeḷlu traagudunaa? Ani cheppi traaganollakuṇḍenu. aa mugguru balaaḍhyulu ee kaaryamulu chesiri.

18. సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన అనుచరులలో ముఖ్యుడు. ఇతడొక యుద్ధములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగ్గు రిలో పేరుపొందినవాడు.

18. serooyaa kumaaruḍunu yōvaabu sahōdaruḍunaina abeeshai thana anucharulalō mukhyuḍu. Ithaḍoka yuddhamulō mooḍuvandalamandhini hathamuchesi vaarimeeda thana yeeṭenu aaḍin̄chenu. Ithaḍu aa muggu rilō pērupondinavaaḍu.

19. ఇతడు ఆ ముప్పదిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతి యాయెను గాని మొదటి ముగ్గురితో సమానుడు కాకపోయెను.

19. ithaḍu aa muppadhimandilō ghanuḍai vaariki adhipathi yaayenu gaani modaṭi muggurithoo samaanuḍu kaakapōyenu.

20. మరియకబ్సెయేలు ఊరివాడై క్రియలచేత ఘనతనొందిన యొక పరాక్రమశాలికి పుట్టిన యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అను నొకడు ఉండెను. ఇతడు మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిద్దరు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున బయలువెడలి బావిలో దాగి యున్న యొక సింహమును చంపి వేసెను.

20. mariyu kabseyēlu oorivaaḍai kriyalachetha ghanathanondina yoka paraakramashaaliki puṭṭina yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaa anu nokaḍu uṇḍenu. Ithaḍu mōyaabeeyula sambandhulagu aa yiddaru shoorulanu hathamuchesenu; mariyu man̄chukaalamuna bayaluveḍali baavilō daagi yunna yoka simhamunu champi vēsenu.

21. ఇంకను అతడు సౌందర్యవంతుడైన యొక ఐగుప్తీయుని చంపెను. ఈ ఐగుప్తీయుని చేతిలో ఈటెయుండగా బెనాయా దుడ్డు కఱ్ఱ తీసికొని వాని మీదికి పోయి వాని చేతిలోని యీటె ఊడలాగి దానితోనే వాని చంపెను.

21. iṅkanu athaḍu saundaryavanthuḍaina yoka aiguptheeyuni champenu. ee aiguptheeyuni chethilō eeṭeyuṇḍagaa benaayaa duḍḍu karra theesikoni vaani meediki pōyi vaani chethilōni yeeṭe ooḍalaagi daanithoonē vaani champenu.

22. ఈ కార్యములు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా చేసినందున ఆ ముగ్గురు బలాఢ్యులలోను అతడు పేరుపొంది

22. ee kaaryamulu yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaa chesinanduna aa mugguru balaaḍhyulalōnu athaḍu pērupondi

23. ఆ ముప్పది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగ్గురితో సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను.

23. aa muppadhi mandilō ghanuḍaayenu. Ayinanu modaṭi muggurithoo samaanuḍu kaakapōyenu. daaveedu ithanini thana sabhikulalō okanigaa niyamin̄chenu.

24. ఆ ముప్పదిమంది యెవరనగా, యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు, బేత్లెహేమీయుడగు దోదో కుమారుడగు ఎల్హానాను,

24. aa muppadhimandi yevaranagaa, yōvaabu sahōdaruḍaina ashaahēlu, bētlehēmeeyuḍagu dōdō kumaaruḍagu el'haanaanu,

25. హరోదీయుడైన షమ్మా, హరోదీయుడైన ఎలీకా,

25. harōdeeyuḍaina shammaa, harōdeeyuḍaina eleekaa,

26. పత్తీయుడైన హేలెస్సు, తెకోవీయుడగు ఇక్కేషు కుమారుడైన ఈరా,

26. pattheeyuḍaina hēlessu, tekōveeyuḍagu ikkēshu kumaaruḍaina eeraa,

27. అనాతోతీయుడైన అబీ యెజరు, హుషాతీయుడైన మెబున్నయి,

27. anaathootheeyuḍaina abee yejaru, hushaatheeyuḍaina mebunnayi,

28. అహోహీయుడైన సల్మోను, నెటోపాతీయుడైన మహరై

28. ahōheeyuḍaina salmōnu, neṭōpaatheeyuḍaina maharai

29. నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుట్టిన హేలెబు, బెన్యామీనీయుల గిబియాలో పుట్టిన రీబై కుమారుడైన ఇత్తయి,

29. neṭōpaatheeyuḍaina bayaanaaku puṭṭina hēlebu, benyaameeneeyula gibiyaalō puṭṭina reebai kumaaruḍaina itthayi,

30. పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళ్లనడుమ నివసించు హిద్దయి,

30. paraathooneeyuḍaina benaayaa, gaayashu ēḷlanaḍuma nivasin̄chu hiddayi,

31. అర్బాతీయుడైన అబీయల్బోను, బర్హుమీయుడైన అజ్మావెతు,

31. arbaatheeyuḍaina abeeyalbōnu, bar'humeeyuḍaina ajmaavethu,

32. షయల్బోనీయుడైన ఎల్యహ్బా, యాషేను యొక్క కుమారులలో యోనాతాను,

32. shayalbōneeyuḍaina elyahbaa, yaashēnu yokka kumaarulalō yōnaathaanu,

33. హరారీయుడైన షమ్మా, హరారీయుడైన షారారు నకు పుట్టిన అహీ యాము,

33. haraareeyuḍaina shammaa, haraareeyuḍaina shaaraaru naku puṭṭina ahee yaamu,

34. మాయాకాతీయునికి పుట్టిన అహస్బయి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము,

34. maayaakaatheeyuniki puṭṭina ahasbayi kumaaruḍaina eleepēleṭu, gilōneeyuḍaina aheethoo pelu kumaaruḍagu ēleeyaamu,

35. కర్మెతీయుడైన హెస్రై, అర్బీయుడైన పయరై,

35. karmetheeyuḍaina hesrai, arbeeyuḍaina payarai,

36. సోబావాడగు నాతాను యొక్క కుమారుడైన ఇగాలు, గాదీయుడైన బానీ,

36. sōbaavaaḍagu naathaanu yokka kumaaruḍaina igaalu, gaadeeyuḍaina baanee,

37. అమ్మోనీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన నహరై, యితడు సెరూయా కుమారుడగు యోవాబుయొక్క ఆయుధములను మోయువాడై యుండెను.

37. ammōneeyuḍaina jeleku, beyērōtheeyuḍaina naharai, yithaḍu serooyaa kumaaruḍagu yōvaabuyokka aayudhamulanu mōyuvaaḍai yuṇḍenu.

38. ఇత్రీయుడైన ఈరా, ఇత్రీయుడైన గారేబు,

38. itreeyuḍaina eeraa, itreeyuḍaina gaarēbu,

39. హిత్తీయుడైన ఊరియా. వారందరు ముప్పది యేడుగురు.

39. hittheeyuḍaina ooriyaa. Vaarandaru muppadhi yēḍuguru.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |