Kings II - 2 రాజులు 9 | View All

1. అంతట ప్రవక్తయగు ఎలీషా ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకనిని పిలువనంపించి అతనితో ఇట్లనెనునీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగిన్నె చేత పట్టుకొని రామో త్గిలాదునకు పోయి
లూకా 12:35

1. anthaṭa pravakthayagu eleeshaa pravakthala shishyulalō okanini piluvanampin̄chi athanithoo iṭlanenuneevu naḍumu bigin̄chukoni yee thailapuginne chetha paṭṭukoni raamō tgilaadunaku pōyi

2. అచ్చట ప్రవేశించినప్పుడు నింషీకి పుట్టిన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ యెక్కడ నున్నాడని తెలిసికొని అతనిని దర్శించి, అతని సహోదరుల మధ్యనుండి అతనిని చాటుగా రప్పించి, లోపలి గదిలోకి అతనిని పిలుచుకొని పోయి

2. acchaṭa pravēshin̄chinappuḍu ninsheeki puṭṭina yehōshaapaathu kumaaruḍaina yehoo yekkaḍa nunnaaḍani telisikoni athanini darshin̄chi, athani sahōdarula madhyanuṇḍi athanini chaaṭugaa rappin̄chi, lōpali gadhilōki athanini piluchukoni pōyi

3. తైలపుగిన్నె తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసినేను నిన్ను ఇశ్రాయేలుమీద పట్టాభిషిక్తునిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని అతనితో చెప్పి, ఆలస్యము చేయక తలుపుతీసి పారి పొమ్ము.

3. thailapuginne theesikoni athani thalameeda thailamu pōsinēnu ninnu ishraayēlumeeda paṭṭaabhishikthunigaa chesithinani yehōvaa selavichuchunnaaḍani athanithoo cheppi, aalasyamu cheyaka thaluputheesi paari pommu.

4. ¸యౌవనుడైన ఆ ప్రవక్త పోవలెనని బయలుదేరి రామోత్గిలాదునకు వచ్చునప్పటికి సైన్యాధిపతులు కూర్చుని యుండిరి.

4. ¸yauvanuḍaina aa pravaktha pōvalenani bayaludheri raamōtgilaadunaku vachunappaṭiki sainyaadhipathulu koorchuni yuṇḍiri.

5. అప్పుడతడు అధిపతీ, నీకొక సమాచారము తెచ్చితినని చెప్పగా యెహూయిందరిలో అది ఎవరిని గూర్చినదని అడుగగా అతడు అధిపతీ నిన్ను గూర్చినదే యనెను; అందుకు యెహూ లేచి యింటిలో ప్రవేశిం చెను.

5. appuḍathaḍu adhipathee, neekoka samaachaaramu techithinani cheppagaa yehooyindarilō adhi evarini goorchinadani aḍugagaa athaḍu adhipathee ninnu goorchinadhe yanenu; anduku yehoo lēchi yiṇṭilō pravēshiṁ chenu.

6. అప్పుడు ఆ ¸యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇట్లనెనుఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాయెహోవా జనులైన ఇశ్రాయేలు వారిమీద నేను నిన్ను పట్టాభిషిక్తునిగా చేయుచున్నాను.

6. appuḍu aa ¸yauvanuḍu athani thalameeda thailamu pōsi athanithoo iṭlanenu'ishraayēlu dhevuḍaina yehōvaa selavichunadhemanagaayehōvaa janulaina ishraayēlu vaarimeeda nēnu ninnu paṭṭaabhishikthunigaa cheyuchunnaanu.

7. కాబట్టి నా సేవకులైన ప్రవక్తలను హతము చేసినదానిని బట్టియు, యెహోవా సేవకులందరిని హతము చేసిన దానిని బట్టియు,యెజెబెలునకు ప్రతికారము చేయునట్లు నీవు నీ యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము.
ప్రకటన గ్రంథం 6:10, ప్రకటన గ్రంథం 19:2

7. kaabaṭṭi naa sēvakulaina pravakthalanu hathamu chesinadaanini baṭṭiyu, yehōvaa sēvakulandarini hathamu chesina daanini baṭṭiyu,yejebelunaku prathikaaramu cheyunaṭlu neevu nee yajamaanuḍaina ahaabu santhathivaarini hathamucheyumu.

8. అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అల్పులలోనేమి ఘనులలోనేమి అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండ కుండ అందరిని నిర్మూలము చేయుము.

8. ahaabu santhathivaarandarunu nashinthuru; alpulalōnēmi ghanulalōnēmi ahaabu santhathilō ē purushuḍunu uṇḍa kuṇḍa andarini nirmoolamu cheyumu.

9. నెబాతు కుమారు డైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన బయెషా కుటుంబికులను నేను అప్పగించినట్లు అహాబు కుటుంబికులను నేను అప్పగించుదును.

9. nebaathu kumaaru ḍaina yarobaamu kuṭumbikulanu aheeyaa kumaaruḍaina bayeshaa kuṭumbikulanu nēnu appagin̄chinaṭlu ahaabu kuṭumbikulanu nēnu appagin̄chudunu.

10. యెజెబెలు పాతి పెట్టబడక యెజ్రెయేలు భూభాగమందు కుక్కలచేత తినివేయబడును. ఆ ¸యౌవనుడు ఈ మాటలు చెప్పి తలుపుతీసి పారిపోయెను.

10. yejebelu paathi peṭṭabaḍaka yejreyēlu bhoobhaagamandu kukkalachetha thinivēyabaḍunu. aa ¸yauvanuḍu ee maaṭalu cheppi thaluputheesi paaripōyenu.

11. యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొద్దకు రాగా ఒకడుఏమి సంభ వించినది? ఆ వెఱ్ఱివాడు నీయొద్దకు వచ్చిన హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడువానిని వాని మాటలు మీరెరిగెయున్నారని చెప్పెను.

11. yehoo bayaludheri thana yajamaanuni sēvakulayoddhaku raagaa okaḍu'ēmi sambha vin̄chinadhi? aa verrivaaḍu neeyoddhaku vachina hēthuvēmani athani naḍugagaa, athaḍuvaanini vaani maaṭalu meererigeyunnaarani cheppenu.

12. కాబట్టి వారు అదంతయు వట్టిది; జరిగినదానిని మాకు తెలియజెప్పుమనగా అతడిట్లనెనునేను నిన్ను ఇశ్రాయేలుమీద పట్టాభిషిక్తునిగా చేయు చున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని అతడు నాతో చెప్పెను.

12. kaabaṭṭi vaaru adanthayu vaṭṭidi; jariginadaanini maaku teliyajeppumanagaa athaḍiṭlanenunēnu ninnu ishraayēlumeeda paṭṭaabhishikthunigaa cheyu chunnaanani yehōvaa selavichuchunnaaḍani athaḍu naathoo cheppenu.

13. అంతట వారు అతివేగిరముగా తమ తమ వస్త్రములను పట్టుకొని మెట్లమీద అతని క్రింద పరచి బాకా ఊదించియెహూ రాజైయున్నాడని చాటించిరి.
లూకా 19:36

13. anthaṭa vaaru athivēgiramugaa thama thama vastramulanu paṭṭukoni meṭlameeda athani krinda parachi baakaa oodin̄chiyehoo raajaiyunnaaḍani chaaṭin̄chiri.

14. ఈ ప్రకారము నింషీకి పుట్టిన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ యెహోరాముమీద కుట్రచేసెను. అప్పుడు యెహోరామును ఇశ్రాయేలువారందరును సిరియా రాజైన హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామో త్గిలాదు దగ్గర కావలి యుండిరి.

14. ee prakaaramu ninsheeki puṭṭina yehōshaapaathu kumaaruḍaina yehoo yehōraamumeeda kuṭrachesenu. Appuḍu yehōraamunu ishraayēluvaarandarunu siriyaa raajaina hajaayēlunu edirin̄chuṭakai raamō tgilaadu daggara kaavali yuṇḍiri.

15. అయితే యెహోరాము సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుద్ధము చేయుచుండగా సిరియనులవలన తాను పొందిన గాయములను బాగు చేసి కొనుటకై యెజ్రెయేలు ఊరికి తిరిగి వచ్చియుండెను. అంతట యెహూనీకనుకూలమైతే ఈ సంగతి తెలియ బడకుండునట్లు ఈ పట్టణములోనుండి యెవనినైనను యెజ్రెయేలు ఊరికి తప్పించుకొని పోనియ్యకుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చి

15. ayithē yehōraamu siriyaa raajaina hajaayēluthoo yuddhamu cheyuchuṇḍagaa siriyanulavalana thaanu pondina gaayamulanu baagu chesi konuṭakai yejreyēlu ooriki thirigi vachiyuṇḍenu. Anthaṭa yehooneekanukoolamaithē ee saṅgathi teliya baḍakuṇḍunaṭlu ee paṭṭaṇamulōnuṇḍi yevaninainanu yejreyēlu ooriki thappin̄chukoni pōniyyakumani aagna ichi

16. రథముయెక్కి, యెజ్రెయేలు ఊరిలో యెహో రాము మంచము పట్టియుండగా అచ్చటికి పోయెను మరియయూదా రాజైన అహజ్యా యెహోరామును దర్శించుటకై అచ్చటికి వచ్చి యుండెను.

16. rathamuyekki, yejreyēlu oorilō yehō raamu man̄chamu paṭṭiyuṇḍagaa acchaṭiki pōyenu mariyu yoodhaa raajaina ahajyaa yehōraamunu darshin̄chuṭakai acchaṭiki vachi yuṇḍenu.

17. యెజ్రెయేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచి యుండి, యెహూతో కలిసి వచ్చుచున్న సైన్యమును చూచిసైన్యమొకటి నాకు కనబడుచున్నదని తెలియజెప్పగా యెహోరాము ఒక రౌతును పిలిచివారిని ఎదుర్కొనబోయిసమా ధానముగా వచ్చుచున్నారా అని అడుగుమని చెప్పి, పంపుమని వానితో సెలవిచ్చెను.

17. yejreyēlu gōpuramumeeda kaavalivaaḍu nilichi yuṇḍi, yehoothoo kalisi vachuchunna sainyamunu chuchisainyamokaṭi naaku kanabaḍuchunnadani teliyajeppagaa yehōraamu oka rauthunu pilichivaarini edurkonabōyisamaa dhaanamugaa vachuchunnaaraa ani aḍugumani cheppi, pampumani vaanithoo selavicchenu.

18. కాబట్టి యొకడు గుఱ్ఱ మెక్కిపోయి అతనిని ఎదుర్కొనిసమాధానముగా వచ్చుచున్నారా? అని అడుగుమని రాజు నన్ను పంపెననగా యెహూసమాధానముతో నీకేమి పని? నీవు నా వెనుకకు తిరిగిరమ్మని వానితో చెప్పగా ఆ కావలివాడుపంపబడినవాడు వారిని కలిసికొనెను గాని తిరిగి రాక నిలిచెనని సమాచారము తెలిపెను.

18. kaabaṭṭi yokaḍu gurra mekkipōyi athanini edurkonisamaadhaanamugaa vachuchunnaaraa? Ani aḍugumani raaju nannu pampenanagaa yehoosamaadhaanamuthoo neekēmi pani? neevu naa venukaku thirigirammani vaanithoo cheppagaa aa kaavalivaaḍupampabaḍinavaaḍu vaarini kalisikonenu gaani thirigi raaka nilichenani samaachaaramu telipenu.

19. రాజు రెండవ రౌతును పంపగా వాడు వారియొద్దకు వచ్చిసమాధానముగా వచ్చుచున్నారా? అని అడుగుమని రాజు నన్ను పంపెననగా యెహూసమధానముతో నీకేమి పని? నా వెనుకకు తిరిగి రమ్మని వానితో చెప్పెను.

19. raaju reṇḍava rauthunu pampagaa vaaḍu vaariyoddhaku vachisamaadhaanamugaa vachuchunnaaraa? Ani aḍugumani raaju nannu pampenanagaa yehoosamadhaanamuthoo neekēmi pani? Naa venukaku thirigi rammani vaanithoo cheppenu.

20. అప్పుడు కావలి వాడువీడును వారిని కలిసికొని తిరిగిరాక నిలిచెను మరియు అతడు వెఱ్ఱి తోలడము తోలుచున్నాడు గనుక అది నింషీకుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే యున్న దనెను.

20. appuḍu kaavali vaaḍuveeḍunu vaarini kalisikoni thirigiraaka nilichenu mariyu athaḍu verri thoolaḍamu thooluchunnaaḍu ganuka adhi ninsheekumaaruḍaina yehoo thoolaḍamuvalenē yunna danenu.

21. రథము సిద్ధము చేయుమని యెహోరాము సెల వియ్యగా వారు అతని రథము సిద్ధముచేసిరి. అప్పుడు ఇశ్రాయేలురాజైన యెహోరామును యూదారాజైన అహజ్యాయును తమ తమ రథములనెక్కి యెహూను కలియబోయి యెజ్రెయేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని ఎదుర్కొనిరి.

21. rathamu siddhamu cheyumani yehōraamu sela viyyagaa vaaru athani rathamu siddhamuchesiri. Appuḍu ishraayēluraajaina yehōraamunu yoodhaaraajaina ahajyaayunu thama thama rathamulanekki yehoonu kaliyabōyi yejreyēleeyuḍaina naabōthu bhoobhaagamandu athanini edurkoniri.

22. అంతట యెహోరాముయెహూను చూచియెహూ సమాధానమా? అని అడు గగా యెహూనీ తల్లియైన యెజెబెలు జారత్వములును చిల్లంగి తనములును ఇంత యపరిమితమై యుండగా సమా ధాన మెక్కడనుండి వచ్చుననెను.
ప్రకటన గ్రంథం 2:20, ప్రకటన గ్రంథం 9:21

22. anthaṭa yehōraamuyehoonu chuchiyehoo samaadhaanamaa? Ani aḍu gagaa yehoonee thalliyaina yejebelu jaaratvamulunu chillaṅgi thanamulunu intha yaparimithamai yuṇḍagaa samaa dhaana mekkaḍanuṇḍi vachunanenu.

23. యెహోరాము రథము త్రిప్పి అహజ్యా, ద్రోహము జరుగుచున్నదని అహజ్యాతో చెప్పి పారిపోయెను.

23. yehōraamu rathamu trippi ahajyaa, drōhamu jaruguchunnadani ahajyaathoo cheppi paaripōyenu.

24. అప్పుడు యెహూ తన బలముకొలది విల్లు ఎక్కు పెట్టి యెహోరామును భుజ ములమధ్య కొట్టగా బాణము అతని గుండెగుండ దూసి పోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే యొరిగెను.

24. appuḍu yehoo thana balamukoladhi villu ekku peṭṭi yehōraamunu bhuja mulamadhya koṭṭagaa baaṇamu athani guṇḍeguṇḍa doosi pōyenu ganuka athaḍu thana rathamunandhe yorigenu.

25. కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిద్కరును పిలిచి యిట్లనెను అతని ఎత్తి యెజ్రెయేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిద్దరమును అతని తండ్రియైన అహాబు వెనుక గుఱ్ఱములెక్కి వచ్చినప్పుడు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జ్ఞాపకము చేసికొనుము.

25. kaagaa yehoo thana adhipathiyaina bidkarunu pilichi yiṭlanenu athani etthi yejreyēleeyuḍaina naabōthu bhoobhaagamandu paḍavēyumu; manamiddharamunu athani thaṇḍriyaina ahaabu venuka gurramulekki vachinappuḍu yehōvaa athanimeeda ee shikshamōpina saṅgathi gnaapakamu chesikonumu.

26. అప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా నిశ్చయముగా నాబోతు రక్తమును వాని కుమారుల రక్తమును నిన్నటి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి ప్రతికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాక్కు. కాబట్టి నీవు యెహోవా మాట చొప్పున అతని ఎత్తి యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను.

26. appuḍu yehōvaa selavichinadhemanagaa nishchayamugaa naabōthu rakthamunu vaani kumaarula rakthamunu ninnaṭi dinamuna nēnu chuchithini ganuka ee bhoobhaagamandu nēnu daaniki prathikaaramu cheyudunu; idhe yehōvaa vaakku. Kaabaṭṭi neevu yehōvaa maaṭa choppuna athani etthi yee bhoobhaagamandu paḍavēyumu anenu.

27. యూదారాజైన అహజ్యా జరిగిన దాని చూచి వనములోని నగరి మార్గముగా పారిపోయెను; అయినను యెహూ అతని తరిమి, రథమునందు అతని హతముచేయుడని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను గనుక వారు ఇబ్లెయాము దగ్గరనున్న గూరునకు పోవు మార్గమందు అతని కొట్టగా అతడు మెగిద్దోకు పారిపోయి అచ్చట మరణమాయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 16:16

27. yoodhaaraajaina ahajyaa jarigina daani chuchi vanamulōni nagari maargamugaa paaripōyenu; ayinanu yehoo athani tharimi, rathamunandu athani hathamucheyuḍani aagna icchenu ganuka vaaru ibleyaamu daggaranunna goorunaku pōvu maargamandu athani koṭṭagaa athaḍu megiddōku paaripōyi acchaṭa maraṇamaayenu.

28. అప్పుడు అతని సేవకులు అతనిని రథముమీద వేసి యెరూషలేమునకు తీసికొని పోయి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమా ధిలో అతని పాతిపెట్టిరి.

28. appuḍu athani sēvakulu athanini rathamumeeda vēsi yerooshalēmunaku theesikoni pōyi daaveedu puramandu athani pitharula samaa dhilō athani paathipeṭṭiri.

29. అహజ్యా అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలు బడిలో పదకొండవ సంవత్సరమందు యూదాను ఏల నారంభించెను.

29. ahajyaa ahaabu kumaaruḍaina yehōraamu ēlu baḍilō padakoṇḍava samvatsaramandu yoodhaanu ēla naarambhin̄chenu.

30. యెహూ యెజ్రెయేలు ఊరికి వచ్చిన సంగతి యెజె బెలునకు వినబడెను గనుక ఆమె తన ముఖమునకు రంగు పూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెట్టి చూచుచుండగా

30. yehoo yejreyēlu ooriki vachina saṅgathi yeje belunaku vinabaḍenu ganuka aame thana mukhamunaku raṅgu poosikoni shirōbhooshaṇamulu dharin̄chukoni kiṭikeelōnuṇḍi kanipeṭṭi choochuchuṇḍagaa

31. యెహూ గుమ్మముద్వారా ప్రవేశించెను. ఆమె అతనిని చూచినీ యజమానుని చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచ్చుచున్నావా అని అడుగగా

31. yehoo gummamudvaaraa pravēshin̄chenu. aame athanini chuchinee yajamaanuni champinavaaḍaa, jimee vaṇṭivaaḍaa, neevu samaadhaanamugaa vachuchunnaavaa ani aḍugagaa

32. అతడు తలయెత్తి కిటికీ తట్టు చూచినా పక్షమందున్న వారెవరని అడుగగా ఇద్దరు ముగ్గురు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి.

32. athaḍu thalayetthi kiṭikee thaṭṭu chuchinaa pakshamandunna vaarevarani aḍugagaa iddaru mugguru parichaarakulu painuṇḍi toṅgichuchiri.

33. దీనిని క్రింద పడద్రోయుడని అతడు చెప్పగా వారు దానిని క్రిందికి పడద్రోసినందున దాని రక్తములో కొంత గోడమీదను గుఱ్ఱములమీదను చిందెను. మరియు గుఱ్ఱ ములచేత అతడు దానిని త్రొక్కించెను.

33. deenini krinda paḍadrōyuḍani athaḍu cheppagaa vaaru daanini krindiki paḍadrōsinanduna daani rakthamulō kontha gōḍameedanu gurramulameedanu chindhenu. Mariyu gurra mulachetha athaḍu daanini trokkin̄chenu.

34. అతడు లోపల ప్రవేశించి అన్నపానములు చేసిన తరువాతఆ శాపగ్రస్తు రాలు రాజకుమార్తె గనుక మీరు వెళ్లి దానిని కనుగొనిపాతిపెట్టుడని ఆజ్ఞ ఇయ్యగా

34. athaḍu lōpala pravēshin̄chi annapaanamulu chesina tharuvaatha'aa shaapagrasthu raalu raajakumaarthe ganuka meeru veḷli daanini kanugonipaathipeṭṭuḍani aagna iyyagaa

35. వారు దానిని పాతిపెట్ట బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును అర చేతులును తప్ప మరి ఏమియు కనబడలేదు.

35. vaaru daanini paathipeṭṭa bōyiri; ayithē daani kapaalamunu paadamulunu ara chethulunu thappa mari ēmiyu kanabaḍalēdu.

36. వారు తిరిగి వచ్చి అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెప్పగా అతడిట్లనెనుఇది యెజెబెలని యెవరును గుర్తుపట్టలేకుండ యెజ్రెయేలు భూభాగమందు కుక్కలు యెజెబెలు మాంసమును తినును.

36. vaaru thirigi vachi athanithoo aa saṅgathi teliyajeppagaa athaḍiṭlanenu'idi yejebelani yevarunu gurthupaṭṭalēkuṇḍa yejreyēlu bhoobhaagamandu kukkalu yejebelu maansamunu thinunu.

37. యెజెబెలుయొక్క కళేబరము యెజ్రెయేలు భూభాగ మందున్న పెంటవలె నుండును అని తన సేవకుడును తిష్బీ యుడునగు ఏలీయాద్వారా యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట చొప్పున యిది జరిగెను.

37. yejebeluyokka kaḷēbaramu yejreyēlu bhoobhaaga mandunna peṇṭavale nuṇḍunu ani thana sēvakuḍunu thishbee yuḍunagu ēleeyaadvaaraa yehōvaa selavichina maaṭa choppuna yidi jarigenu.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |