Samuel II - 2 సమూయేలు 3 | View All

1. సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము యుద్ధము జరుగగా దావీదు అంత కంతకు ప్రబలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిల్లెను.

1. saulu kuṭumbikulakunu daaveedu kuṭumbikulakunu bahukaalamu yuddhamu jarugagaa daaveedu antha kanthaku prabalenu; saulu kuṭumbamu anthakanthaku neerasillenu.

2. హెబ్రోనులో దావీదునకు పుట్టిన కుమారులెవరనగా, అమ్నోను అను అతని జ్యేష్ఠపుత్రుడు యెజ్రెయేలీయు రాలగు అహీనోయమువలన పుట్టెను.

2. hebrōnulō daaveedunaku puṭṭina kumaarulevaranagaa, amnōnu anu athani jyēshṭhaputruḍu yejreyēleeyu raalagu aheenōyamuvalana puṭṭenu.

3. కిల్యాబు అను రెండవవాడు కర్మెలీయుడగు నాబాలు భార్యయైన అబీగ యీలు వలన పుట్టెను. మూడవవాడైన అబ్షాలోము గెషూరు రాజగు తల్మయి కుమార్తెయగు మయకావలన పుట్టెను.

3. kilyaabu anu reṇḍavavaaḍu karmeleeyuḍagu naabaalu bhaaryayaina abeega yeelu valana puṭṭenu. Mooḍavavaaḍaina abshaalōmu geshooru raajagu thalmayi kumaartheyagu mayakaavalana puṭṭenu.

4. నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగ్గీతువలన పుట్టెను. అయిదవవాడగు షెఫట్య అబీటలువలన పుట్టెను.

4. naalugavavaaḍagu adōneeyaa haggeethuvalana puṭṭenu. Ayidavavaaḍagu shephaṭya abeeṭaluvalana puṭṭenu.

5. ఆరవవాడగు ఇత్రెయాము దావీదునకు భార్యయగు ఎగ్లావలన పుట్టెను. వీరు హెబ్రోనులో దావీదునకు పుట్టిన కుమారులు.

5. aaravavaaḍagu itreyaamu daaveedunaku bhaaryayagu eglaavalana puṭṭenu. Veeru hebrōnulō daaveedunaku puṭṭina kumaarulu.

6. సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుద్ధము జరుగుచుండగా అబ్నేరు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయముచేసెను.

6. saulu kuṭumbikulakunu daaveedu kuṭumbikulakunu yuddhamu jaruguchuṇḍagaa abnēru saulu kuṭumbikulaku bahu sahaayamuchesenu.

7. అయ్యా కుమార్తెయైన రిస్పా యను ఒక ఉపపత్ని సౌలుకుండెనునా తండ్రికి ఉప పత్నియగు దానిని నీ వెందుకు కూడితివని ఇష్బోషెతు అబ్నేరును అడుగగా

7. ayyaa kumaartheyaina rispaa yanu oka upapatni saulukuṇḍenunaa thaṇḍriki upa patniyagu daanini nee venduku kooḍithivani ishbōshethu abnērunu aḍugagaa

8. అబ్నేరును ఇష్బోషెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొనినిన్ను దావీదు చేతి కప్పగింపక నీ తండ్రియైన సౌలు ఇంటి వారికిని అతని సహోదరులకును అతని స్నేహితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన నన్ను యూదావారికి చేరిన కుక్కతో సమానునిగాచేసి యీ దినమున ఒక స్త్రీనిబట్టి నామీద నేరము మోపుదువా?

8. abnērunu ishbōshethu aḍigina maaṭaku bahugaa kōpagin̄chukonininnu daaveedu chethi kappagimpaka nee thaṇḍriyaina saulu iṇṭi vaarikini athani sahōdarulakunu athani snēhithulakunu eevēḷa upakaaramu chesina nannu yoodhaavaariki cherina kukkathoo samaanunigaachesi yee dinamuna oka streenibaṭṭi naameeda nēramu mōpuduvaa?

9. యెహోవా దావీదునకు ప్రమాణము చేసిన దానిని అతనిపక్షమున నేను నెరవేర్చనియెడల

9. yehōvaa daaveedunaku pramaaṇamu chesina daanini athanipakshamuna nēnu neravērchaniyeḍala

10. దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయును గాక; సౌలు ఇంటివారి వశము కాకుండ రాజ్యమును తప్పించి దాను మొదలుకొని బెయేర్షబావరకు దావీదు సింహాసనమును ఇశ్రాయేలువారిమీదను యూదా వారి మీదను నేను స్థిరపరచెదననెను.

10. dhevuḍu naaku goppa apaayamu kalugajēyunu gaaka; saulu iṇṭivaari vashamu kaakuṇḍa raajyamunu thappin̄chi daanu modalukoni beyērshabaavaraku daaveedu sinhaasanamunu ishraayēluvaarimeedanu yoodhaa vaari meedanu nēnu sthiraparachedhananenu.

11. కావున ఇష్బోషెతు అబ్నేరునకు భయపడి యిక ఏ మాటయు పలుకలేక పోయెను.

11. kaavuna ishbōshethu abnērunaku bhayapaḍi yika ē maaṭayu palukalēka pōyenu.

12. అబ్నేరు తన తరపున దావీదునొద్దకు దూతలను పంపిఈ దేశము ఎవరిది? నీవు నాతో నిబంధనచేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశ్రాయేలు వారినందరిని నీ తట్టు త్రిప్పెదనని వర్తమానము పంపగా దావీదుమంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను.

12. abnēru thana tharapuna daaveedunoddhaku doothalanu pampi'ee dheshamu evaridi? neevu naathoo nibandhanachesinayeḍala nēnu neeku sahaayamu chesi, ishraayēlu vaarinandarini nee thaṭṭu trippedhanani varthamaanamu pampagaa daaveeduman̄chidi; nēnu neethoo nibandhana chesedanu.

13. అయితే నీవుఒకపని చేయవలెను; దర్శనమునకు వచ్చునప్పుడు సౌలు కుమార్తెయగు మీకాలును నా యొద్దకు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దర్శనము దొరకదనెను.

13. ayithē neevu'okapani cheyavalenu; darshanamunaku vachunappuḍu saulu kumaartheyagu meekaalunu naa yoddhaku thooḍukoni raavalenu; lēdaa neeku darshanamu dorakadanenu.

14. మరియదావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇష్బోషెతునొద్దకు దూతలను పంపిఫిలిష్తీయులలో నూరుమంది ముందోళ్లను తెచ్చి నేను పెండ్లి చేసికొనిన మీకాలును నాకప్పగింపుమని చెప్పుడనగా

14. mariyu daaveedu saulu kumaaruḍagu ishbōshethunoddhaku doothalanu pampiphilishtheeyulalō noorumandi mundōḷlanu techi nēnu peṇḍli chesikonina meekaalunu naakappagimpumani cheppuḍanagaa

15. ఇష్బోషెతు దూతను పంపి, లాయీషు కుమారుడగు పల్తీయేలు అను దాని పెనిమిటియొద్దనుండి మీకాలును పిలువనంపెను.

15. ishbōshethu doothanu pampi, laayeeshu kumaaruḍagu paltheeyēlu anu daani penimiṭiyoddhanuṇḍi meekaalunu piluvanampenu.

16. దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడ్చుచు రాగా అబ్నేరునీవు తిరిగి పొమ్మనెను గనుక అతడు వెళ్లిపోయెను.

16. daani penimiṭi bahooreemuvaraku daani venuka ēḍchuchu raagaa abnēruneevu thirigi pommanenu ganuka athaḍu veḷlipōyenu.

17. అంతలో అబ్నేరు ఇశ్రాయేలు వారి పెద్దలను పిలిపించిదావీదు మిమ్మును ఏలవలెనని మీరు ఇంతకు మునుపు కోరితిరి గదా

17. anthalō abnēru ishraayēlu vaari peddalanu pilipin̄chidaaveedu mimmunu ēlavalenani meeru inthaku munupu kōrithiri gadaa

18. నా సేవకుడైన దావీదుచేత నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయులను ఫిలిష్తీయుల చేతిలో నుండియు, వారి శత్రువులందరి చేతిలోనుండియు విమోచించెదనని యెహోవా దావీదునుగూర్చి సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక మీ కోరిక నెరవేర్చుకొనుడని వారితో చెప్పెను.

18. naa sēvakuḍaina daaveeduchetha naa janulagu ishraayēleeyulanu philishtheeyula chethilō nuṇḍiyu, vaari shatruvulandari chethilōnuṇḍiyu vimōchin̄chedhanani yehōvaa daaveedunugoorchi selavichiyunnaaḍu ganuka mee kōrika neravērchukonuḍani vaarithoo cheppenu.

19. మరియఅబ్నేరు బెన్యామీనీయులతో ఆలాగున మాటలాడిన తరువాత హెబ్రోనునకు వచ్చి ఇశ్రాయేలువారి దృష్టికిని బెన్యామీనీయులందరి దృష్టికిని ప్రయోజనమైన దానిని దావీదునకు పూర్తిగా తెలియచేసెను.

19. mariyu abnēru benyaameeneeyulathoo aalaaguna maaṭalaaḍina tharuvaatha hebrōnunaku vachi ishraayēluvaari drushṭikini benyaameeneeyulandari drushṭikini prayōjanamaina daanini daaveedunaku poorthigaa teliyachesenu.

20. అందు నిమిత్తమై అబ్నేరు ఇరువదిమందిని వెంటబెట్టుకొని హెబ్రోనులోనున్న దావీదునొద్దకు రాగా దావీదు అబ్నేరుకును అతనివారికిని విందు చేయించెను.

20. andu nimitthamai abnēru iruvadhimandhini veṇṭabeṭṭukoni hebrōnulōnunna daaveedunoddhaku raagaa daaveedu abnērukunu athanivaarikini vindu cheyin̄chenu.

21. అంతట అబ్నేరునేను పోయి ఇశ్రాయేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు నీ పక్షమున సమకూర్చి, వారు నీతో నిబంధనచేయునట్లును, నీ చిత్తానుసారముగా నీవు రాజరికము వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునట్లును చేయుదునని దావీదుతో చెప్పి దావీదునొద్ద సెలవుపుచ్చుకొని సమాధానముగా వెళ్లిపోయెను.

21. anthaṭa abnērunēnu pōyi ishraayēluvaarinandarini naa yēlinavaaḍavagu nee pakshamuna samakoorchi, vaaru neethoo nibandhanacheyunaṭlunu, nee chitthaanusaaramugaa neevu raajarikamu vahin̄chi kōrinadaani anthaṭimeeda ēlunaṭlunu cheyudunani daaveeduthoo cheppi daaveedunoddha selavupuchukoni samaadhaanamugaa veḷlipōyenu.

22. పిమ్మట దావీదు సేవకులును యోవాబును బందిపోటునుండి బహు విస్తారమైన దోపుడు సొమ్ము తీసికొనిరాగా అబ్నేరు హెబ్రోనులో దావీదునొద్ద లేకపోయెను, దావీదు అతనికి సెలవిచ్చియున్నందున అతడు సమాధానముగా వెళ్లిపోయి యుండెను.

22. pimmaṭa daaveedu sēvakulunu yōvaabunu bandipōṭunuṇḍi bahu visthaaramaina dōpuḍu sommu theesikoniraagaa abnēru hebrōnulō daaveedunoddha lēkapōyenu, daaveedu athaniki selavichiyunnanduna athaḍu samaadhaanamugaa veḷlipōyi yuṇḍenu.

23. అయితే యోవాబును అతనియొద్దనున్న సైన్యమును వచ్చినప్పుడు నేరు కుమారుడగు అబ్నేరు రాజునొద్దకు వచ్చెననియు, రాజు అతనికి సెలవిచ్చి పంపెననియు, అతడు సమాధానముగా వెళ్లిపోయెననియు తెలిసికొని

23. ayithē yōvaabunu athaniyoddhanunna sainyamunu vachinappuḍu nēru kumaaruḍagu abnēru raajunoddhaku vacchenaniyu, raaju athaniki selavichi pampenaniyu, athaḍu samaadhaanamugaa veḷlipōyenaniyu telisikoni

24. యోవాబు రాజునొద్దకు వచ్చిచిత్తగించుము, నీవు ఏమిచేసితివి? అబ్నేరు నీయొద్దకు వచ్చి నప్పుడు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచ్చి పంపి వేసితివి?

24. yōvaabu raajunoddhaku vachichitthagin̄chumu, neevu ēmichesithivi? Abnēru neeyoddhaku vachi nappuḍu neevenduku athaniki selavichi pampi vēsithivi?

25. నేరు కుమారుడగు అబ్నేరును నీవెరుగవా? నిన్ను మోసపుచ్చి నీ రాకపోకలన్నిటిని నీవు చేయు సమస్తమును తెలిసికొనుటకై అతడు వచ్చెనని చెప్పి

25. nēru kumaaruḍagu abnērunu neeverugavaa? Ninnu mōsapuchi nee raakapōkalanniṭini neevu cheyu samasthamunu telisikonuṭakai athaḍu vacchenani cheppi

26. దావీదునొద్దనుండి బయలువెడలి అబ్నేరును పిలుచుటకై దూతలను పంపెను. వారు పోయి సిరా యను బావిదగ్గరనుండి అతనిని తోడుకొని వచ్చిరి; అతడు వచ్చిన సంగతి దావీదునకు తెలియకయుండెను.

26. daaveedunoddhanuṇḍi bayaluveḍali abnērunu piluchuṭakai doothalanu pampenu. Vaaru pōyi siraa yanu baavidaggaranuṇḍi athanini thooḍukoni vachiri; athaḍu vachina saṅgathi daaveedunaku teliyakayuṇḍenu.

27. అబ్నేరు తిరిగి హెబ్రోనునకు వచ్చినప్పుడుసంగతి యెవరికి వినబడకుండ గుమ్మము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన సహోదరుడగు అశాహేలు ప్రాణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచ్చెను.

27. abnēru thirigi hebrōnunaku vachinappuḍusaṅgathi yevariki vinabaḍakuṇḍa gummamu naḍuma ēkaanthamugaa athanithoo maaṭalaaḍavalenani yōvaabu athani pilichi, thana sahōdaruḍagu ashaahēlu praaṇamu theesinandukai athanini kaḍupulō poḍuvagaa athaḍu chacchenu.

28. ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినప్పుడు అతడు అనుకొనిన దేమనగానేనును నా రాజ్యమును నేరు కుమారుడగు అబ్నేరు ప్రాణము తీయుట విషయములో యెహోవా సన్నిధిని ఎప్పటికిని నిరపరాధులమే.

28. aa tharuvaatha ee samaachaaramu daaveedunaku vinabaḍinappuḍu athaḍu anukonina dhemanagaanēnunu naa raajyamunu nēru kumaaruḍagu abnēru praaṇamu theeyuṭa vishayamulō yehōvaa sannidhini eppaṭikini niraparaadhulamē.

29. ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండ్రికి పుట్టిన వారందరిమీదను మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో స్రావముగలవాడైనను కుష్ఠరోగి యైనను కఱ్ఱపట్టుకొని నడుచువాడైనను ఖడ్గముచేత కూలు వాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను.

29. ee dōshamu yōvaabumeedanu athani thaṇḍriki puṭṭina vaarandarimeedanu mōpabaḍunugaaka. Yōvaabu iṇṭivaarilō sraavamugalavaaḍainanu kushṭharōgi yainanu karrapaṭṭukoni naḍuchuvaaḍainanu khaḍgamuchetha koolu vaaḍainanu aahaaramu lēnivaaḍainanu uṇḍakapōḍugaaka anenu.

30. ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబ్నేరు గిబియోను యుద్ధమందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబట్టి అతని చంపిరి.

30. aalaaguna yōvaabunu athani sahōdaruḍaina abeeshaiyunu, abnēru gibiyōnu yuddhamandu thama sahōdaruḍaina ashaahēlunu champina daaninibaṭṭi athani champiri.

31. దావీదుమీ బట్టలు చింపుకొని గోనెపట్ట కట్టుకొని అబ్నేరు శవమునకు ముందు నడుచుచు ప్రలాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితో నున్న వారికందరికిని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

31. daaveedumee baṭṭalu chimpukoni gōnepaṭṭa kaṭṭukoni abnēru shavamunaku mundu naḍuchuchu pralaapamu cheyuḍani yōvaabunakunu athanithoo nunna vaarikandarikini aagna icchenu.

32. రాజును స్వయముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబ్నేరును హెబ్రోనులో పాతిపెట్టగా రాజు అబ్నేరు సమాధిదగ్గర ఎలుగెత్తి యేడ్చెను, జనులంద రును ఏడ్చిరి.

32. raajunu svayamugaa paaḍeveṇṭa naḍichenu. Vaaru abnērunu hebrōnulō paathipeṭṭagaa raaju abnēru samaadhidaggara elugetthi yēḍchenu, janulanda runu ēḍchiri.

33. మరియు రాజు అబ్నేరునుగూర్చి శోకకీర్తన యొకటి కట్టెను.

33. mariyu raaju abnērunugoorchi shōkakeerthana yokaṭi kaṭṭenu.

34. ఎట్లనగా అబ్నేరూ నీచుడొకడు చచ్చునట్లుగా నీవు చావతగునా?నీ చేతులకు కట్లు లేకుండగనునీ కాళ్లకు సంకెళ్లు వేయబడకుండగనుదోషకారి యెదుట ఒకడు పడునట్లు నీవు పడితివే రాజు ఈలాగున కీర్తన యెత్తి పాడగా జనులందరు విని మరియెక్కువగా ఏడ్చిరి.

34. eṭlanagaa abnēroo neechuḍokaḍu chachunaṭlugaa neevu chaavathagunaa?nee chethulaku kaṭlu lēkuṇḍaganunee kaaḷlaku saṅkeḷlu vēyabaḍakuṇḍaganudōshakaari yeduṭa okaḍu paḍunaṭlu neevu paḍithivē raaju eelaaguna keerthana yetthi paaḍagaa janulandaru vini mariyekkuvagaa ēḍchiri.

35. ఇంక వెలుగున్నప్పుడు జనులు దావీదునొద్దకు వచ్చి భోజనము చేయుమని అతనిని బతి మాలగా దావీదు ప్రమాణముచేసిసూర్యుడు అస్తమించక మునుపు ఆహారమేమైనను నేను రుచిచూచినయెడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను.

35. iṅka velugunnappuḍu janulu daaveedunoddhaku vachi bhōjanamu cheyumani athanini bathi maalagaa daaveedu pramaaṇamuchesisooryuḍu asthamin̄chaka munupu aahaaramēmainanu nēnu ruchichuchinayeḍala dhevuḍu naaku goppa apaayamu kalugajēyunugaakanenu.

36. జనులందరు ఆ సంగతి గ్రహించినప్పుడు సంతో షించిరి; రాజు చేయునదంతయు జనులందరి దృష్టికి అను కూలమైనట్లు అదియు వారి దృష్టికి అనుకూలమాయెను.

36. janulandaru aa saṅgathi grahin̄chinappuḍu santhoo shin̄chiri; raaju cheyunadanthayu janulandari drushṭiki anu koolamainaṭlu adhiyu vaari drushṭiki anukoolamaayenu.

37. నేరు కుమారుడైన అబ్నేరును చంపుట రాజు ప్రేరేపణ వలన నైనది కాదని ఆ దినమున జనులందరికిని ఇశ్రాయేలు వారికందరికిని తెలియబడెను.

37. nēru kumaaruḍaina abnērunu champuṭa raaju prērēpaṇa valana nainadhi kaadani aa dinamuna janulandarikini ishraayēlu vaarikandarikini teliyabaḍenu.

38. పిమ్మట రాజు తన సేవకు లను పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచ్చెనునేటిదినమున పడిపోయినవాడు ఇశ్రాయేలువారిలో ప్రధానుడనియుపెద్దలలో ఒకడనియు మీకు తెలిసేయున్నది.

38. pimmaṭa raaju thana sēvaku lanu pilichi vaarithoo eelaagu selavicchenunēṭidinamuna paḍipōyinavaaḍu ishraayēluvaarilō pradhaanuḍaniyupeddalalō okaḍaniyu meeku telisēyunnadhi.

39. పట్టాభిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా కుమారులైన యీ మనుష్యులు నా కంటె బలముగలవారు, అతడు జరిగించిన దుష్క్రియనుబట్టి యెహోవా కీడుచేసినవానికి ప్రతికీడు చేయునుగాక.
2 తిమోతికి 4:14

39. paṭṭaabhishēkamu nondinavaaḍanainanu, nēḍu nēnu balaheenuḍanaithini. Serooyaa kumaarulaina yee manushyulu naa kaṇṭe balamugalavaaru, athaḍu jarigin̄china dushkriyanubaṭṭi yehōvaa keeḍuchesinavaaniki prathikeeḍu cheyunugaaka.


Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.