Kings II - 2 రాజులు 1 | View All

1. అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబీయులు ఇశ్రాయేలువారిమీద తిరుగబడిరి.

1. ahaabu maraṇamaina tharuvaatha mōyaabeeyulu ishraayēluvaarimeeda thirugabaḍiri.

2. అహజ్యా షోమ్రో నులోనున్న తన మేడగది కిటికీలోనుండి క్రిందపడి రోగియైమీరు ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జెబూబు నొద్దకు పోయిఈ వ్యాధి పోగొట్టుకొని నేను స్వస్థ పడుదునో లేదో విచారించుడని దూతలను పంపగా

2. ahajyaa shomrō nulōnunna thana mēḍagadhi kiṭikeelōnuṇḍi krindapaḍi rōgiyaimeeru ekrōnu dhevathayagu bayaljeboobu noddhaku pōyi'ee vyaadhi pōgoṭṭukoni nēnu svastha paḍudunō lēdō vichaarin̄chuḍani doothalanu pampagaa

3. యెహోవా దూత తిష్బీయుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవులేచి షోమ్రోనురాజు పంపిన దూతలను ఎదుర్కొనబోయి యిట్లనుముఇశ్రాయేలువారిలో దేవు డన్నవాడు లేడనుకొని ఎక్రోను దేవతయైన బయల్జె బూబునొద్ద మీరు విచారించబోవుచున్నారా?

3. yehōvaa dootha thishbeeyuḍaina ēleeyaathoo eelaagu selavicchenuneevulēchi shomrōnuraaju pampina doothalanu edurkonabōyi yiṭlanumu'ishraayēluvaarilō dhevu ḍannavaaḍu lēḍanukoni ekrōnu dhevathayaina bayalje boobunoddha meeru vichaarin̄chabōvuchunnaaraa?

4. కాగా యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానీవెక్కిన మంచము మీదనుండి దిగిరాకుండ నీవు నిశ్చయముగా మరణమవు దువు అని ఏలీయా వారితో చెప్పి వెళ్లిపోయెను.

4. kaagaa yehōvaa selavichunadhemanagaaneevekkina man̄chamu meedanuṇḍi digiraakuṇḍa neevu nishchayamugaa maraṇamavu duvu ani ēleeyaa vaarithoo cheppi veḷlipōyenu.

5. తరు వాత ఆ దూతలు రాజునొద్దకు వచ్చిరి.మీరెందుకు తిరిగి వచ్చితిరని అతడు వారి నడుగగా

5. tharu vaatha aa doothalu raajunoddhaku vachiri.meerenduku thirigi vachithirani athaḍu vaari naḍugagaa

6. వారుఒక మనుష్యుడు మాకు ఎదురుపడిమిమ్మును పంపిన రాజునొద్దకు తిరిగిపోయి అతనికి ఈ సంగతి తెలియ జేయుడియెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఇశ్రాయేలులో దేవుడన్నవాడు లేడనుకొని ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జె బూబునొద్ద విచారణచేయుటకు నీవు దూతలను పంపు చున్నావే; నీవెక్కిన మంచముమీద నుండి దిగి రాకుండ నిశ్చయముగా నీవు మరణమవుదువు అని అతడు పలికెనని వారు చెప్పగా

6. vaaru'oka manushyuḍu maaku edurupaḍimimmunu pampina raajunoddhaku thirigipōyi athaniki ee saṅgathi teliya jēyuḍiyehōvaa selavichunadhemanagaa'ishraayēlulō dhevuḍannavaaḍu lēḍanukoni ekrōnu dhevathayagu bayalje boobunoddha vichaaraṇacheyuṭaku neevu doothalanu pampu chunnaavē; neevekkina man̄chamumeeda nuṇḍi digi raakuṇḍa nishchayamugaa neevu maraṇamavuduvu ani athaḍu palikenani vaaru cheppagaa

7. మిమ్మును ఎదుర్కొనవచ్చి యీ మాట చెప్పినవాడు ఏలాటివాడని రాజు అడిగెను.

7. mimmunu edurkonavachi yee maaṭa cheppinavaaḍu ēlaaṭivaaḍani raaju aḍigenu.

8. అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదట్టి కట్టుకొనినవాడని ప్రత్యుత్తరమియ్యగాఆ మనుష్యుడు తిష్బీయుడైన ఏలీయా అని అతడు చెప్పెను.
మత్తయి 3:4, మార్కు 1:6

8. anduku vaaru athaḍu goṅgaḷi dharin̄chukoni naḍumunaku thooludaṭṭi kaṭṭukoninavaaḍani pratyuttharamiyyagaa'aa manushyuḍu thishbeeyuḍaina ēleeyaa ani athaḍu cheppenu.

9. వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ ఏలీయా యొద్దకు పంపెను. అతడు కొండమీద కూర్బుని యుండగా అధిపతి యెక్కి అతని సమీపమునకు పోయిదైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనెను.

9. veṇṭanē raaju ēbadhimandiki adhipathiyaina yokanini vaani yēbadhimandithoo kooḍa ēleeyaa yoddhaku pampenu. Athaḍu koṇḍameeda koorbuni yuṇḍagaa adhipathi yekki athani sameepamunaku pōyidaivajanuḍaa, neevu digiraavalenani raaju aagnaapin̄chuchunnaaḍanenu.

10. అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగ్ని ఆకాశమునుండి దిగివచ్చి నిన్ను నీ యేబదిమందిని దహించునుగాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెప్పగా, అగ్ని ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను.
లూకా 9:54, ప్రకటన గ్రంథం 11:5, ప్రకటన గ్రంథం 20:9

10. anduku ēleeyaanēnu daivajanuḍanaithē agni aakaashamunuṇḍi digivachi ninnu nee yēbadhimandhini dahin̄chunugaaka ani yēbadhimandiki adhipathiyaina vaanithoo cheppagaa, agni aakaashamunuṇḍi digi vaanini vaani yēbadhimandhini dahin̄chenu.

11. మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచ్చిదైవజనుడా,త్వరగా దిగి రమ్మని రాజు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనెను.

11. marala raaju ēbadhi mandimeeda adhipathiyaina mariyokanini vaani yēbadhimandithookooḍa pampagaa veeḍuvachidaivajanuḍaa,tvaragaa digi rammani raaju aagnaapin̄chuchunnaaḍanenu.

12. అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగ్ని ఆకాశము నుండి దిగివచ్చి నిన్ను నీ యేబదిమందిని దహించునుగాక అని చెప్పగా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగ్ని దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను.

12. anduku ēleeyaanēnu daivajanuḍanaithē agni aakaashamu nuṇḍi digivachi ninnu nee yēbadhimandhini dahin̄chunugaaka ani cheppagaa, aakaashamunuṇḍi dhevuni agni digi vaanini vaani yēbadhimandhini dahin̄chenu.

13. ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచ్చి ఏలీయా యెదుట మోకాళ్లూనిదైవజనుడా, దయ చేసి నా ప్రాణమును నీదాసులైన యీ యేబదిమంది ప్రాణములను నీ దృష్టికి ప్రియమైనవిగా ఉండనిమ్ము.

13. iṅkanu raaju ēbadhi mandiki adhipathiyaina yokanini vaani ēbadhimandithoo kooḍa pampagaa ēbadhimandi meeda adhipathiyaina aa mooḍavavaaḍu vachi ēleeyaa yeduṭa mōkaaḷloonidaivajanuḍaa, daya chesi naa praaṇamunu needaasulaina yee yēbadhimandi praaṇamulanu nee drushṭiki priyamainavigaa uṇḍanimmu.

14. చిత్తగించుము; ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను ఇద్దరిని వానివాని యేబది మందితో కూడ దహించెను; అయితే నా ప్రాణము నీ దృష్టికి ప్రియ మైనదిగా ఉండనిమ్మని మనవి చేయగా

14. chitthagin̄chumu; aakaashamunuṇḍi agni digi venukaṭi pan̄cha dashaadhipathulanu iddarini vaanivaani yēbadhi mandithoo kooḍa dahin̄chenu; ayithē naa praaṇamu nee drushṭiki priya mainadhigaa uṇḍanimmani manavi cheyagaa

15. యెహోవా దూతవానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమ్మని ఏలీ యాకు సెలవిచ్చెను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొద్దకు వచ్చెను.

15. yehōvaa doothavaaniki bhayapaḍaka vaanithookooḍa digipommani ēlee yaaku selavicchenu ganuka athaḍu lēchi vaanithookooḍa raajunoddhaku vacchenu.

16. అతడు వచ్చి రాజును చూచివిచారణచేయుటకు ఇశ్రాయేలు వారిమధ్య దేవుడన్న వాడు లేడనుకొని నీవు ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జెబూబునొద్ద విచారణచేయుటకై దూతలను పంపితివే; నీవెక్కిన మంచముమీదనుండి దిగి రాకుండ నిశ్చయముగా నీవు మరణమవుదువు అని చెప్పెను.

16. athaḍu vachi raajunu chuchivichaaraṇacheyuṭaku ishraayēlu vaarimadhya dhevuḍanna vaaḍu lēḍanukoni neevu ekrōnu dhevathayagu bayaljeboobunoddha vichaaraṇacheyuṭakai doothalanu pampithivē; neevekkina man̄chamumeedanuṇḍi digi raakuṇḍa nishchayamugaa neevu maraṇamavuduvu ani cheppenu.

17. ఏలీయా ద్వారా యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటప్రకారము అతడు చనిపోయెను. అతనికి కుమారుడు లేనందున యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో రెండవ సంవత్సరమందు యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

17. ēleeyaa dvaaraa yehōvaa selavichina maaṭaprakaaramu athaḍu chanipōyenu. Athaniki kumaaruḍu lēnanduna yoodhaa raajaina yehōshaapaathu kumaaruḍaina yehōraamu ēlubaḍilō reṇḍava samvatsaramandu yehōraamu athaniki maarugaa raajaayenu.

18. అహజ్యా చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చి ఇశ్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

18. ahajyaa chesina yithara kaaryamulanugoorchi ishraayēlu raajula vrutthaanthamula granthamandu vraayabaḍiyunnadhi.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |