Kings I - 1 రాజులు 2 | View All

1. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను

1. daaveedunaku maraṇakaalamu sameepimpagaa athaḍu thana kumaaruḍaina solomōnunaku eelaagu aagna icchenu

2. లోకులందరు పోవలసిన మార్గమున నేను పోవుచున్నాను; కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకొని నిబ్బరము గలిగి

2. lōkulandaru pōvalasina maargamuna nēnu pōvuchunnaanu; kaabaṭṭi neevu dhairyamu techukoni nibbaramu galigi

3. నీ దేవుడైన యెహోవా అప్పగించినదానిని కాపాడి,ఆయన మార్గముల ననుసరించిన యెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నిటిలో వివేకముగా నడుచుకొందువు. మోషే ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్న దేవుని కట్టడలను ఆయన నియమించిన ధర్మమంతటిని ఆయన న్యాయ విధులను శాసనములను గైకొనుము;

3. nee dhevuḍaina yehōvaa appagin̄chinadaanini kaapaaḍi,aayana maargamula nanusarin̄china yeḍala neevu ē pani poonukoninanu ekkaḍa thiriginanu anniṭilō vivēkamugaa naḍuchukonduvu. Mōshē dharmashaastramulō vraayabaḍiyunna dhevuni kaṭṭaḍalanu aayana niyamin̄china dharmamanthaṭini aayana nyaaya vidhulanu shaasanamulanu gaikonumu;

4. అప్పుడునీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయములో జాగ్రత్తగా నుండి నాయెదుట తమ పూర్ణహృద యముతోను పూర్ణమనస్సుతోను సత్యము ననుసరించి నడుచుకొనిన యెడల ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్య సింహాసనము మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును.

4. appuḍunee pillalu thama pravarthana vishayamulō jaagratthagaa nuṇḍi naayeduṭa thama poorṇahruda yamuthoonu poorṇamanassuthoonu satyamu nanusarin̄chi naḍuchukonina yeḍala ishraayēleeyula raajya sinhaasanamu meeda aaseenuḍagu okaḍu neeku uṇḍaka maanaḍani yehōvaa nannu goorchi pramaaṇamu chesina maaṭanu sthiraparachunu.

5. అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశ్రాయేలు సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబ్నేరు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిద్దరికి అతడు చేసినదానిని నీ వెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుద్ధసమయమందైనట్లుగా సమాధానకాలమందు రక్తము చిందించి దానిని తన నడికట్టుమీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను.

5. ayithē serooyaa kumaaruḍaina yōvaabu naaku chesina daanini, ishraayēlu sēnaadhipathulagu nēru kumaaruḍaina abnēru yeteru kumaaruḍaina amaashaayanu vaariddariki athaḍu chesinadaanini nee veruguduvu; athaḍu vaarini champi yuddhasamayamandainaṭlugaa samaadhaanakaalamandu rakthamu chindin̄chi daanini thana naḍikaṭṭumeedanu thana paadharakshala meedanu paḍajēsenu.

6. నీకు తోచినట్లు అతనికి చేయవచ్చును గాని అతని నెరసిన తలవెండ్రుకలను సమాధికి నెమ్మదిగా దిగనియ్యవద్దు.

6. neeku thoochinaṭlu athaniki cheyavachunu gaani athani nerasina thalaveṇḍrukalanu samaadhiki nemmadhigaa diganiyyavaddu.

7. నేను నీ సహోదరుడైన అబ్షా లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన బర్జిల్లయి కుమారులు నా సహాయమునకు వచ్చిరి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బల్లయొద్ద భోజనము చేయువారిలో వారిని చేర్చుము.

7. nēnu nee sahōdaruḍaina abshaa lōmu mundharanuṇḍi paaripōgaa, gilaadeeyuḍaina barjillayi kumaarulu naa sahaayamunaku vachiri, neevu vaarimeeda dayayun̄chi nee ballayoddha bhōjanamu cheyuvaarilō vaarini cherchumu.

