Kings I - 1 రాజులు 3 | View All

1. తరువాత సొలొమోను ఐగుప్తురాజైన ఫరో కుమార్తెను పెండ్లిచేసికొని అతనికి అల్లుడాయెను. తన నగరును యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుట్టు ప్రాకార మును కట్టించుట ముగించిన తరువాత ఫరోకుమార్తెను దావీదు పురమునకు రప్పించెను.

1. tharuvaatha solomōnu aigupthuraajaina pharō kumaarthenu peṇḍlichesikoni athaniki alluḍaayenu. thana nagarunu yehōvaa mandiramunu yerooshalēmu chuṭṭu praakaara munu kaṭṭin̄chuṭa mugin̄china tharuvaatha pharōkumaarthenu daaveedu puramunaku rappin̄chenu.

2. ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కట్టింపబడిన మందిరము లేకపోగా జనులు ఉన్నత స్థలములయందు మాత్రము బలులను అర్పించుచు వచ్చిరి.

2. aa dinamula varaku yehōvaa naamamuna kaṭṭimpabaḍina mandiramu lēkapōgaa janulu unnatha sthalamulayandu maatramu balulanu arpin̄chuchu vachiri.

3. తన తండ్రియైన దావీదు నియమించిన కట్టడలను అనుసరించుచు సొలొమోను యెహోవాయందు ప్రేమయుంచెను గాని యున్నత స్థలములయందు అతడు బలులను మాత్రము అర్పించుచు ధూపము వేయుచు నుండెను.

3. thana thaṇḍriyaina daaveedu niyamin̄china kaṭṭaḍalanu anusarin̄chuchu solomōnu yehōvaayandu prēmayun̄chenu gaani yunnatha sthalamulayandu athaḍu balulanu maatramu arpin̄chuchu dhoopamu vēyuchu nuṇḍenu.

4. గిబియోను ముఖ్యమైన ఉన్నతస్థలమై యుండెను గనుక బలుల నర్పించుటకై రాజు అక్కడికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయ్యి దహనబలులను అర్పించెను.

4. gibiyōnu mukhyamaina unnathasthalamai yuṇḍenu ganuka balula narpin̄chuṭakai raaju akkaḍiki pōyi aa balipeeṭhamumeeda veyyi dahanabalulanu arpin̄chenu.

5. గిబియోనులో యెహోవా రాత్రివేళ స్వప్నమందు సొలొ మోనునకు ప్రత్యక్షమైనేను నీకు దేని నిచ్చుట నీకిష్టమోదాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియ్యగా

5. gibiyōnulō yehōvaa raatrivēḷa svapnamandu solo mōnunaku pratyakshamainēnu neeku dheni nichuṭa neekishṭamōdaani naḍugumani dhevuḍu athanithoo selaviyyagaa

6. సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెనునీ దాసుడును నా తండ్రియునైన దావీదు నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సత్య మును నీతిని అనుసరించి యథార్థమైన మనసు గలవాడై ప్రవర్తించెను గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూర్ణ కటాక్షమగు పరచి, యీ దినముననున్నట్లుగా అతని సింహా సనముమీద అతని కుమారుని కూర్చుండబెట్టి అతనియందుమహాకృపను చూపియున్నావు.

6. solomōnu eelaagu manavi chesenunee daasuḍunu naa thaṇḍriyunaina daaveedu nee drushṭiki anukoolamugaa satya munu neethini anusarin̄chi yathaarthamaina manasu galavaaḍai pravarthin̄chenu ganuka neevu athaniyeḍala paripoorṇa kaṭaakshamagu parachi, yee dinamunanunnaṭlugaa athani sinhaa sanamumeeda athani kumaaruni koorchuṇḍabeṭṭi athaniyandumahaakrupanu choopiyunnaavu.

7. నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండ్రియైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన నన్ను రాజుగా నియమించి యున్నావు; అయితే నేను బాలుడను, కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు;

7. naa dhevaa yehōvaa, neevu naa thaṇḍriyaina daaveedunaku badulugaa nee daasuḍanaina nannu raajugaa niyamin̄chi yunnaavu; ayithē nēnu baaluḍanu, kaaryamulu jarupuṭaku naaku buddhi chaaladu;

8. నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధ్య ఉన్నాను; వారు విస్తరించియున్నందున వారిని లెక్క పెట్టుటయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధ్యము.

8. nee daasuḍanaina nēnu neevu kōrukonina janula madhya unnaanu; vaaru vistharin̄chiyunnanduna vaarini lekka peṭṭuṭayu vaari vishaaladheshamunu thanakee cheyuṭayu asaadhyamu.

9. ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవ్వడు? కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జనులకు న్యాయము తీర్చునట్లు నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల హృదయము దయ చేయుము.

9. intha goppadaina nee janamunaku nyaayamu theerchagalavaaḍu evvaḍu? Kaabaṭṭi nēnu man̄chi cheḍḍalu vivēchin̄chi nee janulaku nyaayamu theerchunaṭlu nee daasuḍanaina naaku vivēkamugala hrudayamu daya cheyumu.

10. సొలొమోను చేసిన యీ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమాయెను గనుక

10. solomōnu chesina yee manavi prabhuvunaku anukoolamaayenu ganuka

11. దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెల విచ్చెనుదీర్ఘాయువునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక, న్యాయములను గ్రహించు టకు వివేకము అనుగ్రహించుమని నీవు అడిగితివి.

11. dhevuḍu athaniki eelaagu sela vicchenudeerghaayuvunainanu aishvaryamunainanu nee shatruvula praaṇamunainanu aḍugaka, nyaayamulanu grahin̄chu ṭaku vivēkamu anugrahin̄chumani neevu aḍigithivi.

12. నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను; బుద్ధి వివేకములు గల హృదయము నీకిచ్చుచున్నాను; పూర్వికులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట నీవంటివాడొకడును ఉండడు.

12. neevu eelaaguna aḍiginanduna nee manavi aalakin̄chuchunnaanu; buddhi vivēkamulu gala hrudayamu neekichuchunnaanu; poorvikulalō neevaṇṭivaaḍu okaḍunu lēḍu, ikameedaṭa neevaṇṭivaaḍokaḍunu uṇḍaḍu.

13. మరియు నీవు ఐశ్వర్య మును ఘనతను ఇమ్మని అడుగక పోయినను నేను వాటిని కూడ నీకిచ్చుచున్నాను; అందువలన నీ దినములన్నిటను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను నుండడు.

13. mariyu neevu aishvarya munu ghanathanu immani aḍugaka pōyinanu nēnu vaaṭini kooḍa neekichuchunnaanu; anduvalana nee dinamulanniṭanu raajulalō neevaṇṭivaaḍokaḍainanu nuṇḍaḍu.

14. మరియు నీ తండ్రియైన దావీదు నా మార్గములలో నడచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మమంతటిని గైకొనినట్లు నీవు నడచి వాటిని గైకొనిన యెడల నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతునిగా చేసెదను అనెను.

14. mariyu nee thaṇḍriyaina daaveedu naa maargamulalō naḍachi naa kaṭṭaḍalanu nēnu niyamin̄china dharmamanthaṭini gaikoninaṭlu neevu naḍachi vaaṭini gaikonina yeḍala ninnu deerghaayushmanthunigaa chesedanu anenu.

15. అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది స్వప్నమని తెలిసికొనెను. పిమ్మట అతడు యెరూషలేమునకు వచ్చి యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను సమాధానబలులను అర్పించి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను.

15. anthalō solomōnu mēlukoni adhi svapnamani telisikonenu. Pimmaṭa athaḍu yerooshalēmunaku vachi yehōvaa nibandhanagala mandasamu eduṭa niluvabaḍi dahanabalulanu samaadhaanabalulanu arpin̄chi thana sēvakulandarikini vindu cheyin̄chenu.

16. తరువాత వేశ్యలైన యిద్దరు స్త్రీలు రాజునొద్దకు వచ్చి అతని ముందర నిలిచిరి.

16. tharuvaatha vēshyalaina yiddaru streelu raajunoddhaku vachi athani mundhara nilichiri.

17. వారిలో ఒకతె యిట్లు మనవి చేసెనునా యేలినవాడా చిత్తగించుము, నేనును ఈ స్త్రీయును ఒక యింటిలో నివసించుచున్నాము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిల్లను కంటిని.

17. vaarilō okate yiṭlu manavi chesenunaa yēlinavaaḍaa chitthagin̄chumu, nēnunu ee streeyunu oka yiṇṭilō nivasin̄chuchunnaamu; daanithoo kooḍa iṇṭilō uṇḍi nēnoka pillanu kaṇṭini.

18. నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిల్లను కనెను; మేమిద్దర మును కూడనున్నాము, మేమిద్దరము తప్ప ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు.

18. nēnu kanina mooḍava dinamuna idiyu pillanu kanenu; mēmiddhara munu kooḍanunnaamu, mēmiddharamu thappa iṇṭilō mari yevarunu lēru.

19. అయితే రాత్రియందు ఇది పడకలో తన పిల్లమీద పడగా అది చచ్చెను.

19. ayithē raatriyandu idi paḍakalō thana pillameeda paḍagaa adhi chacchenu.

20. కాబట్టి మధ్య రాత్రి యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిద్రించుచుండగా వచ్చి, నా ప్రక్కలోనుండి నా బిడ్డను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెట్టుకొని, చచ్చిన తన పిల్లను నా కౌగిటిలో ఉంచెను.

20. kaabaṭṭi madhya raatri yidi lēchi nee daasinaina nēnu nidrin̄chuchuṇḍagaa vachi, naa prakkalōnuṇḍi naa biḍḍanu theesikoni thana kaugiṭilō peṭṭukoni, chachina thana pillanu naa kaugiṭilō un̄chenu.

21. ఉదయమున నేను లేచి నా పిల్లకు పాలియ్య చూడగా అది చచ్చినదాయెను; తరువాత ఉదయమున నేను పిల్లను నిదానించి చూచినప్పుడు వాడు నా కడుపున పుట్టినవాడు కాడని నేను తెలిసికొంటిని.

21. udayamuna nēnu lēchi naa pillaku paaliyya chooḍagaa adhi chachinadaayenu; tharuvaatha udayamuna nēnu pillanu nidaanin̄chi chuchinappuḍu vaaḍu naa kaḍupuna puṭṭinavaaḍu kaaḍani nēnu telisikoṇṭini.

22. అంతలో రెండవ స్త్రీ అది కాదు;బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ చచ్చినది దాని బిడ్డ అని చెప్పగా ఆమెకాదు, చచ్చినదే నీ బిడ్డ బ్రతికియున్నది నా బిడ్డ అనెను. ఈ ప్రకారముగా వారు రాజుసముఖమున మనవిచేయగా

22. anthalō reṇḍava stree adhi kaadu;bradhikiyunnadhi naa biḍḍa chachinadhi daani biḍḍa ani cheppagaa aamekaadu, chachinadhe nee biḍḍa brathikiyunnadhi naa biḍḍa anenu. ee prakaaramugaa vaaru raajusamukhamuna manavicheyagaa

23. రాజు బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ చచ్చినది నీ బిడ్డ అని యొక తెయు, రెండవది ఆలాగు కాదు చచ్చినది నీ బిడ్డ బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ అని చెప్పుచున్నది;

23. raaju bradhikiyunnadhi naa biḍḍa chachinadhi nee biḍḍa ani yoka teyu, reṇḍavadhi aalaagu kaadu chachinadhi nee biḍḍa bradhikiyunnadhi naa biḍḍa ani cheppuchunnadhi;

24. గనుక కత్తి తెమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. వారు ఒక కత్తి రాజసన్నిధికి తేగా

24. ganuka katthi temmani aagna icchenu. Vaaru oka katthi raajasannidhiki thēgaa

25. రాజు రెండు భాగములుగా బ్రదికియుండు బిడ్డను చేసి సగము దీనికిని సగము దానికిని చెరిసగము ఇయ్యవలసినదని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

25. raaju reṇḍu bhaagamulugaa bradhikiyuṇḍu biḍḍanu chesi sagamu deenikini sagamu daanikini cherisagamu iyyavalasinadani aagna icchenu.

26. అంతట బ్రదికియున్న బిడ్డయొక్క తల్లి తన బిడ్డ విషయమై పేగులు తరుగుకొని పోయినదై, రాజునొద్దనా యేలిన వాడా, బిడ్డను ఎంతమాత్రము చంపక దానికే యిప్పించుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ స్త్రీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము చేయుమనెను.

26. anthaṭa bradhikiyunna biḍḍayokka thalli thana biḍḍa vishayamai pēgulu tharugukoni pōyinadai, raajunoddhanaa yēlina vaaḍaa, biḍḍanu enthamaatramu champaka daanikē yippin̄chumani manavicheyagaa, aa reṇḍava stree adhi naadainanu daanidainanu kaakuṇḍa cherisagamu cheyumanenu.

27. అందుకు రాజుబ్రదికియున్న బిడ్డను ఎంతమాత్రము చంపక మొదటిదాని కియ్యుడి, దాని తల్లి అదే అని తీర్పు తీర్చెను.

27. anduku raajubradhikiyunna biḍḍanu enthamaatramu champaka modaṭidaani kiyyuḍi, daani thalli adhe ani theerpu theerchenu.

28. అంతట ఇశ్రాయేలీయులందరును రాజు తీర్చిన తీర్పునుగూర్చి విని న్యాయము విచారించుటయందు రాజు దైవజ్ఞానము నొందినవాడని గ్రహించి అతనికి భయపడిరి.

28. anthaṭa ishraayēleeyulandarunu raaju theerchina theerpunugoorchi vini nyaayamu vichaarin̄chuṭayandu raaju daivagnaanamu nondinavaaḍani grahin̄chi athaniki bhayapaḍiri.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |