Kings I - 1 రాజులు 16 | View All

1. యెహోవా వాక్కు హనానీ కుమారుడైనయెహూకు ప్రత్యక్షమై బయెషానుగూర్చి యీలాగు సెల విచ్చెను

1. yehōvaa vaakku hanaanee kumaaruḍainayehooku pratyakshamai bayeshaanugoorchi yeelaagu sela vicchenu

2. నేను నిన్ను మంటిలోనుండి తీసి హెచ్చింపజేసి ఇశ్రాయేలువారను నా జనులమీద నిన్ను అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము ప్రవర్తించిన ప్రకారముగా నీవు ప్రవర్తించుచు, ఇశ్రాయేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాప ములచేత నాకు కోపము పుట్టించి యున్నావు.

2. nēnu ninnu maṇṭilōnuṇḍi theesi hechimpajēsi ishraayēluvaaranu naa janulameeda ninnu adhikaarigaa chesithini, ayinanu yarobaamu pravarthin̄china prakaaramugaa neevu pravarthin̄chuchu, ishraayēluvaaragu naa janulu paapamu cheyuṭaku kaarakuḍavai, vaari paapa mulachetha naaku kōpamu puṭṭin̄chi yunnaavu.

3. కాబట్టి బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల ధ్వంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినట్లు నీ సంతతివారికిని చేయబోవు చున్నాను.

3. kaabaṭṭi bayeshaa santhathivaarini athani kuṭumbikulanu nēnu samoola dhvansamuchesi, nebaathu kumaaruḍaina yarobaamu santhathivaariki nēnu chesinaṭlu nee santhathivaarikini cheyabōvu chunnaanu.

4. పట్టణమందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుక్కలు తినును; బీడుభూములలో చనిపోవు వాని సంబంధికులను ఆకాశపక్షులు తినును అనెను.

4. paṭṭaṇamandu chanipōvu bayeshaa sambandhikulanu kukkalu thinunu; beeḍubhoomulalō chanipōvu vaani sambandhikulanu aakaashapakshulu thinunu anenu.

5. బయెషా చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు చేసిన వాటన్నిటిని గూర్చియు, అతని బలమును గూర్చియు ఇశ్రాయేలురాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయ బడియున్నది.

5. bayeshaa chesina yithara kaaryamulanu goorchiyu, athaḍu chesina vaaṭanniṭini goorchiyu, athani balamunu goorchiyu ishraayēluraajula vrutthaanthamula granthamandu vraaya baḍiyunnadhi.

6. బయెషా తన పితరులతో కూడ నిద్రించి తిర్సాలో సమాధి చేయబడెను; అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను.

6. bayeshaa thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chi thirsaalō samaadhi cheyabaḍenu; athaniki maarugaa athani kumaaruḍaina ēlaa raajaayenu.

7. మరియబయెషా యరొబాము సంతతి వారివలెనే యుండి తన కార్యములచేత యెహోవా దృష్టికి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుట్టిం చిన దాని నంతటిని బట్టియు, అతడు తన రాజును చంపుటను బట్టియు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాక్కు హనానీ కుమారుడును ప్రవక్తయునగు యెహూకు ప్రత్యక్షమాయెను.

7. mariyu bayeshaa yarobaamu santhathi vaarivalenē yuṇḍi thana kaaryamulachetha yehōvaa drushṭiki keeḍuchesi aayanaku kōpamu puṭṭiṁ china daani nanthaṭini baṭṭiyu, athaḍu thana raajunu champuṭanu baṭṭiyu, athanikini athani santhathivaarikini virōdhamuga yehōvaa vaakku hanaanee kumaaruḍunu pravakthayunagu yehooku pratyakshamaayenu.

8. యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవత్సరమున బయెషా కుమారుడైన ఏలా తిర్సాయందు ఇశ్రాయేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవత్సర ములు ఏలెను.

8. yoodhaaraajaina aasaa yēlubaḍilō iruvadhiyaarava samvatsaramuna bayeshaa kumaaruḍaina ēlaa thirsaayandu ishraayēluvaarinandarini ēlanaarambhin̄chi reṇḍu samvatsara mulu ēlenu.

9. తిర్సాలో తనకు గృహనిర్వాహకుడగు అర్సాయింట అతడు త్రాగి మత్తుడై యుండగా, యుద్ధ రథముల అర్ధభాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుట్రచేసి లోపలికి చొచ్చి

9. thirsaalō thanaku gruhanirvaahakuḍagu arsaayiṇṭa athaḍu traagi matthuḍai yuṇḍagaa, yuddha rathamula ardhabhaagamumeeda adhikaariyaina jimee athani meeda kuṭrachesi lōpaliki cochi

10. అతని కొట్టి చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. ఇది యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవత్సరమున సంభ వించెను.

10. athani koṭṭi champi athaniki maarugaa raajaayenu. Idi yoodhaaraajaina aasaa yēlubaḍilō iruvadhi yēḍava samvatsaramuna sambha vin̄chenu.

11. అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మిత్రులలోను ఎవరినేగాని మిగుల నియ్యక అందరిని హతముచేసెను.

11. athaḍu sinhaasanaaseenuḍai yēlanaarambhin̄china thooḍanē bayeshaa santhathivaarandarilō ē purushunē gaani athani bandhuvulalōnu mitrulalōnu evarinēgaani migula niyyaka andarini hathamuchesenu.

12. బయెషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామే పాపముచేసి, ఇశ్రా యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెట్టుకొనిన దేవతలచేత ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుట్టించిరి గనుక

12. bayeshaayunu athani kumaaruḍagu ēlaayunu thaamē paapamuchesi, ishraa yēluvaaru paapamu cheyuṭaku kaarakulai, thaamu peṭṭukonina dhevathalachetha ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaaku kōpamu puṭṭin̄chiri ganuka

13. వారు చేసిన పాపములనుబట్టి ప్రవక్తయైన యెహూద్వారా బయెషానుగూర్చి యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారినందరిని నాశనముచేసెను.

13. vaaru chesina paapamulanubaṭṭi pravakthayaina yehoodvaaraa bayeshaanugoorchi yehōvaa selavichina maaṭa neravēruṭakai jimee bayeshaa santhathivaarinandarini naashanamuchesenu.

14. ఏలా చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు చేసిన క్రియలన్నిటిని గూర్చియు ఇశ్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది.

14. ēlaa chesina yithara kaaryamulanu goorchiyu, athaḍu chesina kriyalanniṭini goorchiyu ishraayēlu raajula vrutthaanthamula granthamandu vraayabaḍi yunnadhi.

15. యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియేడవ సంవత్సరమున జిమీ తిర్సాలో ఏడు దినములు ఏలెను. జనులు ఫిలిష్తీయుల సంబంధమైన గిబ్బెతోను మీదికి వచ్చి అక్కడ దిగియుండగా

15. yoodhaaraajaina aasaa yēlubaḍilō iruvadhiyēḍava samvatsaramuna jimee thirsaalō ēḍu dinamulu ēlenu. Janulu philishtheeyula sambandhamaina gibbethoonu meediki vachi akkaḍa digiyuṇḍagaa

16. జిమీ కుట్రచేసి రాజును చంపించెనను వార్త అక్కడ దిగియున్న జనులకు వినబడెను గనుక ఇశ్రాయేలువారందరును ఆ దినమున సైన్యాధిపతియైన ఒమీని దండుపేటలో ఇశ్రాయేలు వారిమీద రాజుగా పట్టాభిషేకము చేసిరి.

16. jimee kuṭrachesi raajunu champin̄chenanu vaartha akkaḍa digiyunna janulaku vinabaḍenu ganuka ishraayēluvaarandarunu aa dinamuna sainyaadhipathiyaina omeeni daṇḍupēṭalō ishraayēlu vaarimeeda raajugaa paṭṭaabhishēkamu chesiri.

17. వంటనే ఒమీ గిబ్బెతోనును విడిచి అతడును ఇశ్రాయేలు వారందరును తిర్సాకు వచ్చి దాని ముట్టడి వేసిరి.

17. vaṇṭanē omee gibbethoonunu viḍichi athaḍunu ishraayēlu vaarandarunu thirsaaku vachi daani muṭṭaḍi vēsiri.

18. పట్టణము పట్టుబడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచ్చి తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెట్టుకొని చనిపోయెను.

18. paṭṭaṇamu paṭṭubaḍenani jimee telisikoni, thaanu raajanagarunandu jochi thanathoo kooḍa raajanagarunu thagalabeṭṭukoni chanipōyenu.

19. యరొబాము చేసినట్లు ఇతడును యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము చేయువాడై యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశ్రాయేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున జరిగెను.

19. yarobaamu chesinaṭlu ithaḍunu yehōvaa drushṭiki cheḍuthanamu cheyuvaaḍai yuṇḍi thaanē paapamu cheyuchu, ishraayēluvaaru paapamu cheyuṭaku kaarakuḍainanduna eelaaguna jarigenu.

20. జిమీచేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు చేసిన రాజద్రోహమును గూర్చియు ఇశ్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయ బడియున్నది.

20. jimeechesina yithara kaaryamulanu goorchiyu, athaḍu chesina raajadrōhamunu goorchiyu ishraayēlu raajula vrutthaanthamula granthamandu vraaya baḍiyunnadhi.

21. అప్పుడు ఇశ్రాయేలువారు రెండు జట్లుగా విడి పోయి, జనులలో సగముమంది గీనతు కుమారుడైన తిబ్నీని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను చేరిరి.

21. appuḍu ishraayēluvaaru reṇḍu jaṭlugaa viḍi pōyi, janulalō sagamumandi geenathu kumaaruḍaina thibneeni raajugaa cheyavalenani athani pakshamunanu, sagamumandi omee pakshamunanu cheriri.

22. ఒమీ పక్షపు వారు గీనతు కుమారుడైన తిబ్నీ పక్షపువారిని జయింపగా తిబ్నీ చంపబడెను; ఒమీ రాజాయెను.

22. omee pakshapu vaaru geenathu kumaaruḍaina thibnee pakshapuvaarini jayimpagaa thibnee champabaḍenu; omee raajaayenu.

23. యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముప్పదియొకటవ సంవత్సరమున ఒమీ ఇశ్రాయేలువారికి రాజై పండ్రెండు సంవత్సరములు ఏలెను; ఆ పండ్రెండింటిలో ఆరు సంవత్సరములు అతడు తిర్సాలో ఏలెను.

23. yoodhaaraajaina aasaa yēlubaḍilō muppadhiyokaṭava samvatsaramuna omee ishraayēluvaariki raajai paṇḍreṇḍu samvatsaramulu ēlenu; aa paṇḍreṇḍiṇṭilō aaru samvatsaramulu athaḍu thirsaalō ēlenu.

24. అతడు షెమెరునొద్ద షోమ్రోను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి కొనుక్కొని ఆ కొండమీద పట్టణ మొకటి కట్టించి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని పేరును బట్టి తాను కట్టించిన పట్టణమునకు షోమ్రోను1 అను పేరు పెట్టెను.

24. athaḍu shemerunoddha shomrōnu koṇḍanu naalugu maṇugula veṇḍiki konukkoni aa koṇḍameeda paṭṭaṇa mokaṭi kaṭṭin̄chi, aa koṇḍa yajamaanuḍaina shemeru anunathani pērunu baṭṭi thaanu kaṭṭin̄china paṭṭaṇamunaku shomrōnu1 anu pēru peṭṭenu.

25. ఒమీ యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము జరిగించి, తన పూర్వికులందరికంటె మరి దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించెను.

25. omee yehōvaa drushṭiki cheḍuthanamu jarigin̄chi, thana poorvikulandarikaṇṭe mari durmaargamugaa pravarthin̄chenu.

26. అతడు నెబాతు కుమారు డైన యరొబాము దేనిచేత ఇశ్రాయేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెట్టుకొని, ఇశ్రాయేలీ యుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుట్టించెనో, దానిని అనుసరించి ప్రవర్తించెను.

26. athaḍu nebaathu kumaaru ḍaina yarobaamu dhenichetha ishraayēluvaaru paapamu cheyuṭaku kaarakuḍai dhevathalanu peṭṭukoni, ishraayēlee yula dhevuḍaina yehōvaaku kōpamu puṭṭin̄chenō, daanini anusarin̄chi pravarthin̄chenu.

27. ఒమీ చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు అతడు అగుపరచిన బలమును గూర్చియు ఇశ్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

27. omee chesina yithara kaaryamulanu goorchiyu athaḍu aguparachina balamunu goorchiyu ishraayēlu raajula vrutthaanthamula granthamandu vraayabaḍiyunnadhi.

28. ఒమీ తన పితరులతో కూడ నిద్రించి షోమ్రోనులో సమాధియందు పాతిపెట్టబడెను, అతని కుమారుడైన అహాబు అతనికి మారుగా రాజాయెను.

28. omee thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chi shomrōnulō samaadhiyandu paathipeṭṭabaḍenu, athani kumaaruḍaina ahaabu athaniki maarugaa raajaayenu.

29. యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముప్పదియెనిమిదవ సంవత్సరమున ఒమీ కుమారుడైన అహాబు ఇశ్రా యేలువారికి రాజై షోమ్రోనులో ఇశ్రాయేలువారిని ఇరు వదిరెండు సంవత్సరములు ఏలెను.

29. yoodhaaraajaina aasaa yēlubaḍilō muppadhiyenimidava samvatsaramuna omee kumaaruḍaina ahaabu ishraa yēluvaariki raajai shomrōnulō ishraayēluvaarini iru vadhireṇḍu samvatsaramulu ēlenu.

30. ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూర్వికులందరిని మించునంతగా యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము చేసెను.

30. omee kumaaruḍaina ahaabu thana poorvikulandarini min̄chunanthagaa yehōvaa drushṭiki cheḍuthanamu chesenu.

31. నెబాతు కుమారుడైన యరొ బాము జరిగించిన పాపక్రియలను అనుసరించి నడుచుకొనుట స్వల్ప సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎత్బయలు కుమార్తెయైన యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మ్రొక్కుచునుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 2:20

31. nebaathu kumaaruḍaina yaro baamu jarigin̄china paapakriyalanu anusarin̄chi naḍuchukonuṭa svalpa saṅgathi yanukoni, athaḍu seedōneeyulaku raajaina etbayalu kumaartheyaina yejebelunu vivaahamu chesikoni bayalu dhevathanu poojin̄chuchu vaaniki mrokkuchunuṇḍenu.

32. షోమ్రోనులో తాను బయలునకు కట్టించిన మందిరమందు బయలునకు ఒక బలిపీఠమును కట్టించెను.

32. shomrōnulō thaanu bayalunaku kaṭṭin̄china mandiramandu bayalunaku oka balipeeṭamunu kaṭṭin̄chenu.

33. మరియు అహాబు దేవతాస్తంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ ప్రకారము అహాబు తన పూర్వికులైన ఇశ్రాయేలు రాజు లందరికంటె ఎక్కువగా పాపముచేసి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుట్టించెను.

33. mariyu ahaabu dhevathaasthambhamokaṭi1 nilipenu. ee prakaaramu ahaabu thana poorvikulaina ishraayēlu raaju landarikaṇṭe ekkuvagaa paapamuchesi ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaaku kōpamu puṭṭin̄chenu.

34. అతని దిన ములలో బేతేలీయుడైన హీయేలు యెరికో పట్టణమును కట్టించెను. అతడు దాని పునాదివేయగా అబీరాము అను అతని జ్యేష్ఠపుత్రుడు చనిపోయెను; దాని గవునుల నెత్తగా సెగూబు అను అతని కనిష్ఠపుత్రుడు చనిపోయెను. ఇది నూను కుమారుడైన యెహోషువద్వారా యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటచొప్పున సంభవించెను.

34. athani dina mulalō bēthēleeyuḍaina heeyēlu yerikō paṭṭaṇamunu kaṭṭin̄chenu. Athaḍu daani punaadhivēyagaa abeeraamu anu athani jyēshṭhaputruḍu chanipōyenu; daani gavunula netthagaa segoobu anu athani kanishṭhaputruḍu chanipōyenu. Idi noonu kumaaruḍaina yehōshuvadvaaraa yehōvaa selavichina maaṭachoppuna sambhavin̄chenu.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |