Kings I - 1 రాజులు 4 | View All

1. రాజైన సొలొమోను ఇశ్రాయేలీయులందరిమీద రాజాయెను.

1. raajaina solomōnu ishraayēleeyulandarimeeda raajaayenu.

2. అతనియొద్దనున్న అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజర్యా యాజకుడు;

2. athaniyoddhanunna adhipathulu evarevaranagaa saadōku kumaaruḍaina ajaryaa yaajakuḍu;

3. షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును ప్రధాన మంత్రులు; అహీలూదుకుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను;

3. sheeshaa kumaarulaina eleehōrepunu aheeyaayunu pradhaana mantrulu; aheeloodukumaaruḍaina yehōshaapaathu lēkhikuḍai yuṇḍenu;

4. యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైన్యాధిపతి; సాదోకును అబ్యాతారును యాజకులు.

4. yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaa sainyaadhipathi; saadōkunu abyaathaarunu yaajakulu.

5. నాతాను కుమారుడైన అజర్యా అధికారుల మీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన జాబూదు రాజు సముఖములోని మిత్రుడును మంత్రియునైయుండెను;

5. naathaanu kumaaruḍaina ajaryaa adhikaarula meeda uṇḍenu; naathaanu kumaaruḍaina jaaboodu raaju samukhamulōni mitruḍunu mantriyunaiyuṇḍenu;

6. అహీషారు గృహ నిర్వాహకుడు; అబ్దా కుమారుడైన అదోనీరాము వెట్టి పని విషయములో అధికారి.

6. aheeshaaru gruha nirvaahakuḍu; abdaa kumaaruḍaina adōneeraamu veṭṭi pani vishayamulō adhikaari.

7. ఇశ్రా యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పన్నిద్దరు అధికారులను నియమించెను. వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగ్రహము చేయువారు. సంవత్సరమందు ఒక్కొక్క నెలకు వారిలో ఒక్కొక్కడు ఆహారమును సంగ్రహము చేయుచుండెను.

7. ishraayēleeyulandarimeeda solomōnu panniddaru adhikaarulanu niyamin̄chenu. Veeru raajunakunu athani iṇṭivaarikini aahaaramu saṅgrahamu cheyuvaaru. samvatsaramandu okkokka nelaku vaarilō okkokkaḍu aahaaramunu saṅgrahamu cheyuchuṇḍenu.

8. వారి పేళ్లు ఇవే; ఎఫ్రా యిము మన్యమందు హూరు కుమారుడు,

8. vaari pēḷlu ivē; ephraa yimu manyamandu hooru kumaaruḍu,

9. మాకస్సులోను షయల్బీములోను బేత్షెమెషులోను ఏలోన్బెధానానులోను దెకెరు కుమారుడు;

9. maakassulōnu shayalbeemulōnu bētshemeshulōnu ēlōnbedhaanaanulōnu dekeru kumaaruḍu;

10. అరుబ్బోతులో హెసెదు కుమా రుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు దేశమంతయు నియమింపబడెను.

10. arubbōthulō hesedu kumaa ruḍu; veeniki shōkō dheshamunu heperu dheshamanthayu niyamimpabaḍenu.

11. మరియఅబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మన్యప్రదేశమంతయు నియమింపబడెను; సొలొ మోను కుమార్తెయైన టాపాతు ఇతని భార్య.

11. mariyu abeenaadaabu kumaaruniki dōru manyapradheshamanthayu niyamimpabaḍenu; solo mōnu kumaartheyaina ṭaapaathu ithani bhaarya.

12. మరియఅహీలూదు కుమారుడైన బయనాకు తానాకును మెగిద్దో యును బేత్షెయాను ప్రదేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజ్రె యేలు దగ్గరనున్న సారెతానుండి బేత్షెయాను మొదలుకొని ఆబేల్మేహోలావరకును యొక్నెయాము అవ తలి స్థలమువరకును వ్యాపించుచున్నది.

12. mariyu aheeloodu kumaaruḍaina bayanaaku thaanaakunu megiddō yunu bētsheyaanu pradheshamanthayunu niyamimpabaḍenu. Idi yejre yēlu daggaranunna saarethaanuṇḍi bētsheyaanu modalukoni aabēlmēhōlaavarakunu yokneyaamu ava thali sthalamuvarakunu vyaapin̄chuchunnadhi.

13. గెబెరు కుమా రుడు రామోత్గిలాదునందు కాపురముండెను; వీనికి గిలా దులోనుండిన మనష్షేకు కుమారుడైన యాయీరు గ్రామ ములును బాషానులోనున్న అర్గోబు దేశమును నియమింప బడెను; అది ప్రాకారములును ఇత్తడి అడ్డగడలునుగల అరు వది గొప్ప పట్టణములుగల ప్రదేశము.

13. geberu kumaa ruḍu raamōtgilaadunandu kaapuramuṇḍenu; veeniki gilaa dulōnuṇḍina manashshēku kumaaruḍaina yaayeeru graama mulunu baashaanulōnunna argōbu dheshamunu niyamimpa baḍenu; adhi praakaaramulunu itthaḍi aḍḍagaḍalunugala aru vadhi goppa paṭṭaṇamulugala pradheshamu.

14. ఇద్దో కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను.

14. iddō kumaaruḍaina aheenaadaabu mahanayeemulō nuṇḍenu.

15. నఫ్తాలీము దేశమందు అహిమయస్సు ఉండెను; వీడు సొలొమోను కుమార్తెయైన బాశెమతును వివాహము చేసికొనెను.

15. naphthaaleemu dheshamandu ahimayassu uṇḍenu; veeḍu solomōnu kumaartheyaina baashemathunu vivaahamu chesikonenu.

16. ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను.

16. aashērulōnu aalōthulōnu hooshai kumaaruḍaina bayanaa yuṇḍenu.

17. ఇశ్శాఖారు దేశమందు పరూ యహు కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఉండెను.

17. ishshaakhaaru dheshamandu paroo yahu kumaaruḍaina yehōshaapaathu uṇḍenu.

18. బెన్యా మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను.

18. benyaa meenu dheshamandu ēlaa kumaaruḍaina shimee yuṇḍenu.

19. గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన సీహోను దేశమందును బాషాను రాజైన ఓగు దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను; అతడు ఒక్కడే ఆ దేశ మందు అధికారి.

19. gilaadu dheshamandunu amōreeyulaku raajaina seehōnu dheshamandunu baashaanu raajaina ōgu dheshamandunu oori kumaaruḍaina geberu uṇḍenu; athaḍu okkaḍē aa dhesha mandu adhikaari.

20. అయితే యూదావారును ఇశ్రాయేలు వారును సముద్రపు దరినున్న యిసుక రేణువులంత విస్తార సమూహమై తినుచు త్రాగుచు సంభ్రమపడుచు నుండిరి.

20. ayithē yoodhaavaarunu ishraayēlu vaarunu samudrapu darinunna yisuka rēṇuvulantha visthaara samoohamai thinuchu traaguchu sambhramapaḍuchu nuṇḍiri.

21. నది (యూఫ్రటీసు) మొదలుకొని ఐగుప్తు సరిహద్దువరకు ఈ మధ్యనున్న రాజ్యములన్నిటిమీదను ఫిలిష్తీయుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను ప్రభుత్వము చేసెను. ఆ జనులు పన్ను చెల్లించుచు సొలొమోను బ్రదికిన దినములన్నియు అతనికి సేవచేయుచు వచ్చిరి.

21. nadhi (yoophraṭeesu) modalukoni aigupthu sarihadduvaraku ee madhyanunna raajyamulanniṭimeedanu philishtheeyula dheshamanthaṭimeedanu solomōnu prabhutvamu chesenu. aa janulu pannu chellin̄chuchu solomōnu bradhikina dinamulanniyu athaniki sēvacheyuchu vachiri.

22. ఒక్కొక్క దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగ్రి యెంత యనగా, ఆరువందల తూముల సన్నపు గోధుమపిండియు, వేయిన్ని రెండువందల తూముల ముతకపిండియు,

22. okkokka dinamunaku solomōnu bhōjanapu saamagri yentha yanagaa, aaruvandala thoomula sannapu gōdhumapiṇḍiyu, vēyinni reṇḍuvandala thoomula muthakapiṇḍiyu,

23. క్రొవ్విన యెడ్లు పదియు, విడియెడ్లు ఇరువదియు, నూరు గొఱ్ఱెలును, ఇవియు గాక ఎఱ్ఱదుప్పులు దుప్పులు జింకలు క్రొవ్విన బాతులును తేబడెను.

23. krovvina yeḍlu padhiyu, viḍiyeḍlu iruvadhiyu, nooru gorrelunu, iviyu gaaka erraduppulu duppulu jiṅkalu krovvina baathulunu thēbaḍenu.

24. యూఫ్రటీసునది యివతల తిప్సహు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల నున్న రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదిక్కుల నెమ్మది కలిగియుండెను.

24. yoophraṭeesunadhi yivathala thipsahu modalukoni gaajaavarakunu nadhi yivathala nunna raajulandarimeedanu athaniki adhikaaramuṇḍenu. Athani kaalamuna naludikkula nemmadhi kaligiyuṇḍenu.

25. సొలొ మోను దినములన్నిటను ఇశ్రాయేలువారేమి యూదా వారేమి దాను మొదలుకొని బెయేరషెబా వరకును తమ తమ ద్రాక్షచెట్ల క్రిందను అంజూరపుచెట్ల క్రిందను నిర్భయముగా నివసించుచుండిరి.

25. solo mōnu dinamulanniṭanu ishraayēluvaarēmi yoodhaa vaarēmi daanu modalukoni beyērshebaa varakunu thama thama draakshacheṭla krindanu an̄joorapucheṭla krindanu nirbhayamugaa nivasin̄chuchuṇḍiri.

26. సొలొమోను రథ ములకు నలువదివేల గుఱ్ఱపు శాలలును రౌతులకు పండ్రెండు వేల గుఱ్ఱములును ఉండెను.

26. solomōnu ratha mulaku naluvadhivēla gurrapu shaalalunu rauthulaku paṇḍreṇḍu vēla gurramulunu uṇḍenu.

27. మరియు రాజైన సొలొ మోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బల్లయొద్దకు వచ్చిన వారికందరికిని ఏమియు తక్కువకాకుండ అధికారు లలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన మాసమునుబట్టి ఆహా రము సంగ్రహముచేయుచు వచ్చెను.

27. mariyu raajaina solo mōnunakunu raajaina solomōnu bhōjanapu ballayoddhaku vachina vaarikandarikini ēmiyu thakkuvakaakuṇḍa adhikaaru lalō okaḍu thaanu niyamimpabaḍina maasamunubaṭṭi aahaa ramu saṅgrahamucheyuchu vacchenu.

28. మరియు గుఱ్ఱ ములును పాటుపశువులును ఉన్న ఆయాస్థలములకు ప్రతి వాడును తనకు చేయబడిన నిర్ణయము చొప్పున యవలును గడ్డిని తెప్పించుచుండెను.

28. mariyu gurra mulunu paaṭupashuvulunu unna aayaasthalamulaku prathi vaaḍunu thanaku cheyabaḍina nirṇayamu choppuna yavalunu gaḍḍini teppin̄chuchuṇḍenu.

29. దేవుడు జ్ఞానమును బుద్ధిని వర్ణింప శక్యము కాని వివే చనగల మనస్సును సొలొమోనునకు దయచేసెను

29. dhevuḍu gnaanamunu buddhini varṇimpa shakyamu kaani vivē chanagala manassunu solomōnunaku dayachesenu

30. గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జ్ఞానము తూర్పుదేశ స్థుల జ్ఞానము కంటెను ఐగుప్తీయుల జ్ఞానమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను.

30. ganuka solomōnunaku kaligina gnaanamu thoorpudhesha sthula gnaanamu kaṇṭenu aiguptheeyula gnaanamanthaṭi kaṇṭenu adhikamai yuṇḍenu.

31. అతడు సమస్తమైన వారికంటెను, ఎజ్రా హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు కుమారులైన హేమాను కల్కోలు దర్ద అను వారికంటెను జ్ఞానవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీర్తిచుట్టునున్న జనము లన్నిటిలో వ్యాపితమాయెను.

31. athaḍu samasthamaina vaarikaṇṭenu, ejraa heeyuḍaina ēthaanukaṇṭenu mahōlu kumaarulaina hēmaanu kalkōlu darda anu vaarikaṇṭenu gnaanavanthuḍai yuṇḍenu ganuka athani keerthichuṭṭununna janamu lanniṭilō vyaapithamaayenu.

32. అతడు మూడువేలసామెతలు చెప్పెను, వెయ్యిన్ని యయిదు కీర్తనలు రచించెను.

32. athaḍu mooḍuvēlasaamethalu cheppenu, veyyinni yayidu keerthanalu rachin̄chenu.

33. మరియలెబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి మొలుచు హిస్సోపు మొక్కనే గాని చెట్లన్నిటిని గూర్చి అతడు వ్రాసెను; మరియు మృగములు పక్షులు ప్రాకు జంతువులు జలచరములు అనువాటి నన్నిటిని గూర్చియు అతడు వ్రాసెను.

33. mariyu lebaanōnulō uṇḍu dhevadaaru vrukshamunē gaani gōḍalōnuṇḍi moluchu hissōpu mokkanē gaani cheṭlanniṭini goorchi athaḍu vraasenu; mariyu mrugamulu pakshulu praaku janthuvulu jalacharamulu anuvaaṭi nanniṭini goorchiyu athaḍu vraasenu.

34. అతని జ్ఞానపుమాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జ్ఞానమునుగూర్చి వినిన భూపతులందరిలోనుండియు,జనులందరిలోనుండియు మనుష్యులు సొలొమోను నొద్దకు వచ్చిరి.

34. athani gnaanapumaaṭalu telisikonuṭakai athani gnaanamunugoorchi vinina bhoopathulandarilōnuṇḍiyu,janulandarilōnuṇḍiyu manushyulu solomōnu noddhaku vachiri.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |