Kings I - 1 రాజులు 6 | View All

1. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు ఇగుప్తుదేశములో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన నాలుగువందల ఎనుబదియవ సంవత్సర మందు, అనగా సొలొమోను ఇశ్రాయేలును ఏలిన నాలుగవ సంవత్సరమందు జీప్‌ అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరమును కట్టింప నారంభించెను.
అపో. కార్యములు 7:47

1. ayithē ishraayēleeyulu igupthudheshamulō nuṇḍi bayaludheri vachina naaluguvandala enubadhiyava samvatsara mandu, anagaa solomōnu ishraayēlunu ēlina naalugava samvatsaramandu jeep‌ anu reṇḍava maasamuna athaḍu yehōvaa mandiramunu kaṭṭimpa naarambhin̄chenu.

2. రాజైన సొలొమోను యెహోవాకు కట్టించిన మందిరము అరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల వెడల్పును ముప్పది మూరల ఎత్తును గలదై యుండెను.
అపో. కార్యములు 7:47

2. raajaina solomōnu yehōvaaku kaṭṭin̄china mandiramu aruvadhi moorala poḍugunu iruvadhi moorala veḍalpunu muppadhi moorala etthunu galadai yuṇḍenu.

3. పరిశుద్ధస్థలము ఎదుట నున్న ముఖమంటపము మందిరముయొక్క వెడల్పునుబట్టి యిరువది మూరల పొడవు,మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడల్పు.

3. parishuddhasthalamu eduṭa nunna mukhamaṇṭapamu mandiramuyokka veḍalpunubaṭṭi yiruvadhi moorala poḍavu,mandiramu mundhara adhi padhi moorala veḍalpu.

4. అతడు మందిరమునకు విచిత్రమైన పనితో చేయబడిన అల్లిక కిటికీలను చేయించెను.

4. athaḍu mandiramunaku vichitramaina panithoo cheyabaḍina allika kiṭikeelanu cheyin̄chenu.

5. మరియు మందిరపు గోడచుట్టు గదులు కట్టించెను; మంది రపు గోడలకును పరిశుద్ధస్థలమునకును గర్భాలయమునకును చుట్టు నలుదిశల అతడు గదులు కట్టించెను.

5. mariyu mandirapu gōḍachuṭṭu gadulu kaṭṭin̄chenu; mandi rapu gōḍalakunu parishuddhasthalamunakunu garbhaalayamunakunu chuṭṭu naludishala athaḍu gadulu kaṭṭin̄chenu.

6. క్రింది అంతస్తుగది అయిదు మూరల వెడల్పు, మధ్య అంతస్తు గది ఆరు మూరల వెడల్పు, మూడవ అంతస్తుగది యేడు మూరల వెడల్పు; ఏమనగా దూలములు మందిరపు గోడ లోపల ఆనకుండ మందిరపు గోడచుట్టు బయటి తట్టున చిమ్మురాళ్లు ఉంచబడెను.

6. krindi anthasthugadhi ayidu moorala veḍalpu, madhya anthasthu gadhi aaru moorala veḍalpu, mooḍava anthasthugadhi yēḍu moorala veḍalpu; ēmanagaa doolamulu mandirapu gōḍa lōpala aanakuṇḍa mandirapu gōḍachuṭṭu bayaṭi thaṭṭuna chimmuraaḷlu un̄chabaḍenu.

7. అయితే మందిరము కట్టు సమయమున అది ముందుగా సిద్ధపరచి తెచ్చిన రాళ్లతో కట్టబడెను, మందిరము కట్టు స్థలమున సుత్తె గొడ్డలిమొదలైన యినుప పనిముట్ల ధ్వని యెంత మాత్రమును వినబడలేదు.

7. ayithē mandiramu kaṭṭu samayamuna adhi mundhugaa siddhaparachi techina raaḷlathoo kaṭṭabaḍenu, mandiramu kaṭṭu sthalamuna sutte goḍḍalimodalaina yinupa panimuṭla dhvani yentha maatramunu vinabaḍalēdu.

8. మధ్య అంతస్తుకు తలుపు మందిరపు కుడి పార్శ్యమున ఉండెను, మధ్య అంతస్తు గదికిని మధ్య అంతస్తు గదిలోనుండి మూడవ అంతస్తు గదికిని ఎక్కి పోవుటకు చుట్టును మెట్ల చట్రముండెను.

8. madhya anthasthuku thalupu mandirapu kuḍi paarshyamuna uṇḍenu, madhya anthasthu gadhikini madhya anthasthu gadhilōnuṇḍi mooḍava anthasthu gadhikini ekki pōvuṭaku chuṭṭunu meṭla chaṭramuṇḍenu.

9. ఈ ప్రకారము అతడు మందిరమును కట్టించుట ముగించి మందిరమును దేవదారు దూలములతోను పలకలతోను కప్పించెను.

9. ee prakaaramu athaḍu mandiramunu kaṭṭin̄chuṭa mugin̄chi mandiramunu dhevadaaru doolamulathoonu palakalathoonu kappin̄chenu.

10. మరియు మందిరమునకు చుట్టు గదులను కట్టించెను; ఇవి అయిదు మూరల యెత్తుగలవై దేవదారు దూలములచేత మందిరముతో దిట్టముగా సంధింపబడెను.

10. mariyu mandiramunaku chuṭṭu gadulanu kaṭṭin̄chenu; ivi ayidu moorala yetthugalavai dhevadaaru doolamulachetha mandiramuthoo diṭṭamugaa sandhimpabaḍenu.

11. అంతలో యెహోవా వాక్కు సొలొమోనునకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

11. anthalō yehōvaa vaakku solomōnunaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu.

12. ఈ మందిరమును నీవు కట్టించుచున్నావే; నీవు నా కట్టడలను న్యాయవిధులను అనుసరించి నడుచుకొనుచు, నేను నియమించిన ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొనిన యెడల నీ తండ్రియైన దావీదుతో నేను చేసిన వాగ్దానమును నీ పక్షముగా స్థిరపరచెదను;

12. ee mandiramunu neevu kaṭṭin̄chuchunnaavē; neevu naa kaṭṭaḍalanu nyaayavidhulanu anusarin̄chi naḍuchukonuchu, nēnu niyamin̄china aagnalanniṭini gaikonina yeḍala nee thaṇḍriyaina daaveeduthoo nēnu chesina vaagdaanamunu nee pakshamugaa sthiraparachedanu;

13. నా జనులైన ఇశ్రాయేలీయులను విడిచిపెట్టక నేను వారిమధ్య నివాసము చేసెదను.

13. naa janulaina ishraayēleeyulanu viḍichipeṭṭaka nēnu vaarimadhya nivaasamu chesedanu.

14. ఈ ప్రకారము సొలొమోను మందిరమును కట్టించి ముగించెను.
అపో. కార్యములు 7:47

14. ee prakaaramu solomōnu mandiramunu kaṭṭin̄chi mugin̄chenu.

15. అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగు నుండి పైకప్పు వరకు దేవదారు పలకలచేత కట్టించెను; లోపల వాటిని సరళపుమ్రాను పలకలతో కప్పి మందిరపు నట్టిల్లు దేవదారు పలకలతో కప్పివేసెను.

15. athaḍu mandirapu lōpali gōḍalanu aḍugu nuṇḍi paikappu varaku dhevadaaru palakalachetha kaṭṭin̄chenu; lōpala vaaṭini saraḷapumraanu palakalathoo kappi mandirapu naṭṭillu dhevadaaru palakalathoo kappivēsenu.

16. మరియు మందిరపు ప్రక్కలను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మట్టుకు దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల యెత్తు కట్టించెను; వీటిని గర్భాలయమునకై, అనగా అతిపరిశుద్ద మైన స్థలమునకై అతడు లోపల కట్టించెను.

16. mariyu mandirapu prakkalanu diguvanuṇḍi gōḍala paibhaagamu maṭṭuku dhevadaaru palakalathoo iruvadhi moorala yetthu kaṭṭin̄chenu; veeṭini garbhaalayamunakai, anagaa athiparishudda maina sthalamunakai athaḍu lōpala kaṭṭin̄chenu.

17. అయితే దాని ముందరనున్న పరిశుద్ధస్థలము నలువది మూరల పొడుగై యుండెను.

17. ayithē daani mundharanunna parishuddhasthalamu naluvadhi moorala poḍugai yuṇḍenu.

18. మందిరములోపలనున్న దేవదారు పలకలమీద గుబ్బలును వికసించిన పువ్వులును చెక్కబడి యుండెను; అంతయు దేవదారుకఱ్ఱ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు.

18. mandiramulōpalanunna dhevadaaru palakalameeda gubbalunu vikasin̄china puvvulunu chekkabaḍi yuṇḍenu; anthayu dhevadaarukarra paniyē, raayi yokaṭaina kanabaḍalēdu.

19. యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల గర్భాలయమును సిద్ధపర చెను.

19. yehōvaa nibandhana mandasamu nun̄chuṭakai mandiramulōpala garbhaalayamunu siddhapara chenu.

20. గర్భాలయము లోపల ఇరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల వెడల్పును ఇరువది మూరల యెత్తును గలదై యుండెను, దీనిని మేలిమి బంగారముతో పొది గించెను, అర్జకఱ్ఱతో చేయబడిన బలిపీఠమును ఈలాగుననెపొదిగించెను.

20. garbhaalayamu lōpala iruvadhi moorala poḍugunu iruvadhi moorala veḍalpunu iruvadhi moorala yetthunu galadai yuṇḍenu, deenini mēlimi baṅgaaramuthoo podi gin̄chenu, arjakarrathoo cheyabaḍina balipeeṭamunu eelaagunanepodigin̄chenu.

21. ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో పొదిగించి గర్భాలయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగార ముతో దాని పొదిగించెను.

21. eelaaguna solomōnu mandiramunu lōpala mēlimi baṅgaaramuthoo podigin̄chi garbhaalayapu muṅgiliki baṅgaarapu golusulugala tera cheyin̄chi baṅgaara muthoo daani podigin̄chenu.

22. ఏ భాగమును విడువకుండ మందిరమంతయు బంగారముతో పొదిగించెను; గర్భాలయము నొద్దనున్న బలిపీఠమంతటిని బంగారముతో పొది గించెను.

22. ē bhaagamunu viḍuvakuṇḍa mandiramanthayu baṅgaaramuthoo podigin̄chenu; garbhaalayamu noddhanunna balipeeṭhamanthaṭini baṅgaaramuthoo podi gin̄chenu.

23. మరియు అతడు గర్భాలయమందు పదేసి మూరల యెత్తుగల రెండు కెరూబులను ఒలీవ కఱ్ఱతో చేయించెను;

23. mariyu athaḍu garbhaalayamandu padhesi moorala yetthugala reṇḍu keroobulanu oleeva karrathoo cheyin̄chenu;

24. ఒక్కొక్క కెరూబునకు అయిదేసి మూరల పొడవుగల రెక్కలుండెను; ఒక రెక్క చివర మొదలు కొని రెండవ రెక్క చివరమట్టుకు పది మూరలు పొడవు.

24. okkokka keroobunaku ayidhesi moorala poḍavugala rekkaluṇḍenu; oka rekka chivara modalu koni reṇḍava rekka chivaramaṭṭuku padhi mooralu poḍavu.

25. రెండవ కెరూబును పది మూరలు కలదై యుండెను; కెరూబులు రెండింటికిని ఏక పరిమాణమును ఏకాకారమును కలిగి యుండెను.

25. reṇḍava keroobunu padhi mooralu kaladai yuṇḍenu; keroobulu reṇḍiṇṭikini ēka parimaaṇamunu ēkaakaaramunu kaligi yuṇḍenu.

26. ఒక కెరూబు పది మూరల యెత్తు రెండవ కెరూబు దానివలెనే యుండెను.

26. oka keroobu padhi moorala yetthu reṇḍava keroobu daanivalenē yuṇḍenu.

27. అతడు ఈ కెరూబులను గర్భాలయములో ఉంచెను. ఆ కెరూబుల రెక్కలు విప్పుకొని యొకదాని రెక్క యివతలి గోడకును రెండవదాని రెక్క అవతలి గోడకును అంటి యుండెను; గర్భాలయమందు వీటి రెక్కలు ఒకదానితో ఒకటి అంటుకొని యుండెను.

27. athaḍu ee keroobulanu garbhaalayamulō un̄chenu. aa keroobula rekkalu vippukoni yokadaani rekka yivathali gōḍakunu reṇḍavadaani rekka avathali gōḍakunu aṇṭi yuṇḍenu; garbhaalayamandu veeṭi rekkalu okadaanithoo okaṭi aṇṭukoni yuṇḍenu.

28. ఈ కెరూబులను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను.

28. ee keroobulanu athaḍu baṅgaaramuthoo podigin̄chenu.

29. మరియు మందిరపు గోడ లన్నిటిమీదను లోపల నేమి వెలుపల నేమి కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుష్పములను చెక్కిం చెను.

29. mariyu mandirapu gōḍa lanniṭimeedanu lōpala nēmi velupala nēmi keroobulanu thamaala vrukshamulanu vikasin̄china pushpamulanu chekkiṁ chenu.

30. మరియు మందిరపు నట్టిల్లు లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను.

30. mariyu mandirapu naṭṭillu lōpalanu velupalanu baṅgaaramuthoo podigin̄chenu.

31. గర్భాలయపు ద్వారములకు ఒలీవకఱ్ఱతో తలుపులు చేయించెను; ద్వారబంధముమీది కమ్మియు నిలువు కమ్ములును గోడ వెడల్పులో అయిదవ భాగము వెడల్పు ఉండెను.

31. garbhaalayapu dvaaramulaku oleevakarrathoo thalupulu cheyin̄chenu; dvaarabandhamumeedi kammiyu niluvu kammulunu gōḍa veḍalpulō ayidava bhaagamu veḍalpu uṇḍenu.

32. రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱ్ఱవి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను విక సించిన పుష్పములను చెక్కించి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను.

32. reṇḍu thalupulunu oleeva karravi; vaaṭimeeda keroobulanu thamaala vrukshamulanu vika sin̄china pushpamulanu chekkin̄chi vaaṭini baṅgaaramuthoo podigin̄chenu; keroobula meedanu thamaala vrukshamula meedanu baṅgaaramu podigin̄chenu.

33. మరియు పరిశుద్ధ స్థలపు ద్వారమునకు ఒలీవకఱ్ఱతో రెండు నిలువు కమ్ములు చేయించెను; ఇవి గోడవెడల్పులో నాలుగవవంతు వెడల్పుగా నుండెను.

33. mariyu parishuddha sthalapu dvaaramunaku oleevakarrathoo reṇḍu niluvu kammulu cheyin̄chenu; ivi gōḍaveḍalpulō naalugavavanthu veḍalpugaa nuṇḍenu.

34. రెండు తలుపులు దేవదారుకఱ్ఱతో చేయబడి యుండెను; ఒక్కొక్క తలుపునకు రెండేసి మడత రెక్కలు ఉండెను.

34. reṇḍu thalupulu dhevadaarukarrathoo cheyabaḍi yuṇḍenu; okkokka thalupunaku reṇḍēsi maḍatha rekkalu uṇḍenu.

35. వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుష్పములను చెక్కించి ఆ చెక్కిన వాటిమీద బంగారు రేకును పొది గించెను.

35. vaaṭimeeda athaḍu keroobulanu thamaala vrukshamulanu vikasin̄china pushpamulanu chekkin̄chi aa chekkina vaaṭimeeda baṅgaaru rēkunu podi gin̄chenu.

36. మరియు లోపలనున్న సాలను మూడు వరుసలను చెక్కిన రాళ్లతోను ఒక వరుసను దేవదారు దూలములతోను కట్టించెను.

36. mariyu lōpalanunna saalanu mooḍu varusalanu chekkina raaḷlathoonu oka varusanu dhevadaaru doolamulathoonu kaṭṭin̄chenu.

37. నాలుగవ సంవత్సరము జీప్‌ అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది వేయబడెను;

37. naalugava samvatsaramu jeep‌ anu maasamuna yehōvaa mandirapu punaadhi vēyabaḍenu;

38. పదునొకండవ సంవత్సరము బూలు అను ఎనిమిదవ మాస మున దాని యేర్పాటుచొప్పున దాని ఉపభాగములన్నిటితోను మందిరము సమాప్తమాయెను. ఏడు సంవత్సరములు సొలొమోను దానిని కట్టించుచుండెను.

38. padunokaṇḍava samvatsaramu boolu anu enimidava maasa muna daani yērpaaṭuchoppuna daani upabhaagamulanniṭithoonu mandiramu samaapthamaayenu. Ēḍu samvatsaramulu solomōnu daanini kaṭṭin̄chuchuṇḍenu.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |