Kings I - 1 రాజులు 5 | View All

1. తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండ్రికి బదులుగా సొలొమోను పట్టాభిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొద్దకు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము ఎప్పటికి దావీదుతో స్నేహముగా నుండెను.

1. tharuvaatha thoorunaku raajaina heeraamu thana thaṇḍriki badulugaa solomōnu paṭṭaabhishēkamu nondenani vini thana sēvakulanu solomōnunoddhaku pampenu; yēlayanagaa heeraamu eppaṭiki daaveeduthoo snēhamugaa nuṇḍenu.

2. హీరామునొద్దకు సొలొమోను ఈ వర్తమానము పంపెను.

2. heeraamunoddhaku solomōnu ee varthamaanamu pampenu.

3. యెహోవా నా తండ్రియైన దావీదు శత్రువులను అతని పాదములక్రింద అణచు వరకు అన్నివైపులను యుద్ధములు అతనికి కలిగియుండెను.

3. yehōvaa naa thaṇḍriyaina daaveedu shatruvulanu athani paadamulakrinda aṇachu varaku annivaipulanu yuddhamulu athaniki kaligiyuṇḍenu.

4. తన దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కట్టింప వీలులేక పోయెనన్న సంగతి నీ వెరుగుదువు. ఇప్పుడు శత్రువు ఒకడును లేకుండను అపాయమేమియు కలుగకుండను నా దేవుడైన యెహోవా నలుదిశలను నాకు నెమ్మది దయచేసి యున్నాడు.

4. thana dhevuḍaina yehōvaa naama ghanathaku athaḍu mandiramunu kaṭṭimpa veelulēka pōyenanna saṅgathi nee veruguduvu. Ippuḍu shatruvu okaḍunu lēkuṇḍanu apaayamēmiyu kalugakuṇḍanu naa dhevuḍaina yehōvaa naludishalanu naaku nemmadhi dayachesi yunnaaḍu.

5. కాబట్టినీ సింహాసనముమీద నేను నీకు బదులుగా కూర్చుండబెట్టు నీ కుమారుడు నా నామఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించునని యెహోవా నా తండ్రి యైన దావీదునకు సెలవిచ్చినట్లు నా దేవు డైన యెహోవా నామఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించుటకు నేను ఉద్దేశము గలవాడనై యున్నాను.

5. kaabaṭṭinee sinhaasanamumeeda nēnu neeku badulugaa koorchuṇḍabeṭṭu nee kumaaruḍu naa naamaghanathaku oka mandiramunu kaṭṭin̄chunani yehōvaa naa thaṇḍri yaina daaveedunaku selavichinaṭlu naa dhevu ḍaina yehōvaa naamaghanathaku oka mandiramunu kaṭṭin̄chuṭaku nēnu uddheshamu galavaaḍanai yunnaanu.

6. లెబానోనులో దేవదారు మ్రానులను నరికించుటకై నాకు సెలవిమ్ము; నా సేవకులును నీ సేవకులును కలిసి పని చేయుదురు; మ్రానులను నరుకుట యందు సీదోనీయులకు సాటియైనవారు మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక

6. lebaanōnulō dhevadaaru mraanulanu narikin̄chuṭakai naaku selavimmu; naa sēvakulunu nee sēvakulunu kalisi pani cheyuduru; mraanulanu narukuṭa yandu seedōneeyulaku saaṭiyainavaaru maalō evarunu lērani neeku teliyunu ganuka

7. నీ యేర్పాటుచొప్పున నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచ్చెదను అనెను. హీరాము సొలొమోను చెప్పిన మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొప్ప జనమును ఏలుటకు జ్ఞానముగల కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున స్తోత్రము కలుగునుగాక అని చెప్పి

7. nee yērpaaṭuchoppuna nēnu nee sēvakula jeethamu neekicchedanu anenu. Heeraamu solomōnu cheppina maaṭalu vini bahugaa santhooshapaḍi ee goppa janamunu ēluṭaku gnaanamugala kumaaruni daaveedunaku dayachesina yehōvaaku ee dinamuna sthootramu kalugunugaaka ani cheppi

8. సొలొమోనునకు ఈ వర్తమానము పంపెనునీవు నాయొద్దకు పంపిన వర్త మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మ్రానులను గూర్చియు సరళపు మ్రానులనుగూర్చియు నీ కోరిక యంతటి ప్రకారము నేను చేయించెదను.

8. solomōnunaku ee varthamaanamu pampenuneevu naayoddhaku pampina vartha maanamunu nēnu aṅgeekarin̄chithini; dhevadaaru mraanulanu goorchiyu saraḷapu mraanulanugoorchiyu nee kōrika yanthaṭi prakaaramu nēnu cheyin̄chedanu.

9. నా సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి సముద్రమునొద్దకు తెచ్చెదరు; అప్పుడు వాటిని తెప్పలుగా కట్టించి నీవు నాకు నిర్ణయించు స్థలమునకు సముద్రముమీద చేరునట్లు చేసి, అక్కడ అవి నీకు అప్పగింపబడు బందోబస్తు నేను చేయుదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూర్చి నీవు నాకోరిక చొప్పున జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు ఆహా రము ఇచ్చెదవు.

9. naa sēvakulu vaaṭini lebaanōnunuṇḍi samudramunoddhaku tecchedaru; appuḍu vaaṭini teppalugaa kaṭṭin̄chi neevu naaku nirṇayin̄chu sthalamunaku samudramumeeda cherunaṭlu chesi, akkaḍa avi neeku appagimpabaḍu bandōbasthu nēnu cheyudunu, neevu vaaṭini theesikonduvu. Indunugoorchi neevu naakōrika choppuna jarigin̄chi naa yiṇṭivaari sanrakshaṇakoraku aahaa ramu icchedavu.

10. హీరాము సొలొమోనునకు ఇష్టమైనంత మట్టుకు దేవదారు మ్రానులను సరళపు మ్రానులను పంపించగా

10. heeraamu solomōnunaku ishṭamainantha maṭṭuku dhevadaaru mraanulanu saraḷapu mraanulanu pampin̄chagaa

11. సొలొమోను హీరామునకును అతని యింటి వారి సంరక్షణకును ఆహారముగా రెండులక్షల తూముల గోధుమలను మూడు వేల ఎనిమిదివందల పళ్ల స్వచ్ఛమైన నూనెను పంపించెను. ఈ ప్రకారము సొలొమోను ప్రతి సంవత్సరము హీరామునకు ఇచ్చుచువచ్చెను.
అపో. కార్యములు 12:20

11. solomōnu heeraamunakunu athani yiṇṭi vaari sanrakshaṇakunu aahaaramugaa reṇḍulakshala thoomula gōdhumalanu mooḍu vēla enimidivandala paḷla svacchamaina noonenu pampin̄chenu. ee prakaaramu solomōnu prathi samvatsaramu heeraamunaku ichuchuvacchenu.

12. యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగ్దానము చొప్పున అతనికి జ్ఞానము దయచేసెను; మరియహీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిద్దరికి సమాధానము కలిగియుండెను.

12. yehōvaa solomōnunaku chesina vaagdaanamu choppuna athaniki gnaanamu dayachesenu; mariyu heeraamunu solomōnunu sandhicheyagaa vaariddariki samaadhaanamu kaligiyuṇḍenu.

13. రాజైన సొలొమోను ఇశ్రాయేలీయులందరిచేతను వెట్టిపని చేయించెను; వారిలో ముప్పదివేలమంది వెట్టి పని చేయువారైరి,

13. raajaina solomōnu ishraayēleeyulandarichethanu veṭṭipani cheyin̄chenu; vaarilō muppadhivēlamandi veṭṭi pani cheyuvaarairi,

14. వీరిని అతడు వంతులచొప్పున నెలకు పది వేలమందిని లెబానోనునకు పంపించెను; ఒక నెల లెబా నోనులోను రెండు నెలలు ఇంటియొద్దను వారు ఉండిరి; ఆ వెట్టివారిమీద అదోనీరాము అధికారియై యుండెను.

14. veerini athaḍu vanthulachoppuna nelaku padhi vēlamandhini lebaanōnunaku pampin̄chenu; oka nela lebaa nōnulōnu reṇḍu nelalu iṇṭiyoddhanu vaaru uṇḍiri; aa veṭṭivaarimeeda adōneeraamu adhikaariyai yuṇḍenu.

15. మరియసొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబ్బది వేలమందియు పర్వతములందు మ్రానులు నరకువారు ఎను బది వేలమందియు నుండిరి.

15. mariyu solomōnunaku baruvulu mōyuvaaru ḍebbadhi vēlamandiyu parvathamulandu mraanulu narakuvaaru enu badhi vēlamandiyu nuṇḍiri.

16. వీరు కాక పనిమీదనున్న సొలొ మోను శిల్పకారులకు అధికారులు మూడువేల మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి.

16. veeru kaaka panimeedanunna solo mōnu shilpakaarulaku adhikaarulu mooḍuvēla mooḍuvandalamandi; veeru panivaarimeeda adhikaarulai yuṇḍiri.

17. రాజు సెలవియ్యగా వారు మందిరముయొక్క పునాదిని చెక్కిన రాళ్లతో వేయుటకు గొప్ప రాళ్లను మిక్కిలి వెలగల రాళ్లను తెప్పించిరి.

17. raaju selaviyyagaa vaaru mandiramuyokka punaadhini chekkina raaḷlathoo vēyuṭaku goppa raaḷlanu mikkili velagala raaḷlanu teppin̄chiri.

18. ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబ్లీయులును, హీరాము శిల్పకారు లును మ్రానులను నరికి రాళ్లను మలిచి మందిరము కట్టుటకు మ్రానులను రాళ్లను సిద్ధపరచిరి.

18. eelaaguna solomōnu pampinavaarunu gibleeyulunu, heeraamu shilpakaaru lunu mraanulanu nariki raaḷlanu malichi mandiramu kaṭṭuṭaku mraanulanu raaḷlanu siddhaparachiri.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |