Kings II - 2 రాజులు 8 | View All

1. ఒకనాడు ఎలీషా తాను బ్రదికించిన బిడ్డకు తల్లియైన ఆమెను పిలిచియెహోవా క్షామకాలము రప్పింప బోవు చున్నాడు; ఏడు సంవత్సరములు దేశ ములో క్షామము కలుగునని చెప్పినీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచ్చటనుండుట అనుకూలమో అచ్చటికి పోవుడనగా

1. okanaaḍu eleeshaa thaanu bradhikin̄china biḍḍaku thalliyaina aamenu pilichiyehōvaa kshaamakaalamu rappimpa bōvu chunnaaḍu; ēḍu samvatsaramulu dhesha mulō kshaamamu kalugunani cheppineevu lēchi, neevunu nee yiṇṭivaarunu ecchaṭanuṇḍuṭa anukoolamō acchaṭiki pōvuḍanagaa

2. ఆ స్త్రీ లేచి దైవజనుని మాటచొప్పున చేసి, తన యింటివారిని తోడుకొని ఫిలిష్తీయుల దేశమునకు పోయి యేడు సంవత్సరములు అక్కడ వాసముచేసెను.

2. aa stree lēchi daivajanuni maaṭachoppuna chesi, thana yiṇṭivaarini thooḍukoni philishtheeyula dheshamunaku pōyi yēḍu samvatsaramulu akkaḍa vaasamuchesenu.

3. అయితే ఆ యేడు సంవత్సరములు గతించిన తరువాత ఆ స్త్రీ ఫిలిష్తీ యుల దేశములోనుండి వచ్చి తన యింటిని గూర్చియు భూమిని గూర్చియు మనవి చేయుటకై రాజునొద్దకు పోయెను.

3. ayithē aa yēḍu samvatsaramulu gathin̄china tharuvaatha aa stree philishthee yula dheshamulōnuṇḍi vachi thana yiṇṭini goorchiyu bhoomini goorchiyu manavi cheyuṭakai raajunoddhaku pōyenu.

4. రాజు దైవజనుని పనివాడగు గేహజీతో మాట లాడిఎలీషా చేసిన గొప్ప కార్యములన్నిటిని నాకు తెలియజెప్పుమని ఆజ్ఞనిచ్చి యుండెను.

4. raaju daivajanuni panivaaḍagu gēhajeethoo maaṭa laaḍi'eleeshaa chesina goppa kaaryamulanniṭini naaku teliyajeppumani aagnanichi yuṇḍenu.

5. అతడు ఒక మృతునికి ప్రాణము తిరిగి రప్పించిన సంగతి వాడు రాజునకు తెలియజెప్పుచుండగా, ఎలీషా బ్రదికించిన బిడ్డ తల్లి తన యింటిని గూర్చియు భూమిని గూర్చియు రాజుతో మనవిచేయ వచ్చెను. అంతట గేహజీనా యేలినవాడవైన రాజా ఆ స్త్రీ యిదే; మరియఎలీషా తిరిగి బ్రదికించిన యీమెబిడ్డ వీడే అని చెప్పగా

5. athaḍu oka mruthuniki praaṇamu thirigi rappin̄china saṅgathi vaaḍu raajunaku teliyajeppuchuṇḍagaa, eleeshaa bradhikin̄china biḍḍa thalli thana yiṇṭini goorchiyu bhoomini goorchiyu raajuthoo manavicheya vacchenu. Anthaṭa gēhajeenaa yēlinavaaḍavaina raajaa aa stree yidhe; mariyu eleeshaa thirigi bradhikin̄china yeemebiḍḍa veeḍē ani cheppagaa

6. రాజు ఆ స్త్రీని అడిగినప్పుడు ఆమె అతనితో సంగతి తెలియజెప్పెను. కాబట్టి రాజు ఆమె పక్షముగా ఒక అధిపతిని నియమించి, ఆమె సొత్తు యావత్తును ఆమె దేశము విడిచినప్పటినుండి నేటివరకు భూమి ఫలించిన పంట యావత్తును ఆమెకు మరల ఇమ్మని సెలవిచ్చెను.

6. raaju aa streeni aḍiginappuḍu aame athanithoo saṅgathi teliyajeppenu. Kaabaṭṭi raaju aame pakshamugaa oka adhipathini niyamin̄chi, aame sotthu yaavatthunu aame dheshamu viḍichinappaṭinuṇḍi nēṭivaraku bhoomi phalin̄china paṇṭa yaavatthunu aameku marala immani selavicchenu.

7. ఎలీషా దమస్కునకు వచ్చెను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెన్హదదు రోగియై యుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇక్కడికి వచ్చియున్నాడని తెలిసికొని

7. eleeshaa damaskunaku vacchenu. aa kaalamuna siriyaa raajaina benhadadu rōgiyai yuṇḍi, daivajanuḍaina athaḍu ikkaḍiki vachiyunnaaḍani telisikoni

8. హజాయేలును పిలిచినీవు ఒక కానుకను చేత పట్టుకొని దైవజనుడైన అతనిని ఎదుర్కొన బోయిఈ రోగముపోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతని ద్వారా యెహోవాయొద్ద విచారణ చేయుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిపంపెను.

8. hajaayēlunu pilichineevu oka kaanukanu chetha paṭṭukoni daivajanuḍaina athanini edurkona bōyi'ee rōgamupōyi nēnu baagupaḍudunaa lēdaa ani athani dvaaraa yehōvaayoddha vichaaraṇa cheyumani aagna ichipampenu.

9. కాబట్టి హజా యేలు దమస్కులోనున్న మంచి వస్తువులన్నిటిలో నలువది ఒంటెల మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదుర్కొన బోయి అతని ముందర నిలిచినీ కుమారుడును సిరియా రాజునైన బెన్హదదునాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని నిన్నడుగుటకు నన్ను పంపెనని చెప్పెను.

9. kaabaṭṭi hajaa yēlu damaskulōnunna man̄chi vasthuvulanniṭilō naluvadhi oṇṭela mōthantha kaanukagaa theesikoni athanini edurkona bōyi athani mundhara nilichinee kumaaruḍunu siriyaa raajunaina benhadadunaaku kaligina rōgamu pōyi nēnu baagupaḍudunaa lēdaa ani ninnaḍuguṭaku nannu pampenani cheppenu.

10. అప్పుడు ఎలీషానీవు అతని యొద్దకు పోయినిశ్చయముగా నీకు స్వస్థతకలుగవచ్చుననిచెప్పుము. అయినప్పటికిని అతనికి అవశ్యముగ మరణము సంభవించు నని యెహోవా నాకు తెలియజేసెనని పలికి

10. appuḍu eleeshaaneevu athani yoddhaku pōyinishchayamugaa neeku svasthathakalugavachunanicheppumu. Ayinappaṭikini athaniki avashyamuga maraṇamu sambhavin̄chu nani yehōvaa naaku teliyajēsenani paliki

11. హజాయేలు ముఖము చిన్నబోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి చూచుచు కన్నీళ్లు రాల్చెను.

11. hajaayēlu mukhamu chinnabōvunanthavaraku aa daivajanuḍu athani thēri choochuchu kanneeḷlu raalchenu.

12. హజాయేలునా యేలిన వాడవైన నీవు కన్నీళ్లు రాల్చెదవేమని అతని నడుగగా ఎలీషా యీలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెనుఇశ్రాయేలువారి గట్టి స్థలములను నీవు కాల్చివేయుదువు; వారి ¸యౌవనస్థు లను కత్తిచేత హతము చేయుదువు; వారి పిల్లలను నేలకు వేసి కొట్టి చంపుదువు; వారి గర్భిణుల కడుపులను చింపి వేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నే నెరిగియుండుటచేత కన్నీళ్లు రాల్చుచున్నాను.

12. hajaayēlunaa yēlina vaaḍavaina neevu kanneeḷlu raalchedavēmani athani naḍugagaa eleeshaa yeelaagu pratyuttharamicchenu'ishraayēluvaari gaṭṭi sthalamulanu neevu kaalchivēyuduvu; vaari ¸yauvanasthu lanu katthichetha hathamu cheyuduvu; vaari pillalanu nēlaku vēsi koṭṭi champuduvu; vaari garbhiṇula kaḍupulanu chimpi vēyuduvu ganuka neevu vaariki cheyabōvu keeḍunu nē nerigiyuṇḍuṭachetha kanneeḷlu raalchuchunnaanu.

13. అందుకు హజాయేలుకుక్కవంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కార్యము చేయుటకు ఎంతటి వాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషానీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా నాకు బయలుపరచి యున్నాడనెను.

13. anduku hajaayēlukukkavaṇṭivaaḍanagu nee daasuḍanaina nēnu intha kaaryamu cheyuṭaku enthaṭi vaaḍanu ani athanithoo anagaa, eleeshaaneevu siriyaameeda raajavaguduvani yehōvaa naaku bayaluparachi yunnaaḍanenu.

14. అతడు ఎలీషాను విడిచి వెళ్లి తన యజమానుని యొద్దకు రాగా అతడుఎలీషా నీతో చెప్పినదేమని అడుగగా అతడునిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అతడు చెప్పెననెను.

14. athaḍu eleeshaanu viḍichi veḷli thana yajamaanuni yoddhaku raagaa athaḍu'eleeshaa neethoo cheppinadhemani aḍugagaa athaḍunijamugaa neevu baagupaḍuduvani athaḍu cheppenanenu.

15. అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బట్ట తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు ముఖముమీద పరచగా అతడు చచ్చెను; అప్పుడు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజా యెను.

15. ayithē marunaaḍu hajaayēlu mudugu baṭṭa theesikoni neeṭilō mun̄chi raaju mukhamumeeda parachagaa athaḍu chacchenu; appuḍu hajaayēlu athaniki maarugaa raajaa yenu.

16. అహాబు కుమారుడును ఇశ్రాయేలువారికి రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో అయిదవ సంవత్సరమందు యెహోషాపాతు యూదారాజై యుండగా యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏల నారంభించెను.

16. ahaabu kumaaruḍunu ishraayēluvaariki raajunaina yehōraamu ēlubaḍilō ayidava samvatsaramandu yehōshaapaathu yoodhaaraajai yuṇḍagaa yoodhaa raajaina yehōshaapaathu kumaaruḍaina yehōraamu ēla naarambhin̄chenu.

17. అతడు ఏల నారంభించినప్పుడు ముప్పది రెండేండ్లవాడై యుండి యెరూషలేమందు ఎనిమిది సంవ త్సరములు ఏలెను.

17. athaḍu ēla naarambhin̄chinappuḍu muppadhi reṇḍēṇḍlavaaḍai yuṇḍi yerooshalēmandu enimidi sanva tsaramulu ēlenu.

18. ఇతడు అహాబు కుమార్తెను పెండ్లి చేసికొని యుండెను గనుక అహాబు కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశ్రాయేలురాజులు ప్రవర్తించినట్లు ప్రవర్తించుచు యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము జరిగించెను.

18. ithaḍu ahaabu kumaarthenu peṇḍli chesikoni yuṇḍenu ganuka ahaabu kuṭumbikulavalenē ithaḍunu ishraayēluraajulu pravarthin̄chinaṭlu pravarthin̄chuchu yehōvaa drushṭiki cheḍuthanamu jarigin̄chenu.

19. అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచ్చి యుండెను గనుక అతని జ్ఞాపకముచేత యూదాను నశింప జేయుటకు ఆయనకు మనస్సు లేకపోయెను.

19. ayinanu yehōvaa sadaakaalamu thana sēvakuḍagu daaveedunakunu athani kumaarulakunu deepamu nilipedhanani maaṭa yichi yuṇḍenu ganuka athani gnaapakamuchetha yoodhaanu nashimpa jēyuṭaku aayanaku manassu lēkapōyenu.

20. ఇతని దిన ములలో ఎదోమీయులు యూదారాజునకు ఇక లోబడుట మాని అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసి, తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున

20. ithani dina mulalō edōmeeyulu yoodhaaraajunaku ika lōbaḍuṭa maani athanimeeda thirugubaaṭu chesi, thamameeda nokani raajugaa niyamin̄chukoninanduna

21. యెహోరాము తన రథములన్నిటిని తీసికొని పోయి జాయీరు అను స్థల మునకు వచ్చి రాత్రివేళ లేచి తన చుట్టునున్న ఎదోమీయులను రథములమీది అధిపతులను హతముచేయగా జనులు తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి.

21. yehōraamu thana rathamulanniṭini theesikoni pōyi jaayeeru anu sthala munaku vachi raatrivēḷa lēchi thana chuṭṭununna edōmeeyulanu rathamulameedi adhipathulanu hathamucheyagaa janulu thama thama guḍaaramulaku paaripōyiri.

22. అయితే నేటివరకును ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి యూదా వారికి లోబడకయే యున్నారు. మరియు ఆ సమయ మందు లిబ్నా పట్టణమును తిరుగబడెను.

22. ayithē nēṭivarakunu edōmeeyulu thirugubaaṭu chesi yoodhaa vaariki lōbaḍakayē yunnaaru. Mariyu aa samaya mandu libnaa paṭṭaṇamunu thirugabaḍenu.

23. యెహోరాము చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు చేసిన దాని నంతటినిగూర్చియు యూదా రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది.

23. yehōraamu chesina yithara kaaryamulanu goorchiyu, athaḍu chesina daani nanthaṭinigoorchiyu yoodhaa raajula vrutthaanthamula granthamandu vraayabaḍi yunnadhi.

24. యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిద్రించి తన పితరుల సమాధిలో దావీదుపురమునందు పాతిపెట్టబడెను. అతని కుమారుడైన అహజ్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను.

24. yehōraamu thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chi thana pitharula samaadhilō daaveedupuramunandu paathipeṭṭabaḍenu. Athani kumaaruḍaina ahajyaa athaniki maarugaa raajaayenu.

25. అహాబు కుమారుడును ఇశ్రాయేలు రాజునైన యెహోరాము ఏలు బడిలో పండ్రెండవ సంవత్సరమందు యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజ్యా యేల నారంభించెను.

25. ahaabu kumaaruḍunu ishraayēlu raajunaina yehōraamu ēlu baḍilō paṇḍreṇḍava samvatsaramandu yoodhaa raajaina yehōraamu kumaaruḍaina ahajyaa yēla naarambhin̄chenu.

26. అహజ్యా యేలనారంభించినప్పుడు ఇరువది రెండేండ్ల వాడై యుండి యెరూషలేములో ఒక సంవత్సరము ఏలెను. అతని తల్లిపేరు అతల్యా; ఈమె ఇశ్రాయేలు రాజైన ఒమీ కుమార్తె.

26. ahajyaa yēlanaarambhin̄chinappuḍu iruvadhi reṇḍēṇḍla vaaḍai yuṇḍi yerooshalēmulō oka samvatsaramu ēlenu. Athani thallipēru athalyaa; eeme ishraayēlu raajaina omee kumaarthe.

27. అతడు అహాబు కుటుంబికుల ప్రవర్తనను అనుసరించుచు, వారివలెనే యెహోవా దృష్టికి చెడు తనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అల్లుడు.

27. athaḍu ahaabu kuṭumbikula pravarthananu anusarin̄chuchu, vaarivalenē yehōvaa drushṭiki cheḍu thanamu jarigin̄chenu; athaḍu ahaabu iṇṭivaariki alluḍu.

28. అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోత్గిలాదునందు సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుద్ధముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరా మును గాయపరచిరి.

28. athaḍu ahaabu kumaaruḍaina yehōraamuthookooḍa raamōtgilaadunandu siriyaa raajaina hajaayēluthoo yuddhamucheya bayaludheragaa siriyanulu yehōraa munu gaayaparachiri.

29. రాజైన యెహోరాము సిరియా రాజైన హజాయేలుతో రామాలో యుద్ధము చేసినప్పుడు సిరియనులవలన తాను పొందిన గాయములను బాగుచేసి కొనుటకై యెజ్రెయేలు ఊరికి తిరిగి రాగా యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజ్యా అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము రోగి యాయెనని తెలిసికొని అతని దర్శించుటకై యెజ్రెయేలు ఊరికి వచ్చెను.

29. raajaina yehōraamu siriyaa raajaina hajaayēluthoo raamaalō yuddhamu chesinappuḍu siriyanulavalana thaanu pondina gaayamulanu baaguchesi konuṭakai yejreyēlu ooriki thirigi raagaa yoodhaa raajaina yehōraamu kumaaruḍaina ahajyaa ahaabu kumaaruḍaina yehōraamu rōgi yaayenani telisikoni athani darshin̄chuṭakai yejreyēlu ooriki vacchenu.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |