Kings I - 1 రాజులు 8 | View All

1. అప్పుడు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన మందసమును పైకి తీసికొని వచ్చుటకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశ్రా యేలీయుల పెద్దలను గోత్రప్రధానులను, అనగా ఇశ్రా యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెద్దలను తనయొద్దకు సమకూర్చెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:19

“ఒడంబడిక పెట్టె”– నిర్గమకాండము 25:10-22 నోట్స్. దావీదు ఒడంబడిక పెట్టెను జెరుసలంకు తెచ్చాడు (2 సమూ 6వ అధ్యాయం).

2. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులందరును ఏతనీ మను ఏడవ మాసమందు పండుగకాలమున రాజైన సొలొ మోను నొద్దకు కూడుకొనిరి.

“పండుగ”– పర్ణశాలల పండుగ (2 దినవృత్తాంతములు 7:8-10). లేవీయకాండము 23:33-36 నోట్స్ చూడండి.

3. ఇశ్రాయేలీయుల పెద్ద లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎత్తి

4. దాని తీసికొనివచ్చిరి. ప్రత్యక్షపు గుడారమును గుడారములోనున్న పరిశుద్ధ ఉపకరణములను యాజకు లును లేవీయులును తీసికొనిరాగా

“సన్నిధిగుడారాన్నీ”– 1 రాజులు 3:4.

5. రాజైన సొలొమోనును అతనియొద్దకు కూడి వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయులగు సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెక్కింప శక్యముగాని గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను బలిగా అర్పించిరి.

ఈ అర్పణలన్నీ క్రీస్తుకు సాదృశ్యాలే (లేవీయకాండము 1:2). ఒడంబడిక పెట్టె, సన్నిధి గుడారం, ఆలయం కూడా అంతే.

6. మరియు యాజకులు యెహోవానిబంధన మందస మును తీసికొని దాని స్థలములో, అనగా మందిరపు గర్బా ల యమగు అతిపరిశుద్ధ స్థలములో,కెరూబుల రెక్కల క్రింద దానిని ఉంచిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:19

నిర్గమకాండము 26:33-34.

7. కెరూబుల రెక్కలు మందస స్థానము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు మందసమును దాని దండెలను పైతట్టున కమ్మెను.

“కెరూబులు”– నిర్గమకాండము 25:18-20.

8. వాటి కొనలు గర్భాలయము ఎదుట పరిశుద్ధ స్థలములోనికి కనబడునంత పొడ వుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడ లేదు. అవి నేటివరకు అక్కడనే యున్నవి.

9. ఇశ్రా యేలీయులు ఐగుప్తు దేశములోనుండి వచ్చినప్పుడు యెహోవా వారితో నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ రెండు రాతిపలకలు తప్ప మరి ఏమియు లేక పోయెను.

“పలకలు”– నిర్గమకాండము 25:16; నిర్గమకాండము 34:1; నిర్గమకాండము 40:20. హెబ్రీయులకు 9:4 చూడండి. సొలొమోను కాలానికి మన్నా గిన్నె, అహరోను కర్ర ఎక్కడో పోయాయని తెలుస్తున్నది. “హోరేబు”– సీనాయి పర్వతం.

10. యాజకులు పరిశుద్ధస్థల ములోనుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు మేఘము యెహోవా మందిరమును నింపెను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

11. కాబట్టి యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిర ములో నిండుకొనగా ఆ మేఘమున్న హేతువుచేత యాజ కులు సేవచేయుటకు నిలువలేక పోయిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

“మహిమా ప్రకాశం”– నిర్గమకాండము 40:34-35 పోల్చిచూడండి. తన ప్రజలతో దేవుడు నివసిస్తున్నాడన్నదానికి ఈ మేఘం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. నిర్గమకాండము 25:8 నోట్ చూడండి. సన్నిధి గుడారం స్థానంలో ఇప్పుడు ఆలయం ఉంది. గుడారం లాగానే ఆలయం కూడా యేసుక్రీస్తును సూచిస్తున్నది. యోహాను 2:18-21 పోల్చ

13. నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కట్టించి యున్నాను; సదాకాలము అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకస్థలము ఏర్పరచియున్నాను అని చెప్పి
మత్తయి 23:21

“ఎల్లకాలం”– 2 సమూయేలు 7:13 2 సమూయేలు 7:16; కీర్తనల గ్రంథము 132:13-14.

14. ముఖమును ప్రజలతట్టు త్రిప్పుకొని, ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతయు నిలిచియుండగా ఇశ్రాయేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను.

వ 55; (2 సమూయేలు 6:18; సంఖ్యాకాండము 6:22-27) నోట్స్.

15. నా తండ్రియైన దావీదు నకు మాట యిచ్చి దాని నెరవేర్చిన ఇశ్రాయేలీయుల దేవు డైన యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగియుండును గాక.

“మాట”– 2 సమూయేలు 7:12-13.

16. నేను ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులను ఐగుప్తులోనుండి రప్పించిన నాటనుండి నా నామము దానియందుండు నట్లుగా ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రస్థానములలో ఏ పట్టణములో నైనను మందిరమును కట్టించుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును ఉంచుటకు నేను కోరియున్నాను అని ఆయన సెల విచ్చెను.

2 సమూయేలు 7:4-6 2 సమూయేలు 7:8.

17. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించవ లెనని నా తండ్రియైన దావీదునకు మనస్సు పుట్టగా
అపో. కార్యములు 7:45-46

2 సమూయేలు 7:2-3; 1 దినవృత్తాంతములు 17:1-2.

18. యెహోవా నా తండ్రియైన దావీదుతో సెలవిచ్చినదేమనగానా నామఘనతకు ఒక మందిరము కట్టించుటకు నీవు తాత్పర్యము కలిగి యున్నావు, ఆ తాత్పర్యము మంచిదే;
అపో. కార్యములు 7:45-46

19. అయినను నీవు మందిరమును కట్టించకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుట్ట బోవు నీ కుమారుడు నా నామఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించును.
అపో. కార్యములు 7:47

1 రాజులు 5:3-5; 2 సమూయేలు 7:5 2 సమూయేలు 7:12-13; 1 దినవృత్తాంతములు 22:8-10.

20. తాను సెలవిచ్చిన మాటను యెహోవా నెరవేర్చియున్నాడు. నేను నా తండ్రియైన దావీదునకు ప్రతిగా నియమింపబడి, యెహోవా సెలవుచొప్పున ఇశ్రాయేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశ్రా యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామఘనతకు మందిర మును కట్టించియున్నాను.
అపో. కార్యములు 7:47

1 దినవృత్తాంతములు 28:5-6.

21. అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు స్థలమును ఏర్పరచితిని, ఐగుప్తుదేశ ములోనుండి ఆయన మన పితరులను రప్పించినప్పుడు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే యున్నది.

“ఒడంబడిక”– నిర్గమకాండము 19:5.

22. ఇశ్రాయేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతట్టు చేతులెత్తి యిట్లనెను

“నిలబడి”– ప్రార్థనలో హృదయ స్థితి ముఖ్యం గాని మోకాళ్ళూనడం మొదలైనవి కాదు. ఇక్కడ కనిపించే ప్రార్థన బైబిలంతటిలోకీ బహిరంగంగా చేసిన ప్రార్థనల్లోకెల్లా సుదీర్ఘమైనది.

23. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, పైనున్న ఆకాశమందైనను క్రిందనున్న భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూర్ణమనస్సుతో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేర్చుచు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యున్నావు,

“నీకు సాటియైన”– నిర్గమకాండము 15:11; ద్వితీయోపదేశకాండము 7:9; 1 సమూయేలు 2:2; 2 సమూయేలు 7:22; కీర్తనల గ్రంథము 86:8-10; యెషయా 44:6-7. “ఒడంబడిక”– ఇతర దేవుళ్ళకు ఒడంబడికలు చేయడానికి గానీ వాటిని నెరవేర్చడానికి గానీ శక్తి లేదు (కీర్తనల గ్రంథము 115:2-8).

24. నీ దాసుడైన నా తండ్రియగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగ్దానమును స్థిరపరచి, నీవిచ్చిన మాటను నేడు నెరవేర్చి యున్నావు.

25. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల దేవానీ కుమారులు సత్‌ ప్రవర్తనగలవారై, నీవు నా యెదుట నడచి నట్లు నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృష్టికి అనుకూలుడై ఇశ్రాయేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచ్చితివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండ్రియునగు దావీదునకు ఇచ్చిన వాగ్దానమును స్థిర పరచుము.

2 సమూయేలు 7:12 2 సమూయేలు 7:16.

26. ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండ్రియునైన దావీదుతో నీవు సెలవిచ్చిన మాటను నిశ్చయపరచుము.

27. నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నిన్ను పట్టజాలవు; నేను కట్టించిన యీ మందిరము ఏలాగు పట్టును?
అపో. కార్యములు 17:24

2 దినవృత్తాంతములు 2:6; కీర్తనల గ్రంథము 139:7-16; యెషయా 66:1; యిర్మియా 23:24; అపో. కార్యములు 7:49; అపో. కార్యములు 17:24-25. సొలొమోనుకూ, బైబిల్‌ను రాసిన మానవ రచయితలకూ దేవుని మహిమావైభవం కొంతవరకు తెలుసు. సన్నిధిగుడారంలోను, ఆలయంలోను దేవుని సన్నిధి ప్రత్యక్షం కనిపించినా దేవుని గొప్పతనం గురించి వారు

28. అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా ప్రార్థనను విన్నపమును అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు ప్రార్థనను పెట్టు మొఱ్ఱను ఆలకించుము.

29. నీ దాసుడనైన నేను చేయు ప్రార్థనను దయతో అంగీ కరించునట్లునా నామము అక్కడ ఉండునని యే స్థలమునుగూర్చి నీవు సెలవిచ్చితివో ఆ స్థలమైన యీ మందిరముతట్టు నీ నేత్రములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక.

1 రాజులు 9:3.

30. మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశ్రాయేలీయులును ఈ స్థలముతట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేయునప్పుడెల్ల, నీ నివాసస్థానమైన ఆకాశమందు విని మా విన్న పము అంగీకరించుము; వినునప్పుడెల్ల మమ్మును క్షమించుము.

“నివాస స్థలం”– ఇస్రాయేల్‌కు సంబంధించి దేవుని నివాసస్థలం జెరుసలం అనీ, ప్రపంచానికి సంబంధించి ఇస్రాయేల్ ఆయన నివాస స్థలమనీ, ఈ విశ్వానికంతటికీ సంబంధించి పరలోకం నివాసస్థలం అనీ సొలొమోనుకు తెలుసు.

31. ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అన్యాయము చేయగా అతనిచేత ప్రమాణము చేయించు టకు అతనిమీద ఒట్టు పెట్టబడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందున్న నీ బలిపీఠము ఎదుట ఆ ఒట్టు పెట్టు నప్పుడు

సొలొమోను భవిష్యత్తులోకి దృష్టి సారించి ప్రజలు పాపం చేస్తారని ముందుగానే ఎరిగి, దేవుని కరుణకోసం వేడుకుంటున్నాడు.

32. నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు న్యాయము తీర్చి, హాని చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రప్పించి నీతిపరుని నీతిచొప్పున వానికి ఇచ్చి వాని నీతిని నిర్ధారణ చేయుము.

ద్వితీయోపదేశకాండము 25:1; యెహెఙ్కేలు 18:20.

33. మరియు ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపముచేయుటచేత తమ శత్రువులయెదుట మొత్తబడి నప్పుడు, వారు నీతట్టు తిరిగి నీ నామమును ఒప్పుకొని యీ మందిరమందు నిన్నుగూర్చి ప్రార్థన విన్నపములు చేయునప్పుడెల్ల

34. నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశ్రాయేలీయు లగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచ్చిన దేశములోనికి వారిని తిరిగి రప్పించుము.

“వారిని మళ్ళీ చేర్చు”– దేవుని వాక్కు మూలంగా ఇలా జరుగుతుందని సొలొమోనుకు తెలుసు (లేవీయకాండము 26:17 లేవీయకాండము 26:40-42; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:25 ద్వితీయోపదేశకాండము 28:48).

35. మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి వర్షము లేక పోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శ్రమపెట్టుటవలన వారు నీ నామమును ఒప్పుకొని తమ పాపములను విడిచి యీ స్థలముతట్టు తిరిగి ప్రార్థనచేసిన యెడల

“వాన కురిపించక”– ఇది జరుగుతుందని కూడా సొలొమోనుకు తెలుసు (లేవీయకాండము 26:19; ద్వితీయోపదేశకాండము 11:16-17; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:23).

36. నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సన్మార్గమును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన భూమి మీద వర్షము కురిపింపుము.

“నేర్పించు”– కీర్తనల గ్రంథము 25:4-5; కీర్తనల గ్రంథము 27:11; కీర్తనల గ్రంథము 94:12. “వాన కురిపించు”– వాన కురిపించేది నిజ దేవుడు మాత్రమే (లేవీయకాండము 26:4; యోబు 5:10; కీర్తనల గ్రంథము 68:9; కీర్తనల గ్రంథము 147:8; అపో. కార్యములు 14:17).

37. దేశమందు క్షామము గాని తెగులు గాని గాడ్పు దెబ్బ గాని చిత్తపట్టుట గాని మిడతలు గాని చీడపురుగు గాని కలిగినను, వారి శత్రువువారి దేశపు పట్టణములలో వారిని ముట్టడి వేసినను, ఏ తెగులు గాని వ్యాధి గాని కలిగినను,

లేవీయకాండము 26:16 లేవీయకాండము 26:25-26; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:21-23 ద్వితీయోపదేశకాండము 28:38-42; 2 దినవృత్తాంతములు 20:9; యోవేలు 1:1-4.

38. ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులలో ప్రతి మనిషి తన తన మనోవ్యాధిని తెలిసికొనును గదా; ఒక్కడైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తట్టు తమ చేతులు చాపి ప్రార్థన విన్నపములు చేసినయెడల

“వ్యాధి”– కష్టాలు, బాధలు అని కూడా తర్జుమా చెయ్యవచ్చు. యిర్మియా 17:9 పోల్చి చూడండి.

39. ప్రతి మనిషియొక్క హృదయము నీ వెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి ప్రవర్తననుబట్టి వారికి ప్రతిఫలమిచ్చి

1 సమూయేలు 2:3; 1 సమూయేలు 16:7; 1 దినవృత్తాంతములు 28:9; కీర్తనల గ్రంథము 11:4; యిర్మియా 17:10; యోహాను 2:24-25.

40. మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బ్రదుకు దినములన్నిటను వారు నీయందు భయ భక్తులు కలిగియుండునట్లు చేయుము; నరపుత్రులందరి హృదయములను నీవు మాత్రమే తెలిసికొని యున్నావు.

“భయభక్తులు”– ఆదికాండము 20:11; కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14; కీర్తనల గ్రంథము 111:10; సామెతలు 1:7 నోట్స్. బైబిల్లో “భయభక్తులు” అంటే దేవుని పట్ల గౌరవ భావం, నమ్మకం, విధేయత చూపడమే.

41. మరియు ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ నామమునుబట్టి దూరదేశ మునుండి వచ్చి

ఇస్రాయేల్‌వారి దేవుడు మానవులందరి దేవుడుగా అందరికీ తెలియాలని సొలొమోను కోరిక. ఆయన నిజంగా మనుషులందరి దేవుడే (యెషయా 44:6; యిర్మియా 32:26-27).

42. నీ ఘనమైన నామమును గూర్చియు, నీ బాహుబలమునుగూర్చియు, నీవు చాపిన బాహువు ప్రసిద్ధిని గూర్చియు విందురు. వారు వచ్చి యీ మందిరము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసినయెడల

“ఆలకించు”– నిర్గమకాండము 13:3; ద్వితీయోపదేశకాండము 3:24.

43. ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు నీవు విని, పరదేశులు నిన్ను వేడుకొనుదాని ప్రకారము సమస్తము ననుగ్రహించుము, అప్పుడు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, ఇశ్రా యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభక్తులు కలిగి, నేను కట్టించిన యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెట్టబడినదని తెలిసికొందురు.

యెహోషువ 4:23-24; 1 సమూయేలు 17:46; 2 రాజులు 19:19; కీర్తనల గ్రంథము 102:15.

44. మరియు నీ జనులు తమ శత్రువు లతో యుద్ధము చేయుటకై నీవు వారిని పంపించు ఏ స్థలమునకైనను బయలుదేరునప్పుడు, నీవు కోరుకొనిన పట్టణముతట్టును నీ నామఘనతకు నేను కట్టించిన మంది రముతట్టును యెహోవావగు నీకు వారు ప్రార్థన చేసిన యెడల

2 దినవృత్తాంతములు 14:11-12.

45. ఆకాశమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని, వారి కార్యమును నిర్వహించుము.

46. పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శత్రువులచేతికి అప్పగించినయెడలనేమి, వారు వీరిని దూరమైనట్టి గాని దగ్గరయైనట్టి గాని ఆ శత్రువుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినప్పుడు

“పాపం (తప్పిదం)”– కీర్తనల గ్రంథము 130:3-4; సామెతలు 20:9; రోమీయులకు 3:23; 1 యోహాను 1:8-10. “బందీలు”– లేవీయకాండము 26:34-39; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:36 ద్వితీయోపదేశకాండము 28:64; యిర్మియా 29:10-14. తన ప్రజల పాపాలను ఒప్పుకొంటూ దానియేలు చేసిన ప్రార్థనలో అతడు దాదాపు ఇవే మాటలు ఉపయోగించాడు (దానియేలు 9:5).

47. వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనస్సునకు తెచ్చుకొనిమేము దుర్మార్గులమై ప్రవర్తించి పాపము చేసితిమని చెప్పి, తమ్మును చెరగా కొనిపోయిన వారిదేశమందు చింతించి పశ్చాత్తాపపడి నీకు విన్నపము చేసినయెడల

48. తమ్మును చెరగా కొని పోయిన వారియొక్క దేశమందు పూర్ణహృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను వారు నీ తట్టు తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశముతట్టును నీవు కోరుకొనిన పట్టణము తట్టును నీ నామఘనతకు నేను కట్టించిన మందిరముతట్టును నిన్నుగూర్చి ప్రార్థనచేసిన యెడల

ద్వితీయోపదేశకాండము 4:29; 1 సమూయేలు 7:3-4; నెహెమ్యా 1:9; యిర్మియా 29:13-14.

49. ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని వారి కార్యమును నిర్వహించి

50. నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తప్పులచేత నీ విషయమై అపరాధులైరో ఆ తప్పులను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని కనికరించునట్లు వారియెడల కని కరము పుట్టించుము.

2 రాజులు 25:28; 2 దినవృత్తాంతములు 30:9; కీర్తనల గ్రంథము 106:46; దానియేలు 1:9.

51. వారు ఐగుప్తుదేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రప్పించిన నీ జనులును నీ స్వాస్థ్యమునై యున్నారు.

“నీ ప్రజ”– నిర్గమకాండము 19:4; ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6; ద్వితీయోపదేశకాండము 9:29. “కొలిమి”– ద్వితీయోపదేశకాండము 4:20; కీర్తనల గ్రంథము 66:10-12 పోల్చిచూడండి.

52. కాబట్టి నీ దాసుడనైన నేను చేయు విన్నపముమీదను, ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు చేయు విన్నపముమీదను, దృష్టియుంచి,వారు ఏ విషయములయందు నిన్ను వేడుకొందురో ఆ విషయముల యందు వారి విన్నపముల నాలకించుము.

53. ప్రభువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుప్తులోనుండి రప్పించి నప్పుడు నీవు నీ దాసుడైన మోషేద్వారా ప్రమాణమిచ్చినట్లు నీ స్వాస్థ్యమగునట్లుగా లోకమందున్న జనులందరిలోనుండి వారిని ప్రత్యేకించితివి గదా.

“సొత్తుగా”– నిర్గమకాండము 34:9; ద్వితీయోపదేశకాండము 4:20; 1 సమూయేలు 10:1; 2 రాజులు 21:14; కీర్తనల గ్రంథము 33:12; కీర్తనల గ్రంథము 78:71; ఎఫెసీయులకు 1:18. దేవుడు తన స్వంతానికి ఒక ప్రజను ఏర్పరచుకోవడమన్నది బైబిలంతటిలోనూ పూదండలో దారంగా కొనసాగిన అంశం. ఇది నేటి క్రీస్తు సంఘంలో ఈడేరింది.

54. సొలొమోను ఈలాగు ప్రార్థించుటయు విన్నపము చేయుటయు ముగించి ఆకాశముతట్టు తన చేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళ్లూనుట మాని, లేచి నిలిచిన తరువాత

2 దినవృత్తాంతములు 6:13.

55. అతడు మహాశబ్దముతో ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను.

వ 14.

56. ఎట్లనగాతాను చేసిన వాగ్దానమంతటినిబట్టి ఇశ్రాయేలీయులగు తన జనులకు నెమ్మది దయచేసిన యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేద్వారా ఆయన చేసిన శుభవాగ్దానములో ఒక మాటైన తప్పి పోయినదికాదు

యెహోషువ 21:45; యెహోషువ 23:14-15; 1 దినవృత్తాంతములు 22:18. దేవుని వాగ్దానం ఏదీ ఎప్పుడూ తప్పదు – తీతుకు 1:2.

57. కాబట్టి మన దేవుడైన యెహోవా మనల ను వదలకను విడువకను, మన పితరులకు తోడుగా నున్నట్లు మనకును తోడుగా ఉండి

ఆదికాండము 48:21; యెహోషువ 1:5; 1 సమూయేలు 12:22.

58. తన మార్గములన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనునట్లుగాను, తాను మన పిత రులకిచ్చిన ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను చేకొనునట్లుగాను, మన హృదయములను తనతట్టు త్రిప్పుకొనును గాక.

“మన హృదయాలను”– మనుషులు తమ హృదయాలను దేవునివైపు తిప్పాలంటే దేవుడు వారిలో కృపాకార్యం ఒకటి జరిగించాలని సొలొమోనుకు తెలుసు. కీర్తనల గ్రంథము 119:36 చూడండి. కీర్తనల గ్రంథము 51:10 పోల్చి చూడండి.

59. ఆయన తన దాసుడనైన నా కార్యమును ఇశ్రాయేలీయులగు తన జనుల కార్యమును అవసరముచొప్పున, ఎల్లప్పుడును నిర్వహించునట్లుగా నేను యెహోవా యెదుట విన్నపము చేసిన యీ మాటలు రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని ఉండును గాక.

తన ప్రార్థన ఫలితం చిరకాలం నిలిచి ఉండాలని సొలొమోను కోరాడు.

60. అప్పుడు లోకమందున్న జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు.

61. కాబట్టి ఆయన నియమించిన కట్టడలను అనుసరించి నడుచు కొనుటకును, ఈ దినమందున్నట్లు ఆయన చేసిన నిర్ణయ ములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా విషయమై సర్వసిద్ధముగా నుండునుగాక.

లేవీ 26 అధ్యాయం, ద్వితీ 28వ అధ్యాయం మొదలైన లేఖన భాగాల మూలంగా దీవెనలు కలగాలంటే ఏకైక మార్గం విధేయతేననీ, అవిధేయత ఫలితం విపత్తేననీ సొలొమోనుకు తెలుసు.

62. అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును యెహోవా సముఖమందు బలులు అర్పించుచుండగా

63. ఇరువది రెండువేల యెడ్లను, లక్ష యిరువదివేల గొఱ్ఱెలను సొలొమోను సమాధానబలులగా యెహోవాకు అర్పించెను. ఈ ప్రకారము రాజును ఇశ్రాయేలీయు లందరును యెహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠ చేసిరి.

“శాంతి బలులు”– లేవీ 3వ అధ్యాయం.

64. ఆ దినమున యెహోవా సముఖమందున్న యిత్తడి బలిపీఠముఆ దహనబలులను నైవేద్యములను సమాధానబలి పశువుల క్రొవ్వును అర్పించుటకు బహు చిన్నదై చాలకపోయెను గనుక రాజు యెహోవా మందిరము ముందరనున్న ఆవర ణము మధ్యనుండు స్థలమును ప్రతిష్ఠించి అచ్చట దహన బలులను నైవేద్యములను సమాధానబలి పశువుల క్రొవ్వును అర్పించెను.

లేవీ 1-3 అధ్యాయాల్లో ఈ అర్పణల గురించి నోట్స్ చూడండి.

65. మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమార్గము మొదలుకొని ఐగుప్తునది వరకు నున్న సకల ప్రాంతములనుండి వచ్చిన ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు యెహోవా సముఖమందు ఉత్సవముచేసిరి.

“హమాతు త్రోవ”– ఇస్రాయేల్ ఉత్తర సరిహద్దు. “ఈజిప్ట్‌వాగు”– ఇస్రాయేల్ దక్షిణ సరిహద్దు. “మహోత్సవం”– వ 2.

66. ఎనిమిదవ దినమున అతడు జను లకు సెలవియ్యగా, వారు రాజును పొగడి యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశ్రాయేలీయులగు తన జను లకును చేసిన మేలంతటిని బట్టి సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళ్లి పోయిరి.

ఆనందాన్ని కలిగించేది దేవుని మంచితనాన్నీ దయనూ గుర్తించడం (నిర్గమకాండము 18:9; 2 దినవృత్తాంతములు 6:41; నెహెమ్యా 9:25; 1 పేతురు 1:3-9).


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.