8. మరియు బెన్యామీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరి వాడునైన షిమీ నీయొద్ద నున్నాడు; నేను మహనయీమునకు వెళ్లుచుండగా అతడు నన్ను శపించెను. నన్ను ఎదుర్కొనుటకై అతడు యొర్దాను నదియొద్దకు దిగి రాగాయెహోవాతోడు కత్తి చేత నేను నిన్ను చంపనని ప్రమాణము చేసితిని.

8. mariyu benyaameeneeyuḍaina geraa kumaaruḍunu bahooreemu oori vaaḍunaina shimee neeyoddha nunnaaḍu; nēnu mahanayeemunaku veḷluchuṇḍagaa athaḍu nannu shapin̄chenu. Nannu edurkonuṭakai athaḍu yordaanu nadhiyoddhaku digi raagaayehōvaathooḍu katthi chetha nēnu ninnu champanani pramaaṇamu chesithini.

9. వానిని నిర్దోషిగా ఎంచవద్దు; నీవు సుబుద్ధిగలవాడవు గనుక వాని నేమి చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండ్రుకలు రక్తముతో సమాధికి దిగజేయుము.

9. vaanini nirdōshigaa en̄chavaddu; neevu subuddhigalavaaḍavu ganuka vaani nēmi cheyavalenō adhi neeku teliyunu; vaani nerasina thalaveṇḍrukalu rakthamuthoo samaadhiki digajēyumu.

10. తరు వాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిద్రపొంది, దావీదు పట్టణమందు సమాధిలో పెట్టబడెను.
అపో. కార్యములు 2:29, అపో. కార్యములు 13:36

10. tharu vaatha daaveedu thana pitharulathoo kooḍa nidrapondi, daaveedu paṭṭaṇamandu samaadhilō peṭṭabaḍenu.

11. దావీదు ఇశ్రా యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవత్సరములు, హెబ్రోనులో అతడు ఏడు సంవత్సరములును యెరూష లేములో ముప్పది మూడు సంవత్సరములును ఏలెను.

11. daaveedu ishraayēleeyulanu ēlina kaalamu naluvadhi samvatsaramulu, hebrōnulō athaḍu ēḍu samvatsaramulunu yeroosha lēmulō muppadhi mooḍu samvatsaramulunu ēlenu.

12. అప్పుడు సొలొమోను తన తండ్రియైన దావీదు సింహా సనముమీద ఆసీనుడాయెను. అతని రాజ్యము నిలుకడగా స్థిరపరచబడెను.

12. appuḍu solomōnu thana thaṇḍriyaina daaveedu sinhaa sanamumeeda aaseenuḍaayenu. Athani raajyamu nilukaḍagaa sthiraparachabaḍenu.

13. అంతలో హగ్గీతు కుమారుడైన అదో నీయా సొలొమోను తల్లియగు బత్షెబయొద్దకు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచ్చుచున్నావా అని అతని నడిగెను. అతడు సమాధానముగానే వచ్చుచున్నానని చెప్పి

13. anthalō haggeethu kumaaruḍaina adō neeyaa solomōnu thalliyagu batshebayoddhaku raagaa aame samaadhaanamugaa vachuchunnaavaa ani athani naḍigenu. Athaḍu samaadhaanamugaanē vachuchunnaanani cheppi

14. నీతో చెప్పవలసిన మాటయొకటి యున్నదనెను. ఆమె అది చెప్పుమనగా

14. neethoo cheppavalasina maaṭayokaṭi yunnadanenu. aame adhi cheppumanagaa

15. అతడు రాజ్యము నాదై యుండె ననియు, నేను ఏలవలెనని ఇశ్రాయేలీయులందరు తమ దృష్టి నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజ్యము నాది కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి ప్రాప్తమాయెను,

15. athaḍu raajyamu naadai yuṇḍe naniyu, nēnu ēlavalenani ishraayēleeyulandaru thama drushṭi naa meeda un̄chiraniyu neevu eruguduvu; ayithē raajyamu naadhi kaaka naa sahōdarunidaayenu; adhi yehōvaavalana athaniki praapthamaayenu,

16. ఇప్పుడు నేను నీతో ఒక మనవి చేసికొనుచున్నాను, కాదనకుము.

16. ippuḍu nēnu neethoo oka manavi chesikonuchunnaanu, kaadhanakumu.

17. ఆమెచెప్పుమనగా అతడురాజగు సొలొమోను షూనే మీయురాలైన అబీషగును నాకు పెండ్లికిచ్చునట్లు దయచేసి అతనితో నీవు చెప్పవలెను, అతడు నీతో కాదనిచెప్ప డనెను.

17. aamecheppumanagaa athaḍuraajagu solomōnu shoonē meeyuraalaina abeeshagunu naaku peṇḍlikichunaṭlu dayachesi athanithoo neevu cheppavalenu, athaḍu neethoo kaadanicheppa ḍanenu.

18. బత్షెబమంచిది, నిన్ను గూర్చి రాజుతో చెప్పెద ననెను.

18. batshebaman̄chidi, ninnu goorchi raajuthoo cheppeda nanenu.

19. బత్షెబ రాజైన సొలొమోనునొద్దకు అదోనీయా పక్షమున చెప్పుటకు వచ్చినప్పుడు, రాజులేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచ్చి ఆమెకు నమస్కారము చేసి సింహాసనము మీద ఆసీనుడై తన తల్లికొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను.

19. batsheba raajaina solomōnunoddhaku adōneeyaa pakshamuna cheppuṭaku vachinappuḍu, raajulēchi aameku edurugaa vachi aameku namaskaaramu chesi sinhaasanamu meeda aaseenuḍai thana thallikoraku aasanamu okaṭi vēyimpagaa, aame athani kuḍipaarshvamuna koorchuṇḍenu.

20. ఒక చిన్న మనవిచేయ గోరుచున్నాను; నా మాట త్రోసి వేయకుమని ఆమె చెప్పగా రాజునా తల్లీ చెప్పుము, నీ మాట త్రోసివేయననగా

20. oka chinna manavicheya gōruchunnaanu; naa maaṭa trōsi vēyakumani aame cheppagaa raajunaa thallee cheppumu, nee maaṭa trōsivēyananagaa

21. ఆమెషూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండ్లి కిప్పింప వలెననెను.

21. aameshoonēmeeyuraalaina abeeshagunu nee sahōdaruḍaina adōneeyaaku peṇḍli kippimpa valenanenu.

22. అందుకు రాజైన సొలొమోనుషూనే మీయురాలైన అబీషగును మాత్రమే అదోనీయాకొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అన్న కాబట్టి అతనికొరకును, యాజకుడైన అబ్యాతారుకొరకును, సెరూయా కుమారు డైన యోవాబుకొరకును రాజ్యమును అడుగుమని తన తల్లితో చెప్పెను.

22. anduku raajaina solomōnushoonē meeyuraalaina abeeshagunu maatramē adōneeyaakoraku aḍuguṭa yēla? Athaḍu naa anna kaabaṭṭi athanikorakunu, yaajakuḍaina abyaathaarukorakunu, serooyaa kumaaru ḍaina yōvaabukorakunu raajyamunu aḍugumani thana thallithoo cheppenu.

23. మరియు రాజైన సొలొమోనుయెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ మాటవలన అతని ప్రాణమునకు నష్టము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయును గాక.

23. mariyu raajaina solomōnuyehōvaa thooḍu adōneeyaa palikina yee maaṭavalana athani praaṇamunaku nashṭamu raakapōyinayeḍala dhevuḍu naaku goppa apaayamu kalugajēyunu gaaka.

24. నన్ను స్థిరపరచి, నా తండ్రి సింహాసనముమీద నన్ను ఆసీనునిగా చేసి, తన వాగ్దానము ప్రకారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ దినమున మరణమవునని చెప్పి

24. nannu sthiraparachi, naa thaṇḍri sinhaasanamumeeda nannu aaseenunigaa chesi, thana vaagdaanamu prakaaramu naaku kuṭumbamu kalugajēsina yehōvaa jeevamuthooḍu, adōneeyaa yee dinamuna maraṇamavunani cheppi

25. యెహోయాదా కుమారు డైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద పడినందున అతడు చనిపోయెను.

25. yehōyaadaa kumaaru ḍaina benaayaanu pampagaa ithaḍu adōneeyaa meeda paḍinanduna athaḍu chanipōyenu.

26. తరువాత రాజు యాజకుడైన అబ్యాతారునకు సెలవిచ్చినదేమనగా అనా తోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళ్లుము; నీవు మరణ మునకు పాత్రుడవైతివి గాని నీవు నా తండ్రియైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండ్రికి ప్రాప్తించిన శ్రమలన్నిటిలో శ్రమ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను.

26. tharuvaatha raaju yaajakuḍaina abyaathaarunaku selavichinadhemanagaa anaa thoothulō neeku kaligina polamulaku veḷlumu; neevu maraṇa munaku paatruḍavaithivi gaani neevu naa thaṇḍriyaina daaveedu mundhara dhevuḍaina yehōvaa mandasamunu mōsi, naa thaṇḍriki praapthin̄china shramalanniṭilō shrama pondithivi ganuka eevēḷa maraṇashiksha neeku vidhimpanu.

27. తరువాత సొలొమోను అబ్యాతారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులను గూర్చి షిలోహులో ప్రమాణముచేసిన మాట నెరవేరెను.

27. tharuvaatha solomōnu abyaathaarunu yehōvaaku yaajakuḍugaa uṇḍakuṇḍa theesivēsenu, anduvalana yehōvaa ēlee kuṭumbikulanu goorchi shilōhulō pramaaṇamuchesina maaṭa neravērenu.

28. యోవాబు అబ్షా లోము పక్షము అవలంబింపక పోయినను అదోనీయాపక్షము అవలంబించి యుండెను గనుక ఈ వర్తమానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచ్చి బలిపీఠపు కొమ్ములను పట్టుకొనెను.

28. yōvaabu abshaa lōmu pakshamu avalambimpaka pōyinanu adōneeyaapakshamu avalambin̄chi yuṇḍenu ganuka ee varthamaanamulu athaniki raagaa athaḍu paaripōyi yehōvaa guḍaaramunaku vachi balipeeṭhapu kommulanu paṭṭukonenu.

29. యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచ్చి బలిపీఠమునొద్ద నున్నాడను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పిలిపించినీవు వెళ్లి వానిమీద పడుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చినందున

29. yōvaabu paaripōyi yehōvaa guḍaaramunaku vachi balipeeṭhamunoddha nunnaaḍanu saṅgathi raajagu solomōnunaku vinabaḍagaa solomōnu yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaanu pilipin̄chineevu veḷli vaanimeeda paḍumani aagna ichinanduna

30. బెనాయా యెహోవా గుడారమునకు వచ్చిరాజు నిన్ను బయటికి రమ్మని సెలవిచ్చెనని యోవా బుతో చెప్పెను. అతడు అదికాదు, నేనిక్కడనే చచ్చెద ననగా, బెనాయా తిరిగి రాజునొద్దకు వచ్చి యోవాబు తనతో చెప్పిన మాట రాజునకు తెలియజేసెను.

30. benaayaa yehōvaa guḍaaramunaku vachiraaju ninnu bayaṭiki rammani selavicchenani yōvaa buthoo cheppenu. Athaḍu adhikaadu, nēnikkaḍanē chaccheda nanagaa, benaayaa thirigi raajunoddhaku vachi yōvaabu thanathoo cheppina maaṭa raajunaku teliyajēsenu.

31. అందుకు రాజు ఇట్లనెను అతడు నీతో చెప్పినట్లుగా చేయుము; అతడు ధారపోసిన నిరపరాధుల రక్తమును నామట్టుకును నా తండ్రి కుటుంబికులమట్టుకును పరిహారము చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెట్టుము.

31. anduku raaju iṭlanenu athaḍu neethoo cheppinaṭlugaa cheyumu; athaḍu dhaarapōsina niraparaadhula rakthamunu naamaṭṭukunu naa thaṇḍri kuṭumbikulamaṭṭukunu parihaaramu cheyuṭakai athani champi paathipeṭṭumu.

32. నేరు కుమారుడును ఇశ్రాయేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబ్నేరును, యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తన కంటె నీతిపరులును యోగ్యులు నగు ఈ ఇద్దరు మనుష్యులమీద పడి యోవాబు నా తండ్రియైన దావీదు ఎరుగకుండ కత్తిచేత వారిని చంపి వేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రక్తము యెహోవా అతని తలమీదికే రప్పించును.

32. nēru kumaaruḍunu ishraayēlu vaari samoohaadhipathiyunaina abnērunu, yeteru kumaaruḍunu yoodhaavaari sēnaadhipathiyunaina amaashaayunu anu thana kaṇṭe neethiparulunu yōgyulu nagu ee iddaru manushyulameeda paḍi yōvaabu naa thaṇḍriyaina daaveedu erugakuṇḍa katthichetha vaarini champi vēsenu ganuka athaḍu dhaarapōsina rakthamu yehōvaa athani thalameedikē rappin̄chunu.

33. మరియు వీరు ప్రాణ దోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును సదాకాలము ఉత్తరవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతి కిని అతని కుటుంబికులకును అతని సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎన్నటెన్నటికిని కలిగి యుండును.

33. mariyu veeru praaṇa dōshamunaku yōvaabunu athani santhathivaarunu sadaakaalamu uttharavaadulu gaani, daaveedunakunu athani santhathi kini athani kuṭumbikulakunu athani sinhaasanamunakunu samaadhaanamu yehōvaavalana ennaṭennaṭikini kaligi yuṇḍunu.

34. కాబట్టి యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచ్చి అతనిమీద పడి అతని చంపగా అతడు అరణ్యమందుండు తన యింటిలో పాతిపెట్టబడెను.

34. kaabaṭṭi yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaa vachi athanimeeda paḍi athani champagaa athaḍu araṇyamanduṇḍu thana yiṇṭilō paathipeṭṭabaḍenu.

35. రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబ్యాతారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును నియ మించెను.

35. raaju athaniki badulugaa yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaanu sēnaadhipathigaa niyamin̄chenu. Mariyu raaju abyaathaarunaku badulugaa yaajakuḍaina saadōkunu niya min̄chenu.

36. తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచ్చెను. నీవు యెరూషలేములో ఇల్లు కట్టించుకొని బయట ఎక్కడికైనను వెళ్లక అందులో కాపురముండుము.

36. tharuvaatha raaju shimeeni piluvanampin̄chi athaniki ee maaṭa selavicchenu. neevu yerooshalēmulō illu kaṭṭin̄chukoni bayaṭa ekkaḍikainanu veḷlaka andulō kaapuramuṇḍumu.

37. నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిద్రోను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు చచ్చుట నిశ్చయమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తరవాదివనగా

37. neevu ē dinamuna bayaludheri kidrōnu ēru vaagu daaṭuduvō aa dinamuna neevu chachuṭa nishchayamani rooḍhigaa telisikonumu, nee praaṇamunaku neevē uttharavaadhivanagaa

38. షిమీతమరు సెలవిచ్చినది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు చెప్పిన ప్రకారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెప్పెను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక దినములు నివాసము చేయుచుండెను.

38. shimeethamaru selavichinadhi man̄chidhenu; naa yēlinavaaraina raajagu thamaru cheppina prakaaramu thama sēvakuḍanaina nēnu chesedhanani raajuthoo cheppenu. shimee yerooshalēmulō anēka dinamulu nivaasamu cheyuchuṇḍenu.

39. అయితే మూడు సంవత్సరము లైన తరు వాత షిమీయొక్క పనివారిలో ఇద్దరు పారిపోయి మయకా కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజు నొద్దకు చేరిరి. అంతటనీవారు గాతులో ఉన్నారనిషిమీకి వర్తమానము కాగా

39. ayithē mooḍu samvatsaramu laina tharu vaatha shimeeyokka panivaarilō iddaru paaripōyi mayakaa kumaaruḍaina aakeeshu anu gaathu raaju noddhaku cheriri. Anthaṭaneevaaru gaathulō unnaaranishimeeki varthamaanamu kaagaa

40. షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకట్టి తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని ఆకీషునొద్దకు పోయెను.ఈలాగున షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచ్చెను.

40. shimee lēchi gaaḍidaku ganthakaṭṭi thana panivaarini vedakuṭakai gaathulōni aakeeshunoddhaku pōyenu.eelaaguna shimee pōyi gaathulōnuṇḍi thana pani vaarini theesikonivacchenu.

41. షిమీ యెరూషలేములో నుండి గాతునకు పోయి వచ్చెనని సొలొమోనునకు వర్తమానము కాగా

41. shimee yerooshalēmulō nuṇḍi gaathunaku pōyi vacchenani solomōnunaku varthamaanamu kaagaa

42. రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇట్లనెనునీవు ఏ దినమందు బయలుదేరి ఏ స్థలమునకైనను వెళ్లుదువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశ్చయముగా తెలిసికొన వలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజ్ఞ ఇచ్చి నీ చేత ప్రమాణము చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచ్చినదే మంచిదని నీవు ఒప్పుకొంటివి;

42. raaju shimeeni piluvanampin̄chi athanithoo iṭlanenuneevu ē dinamandu bayaludheri ē sthalamunakainanu veḷluduvō aa dinamuna neevu maraṇamaguduvani nishchayamugaa telisikona valenani yehōvaa thooḍani nēnu neeku khaṇḍithamugaa aagna ichi nee chetha pramaaṇamu cheyin̄chithini gadaa? Mariyu thamaru selavichinadhe man̄chidani neevu oppukoṇṭivi;

43. కాబట్టి యెహోవాతోడని నీవు చేసిన ప్రమాణమును మేము నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞను నీవు గైకొనక పోతివేమి అని అడిగి

43. kaabaṭṭi yehōvaathooḍani neevu chesina pramaaṇamunu mēmu neeku aagnaapin̄china aagnanu neevu gaikonaka pōthivēmi ani aḍigi

44. నీవు మా తండ్రియైన దావీదునకు చేసినట్టు నీ హృదయములో మెదులుచున్న కీడంతయు నీకు తెలి యును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రప్పించును.

44. neevu maa thaṇḍriyaina daaveedunaku chesinaṭṭu nee hrudayamulō meduluchunna keeḍanthayu neeku teli yunu. neevu chesina keeḍu yehōvaa nee thalameedikē rappin̄chunu.

45. అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీర్వాదము పొందును, దావీదు సింహా సనము యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము స్థిరపరచబడునని షిమీతో చెప్పి

45. ayithē raajaina solomōnu aasheervaadamu pondunu, daaveedu sinhaa sanamu yehōvaa samukhamandu sadaakaalamu sthiraparachabaḍunani shimeethoo cheppi

46. రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియ్యగా అతడు బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ ప్రకారము రాజ్యము సొలొమోను వశమున స్థిరపరచబడెను.

46. raaju yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaaku selaviyyagaa athaḍu bayaludheri vaanimeeda paḍi vaani champenu. ee prakaaramu raajyamu solomōnu vashamuna sthiraparachabaḍenu.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.