Kings I - 1 రాజులు 3 | View All

1. తరువాత సొలొమోను ఐగుప్తురాజైన ఫరో కుమార్తెను పెండ్లిచేసికొని అతనికి అల్లుడాయెను. తన నగరును యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుట్టు ప్రాకార మును కట్టించుట ముగించిన తరువాత ఫరోకుమార్తెను దావీదు పురమునకు రప్పించెను.

“పెండ్లి చేసుకొని”– ఈ పెళ్ళి వల్ల రాజకీయంగా పొత్తు కుదిరింది. “దావీదు నగరం”– 2 సమూయేలు 5:6-7.

2. ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కట్టింపబడిన మందిరము లేకపోగా జనులు ఉన్నత స్థలములయందు మాత్రము బలులను అర్పించుచు వచ్చిరి.

3. తన తండ్రియైన దావీదు నియమించిన కట్టడలను అనుసరించుచు సొలొమోను యెహోవాయందు ప్రేమయుంచెను గాని యున్నత స్థలములయందు అతడు బలులను మాత్రము అర్పించుచు ధూపము వేయుచు నుండెను.

సొలొమోను యెహోవాను ప్రేమించాడు గానీ తన పరిపాలనలో ఆరంభంలోనే ఈ ఒక్క విషయంలో తప్పటడుగు వేశాడు. ఈ అవిధేయత బీజం, లేదా దేవుని శాసనాల విషయంలో ఈ అలక్ష్యం రాబోయే కాలంలో పెరిగిపోయి పూర్తిగా భయంకరమైన ఫలితాలకు దారి తీసింది – 1 రాజులు 11:4-8.

4. గిబియోను ముఖ్యమైన ఉన్నతస్థలమై యుండెను గనుక బలుల నర్పించుటకై రాజు అక్కడికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయ్యి దహనబలులను అర్పించెను.

2 దినవృత్తాంతములు 1:3-13. “గిబియోను”– యెహోషువ 9:3-27; యెహోషువ 18:25; యెహోషువ 21:17. గిబియోను ప్రాముఖ్య స్థలం కావడానికి కారణం గతంలో సన్నిధి గుడారం, ఇత్తడి బలిపీఠం (నిర్గమకాండము 25:8-9; నిర్గమకాండము 27:1-2) అక్కడున్నాయి – 1 దినవృత్తాంతములు 21:29; 2 దినవృత్తాంతములు 1:2-6.

5. గిబియోనులో యెహోవా రాత్రివేళ స్వప్నమందు సొలొ మోనునకు ప్రత్యక్షమైనేను నీకు దేని నిచ్చుట నీకిష్టమోదాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియ్యగా

“కలలో”– సంఖ్యాకాండము 12:6; ద్వితీయోపదేశకాండము 13:1 నోట్స్. “ఏం ఇవ్వాలో”– మనం కోరుకునే ఒక్క దాన్ని దేవుడు మనకిస్తానంటే ఏం అడుగుతాం? ఆ అడిగేది మన హృదయ స్థితినీ, అంతరంగంలో మనం ఎలాంటివారమో దాన్నీ బయట పెడుతుంది. కీర్తనల గ్రంథము 27:4; లూకా 10:41-42; ఫిలిప్పీయులకు 3:8-10.

6. సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెనునీ దాసుడును నా తండ్రియునైన దావీదు నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సత్య మును నీతిని అనుసరించి యథార్థమైన మనసు గలవాడై ప్రవర్తించెను గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూర్ణ కటాక్షమగు పరచి, యీ దినముననున్నట్లుగా అతని సింహా సనముమీద అతని కుమారుని కూర్చుండబెట్టి అతనియందుమహాకృపను చూపియున్నావు.

“ఇలా చెప్పాడు”– ఇక్కడున్న ప్రార్థన సొలొమోను తన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నత శిఖరంపై ఉన్నాడని తెలియజేస్తున్నది. “నిజాయితీనీ”– కీర్తనల గ్రంథము 18:20-26 దగ్గర నోట్స్. “కొడుకు”– 1 రాజులు 1:48; 2 సమూయేలు 7:8-16.

7. నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండ్రియైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన నన్ను రాజుగా నియమించి యున్నావు; అయితే నేను బాలుడను, కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు;

“పిల్లవాణ్ణి”– యిర్మియా 1:6-7 పోల్చి చూడండి. తన పరిపాలన ఆరంభంలో సొలొమోను బహుశా 20 ఏళ్ళవాడు. దేవుని ప్రజలకు నాయకత్వం వహించడానికి తనకు సామర్థ్యం చాలదనుకున్నాడు.

8. నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధ్య ఉన్నాను; వారు విస్తరించియున్నందున వారిని లెక్క పెట్టుటయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధ్యము.

“అసంఖ్యాకం”– ఆదికాండము 13:16; ఆదికాండము 15:5; ఆదికాండము 22:17; నిర్గమకాండము 19:6; ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6. సొలొమోను తెలివిని కోరుకున్నది పరిపాలనలో తన బాధ్యతలను చక్కగా నెరవేర్చడానికే గాని జ్ఞానవంతుడని పేరుపొందాలని కాదు, లేక తన స్వప్రయోజనాల కోసం ఆ తెలివిని ఉపయోగించుకోవాలని కాదు.

9. ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవ్వడు? కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జనులకు న్యాయము తీర్చునట్లు నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల హృదయము దయ చేయుము.

“పరిపాలించగలవాడెవడు?”– 2 కోరింథీయులకు 2:16; 2 కోరింథీయులకు 3:5-6. బహుశా 1 దినవృత్తాంతములు 22:12 లో దావీదు చెప్పిన మాటలను బట్టి సొలొమోనుకు జ్ఞానం కోసం అభిలాష కలిగింది. “తెలివి గల మనస్సు”– దానియేలు 2:21; హెబ్రీయులకు 5:14.

10. సొలొమోను చేసిన యీ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమాయెను గనుక

ఇలాంటి ప్రార్థనలకు జవాబివ్వడం దేవునికి బహు సంతోషం. యోగ్యమైన పనికోసం యోగ్యమైన ఉద్దేశాలు ఈ ప్రార్థన వెనుక ఉన్నాయి. యాకోబు 1:5; యాకోబు 4:3 పోల్చిచూడండి.

11. దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెల విచ్చెనుదీర్ఘాయువునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక, న్యాయములను గ్రహించు టకు వివేకము అనుగ్రహించుమని నీవు అడిగితివి.

చాలామంది రాజులు కోరేవాటిని సొలొమోను కోరలేదు. దేవుణ్ణి మనం ఏం అడుగుతున్నామో జాగ్రత్త వహించాలి. కీర్తనల గ్రంథము 106:15 పోల్చిచూడండి. “కోరిక ప్రకారం”– మత్తయి 7:7-11; 1 యోహాను 5:14-15.

12. నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను; బుద్ధి వివేకములు గల హృదయము నీకిచ్చుచున్నాను; పూర్వికులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట నీవంటివాడొకడును ఉండడు.

“జ్ఞానాన్నీ”– 1 రాజులు 4:29-34; 1 రాజులు 10:23 1 రాజులు 10:27; 1 దినవృత్తాంతములు 29:12. మన జీవితాలూ, విన్నపాలూ దేవుణ్ణి సంతోషపెడితే మనం అడిగిన దానికంటే ఎంతో ఎక్కువగా ఆయన మనకిచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎఫెసీయులకు 3:20 పోల్చిచూడండి.

13. మరియు నీవు ఐశ్వర్య మును ఘనతను ఇమ్మని అడుగక పోయినను నేను వాటిని కూడ నీకిచ్చుచున్నాను; అందువలన నీ దినములన్నిటను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను నుండడు.

14. మరియు నీ తండ్రియైన దావీదు నా మార్గములలో నడచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మమంతటిని గైకొనినట్లు నీవు నడచి వాటిని గైకొనిన యెడల నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతునిగా చేసెదను అనెను.

వ 6. దావీదు లోపాలు లేనివాడేమీకాదు. బత్‌షెబ, ఊరియా విషయంలో ఘోరంగా పాపం చేశాడు. అయితే మొత్తం మీద అతడు దేవుని శాసనాలకు విధేయంగానే జీవించాడు. “ఆయుష్మంతుణ్ణి”– ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం దేవునికి విధేయత చూపితే ప్రతిఫలం ఒకటి దీర్ఘాయుష్షు.

15. అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది స్వప్నమని తెలిసికొనెను. పిమ్మట అతడు యెరూషలేమునకు వచ్చి యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను సమాధానబలులను అర్పించి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను.

“ఒడంబడిక పెట్టె”– నిర్గమకాండము 25:10-22 నోట్. “అర్పించాడు”– లేవీ 1–3 అధ్యాయాల్లో నోట్స్.

16. తరువాత వేశ్యలైన యిద్దరు స్త్రీలు రాజునొద్దకు వచ్చి అతని ముందర నిలిచిరి.

ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఏదైనా వివాదాన్ని నేరుగా రాజు దగ్గరికి తేవచ్చునన్న విషయం గమనించండి. ఈ వివాదంలో సొలొమోను దేవుడు తనకిచ్చిన జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించసాగాడు.

17. వారిలో ఒకతె యిట్లు మనవి చేసెనునా యేలినవాడా చిత్తగించుము, నేనును ఈ స్త్రీయును ఒక యింటిలో నివసించుచున్నాము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిల్లను కంటిని.

18. నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిల్లను కనెను; మేమిద్దర మును కూడనున్నాము, మేమిద్దరము తప్ప ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు.

19. అయితే రాత్రియందు ఇది పడకలో తన పిల్లమీద పడగా అది చచ్చెను.

20. కాబట్టి మధ్య రాత్రి యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిద్రించుచుండగా వచ్చి, నా ప్రక్కలోనుండి నా బిడ్డను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెట్టుకొని, చచ్చిన తన పిల్లను నా కౌగిటిలో ఉంచెను.

21. ఉదయమున నేను లేచి నా పిల్లకు పాలియ్య చూడగా అది చచ్చినదాయెను; తరువాత ఉదయమున నేను పిల్లను నిదానించి చూచినప్పుడు వాడు నా కడుపున పుట్టినవాడు కాడని నేను తెలిసికొంటిని.

22. అంతలో రెండవ స్త్రీ అది కాదు;బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ చచ్చినది దాని బిడ్డ అని చెప్పగా ఆమెకాదు, చచ్చినదే నీ బిడ్డ బ్రతికియున్నది నా బిడ్డ అనెను. ఈ ప్రకారముగా వారు రాజుసముఖమున మనవిచేయగా

23. రాజు బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ చచ్చినది నీ బిడ్డ అని యొక తెయు, రెండవది ఆలాగు కాదు చచ్చినది నీ బిడ్డ బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ అని చెప్పుచున్నది;

24. గనుక కత్తి తెమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. వారు ఒక కత్తి రాజసన్నిధికి తేగా

25. రాజు రెండు భాగములుగా బ్రదికియుండు బిడ్డను చేసి సగము దీనికిని సగము దానికిని చెరిసగము ఇయ్యవలసినదని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

26. అంతట బ్రదికియున్న బిడ్డయొక్క తల్లి తన బిడ్డ విషయమై పేగులు తరుగుకొని పోయినదై, రాజునొద్దనా యేలిన వాడా, బిడ్డను ఎంతమాత్రము చంపక దానికే యిప్పించుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ స్త్రీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము చేయుమనెను.

27. అందుకు రాజుబ్రదికియున్న బిడ్డను ఎంతమాత్రము చంపక మొదటిదాని కియ్యుడి, దాని తల్లి అదే అని తీర్పు తీర్చెను.

28. అంతట ఇశ్రాయేలీయులందరును రాజు తీర్చిన తీర్పునుగూర్చి విని న్యాయము విచారించుటయందు రాజు దైవజ్ఞానము నొందినవాడని గ్రహించి అతనికి భయపడిరి.

ఈ జ్ఞానం న్యాయం నెరవేర్చడానికి. వ 8 నోట్.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |