Kings I - 1 రాజులు 14 | View All

1. ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా

1. aa kaalamuna yarobaamu kumaaruḍaina abeeyaa kaayilaapaḍagaa

2. యరొబాము తన భార్యతో ఇట్లనెనునీవు లేచి యరొబాము భార్యౌవని తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొమ్ము; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని నాకు సమాచారము తెలియ జెప్పిన ప్రవక్తయగు అహీయా అక్కడ ఉన్నాడు.

2. yarobaamu thana bhaaryathoo iṭlanenuneevu lēchi yarobaamu bhaaryauvani teliyabaḍakuṇḍa maaruvēshamu vēsikoni shilōhunaku pommu; ee janula meeda nēnu raajunagudunani naaku samaachaaramu teliya jeppina pravakthayagu aheeyaa akkaḍa unnaaḍu.

3. కాబట్టి నీవు పది రొట్టెలును అప్పములును ఒక బుడ్డితేనెయు చేత పట్టుకొని అతని దర్శించుము. బిడ్డయేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెప్పగా

3. kaabaṭṭi neevu padhi roṭṭelunu appamulunu oka buḍḍithēneyu chetha paṭṭukoni athani darshin̄chumu. Biḍḍayēmagunō athaḍu neeku teliyajēyunani cheppagaa

4. యరొబాము భార్య ఆ ప్రకారము లేచి షిలోహునకు పోయి అహీయా యింటికి వచ్చెను. అహీయా వృద్ధాప్యముచేత కండ్లు కానరాని వాడై యుండెను.

4. yarobaamu bhaarya aa prakaaramu lēchi shilōhunaku pōyi aheeyaa yiṇṭiki vacchenu. Aheeyaa vruddhaapyamuchetha kaṇḍlu kaanaraani vaaḍai yuṇḍenu.

5. అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచ్చినదేమనగాయరొబాము కుమారుడు కాయిలాగా ఉన్నాడు గనుక అతనిగూర్చి నీచేత విచా రించుటకై యరొబాము భార్య వచ్చుచున్నది ఆమె మారువేషము వేసికొని మరియొకతెయైనట్టుగా వచ్చుచున్నది గనుక నేను నీకు సెలవిచ్చునట్టు నీవు ఆమెతో చెప్పవలెను.

5. anthaṭa yehōvaa aheeyaathoo selavichinadhemanagaayarobaamu kumaaruḍu kaayilaagaa unnaaḍu ganuka athanigoorchi neechetha vichaa rin̄chuṭakai yarobaamu bhaarya vachuchunnadhi aame maaruvēshamu vēsikoni mariyokateyainaṭṭugaa vachuchunnadhi ganuka nēnu neeku selavichunaṭṭu neevu aamethoo cheppavalenu.

6. అంతలో అహీయా ద్వారము లోపలికి వచ్చు నామె కాలిచప్పుడు విని ఆమెతో ఇట్లనెనుయరొబాము భార్యా, లోపలికి రమ్ము; నీవు వేషము వేసి కొని వచ్చుటయేల? కఠినమైన మాటలు నీకు చెప్పవలెనని నాకు ఆజ్ఞయాయెను.

6. anthalō aheeyaa dvaaramu lōpaliki vachu naame kaalichappuḍu vini aamethoo iṭlanenuyarobaamu bhaaryaa, lōpaliki rammu; neevu vēshamu vēsi koni vachuṭayēla? Kaṭhinamaina maaṭalu neeku cheppavalenani naaku aagnayaayenu.

7. నీవు వెళ్లి యరొబాముతో చెప్ప వలసినదేమనగాఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈ ప్రకారము సెలవిచ్చుచున్నాడునేను నిన్ను జను లలోనుండి తీసి హెచ్చింపజేసి, ఇశ్రాయేలువారను నా జనులమీద నిన్ను అధికారిగా నియమించి

7. neevu veḷli yarobaamuthoo cheppa valasinadhemanagaa'ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa ee prakaaramu selavichuchunnaaḍunēnu ninnu janu lalōnuṇḍi theesi hechimpajēsi, ishraayēluvaaranu naa janulameeda ninnu adhikaarigaa niyamin̄chi

8. దావీదు సంతతి వారియొద్దనుండి రాజ్యమును తీసి నీకిచ్చి యుండినను, నా ఆజ్ఞలను గైకొని మనఃపూర్తిగా నన్ను అనుసరించి నా దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దాని మాత్రమే చేసిన నా సేవకుడైన దావీదు చేసినట్టు నీవు చేయక

8. daaveedu santhathi vaariyoddhanuṇḍi raajyamunu theesi neekichi yuṇḍinanu, naa aagnalanu gaikoni manaḥpoorthigaa nannu anusarin̄chi naa drushṭiki ēdi anukoolamō daani maatramē chesina naa sēvakuḍaina daaveedu chesinaṭṭu neevu cheyaka

9. నీ కంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడుచేసి యున్నావు; నన్ను బొత్తిగా విసర్జించి యితర దేవతలను పోత విగ్రహములను పెట్టుకొని నాకు కోపము పుట్టించి యున్నావు.

9. nee kaṇṭe mundhugaa uṇḍina vaarandarikaṇṭenu adhikamugaa keeḍuchesi yunnaavu; nannu botthigaa visarjin̄chi yithara dhevathalanu pōtha vigrahamulanu peṭṭukoni naaku kōpamu puṭṭin̄chi yunnaavu.

10. కాబట్టి యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రప్పించుచు, ఇశ్రాయేలు వారిలో అల్పులు గాని ఘనులు గాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి నిర్మూలము చేసి,పెంటఅంతయు పోవునట్లుగా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడ్చి వేసినట్లు యరొబాము సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడ్చివేయుదును.

10. kaabaṭṭi yarobaamu santhathi vaarimeediki nēnu keeḍu rappin̄chuchu, ishraayēlu vaarilō alpulu gaani ghanulu gaani lēkuṇḍa magavaarinandarini yarobaamu vanshamunuṇḍi nirmoolamu chesi,peṇṭa'anthayu pōvunaṭlugaa okaḍu avathalaku daanini ooḍchi vēsinaṭlu yarobaamu santhathilō shēshin̄chinavaarini nēnu ooḍchivēyudunu.

11. పట్టణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుక్కలు తినును; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపక్షులు తినును; యెహోవా మాటయిచ్చి యున్నాడు.

11. paṭṭaṇamandu yarobaamu sambandhulalō maraṇamaguvaarini kukkalu thinunu; bayaṭa bhoomilō maraṇamaguvaarini aakaashapakshulu thinunu; yehōvaa maaṭayichi yunnaaḍu.

12. కాబట్టి నీవు లేచి నీ యింటికి పొమ్ము, నీ పాదములు పట్టణములో ప్రవేశించునప్పుడే నీ బిడ్డ చని పోవును;

12. kaabaṭṭi neevu lēchi nee yiṇṭiki pommu, nee paadamulu paṭṭaṇamulō pravēshin̄chunappuḍē nee biḍḍa chani pōvunu;

13. అతని నిమిత్తము ఇశ్రాయేలువారందరు అంగలార్చుచు, సమాధిలో అతనిని పెట్టుదురు; ఇశ్రాయేలీ యుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాత్రమే అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాత్రమే సమాధికి వచ్చును.

13. athani nimitthamu ishraayēluvaarandaru aṅgalaarchuchu, samaadhilō athanini peṭṭuduru; ishraayēlee yula dhevuḍaina yehōvaa yarobaamu sambandhulalō ithaniyandu maatramē anukoolamaina daani kanugonenu ganuka yarobaamu santhathivaarilō ithaḍu maatramē samaadhiki vachunu.

14. ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమిత్తము ఒకని ఇశ్రాయేలువారిమీద రాజుగా నియమింప బోవు చున్నాడు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతి వారిని నిర్మూలము చేయును; కొద్దికాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును.

14. idiyugaaka yehōvaa thana nimitthamu okani ishraayēluvaarimeeda raajugaa niyamimpa bōvu chunnaaḍu; aa dinamunanē athaḍu yarobaamu santhathi vaarini nirmoolamu cheyunu; koddikaalamulōnē aayana athani niyamimpabōvunu.

15. ఇశ్రాయేలువారు దేవతాస్తంభ ములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము పుట్టించి యున్నారు గనుక నీటియందు రెల్లు అల్లలాడునట్లు యెహోవా ఇశ్రాయేలు వారిని మొత్తి, ఒకడు వేరును పెల్లగించినట్లు వారి పితరులకు తాను ఇచ్చిన యీ మంచి దేశములోనుండి వారిని పెల్లగించి వారిని యూఫ్రటీసునది అవతలకు చెదర గొట్టును.

15. ishraayēluvaaru dhevathaasthambha mulanu nilipi yehōvaaku kōpamu puṭṭin̄chi yunnaaru ganuka neeṭiyandu rellu allalaaḍunaṭlu yehōvaa ishraayēlu vaarini motthi, okaḍu vērunu pellagin̄chinaṭlu vaari pitharulaku thaanu ichina yee man̄chi dheshamulōnuṇḍi vaarini pellagin̄chi vaarini yoophraṭeesunadhi avathalaku chedhara goṭṭunu.

16. మరియు తానే పాపముచేసి ఇశ్రాయేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన యరొబాము పాపములనుబట్టి ఆయన ఇశ్రాయేలువారిని అప్పగింప బోవుచున్నాడు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:3

16. mariyu thaanē paapamuchesi ishraayēluvaaru paapamu cheyuṭakai kaarakuḍaina yarobaamu paapamulanubaṭṭi aayana ishraayēluvaarini appagimpa bōvuchunnaaḍu.

17. అప్పుడు యరొ బాము భార్య లేచి వెళ్లిపోయి తిర్సా పట్టణమునకు వచ్చెను; ఆమె లోగిటి ద్వారపు గడపయొద్దకు రాగానే ఆ చిన్నవాడు చని పోయెను.

17. appuḍu yaro baamu bhaarya lēchi veḷlipōyi thirsaa paṭṭaṇamunaku vacchenu; aame lōgiṭi dvaarapu gaḍapayoddhaku raagaanē aa chinnavaaḍu chani pōyenu.

18. జనులు అతనిని సమా ధిలోపెట్టి, యెహోవా తన సేవకుడైన ప్రవక్తయగు అహీయాద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రకారముగ ఇశ్రాయేలువారందరును అతనికొరకు అంగ లార్చిరి.

18. janulu athanini samaa dhilōpeṭṭi, yehōvaa thana sēvakuḍaina pravakthayagu aheeyaadvaaraa selavichina prakaaramuga ishraayēluvaarandarunu athanikoraku aṅga laarchiri.

19. యరొబాము చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు జరిగించిన యుద్ధములనుగూర్చియు, ప్రభుత్వమునుగూర్చియు ఇశ్రాయేలువారి రాజులవృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది.

19. yarobaamu chesina yithara kaaryamulanu goorchiyu, athaḍu jarigin̄china yuddhamulanugoorchiyu, prabhutvamunugoorchiyu ishraayēluvaari raajulavrutthaanthamula granthamandu vraayabaḍi yunnadhi.

20. యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువది రెండు సంవత్సరములు; అతడు తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను.

20. yarobaamu ēlina dinamulu iruvadhi reṇḍu samvatsaramulu; athaḍu thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chagaa athaniki maarugaa athani kumaaruḍaina naadaabu raajaayenu.

21. యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహ బాము ఏలుచుండెను. రెహబాము నలువదియొక సంవత్సర ములవాడైనప్పుడు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పట్టణమందు అతడు పదునేడు సంవత్సరములు ఏలెను; అతని తల్లి అమ్మోనీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా.

21. yoodhaadheshamandu solomōnu kumaaruḍaina reha baamu ēluchuṇḍenu. Rehabaamu naluvadhiyoka samvatsara mulavaaḍainappuḍu ēlanaarambhin̄chenu. thana naamamu nun̄chuṭakai ishraayēleeyula gōtramulanniṭilōnuṇḍi yehōvaa kōrukonina yerooshalēmanu paṭṭaṇamandu athaḍu padunēḍu samvatsaramulu ēlenu; athani thalli ammōneeyuraalu, aame pēru nayamaa.

22. యూదావారు యెహోవా దృష్టికి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని మించునట్లుగా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుట్టించిరి.

22. yoodhaavaaru yehōvaa drushṭiki keeḍuchesi thama pitharulu chesinadaananthaṭini min̄chunaṭlugaa paapamu cheyuchu aayanaku rōshamu puṭṭin̄chiri.

23. ఎట్లనగా వారును ఎత్తయిన ప్రతి పర్వతము మీదను పచ్చని ప్రతి వృక్షముక్రిందను బలిపీఠములను కట్టి, విగ్రహములను నిలిపి, దేవతాస్తంభములను ఉంచిరి.

23. eṭlanagaa vaarunu etthayina prathi parvathamu meedanu pacchani prathi vrukshamukrindanu balipeeṭhamulanu kaṭṭi, vigrahamulanu nilipi, dhevathaasthambhamulanu un̄chiri.

24. మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశ్రా యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళ్లగొట్టిన జనులు చేయు హేయక్రియల ప్రకారముగా యూదా వారును చేయుచు వచ్చిరి.

24. mariyu purushagaamulu sahaa dheshamanduṇḍiri. ishraayēleeyulayeduṭa niluvakuṇḍa yehōvaa veḷlagoṭṭina janulu cheyu hēyakriyala prakaaramugaa yoodhaa vaarunu cheyuchu vachiri.

25. రాజైన రెహబాముయొక్క అయిదవ సంవత్సరమందు ఐగుప్తురాజైన షీషకు యెరూష లేము మీదికి వచ్చి

25. raajaina rehabaamuyokka ayidava samvatsaramandu aigupthuraajaina sheeshaku yeroosha lēmu meediki vachi

26. యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదార్థములను, రాజనగరుయొక్క ఖజనాలోని పదార్థములను, ఎత్తికొని పోయెను, అతడు సమస్తమును ఎత్తికొని పోయెను; సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళ్లను అతడు ఎత్తికొని పోయెను.

26. yehōvaa mandirapu khajanaalōni padaarthamulanu, raajanagaruyokka khajanaalōni padaarthamulanu, etthikoni pōyenu, athaḍu samasthamunu etthikoni pōyenu; solomōnu cheyin̄china baṅgaarapu ḍaaḷlanu athaḍu etthikoni pōyenu.

27. రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇత్తడి డాళ్లను చేయించి, రాజనగరు ద్వార పాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను.

27. raajaina rehabaamu veeṭiki maarugaa itthaḍi ḍaaḷlanu cheyin̄chi, raajanagaru dvaara paalakulaina thana dhehasanrakshakula adhipathula vashamu chesenu.

28. రాజు యెహోవా మందిరమునకు వెళ్లునప్పుడెల్ల రాజదేహ సంరక్షకులు వాటిని మోసికొనిపోయి అతడు తిరిగి రాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి.

28. raaju yehōvaa mandiramunaku veḷlunappuḍella raajadheha sanrakshakulu vaaṭini mōsikonipōyi athaḍu thirigi raagaa vaaṭini thama gadhilō un̄chiri.

29. రెహబాము చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు, అతడు చేసిన వాటన్నిటిని గూర్చియు యూదారాజులయొక్క వృత్తాంతముల గ్రంథ మందు వ్రాయబడి యున్నది.

29. rehabaamu chesina yithara kaaryamulanugoorchiyu, athaḍu chesina vaaṭanniṭini goorchiyu yoodhaaraajulayokka vrutthaanthamula grantha mandu vraayabaḍi yunnadhi.

30. వారు బ్రదికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుద్ధము జరుగుచుండెను.

30. vaaru bradhikinantha kaalamu rehabaamunakunu yarobaamunakunu yuddhamu jaruguchuṇḍenu.

31. రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిద్రించి దావీదు పురమందున్న తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెట్టబడెను; అతని తల్లి నయమాయను ఒక అమ్మో నీయురాలు; అతని కుమారుడైన అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

31. rehabaamu thana pitharulathookooḍa nidrin̄chi daaveedu puramandunna thana pitharula samaadhilō paathipeṭṭabaḍenu; athani thalli nayamaayanu oka ammō neeyuraalu; athani kumaaruḍaina abeeyaamu athaniki maarugaa raajaayenu.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.