Kings I - 1 రాజులు 7 | View All

1. సొలొమోను పదుమూడు సంవత్సరములు తన నగరును కట్టించుచుండి దానినంతటిని ముగించెను.

1. solomōnu padumooḍu samvatsaramulu thana nagarunu kaṭṭin̄chuchuṇḍi daaninanthaṭini mugin̄chenu.

2. మరియు అతడు లెబానోను అరణ్యపు నగరును కట్టించెను; దీని పొడుగు నూరు మూరలు, వెడల్పు ఏబది మూరలు, ఎత్తు ముప్పది మూరలు; నాలుగు వరుసల దేవదారు స్తంభముల మీద దేవదారు దూలములు వేయబడెను.

2. mariyu athaḍu lebaanōnu araṇyapu nagarunu kaṭṭin̄chenu; deeni poḍugu nooru mooralu, veḍalpu ēbadhi mooralu, etthu muppadhi mooralu; naalugu varusala dhevadaaru sthambhamula meeda dhevadaaru doolamulu vēyabaḍenu.

3. మరియు నలు వదియైదు స్తంభములమీద ప్రక్కగదులపైన దేవదారు కఱ్ఱలతో అది కప్పబడెను; ఆ స్తంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొప్పున మూడు వరుసలు ఉండెను.

3. mariyu nalu vadhiyaidu sthambhamulameeda prakkagadulapaina dhevadaaru karralathoo adhi kappabaḍenu; aa sthambhamulu varusa varusaku paigaa padunaidhesi choppuna mooḍu varusalu uṇḍenu.

4. మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒక దాని కొకటి యెదురుగా ఉండెను.

4. mooḍu varusala kiṭikeelu uṇḍenu; mooḍu varusalalō kiṭikeelu oka daani kokaṭi yedurugaa uṇḍenu.

5. తలు పులయొక్కయు కిటికీలయొక్కయు స్తంభములు చచ్చౌక ముగా ఉండెను; మూడు వరుసలలోను కిటికీలు ఒకదాని కొకటి యెదురుగా ఉండెను.

5. thalu pulayokkayu kiṭikeelayokkayu sthambhamulu chacchauka mugaa uṇḍenu; mooḍu varusalalōnu kiṭikeelu okadaani kokaṭi yedurugaa uṇḍenu.

6. మరియు అతడు స్తంభ ములుగల యొక మంటపమును కట్టించెను; దాని పొడుగు ఏబది మూరలు, వెడల్పు ముప్పది మూరలు; ఒక మంటప మును వాటి యెదుట ఉండెను; స్తంభములును లావుగల దూలములును వాటి యెదుట నుండెను.

6. mariyu athaḍu sthambha mulugala yoka maṇṭapamunu kaṭṭin̄chenu; daani poḍugu ēbadhi mooralu, veḍalpu muppadhi mooralu; oka maṇṭapa munu vaaṭi yeduṭa uṇḍenu; sthambhamulunu laavugala doolamulunu vaaṭi yeduṭa nuṇḍenu.

7. తరువాత తాను తీర్పుతీర్చ కూర్చుండుటకై యొక అధికార మంటపమును కట్టించెను; దాని నట్టిల్లు కొనమొదలు దేవదారు కఱ్ఱతో కప్పబడెను.

7. tharuvaatha thaanu theerputheercha koorchuṇḍuṭakai yoka adhikaara maṇṭapamunu kaṭṭin̄chenu; daani naṭṭillu konamodalu dhevadaaru karrathoo kappabaḍenu.

8. లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కట్టించెను. మరియసొలొమోను తాను వివాహమైన ఫరో కుమార్తెకు ఈ మంటపమువంటి యొక నగరును కట్టించెను.

8. lōpali aavaraṇamulō thana nivaasapu iṇṭini aa vidhamugaanē kaṭṭin̄chenu. Mariyu solomōnu thaanu vivaahamaina pharō kumaartheku ee maṇṭapamuvaṇṭi yoka nagarunu kaṭṭin̄chenu.

9. ఈ కట్టడములన్నియు పునాది మొదలుకొని గోడ చూరువరకు లోపలను వెలుపలను వాటి పరిమాణప్రకారముగా తొలవబడినట్టివియు, రంప ములచేత కోయబడినట్టివియు, మిక్కిలి వెలగలరాళ్లతో కట్టబడెను; ఈ ప్రకారమే గొప్ప ఆవరణపు వైపుననున్న వెలుపలి భాగమును ఉండెను.

9. ee kaṭṭaḍamulanniyu punaadhi modalukoni gōḍa chooruvaraku lōpalanu velupalanu vaaṭi parimaaṇaprakaaramugaa tolavabaḍinaṭṭiviyu, rampa mulachetha kōyabaḍinaṭṭiviyu, mikkili velagalaraaḷlathoo kaṭṭabaḍenu; ee prakaaramē goppa aavaraṇapu vaipunanunna velupali bhaagamunu uṇḍenu.

10. దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి మూరలుగల మిక్కిలి వెలగల పెద్ద రాళ్లతో కట్ట బడెను.

10. daani punaadhi padhesi yenimidhesi mooralugala mikkili velagala pedda raaḷlathoo kaṭṭa baḍenu.

11. పైతట్టున పరిమాణప్రకారముగా చెక్కబడిన మిక్కిలి వెలగల రాళ్లును దేవదారు కఱ్ఱలును కలవు.

11. paithaṭṭuna parimaaṇaprakaaramugaa chekkabaḍina mikkili velagala raaḷlunu dhevadaaru karralunu kalavu.

12. గొప్ప ఆవరణమునకు చుట్టును మూడు వరుసల చెక్కిన రాళ్లును, ఒక వరుస దేవదారు దూలములును కలవు; యెహోవా మందిరములోని ఆవరణము కట్టబడిన రీతినే ఆ మందిరపు మంటపమును కట్టబడెను.

12. goppa aavaraṇamunaku chuṭṭunu mooḍu varusala chekkina raaḷlunu, oka varusa dhevadaaru doolamulunu kalavu; yehōvaa mandiramulōni aavaraṇamu kaṭṭabaḍina reethinē aa mandirapu maṇṭapamunu kaṭṭabaḍenu.

13. రాజైన సొలొమోను తూరు పట్టణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను.

13. raajaina solomōnu thooru paṭṭaṇamulōnuṇḍi heeraamunu piluvanampin̄chenu.

14. ఇతడు నఫ్తాలిగోత్రపు విధవరాలి కుమారుడై యుండెను; ఇతని తండ్రి తూరు పట్టణపువాడగు ఇత్తడి పనివాడు. ఈ హీరాము పూర్ణ ప్రజ్ఞగల బుద్ధిమంతుడును ఇత్తడితో చేయు సమస్తమైన పనులలోను బహు చమత్కారపు పనివాడునై యుండెను; అతడు సొలొమోనునొద్దకు వచ్చి అతని పని అంతయు చేసెను.

14. ithaḍu naphthaaligōtrapu vidhavaraali kumaaruḍai yuṇḍenu; ithani thaṇḍri thooru paṭṭaṇapuvaaḍagu itthaḍi panivaaḍu. ee heeraamu poorṇa pragnagala buddhimanthuḍunu itthaḍithoo cheyu samasthamaina panulalōnu bahu chamatkaarapu panivaaḍunai yuṇḍenu; athaḍu solomōnunoddhaku vachi athani pani anthayu chesenu.

15. ఏమనగా అతడు రెండు ఇత్తడి స్తంభములు పోతపోసెను; ఒక్కొక్క స్తంభము పదునెనిమిది మూరల నిడివిగలది, ఒక్కొక్కటి పండ్రెండు మూరల కైవారము గలది.

15. ēmanagaa athaḍu reṇḍu itthaḍi sthambhamulu pōthapōsenu; okkokka sthambhamu padunenimidi moorala niḍivigaladhi, okkokkaṭi paṇḍreṇḍu moorala kaivaaramu galadhi.

16. మరియు స్తంభములమీద ఉంచుటకై యిత్తడితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; ఒకపీటయొక్క యెత్తు అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొక్క యెత్తు అయిదు మూరలు.

16. mariyu sthambhamulameeda un̄chuṭakai yitthaḍithoo reṇḍu peeṭalu pōthapōsenu; okapeeṭayokka yetthu ayidu mooralu, reṇḍava peeṭayokka yetthu ayidu mooralu.

17. మరియు స్తంభములమీదనున్న పీటలకు అల్లిక పనివంటి పనియు, గొలుసు పని దండలును చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడేసి కలిగి యుండెను.

17. mariyu sthambhamulameedanunna peeṭalaku allika panivaṇṭi paniyu, golusu pani daṇḍalunu cheyabaḍenu; avi peeṭaku ēḍēsi kaligi yuṇḍenu.

18. ఈలాగున అతడు స్తంభములను చేసి మీది పీటలను కప్పుటకు చుట్టును అల్లికపని రెండు వరుసలు దానిమ్మపండ్లతో చేసెను; ఈ ప్రకారముగా అతడు రెండవ పీటకును చేసెను.

18. eelaaguna athaḍu sthambhamulanu chesi meedi peeṭalanu kappuṭaku chuṭṭunu allikapani reṇḍu varusalu daanimmapaṇḍlathoo chesenu; ee prakaaramugaa athaḍu reṇḍava peeṭakunu chesenu.

19. మరియు స్తంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మట్టుకు తామర పుష్పమువంటి పనిగలవై యుండెను.

19. mariyu sthambhamulameedi peeṭalu naalugu moorala maṭṭuku thaamara pushpamuvaṇṭi panigalavai yuṇḍenu.

20. మరియు రెండు స్తంభములమీదనున్న పీటలమీది అల్లికపని దగ్గరనున్న ఉబ్బెత్తుకు పైగా దానిమ్మ పండ్లుండెను; రెండువందల దానిమ్మ పండ్లు ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా చుట్టు నుండెను.

20. mariyu reṇḍu sthambhamulameedanunna peeṭalameedi allikapani daggaranunna ubbetthuku paigaa daanimma paṇḍluṇḍenu; reṇḍuvandala daanimma paṇḍlu aa peeṭameeda varusa varusalugaa chuṭṭu nuṇḍenu.

21. ఈ స్తంభములను అతడు పరిశుద్ధస్థలపు మంటపములో ఎత్తించెను; కుడిపార్శ్వపు స్తంభమును ఎత్తి దానికి యాకీను అను పేరుపెట్టెను, ఎడమపార్శ్వపు స్తంభమును ఎత్తి దానికి బోయజు అను పేరు పెట్టెను.

21. ee sthambhamulanu athaḍu parishuddhasthalapu maṇṭapamulō etthin̄chenu; kuḍipaarshvapu sthambhamunu etthi daaniki yaakeenu anu pērupeṭṭenu, eḍamapaarshvapu sthambhamunu etthi daaniki bōyaju anu pēru peṭṭenu.

22. ఈ స్తంభములమీద తామరపుష్పములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున స్తంభములయొక్క పని సమాప్తమాయెను.

22. ee sthambhamulameeda thaamarapushpamulavaṇṭi pani yuṇḍenu; eelaaguna sthambhamulayokka pani samaapthamaayenu.

23. మరియు అతడు పోతపనితో ఒక సముద్రమును చేసెను; అది ఈ తట్టు పై అంచు మొదలుకొని ఆ తట్టు పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెత్తుగలదై గుండ్ర ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముప్పది మూరలు.

23. mariyu athaḍu pōthapanithoo oka samudramunu chesenu; adhi ee thaṭṭu pai an̄chu modalukoni aa thaṭṭu pai an̄chuvaraku padhi mooralu, adhi ayidumoorala yetthugaladai guṇḍra mugaa uṇḍenu; daani kaivaaramu muppadhi mooralu.

24. దాని పై అంచునకు క్రింద చుట్టును గుబ్బలుండెను; మూరకు పది గుబ్బలచొప్పున ఆ గుబ్బలు సముద్రము చుట్టును ఆవరించియుండెను; అది పోత పోయబడినప్పుడు ఆ గుబ్బలు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడెను.

24. daani pai an̄chunaku krinda chuṭṭunu gubbaluṇḍenu; mooraku padhi gubbalachoppuna aa gubbalu samudramu chuṭṭunu aavarin̄chiyuṇḍenu; adhi pōtha pōyabaḍinappuḍu aa gubbalu reṇḍu varusalugaa pōtha pōyabaḍenu.

25. అది పండ్రెండు ఎడ్లమీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉత్తరదిక్కును మూడు పడమర దిక్కును మూడు దక్షిణదిక్కును మూడు తూర్పుదిక్కును చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ సముద్రము ఎత్తబడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములన్నియు లోపలితట్టు త్రిప్పబడి యుండెను.

25. adhi paṇḍreṇḍu eḍlameeda niluvabaḍiyuṇḍenu; veeṭilō mooḍu uttharadhikkunu mooḍu paḍamara dikkunu mooḍu dakshiṇadhikkunu mooḍu thoorpudikkunu choochuchuṇḍenu. Veeṭimeeda aa samudramu etthabaḍi yuṇḍenu. Vaaṭi venukaṭi bhaagamulanniyu lōpalithaṭṭu trippabaḍi yuṇḍenu.

26. అది బెత్తెడు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాత్రకు పై అంచువలె తామర పుష్ప éములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమ్మిది గరిసెలు పట్టును.

26. adhi betteḍu daḷasarigaladai yuṇḍenu; daani pai an̄chu paatraku pai an̄chuvale thaamara pushpa émulavaṇṭi pani kaligi yuṇḍenu; adhi tommidi gariselu paṭṭunu.

27. మరియు అతడు పది యిత్తడి స్తంభములు చేసెను; ఒక్కొక్క స్తంభము నాలుగు మూరల పొడుగు, నాలుగు మూరల వెడల్పు, మూడు మూరల యెత్తు కలిగి యుండెను.

27. mariyu athaḍu padhi yitthaḍi sthambhamulu chesenu; okkokka sthambhamu naalugu moorala poḍugu, naalugu moorala veḍalpu, mooḍu moorala yetthu kaligi yuṇḍenu.

28. ఈ స్తంభముల పని రీతి యేదనగా, వాటికి ప్రక్క పలకలు కలవు, ఆ ప్రక్కపలకలు జవలమధ్య ఉండెను.

28. ee sthambhamula pani reethi yēdhanagaa, vaaṭiki prakka palakalu kalavu, aa prakkapalakalu javalamadhya uṇḍenu.

29. జవలమధ్యనున్న ప్రక్కపలకలమీద సింహ ములును ఎడ్లును కెరూబులును ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహములక్రిందను ఎడ్ల క్రిందను వ్రేలాడు దండలవంటి పని కలిగి యుండెను.

29. javalamadhyanunna prakkapalakalameeda sinha mulunu eḍlunu keroobulunu uṇḍenu; mariyu javalameeda aalaaguṇḍenu; simhamulakrindanu eḍla krindanu vrēlaaḍu daṇḍalavaṇṭi pani kaligi yuṇḍenu.

30. మరియు ప్రతి స్తంభమునకు నాలుగేసి యిత్తడి చక్రములు ఇత్తడి యిరుసులును కలిగి యుండెను; దాని నాలుగు మూలలను దిమ్మలు కలవు; ఈ దిమ్మలు తొట్టిక్రింద అతికిన ప్రతిస్థలము దగ్గర పోత పోయబడెను.

30. mariyu prathi sthambhamunaku naalugēsi yitthaḍi chakramulu itthaḍi yirusulunu kaligi yuṇḍenu; daani naalugu moolalanu dimmalu kalavu; ee dimmalu toṭṭikrinda athikina prathisthalamu daggara pōtha pōyabaḍenu.

31. మరియు దాని మూతి పైపీటయందును మీదను మూరెడు నిడివి; అయితే మూతి క్రింద స్తంభము పనిచొప్పున గుండ్రముగా ఉండి మూరన్నర నిడివి. మరియు ఆ మూతిమీద ప్రక్కలుగల చెక్కిన పనులు గలవు; ఇవి గుండ్రనివిగాక చచ్చౌకముగా ఉండెను.

31. mariyu daani moothi paipeeṭayandunu meedanu mooreḍu niḍivi; ayithē moothi krinda sthambhamu panichoppuna guṇḍramugaa uṇḍi moorannara niḍivi. Mariyu aa moothimeeda prakkalugala chekkina panulu galavu; ivi guṇḍranivigaaka chacchaukamugaa uṇḍenu.

32. మరియు ప్రక్కపలకల క్రింద నాలుగు చక్రములు కలవు; చక్రముల యిరుసులు స్తంభములతో అతకబడి యుండెను; ఒక్కొక్క చక్రము మూరెడునర నిడివి గలదై యుండెను.

32. mariyu prakkapalakala krinda naalugu chakramulu kalavu; chakramula yirusulu sthambhamulathoo athakabaḍi yuṇḍenu; okkokka chakramu mooreḍunara niḍivi galadai yuṇḍenu.

33. ఈ చక్రముల పని రథ చక్రముల పనివలె ఉండెను, వాటి యిరుసులును అడ్డలును పూటీలును ఆకులును పోతపనివై యుండెను.

33. ee chakramula pani ratha chakramula panivale uṇḍenu, vaaṭi yirusulunu aḍḍalunu pooṭeelunu aakulunu pōthapanivai yuṇḍenu.

34. ఒక్కొక్క స్తంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమ్మలు కలవు; ఈ దిమ్మలును స్తంభమును ఏకాండముగా ఉండెను.

34. okkokka sthambhapu naalugu moolalanu naalugu dimmalu kalavu; ee dimmalunu sthambhamunu ēkaaṇḍamugaa uṇḍenu.

35. మరియు స్తంభమును పైని చుట్టును జేనెడు ఎత్తుగల గుండ్రని బొద్దు కలిగి యుండెను; మరియు స్తంభమును పైనున్న జవలును ప్రక్క పలకలును దానితో ఏకాండముగా ఉండెను.

35. mariyu sthambhamunu paini chuṭṭunu jēneḍu etthugala guṇḍrani boddu kaligi yuṇḍenu; mariyu sthambhamunu painunna javalunu prakka palakalunu daanithoo ēkaaṇḍamugaa uṇḍenu.

36. దాని జవల పలకలమీదను, దాని ప్రక్క పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను సింహములను తమాల వృక్షములను ఒక్కొక్కదాని చోటును బట్టి చుట్టును దండలతో వాటిని చెక్కెను.

36. daani javala palakalameedanu, daani prakka palakalameedanu, athaḍu keroobulanu simhamulanu thamaala vrukshamulanu okkokkadaani chooṭunu baṭṭi chuṭṭunu daṇḍalathoo vaaṭini chekkenu.

37. ఈ ప్రకారము అతడు పది స్తంభములను చేసెను; అన్నిటి పోతయును పరిమాణ మును రూపమును ఏకరీతిగా ఉండెను.

37. ee prakaaramu athaḍu padhi sthambhamulanu chesenu; anniṭi pōthayunu parimaaṇa munu roopamunu ēkareethigaa uṇḍenu.

38. తరువాత అతడు పది యిత్తడి తొట్లను చేసెను; ప్రతి తొట్టి యేడువందల ఇరువది తూములు పట్టునది; ఒక్కొక్క తొట్టి నాలుగు మూరలు; ఒక్కొక్క స్తంభముమీద ఒక్కొక్క తొట్టి పెట్టబడెను.

38. tharuvaatha athaḍu padhi yitthaḍi toṭlanu chesenu; prathi toṭṭi yēḍuvandala iruvadhi thoomulu paṭṭunadhi; okkokka toṭṭi naalugu mooralu; okkokka sthambhamumeeda okkokka toṭṭi peṭṭabaḍenu.

39. మందిరపు కుడిపార్శ్వమున అయిదు స్తంభ ములను మందిరముయొక్క యెడమ పార్శ్వమున అయిదు మట్లను అతడు ఉంచెను;సముద్రమును దక్షిణమునకు ఎదు రుగా తూర్పుతట్టున మందిరముయొక్క కుడిపార్శ్వమున ఉంచెను.

39. mandirapu kuḍipaarshvamuna ayidu sthambha mulanu mandiramuyokka yeḍama paarshvamuna ayidu maṭlanu athaḍu un̄chenu;samudramunu dakshiṇamunaku edu rugaa thoorputhaṭṭuna mandiramuyokka kuḍipaarshvamuna un̄chenu.

40. మరియహీరాము తొట్లను చేటలను గిన్నెలను చేసెను. ఈ ప్రకారము హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజ్ఞనుబట్టి యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను.

40. mariyu heeraamu toṭlanu cheṭalanu ginnelanu chesenu. ee prakaaramu heeraamu raajaina solomōnu aagnanubaṭṭi yehōvaa mandirapu paniyanthayu mugin̄chenu.

41. రెండు స్తంభములను, ఆ రెండు స్తంభముల మీదనున్న పైపీటల పళ్లెములను ఆ స్తంభములను పై పీటల పళ్లెములను కప్పిన రెండు అల్లికలను,

41. reṇḍu sthambhamulanu, aa reṇḍu sthambhamula meedanunna paipeeṭala paḷlemulanu aa sthambhamulanu pai peeṭala paḷlemulanu kappina reṇḍu allikalanu,

42. ఆ స్తంభముల మీదనున్న పైపీటల రెండు పళ్లెములను కప్పిన అల్లిక యొక్కటింటికి రెండు వరుసలచొప్పున రెండు అల్లికలకును నాలుగు వందల దానిమ్మపండ్లను,

42. aa sthambhamula meedanunna paipeeṭala reṇḍu paḷlemulanu kappina allika yokkaṭiṇṭiki reṇḍu varusalachoppuna reṇḍu allikalakunu naalugu vandala daanimmapaṇḍlanu,

43. పది స్తంభ ములను, స్తంభములమీద పది తొట్లను,

43. padhi sthambha mulanu, sthambhamulameeda padhi toṭlanu,

44. ఒక సముద్ర మును, సముద్రముక్రింద పండ్రెండు ఎడ్లను,

44. oka samudra munu, samudramukrinda paṇḍreṇḍu eḍlanu,

45. బిందెలను, చేటలను, గిన్నెలను వీటినన్నిటిని రాజైనసొలొమోను ఆజ్ఞనుబట్టి హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వస్తువులన్నియు మెరుగుపెట్టిన యిత్తడివై యుండెను.

45. bindelanu, cheṭalanu, ginnelanu veeṭinanniṭini raajainasolomōnu aagnanubaṭṭi heeraamu yehōvaa mandiramunaku chesenu. ee vasthuvulanniyu merugupeṭṭina yitthaḍivai yuṇḍenu.

46. యొర్దాను మైదానమందు సుక్కోతునకును సారెతాను నకును మధ్య జిగట భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను.

46. yordaanu maidaanamandu sukkōthunakunu saarethaanu nakunu madhya jigaṭa bhoomiyandu raaju vaaṭini pōtha pōyin̄chenu.

47. అయితే ఈ ఉపకరణములు అతివిస్తారము లైనందున సొలొమోను ఎత్తు చూచుట మానివేసెను;ఇత్తడియొక్క యెత్తు ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను.

47. ayithē ee upakaraṇamulu athivisthaaramu lainanduna solomōnu etthu choochuṭa maanivēsenu;itthaḍiyokka yetthu enthainadhi teliyabaḍakapōyenu.

48. మరియసొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తక్కిన ఉపకరణములన్నిటిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొట్టెలనుంచు బంగారపు బల్లలను,

48. mariyu solomōnu yehōvaa mandira sambandhamaina thakkina upakaraṇamulanniṭini cheyin̄chenu, anagaa baṅgaarapu balipeeṭamunu samukhapu roṭṭelanun̄chu baṅgaarapu ballalanu,

49. గర్భాలయము ముందర కుడిపార్శ్వమున అయి దును, ఎడమ పార్శ్వమున అయిదును, పది బంగారపు దీపస్తంభములను, బంగారపు పుష్పములను, ప్రమిదెలను, కారులను,

49. garbhaalayamu mundhara kuḍipaarshvamuna ayi dunu, eḍama paarshvamuna ayidunu, padhi baṅgaarapu deepasthambhamulanu, baṅgaarapu pushpamulanu, pramidelanu, kaarulanu,

50. మేలిమి బంగారపు పాత్రలను, కత్తెరలను, గిన్నెలను, ధూపకలశములను, అంతర్మందిరమను అతి పరి శుద్ధమైన స్థలముయొక్క తలుపులకును మందిరమను ఆల యపు తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటన్ని టిని చేయించెను,

50. mēlimi baṅgaarapu paatralanu, katteralanu, ginnelanu, dhoopakalashamulanu, antharmandiramanu athi pari shuddhamaina sthalamuyokka thalupulakunu mandiramanu aala yapu thalupulakunu kaligina baṅgaarapu bandulanu, veeṭanni ṭini cheyin̄chenu,

51. ఈ ప్రకారము రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాప్త మాయెను. మరియసొలొమోను తన తండ్రియైన దావీదు ప్రతిష్ఠించిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెప్పించి యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.

51. ee prakaaramu raajaina solomōnu yehōvaa mandiramunaku chesina pani anthayu samaaptha maayenu. Mariyu solomōnu thana thaṇḍriyaina daaveedu prathishṭhin̄china veṇḍini baṅgaaramunu upakaraṇamulanu teppin̄chi yehōvaa mandirapu khajaanaalō un̄chenu.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.