Kings I - 1 రాజులు 12 | View All

1. రెహబామునకు పట్టాభిషేకము చేయుటకు ఇశ్రా యేలీయులందరును షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకె మునకు పోయెను.

1. And King Rehoboam went to Shechem;

2. నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొద్దనుండి పారి పోయి ఐగుప్తులో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుప్తు లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను.

2. for all Israel was coming to Shechem to make him king.

3. జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశ్రాయేలీయుల సమాజ మంతయును వచ్చి రెహబాముతో నీలాగు మనవి చేసిరి.

3. And the people spoke to King Rehoboam, saying, Your father made our yoke heavy;

4. నీ తండ్రి బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండ్రి నియమించిన కఠినమైన దాస్యమును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు సేవచేయుదుము.

4. but lighten somewhat of the hard service of your father, and of his heavy yoke which he put upon us, and we will serve you.

5. అందుకు రాజుమీరు వెళ్లి మూడు దినములైన తరువాత నాయొద్దకు తిరిగి రండని సెలవియ్యగా జనులు వెళ్లిపోయిరి.

5. And he said to them, Depart for three days, and return to me. And they departed.

6. అప్పుడు రాజైన రెహబాము తన తండ్రియైన సొలొమోను బ్రదికియున్నప్పుడు అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెద్దలతో ఆలోచన చేసిఈ జనులకు ఏమి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెదనని వారి నడుగగా

6. Then the king referred [the matter] to the elders, who stood before Solomon his father while he was yet living, saying, How do you advise that I should answer this people?

7. వారుఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన మాటలతో వారికి ప్రత్యుత్తర మిచ్చినయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి.

7. And they spoke to him, saying, If you will this day be a servant to this people, and serve them, and speak to them good words, then will they be your servants continually.

8. అయితే అతడు పెద్దలు తనతో చెప్పిన ఆలోచనను నిర్లక్ష్యపెట్టి, తనతో కూడ పెరిగిన ¸యౌవనులను పిలిచి ఆలోచన నడిగి, వారికీలాగు ప్రశ్నవేసెను

8. But he forsook the counsel of the old men which they gave him, and consulted with the young men who were brought up with him, who stood in his presence.

9. మామీద నీ తండ్రి యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెప్పుకొనిన యీ జనులకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు ఏ ఆలోచన మీరు చెప్పుదురు?

9. And he said to them, What counsel do you give? And what shall I answer to this people who speak to me, saying, Lighten somewhat of the yoke which your father has put upon us?

10. అప్పుడు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ ¸యౌవనస్థులు ఈ ఆలోచన చెప్పిరినీ తండ్రి మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెప్పుకొనిన యీ జనులకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇమ్మునా తండ్రి నడుముకంటె నా చిటికెన వ్రేలు పెద్దదిగా ఉండును.

10. And the young men who had been brought up with him, who stood before his face, spoke to him, saying, Thus shall you say to this people who have spoken to you, saying, Your father made our yoke heavy, and would you now lighten it from off us. Thus shall say to them: My little [finger shall be] thicker than my father's loins.

11. నా తండ్రి మీమీద బరువైన కాడిని పెట్టెను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక బరువుగా చేయుదును; నా తండ్రి చబుకులతో మిమ్మును శిక్షించెనుసరే, నేను కొరడాలతో మిమ్మును శిక్షించుదును.

11. And whereas my father put a heavy yoke on you, I also will add to your yoke: my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.

12. మూడవ దినమందు నాయొద్దకు రండని రాజు నిర్ణయము చేసియున్నట్లు యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొద్దకు వచ్చిరి.

12. And all Israel came to King Rehoboam on the third day, as the king spoke to them, saying, Return to me on the third day.

13. అప్పుడు రాజు పెద్దలు చెప్పిన ఆలోచనను నిర్లక్ష్యపెట్టి ¸యౌవనులు చెప్పిన ఆలోచనచొప్పున వారికి కఠినముగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చి యిట్లు ఆజ్ఞాపించెను

13. And the king answered the people harshly. And Rehoboam forsook the counsel of the old men which they counseled him.

14. నా తండ్రి మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా చేయుదును, నా తండ్రి చబుకులతో మిమ్మును శిక్షించెను గాని నేను కొరడాలతో మిమ్మును శిక్షించుదును.

14. And he spoke to them according to the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke; my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.

15. జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ ప్రకారము అంగీకరింపక పోయెను. షిలోనీయుడైన అహీయాద్వారా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట నెరవేర్చవలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను.

15. And the king hearkened not to the people, because the change was from the Lord, that He might establish His word which He spoke by Ahijah the Shilonite concerning Jeroboam the son of Nebat.

16. కాబట్టి ఇశ్రాయేలువారందరును రాజు తమ విన్నపమును వినలేదని తెలిసికొని రాజుకీలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరిదావీదులో మాకు భాగమేది? యెష్షయి కుమారునియందు మాకు స్వాస్థ్యము లేదు; ఇశ్రాయేలువారలారా, మీమీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెప్పి ఇశ్రాయేలువారు తమ గుడారములకు వెళ్లిపోయిరి.

16. And all Israel saw that the king did not hearken to them. And the people answered the king, saying, What portion have we in David? Neither have we any inheritance in the son of Jesse. Depart, O Israel, to your tents; now feed your own house, David.

17. అయితే యూదా పట్ణణములలోనున్న ఇశ్రాయేలువారిని రెహబాము ఏలెను.

17. So Israel departed to his tents.

18. తరువాత రాజైన రెహబాము వెట్టిపని వారిమీద అధికారి యైన అదోరామును పంపగా ఇశ్రాయేలువారందరును రాళ్లతో అతని కొట్టినందున అతడు మరణమాయెను, కాబట్టి రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద త్వరగా ఎక్కెను.

18. And the king sent Adoniram who was over the tribute; and they stoned him with stones, and he died. And King Rehoboam made haste to rise and flee to Jerusalem.

19. ఈ ప్రకారము ఇశ్రాయేలువారు నేటివరకు జరుగుచున్నట్లు దావీదు సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి.

19. So Israel rebelled against the house of David until this day.

20. మరియు యరొబాము తిరిగి వచ్చెనని ఇశ్రాయేలు వారందరు విని, సమా జముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశ్రాయేలువారందరి మీద రాజుగా అతనికి పట్టాభిషేకము చేసిరి; యూదా గోత్రీయులు తప్ప దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవా రెవరును లేకపోయిరి.

20. And it came to pass when all Israel heard that Jeroboam had returned out of Egypt, that they sent and called him to the assembly, and they made him king over Israel; and none followed the house of David except the tribe of Judah and Benjamin only.

21. రెహబాము యెరూషలేమునకు వచ్చిన తరువాత ఇశ్రా యేలువారితో యుద్ధముచేసి, రాజ్యము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచ్చునట్లు చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెన్యామీను గోత్రీయులలోనుండియు యుద్ధ ప్రవీణులైన లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగు చేసెను.

21. And Rehoboam went into Jerusalem, and he assembled the congregation of Judah, and the tribe of Benjamin, a hundred and twenty thousand young men, warriors, to fight against the house of Israel, to recover the kingdom to Rehoboam the son of Solomon.

22. అంతట దేవుని వాక్కు దైవజనుడగు షెమయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

22. And the word of the Lord came to Shemaiah the man of God, saying,

23. నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన రెహబాముతోను యూదావారందరితోను బెన్యామీనీయులందరితోను శేషించినవారందరితోను ఇట్లనుము

23. Speak to Rehoboam the son of Solomon, king of Judah, and to all the house of Judah and Benjamin, and to the remnant of the people, saying,

24. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాజరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు ఇశ్రాయేలువారగు మీ సహో దరులతో యుద్ధము చేయుటకు వెళ్లక, అందరును మీ యిండ్లకు తిరిగి పోవుడి. కాబట్టి వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబట్టి యుద్ధమునకు పోక నిలిచిరి.

24. Thus says the Lord: You shall not go up, neither shall you fight with your brethren the sons of Israel. Return each man to his own home, for this thing is from Me. And they hearkened to the word of the Lord, and they ceased from going up, according to the word of the Lord. So King Solomon slept with his fathers, and was buried with his fathers in the City of David; and Rehoboam his son reigned in his place in Jerusalem, being sixteen years old when he began to reign, and he reigned twelve years in Jerusalem. And his mother's name [was] Naanan, daughter of Ana son of Naas king of the children of Ammon. And he did that which was evil in the sight of the Lord, and walked not in the way of David his father. And there was a man of Mount Ephraim, a servant to Solomon, and his name [was] Jeroboam; and the name of his mother [was] Sarira, a harlot; and Solomon made him head of the levies of the house of Joseph. And he built for Solomon Sarira in Mount Ephraim; and he had three hundred chariots of horses. He built the citadel with the levies of the house of Ephraim; he fortified the City of David, and aspired to the kingdom. And Solomon sought to kill him; and he was afraid, and escaped to Shishak king of Egypt, and was with him until Solomon died. And Jeroboam heard in Egypt that Solomon was dead; and he spoke in the ears of Shishak king of Egypt, saying, Let me go, and I will depart into my land. And Shishak said to him, Ask any request, and I will grant it you. And Shishak gave to Jeroboam Ano the eldest sister of Tahpenes his wife, to be his wife. She was great among the daughters of the king, and she bore to Jeroboam Abia his son. And Jeroboa said to Shishak, Let me indeed go, and I will depart. And Jeroboam departed out of Egypt, and came into the land of Sarira that was in Mount Ephraim, and there the whole tribe of Ephraim assembled, and Jeroboam built a fortress there. And his young child was sick with a very severe sickness; and Jeroboam went to inquire concerning the child. And he said to Ano his wife, Arise, go, inquire of God concerning the child, whether he shall recover from his sickness. Now there was a man in Selom, and his name [was] Ahijah. And he was sixty years old, and the word of the Lord [was] with him. And Jeroboam said to his wife, Arise, and take in your hand loaves for the man of God, and cakes for his children, and grapes and a pot of honey. And the woman arose, and took in her hand bread, and two cakes, and grapes, and a pot of honey, for Ahijah. And the man [was] old, and his eyes were dim, so that he could not see. And she arose up from Sarira and went. And it came to pass when she had come into the city of Ahijah the Shilonite, that Ahijah said to his servant, Go out now to meet Ano the wife of Jeroboam, and you shall say to her, Come in, and stand not [still]; for thus says the Lord: I send grievous tidings to you. And Ano went in to the man of God; and Achia said to her, Why have you brought me bread and grapes, and cakes, and a pot of honey? Thus says the Lord: Behold, you shall depart from Me, and it shall come to pass when you have entered into the city, into Sarira, that your maidens shall come out to meet you, and shall say to you, The child is dead; for thus says the Lord: Behold, I will destroy every male of Jeroboam, and there shall be the dead of Jeroboam in the city, [them] the dogs shall eat, and him that has died in the field shall the birds of the air eat, and he shall lament for the child, [saying], Woe is [me], Lord! For there has been found in him some good thing touching the Lord. And the woman departed, when she heard this. And it came to pass as she entered into Sarira, that the child died; and there came forth a wailing to meet [her]. And Jeroboam went to Shechem in Mount Ephraim, and assembled there the tribes of Israel; and Rehoboam the son of Solomon went up there. And the word of the Lord came to Samaias son of Enlami, saying, Take to yourself a new garment which has not gone into the water, and tear it [into] twelve pieces; and you shall give [some] to Jeroboam, and you shall say to him, Thus says the Lord: Take to yourself ten pieces to cover you. And Jeroboam took [them]. And Samaias said, Thus says the Lord concerning the ten tribes of Israel. And the people said to Rehoboam the son of Solomon, Your father made his yoke heavy upon us, and made the meat of his table heavy; and now you shall lighten them upon us, and we will serve you. And Rehoboam said to the people, Wait three days, and I will return an answer. And Rehoboam said, Bring in to me the elders, and I will take counsel with them what I shall answer to the people on the third day. So Rehoboam spoke in their ears, as the people sent to him to [say]; and the elders of the people said, Thus the people have spoken to you. And Rehoboam rejected their counsel, and it pleased him not. And he sent and brought in those who had been brought up with him; and he said to them, Thus and thus has the people sent to me to say; and they that had been brought up with him said, Thus shall you speak to the people, saying, My little [finger] shall be thicker than my father's loins; my father scourged you with whips, but I will rule you with scorpions. And the saying pleased Rehoboam, and he answered the people as the young men, they that were brought up with him, counseled him. And all the people spoke as one man, everyone to his neighbor, and they cried out all together, saying, We have no part in David, nor inheritance in the son of Jesse: to your tents, O Israel, everyone; for this man [is] not for a prince or a ruler over us. And all the people were dispersed from Shechem, and they departed everyone to his tent. And Rehoboam strengthened himself and departed, and mounted his chariot, and entered into Jerusalem. And the whole tribe of Judah followed him, and the whole tribe of Benjamin. And it came to pass at the beginning of the year, that Rehoboam gathered all the men of Judah and Benjamin, and went up to fight with Jeroboam at Shechem. And the word of the Lord came to Samaeas the man of God, saying, Speak to Rehoboam king of Judah, and to all the house of Judah and Benjamin, and to the remnant of the people, saying, Thus says the Lord: You shall not go up, neither shall you fight with your brethren the sons of Israel; return every man to his house, for this thing is from Me. And they hearkened to the word of the Lord, and ceased to go up, according to the word of the Lord.

25. తరువాత యరొబాము ఎఫ్రాయిము మన్యమందు షెకెమను పట్టణము కట్టించి అచ్చట కాపురముండి అచ్చట నుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కట్టించెను.

25. And Jeroboam built Shechem in Mount Ephraim and dwelt in it, and went forth from there and built Penuel.

26. ఈ జనులు యెరూషలేమునందున్న యెహోవా మందిరమందు బలులు అర్పించుటకు ఎక్కి పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ యజమానుని తట్టు తిరుగును; అప్పుడు వారు నన్ను చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొద్ద మరల చేరుదురు; రాజ్యము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని

26. And Jeroboam said in his heart, Behold, now the kingdom will return to the house of David.

27. యరొ బాము తన హృదయమందు తలంచి

27. If this people shall go up to offer sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then the heart of the people will return to their lord, and to their master, to Rehoboam king of Judah, and they will kill me.

28. ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచియెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కష్టము;

28. And the king took counsel, and went, and made two golden heifers, and said to the people, It is too much for you to go up to Jerusalem: behold, [here are] your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt.

29. ఇశ్రా యేలువారలారా, ఐగుప్తు దేశములోనుండి మిమ్మును రప్పిం చిన మీ దేవుడు ఇవే అని చెప్పి, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను.

29. And he put one in Bethel, and he put the other in Dan.

30. దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన కార్యము పాపమునకు కారణమాయెను.

30. And this thing became a sin; and the people went before one as far as Dan, and left the house of the Lord.

31. మరియు అతడు ఉన్నత స్థలములను కట్టించి మందిరముగా ఏర్పరచి, లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియ మించెను.

31. And he made houses on the high places, and made priests of any part of the people, who were not of the sons of Levi.

32. మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉత్సవమువంటి ఉత్సవమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిర్ణయించి, బలిపీఠముమీద బలులు అర్పించుచు వచ్చెను. ఈ ప్రకారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు అర్పించు చుండెను. మరియు తాను చేయించిన యున్నతమైన స్థలమునకు యాజకులను బేతేలునందుంచెను.

32. And Jeroboam appointed a feast in the eighth month, on the fifteenth day of the month, according to the feast in the land of Judah;

33. ఈ ప్రకా రము అతడు యోచించినదానినిబట్టి యెనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలి పీఠముమీద బలులు అర్పించుచు వచ్చెను; మరియు ఇశ్రా యేలువారికి ఒక ఉత్సవమును నిర్ణయించి ధూపము వేయు టకై తానే బలిపీఠము ఎక్కెను.

33. and went up to the altar which he made in Bethel to sacrifice to the heifers which he made, and he placed in Bethel the priests of the high places which he had made. And he went up to the altar which he had made, on the fifteenth dy in the eighth month, at the feast which he devised out of his own heart; and he made a feast to the children of Israel, and went up to the altar to sacrifice.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.