Kings II - 2 రాజులు 24 | View All

1. యెహోయాకీము దినములలో బబులోనురాజైననెబుకద్నెజరు యెరూషలేముమీదికి వచ్చెను. యెహో యాకీము అతనికి దాసుడై మూడేండ్ల సేవ చేసిన తరువాత అతనిమీద తిరుగుబాటుచేయగా

1. yehōyaakeemu dinamulalō babulōnuraajainanebukadnejaru yerooshalēmumeediki vacchenu. Yehō yaakeemu athaniki daasuḍai mooḍēṇḍla sēva chesina tharuvaatha athanimeeda thirugubaaṭucheyagaa

2. యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన ప్రవక్తలద్వారా తాను సెలవిచ్చిన మాటచొప్పున యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కల్దీయుల సైన్యములను సిరియనుల సైన్యములను మోయాబీయుల సైన్యములను ఆమ్మోనీయుల సైన్యములను రప్పించెను.

2. yehōvaa athanimeedikini, thana sēvakulaina pravakthaladvaaraa thaanu selavichina maaṭachoppuna yoodhaadheshamunu naashanamucheyuṭakai daanimeedikini, kaldeeyula sainyamulanu siriyanula sainyamulanu mōyaabeeyula sainyamulanu aammōneeyula sainyamulanu rappin̄chenu.

3. మనష్షే చేసిన క్రియలన్నిటిని బట్టియు, అతడు నిరపరాధులను హతముచేయుటను బట్టియు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునట్లుగా ఆయన ఆజ్ఞవలన ఇది వారిమీదికి వచ్చెను.

3. manashshē chesina kriyalanniṭini baṭṭiyu, athaḍu niraparaadhulanu hathamucheyuṭanu baṭṭiyu, yoodhaavaaru yehōvaa samukhamunuṇḍi paaradōlabaḍunaṭlugaa aayana aagnavalana idi vaarimeediki vacchenu.

4. అతడు నిరపరాధుల రక్తముతో యెరూషలే మును నింపినందున అది క్షమించుటకు యెహోవాకు మనస్సు లేకపోయెను.

4. athaḍu niraparaadhula rakthamuthoo yerooshalē munu nimpinanduna adhi kshamin̄chuṭaku yehōvaaku manassu lēkapōyenu.

5. యెహోయాకీము చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు, అతడు జరిగించినదానినంతటిని గూర్చియు యూదారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

5. yehōyaakeemu chesina yithara kaaryamulanugoorchiyu, athaḍu jarigin̄chinadaaninanthaṭini goorchiyu yoodhaaraajula vrutthaanthamula granthamandu vraayabaḍiyunnadhi.

6. యెహోయాకీము తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి మారుగా రాజాయెను.

6. yehōyaakeemu thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chagaa athani kumaaruḍaina yehōyaakeenu athaniki maarugaa raajaayenu.

7. బబులోనురాజు ఐగుప్తు నదికిని యూఫ్రటీసు నదికిని మధ్య ఐగుప్తురాజు వశముననున్న భూమియంతటిని పట్టుకొనగా ఐగుప్తురాజు ఇక నెన్నటికిని తన దేశము విడిచి బయలుదేరుట మానెను.

7. babulōnuraaju aigupthu nadhikini yoophraṭeesu nadhikini madhya aigupthuraaju vashamunanunna bhoomiyanthaṭini paṭṭukonagaa aigupthuraaju ika nennaṭikini thana dheshamu viḍichi bayaludheruṭa maanenu.

8. యెహోయాకీను ఏలనారంభించినప్పుడు పదునెనిమి దేండ్లవాడై యెరూషలేమునందు మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన ఎల్నాతాను కుమార్తెయగు నెహుష్తా అతని తల్లి.

8. yehōyaakeenu ēlanaarambhin̄chinappuḍu padunenimi dheṇḍlavaaḍai yerooshalēmunandu mooḍu maasamulu ēlenu. Yerooshalēmuvaaḍaina elnaathaanu kumaartheyagu nehushthaa athani thalli.

9. అతడు తన తండ్రి చేసినదానంతటి ప్రకారముగా యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడచెను.

9. athaḍu thana thaṇḍri chesinadaananthaṭi prakaaramugaa yehōvaa drushṭiki cheḍunaḍatha naḍachenu.

10. ఆ కాలమందు బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరుయొక్క సేవకులు యెరూషలేముమీదికి వచ్చి పట్టణమునకు ముట్టడి వేసిరి.

10. aa kaalamandu babulōnu raajaina nebukadnejaruyokka sēvakulu yerooshalēmumeediki vachi paṭṭaṇamunaku muṭṭaḍi vēsiri.

11. వారు పట్టణమునకు ముట్టడి వేయుచుండగాబబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు తానే దానిమీదికి వచ్చెను.

11. vaaru paṭṭaṇamunaku muṭṭaḍi vēyuchuṇḍagaababulōnu raajaina nebukadnejaru thaanē daanimeediki vacchenu.

12. అప్పుడు యూదారాజైన యెహోయాకీనును అతని తల్లియును అతని సేవకులును అతని క్రింది అధిపతు లును అతని పరివారమును బయలువెళ్లి బబులోనురాజునొద్దకు రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవత్సరమున అతని పట్టుకొనెను.
మత్తయి 1:11

12. appuḍu yoodhaaraajaina yehōyaakeenunu athani thalliyunu athani sēvakulunu athani krindi adhipathu lunu athani parivaaramunu bayaluveḷli babulōnuraajunoddhaku raagaa babulōnuraaju yēlubaḍilō enimidava samvatsaramuna athani paṭṭukonenu.

13. మరియు అతడు యెహోవా మందిరపు ధననిధిలోనున్న పదార్థములను, రాజు ఖజానాలోనున్న సొమ్మును, పట్టుకొని ఇశ్రాయేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములన్నిటిని యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటచొప్పున తునకలుగా చేయించి యెత్తికొని పోయెను.

13. mariyu athaḍu yehōvaa mandirapu dhananidhilōnunna padaarthamulanu, raaju khajaanaalōnunna sommunu, paṭṭukoni ishraayēlu raajaina solomōnu yehōvaa aalayamunaku cheyin̄china baṅgaarapu upakaraṇamulanniṭini yehōvaa selavichina maaṭachoppuna thunakalugaa cheyin̄chi yetthikoni pōyenu.

14. అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తప్ప మరి ఎవరును లేకుండ యెరూషలేము పట్టణమంతటిలోనున్న అధిపతులను పరాక్రమశాలులను పదివేలమందిని, వీరు గాక కంసాలివారిని కమ్మరివారిని చెరతీసికొని పోయెను.

14. adhiyugaaka athaḍu dheshapu janulalō athi beedalainavaaru thappa mari evarunu lēkuṇḍa yerooshalēmu paṭṭaṇamanthaṭilōnunna adhipathulanu paraakramashaalulanu padhivēlamandhini, veeru gaaka kansaalivaarini kammarivaarini cheratheesikoni pōyenu.

15. అతడు యెహోయాకీనును రాజు తల్లిని రాజు భార్యలను అతని పరివారమును దేశములోని గొప్పవారిని చెరపట్టి యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు తీసికొనిపోయెను.

15. athaḍu yehōyaakeenunu raaju thallini raaju bhaaryalanu athani parivaaramunu dheshamulōni goppavaarini cherapaṭṭi yerooshalēmunuṇḍi babulōnu puramunaku theesikonipōyenu.

16. ఏడు వేలమంది పరాక్రమ శాలులను వెయ్యిమంది కంసాలివారిని కమ్మరివారిని యుద్ధ మందు తేరిన శక్తిమంతులనందరిని బబులోనురాజు చెరపట్టి బబులోనుపురమునకు తీసికొనివచ్చెను.

16. ēḍu vēlamandi paraakrama shaalulanu veyyimandi kansaalivaarini kammarivaarini yuddha mandu thērina shakthimanthulanandarini babulōnuraaju cherapaṭṭi babulōnupuramunaku theesikonivacchenu.

17. మరియబబులోను రాజు అతని పినతండ్రియైన మత్తన్యాకు సిద్కియా అను మారుపేరు పెట్టి అతని స్థానమందు రాజుగా నియమించెను.

17. mariyu babulōnu raaju athani pinathaṇḍriyaina matthanyaaku sidkiyaa anu maarupēru peṭṭi athani sthaanamandu raajugaa niyamin̄chenu.

18. సిద్కియా యేలనారంభించినప్పుడు ఇరువదియొక సంవత్సరములవాడు; అతడు యెరూషలేమునందు పదకొండు సంవత్సరములు ఏలెను.

18. sidkiyaa yēlanaarambhin̄chinappuḍu iruvadhiyoka samvatsaramulavaaḍu; athaḍu yerooshalēmunandu padakoṇḍu samvatsaramulu ēlenu.

19. అతని తల్లి లిబ్నా ఊరివాడైన యిర్మీయాయొక్క కుమార్తెయగు హమూటలు. యెహోయాకీముయొక్క చర్య అంతటి చొప్పున సిద్కియా యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడిచెను.

19. athani thalli libnaa oorivaaḍaina yirmeeyaayokka kumaartheyagu hamooṭalu. Yehōyaakeemuyokka charya anthaṭi choppuna sidkiyaa yehōvaa drushṭiki cheḍunaḍatha naḍichenu.

20. యూదావారిమీదను యెరూషలేమువారి మీదను యెహోవా తెచ్చుకొనిన కోపమునుబట్టి తన సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై బబులోనురాజు మీద సిద్కియా తిరుగబడెను.

20. yoodhaavaarimeedanu yerooshalēmuvaari meedanu yehōvaa techukonina kōpamunubaṭṭi thana samukhamulōnuṇḍi vaarini thoolivēyuṭakai babulōnuraaju meeda sidkiyaa thirugabaḍenu.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |