Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 11 | View All

1. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులందరును హెబ్రోనులో నుండు దావీదునొద్దకు కూడి వచ్చిచిత్తగిం చుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రక్తసంబంధులము.

1. appuḍu ishraayēleeyulandarunu hebrōnulō nuṇḍu daaveedunoddhaku kooḍi vachichitthagiṁ chumu, mēmu neeku emukanaṇṭinavaaramu rakthasambandhulamu.

2. ఇంతకు ముందు సౌలు రాజైయున్నప్పుడు నీవు ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించువాడవై యుంటివినా జనులగు ఇశ్రాయేలీ యులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచ్చెను అని మనవిచేసిరి.
మత్తయి 2:6

2. inthaku mundu saulu raajaiyunnappuḍu neevu ishraayēleeyulanu naḍipin̄chuvaaḍavai yuṇṭivinaa janulagu ishraayēlee yulanu neevu ēli vaarimeeda adhipathigaa unduvani nee dhevuḍaina yehōvaa neeku selavicchenu ani manavichesiri.

3. ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలందరును హెబ్రోనులోనున్న రాజు నొద్దకు రాగా దావీదు హెబ్రోనులో యెహోవా సన్నిధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అప్పుడు వారు సమూ యేలుద్వారా యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారము దావీదును ఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా అభిషేకము చేసిరి.

3. ishraayēleeyula peddalandarunu hebrōnulōnunna raaju noddhaku raagaa daaveedu hebrōnulō yehōvaa sannidhini vaarithoo nibandhanachesenu; appuḍu vaaru samoo yēludvaaraa yehōvaa selavichina prakaaramu daaveedunu ishraayēleeyulameeda raajugaa abhishēkamu chesiri.

4. తరువాత దావీదును ఇశ్రాయేలీయులందరును యెరూషలే మనబడిన యెబూసునకు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచ్చట ఉండిరి.

4. tharuvaatha daaveedunu ishraayēleeyulandarunu yerooshalē manabaḍina yeboosunaku pōyiri; aa dheshavaasulaina yebooseeyulu acchaṭa uṇḍiri.

5. అప్పుడునీవు వీనియందు ప్రవేశింపకూడదని యెబూసు కాపురస్థులు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పట్టణమనబడిన సీయోను కోటను పట్టుకొనెను.

5. appuḍuneevu veeniyandu pravēshimpakooḍadani yeboosu kaapurasthulu daaveeduthoo anagaa daaveedu daaveedu paṭṭaṇamanabaḍina seeyōnu kōṭanu paṭṭukonenu.

6. ఎవడు మొదట యెబూ సీయులను హతము చేయునో వాడు ముఖ్యుడును సైన్యాధిపతియునగునని దావీదు సెలవియ్యగా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు అందరికంటె ముందుగా ఎక్కి ఆ యాధిపత్యమును పొందెను.

6. evaḍu modaṭa yeboo seeyulanu hathamu cheyunō vaaḍu mukhyuḍunu sainyaadhipathiyunagunani daaveedu selaviyyagaa serooyaa kumaaruḍaina yōvaabu andarikaṇṭe mundhugaa ekki aa yaadhipatyamunu pondhenu.

7. తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి దావీదుపురమను పేరు కలిగెను.

7. tharuvaatha daaveedu aa kōṭayandu nivaasamu chesinanduna daaniki daaveedupuramanu pēru kaligenu.

8. దావీదు మిల్లో మొదలుకొని చుట్టును పట్టణమును కట్టించెను; యోవాబు పట్టణములో మిగిలిన భాగములను బాగుచేసెను.

8. daaveedu millō modalukoni chuṭṭunu paṭṭaṇamunu kaṭṭin̄chenu; yōvaabu paṭṭaṇamulō migilina bhaagamulanu baaguchesenu.

9. సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు ఈ ప్రకారము అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను.

9. sainyamula kadhipathiyagu yehōvaa athaniki thooḍaiyuṇḍagaa daaveedu ee prakaaramu anthakanthaku adhikuḍaguchuṇḍenu.

10. ఇశ్రాయేలీయులకు యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకా రము దావీదును పట్టాభిషేకము చేయుటకై అతని రాజ్యము నందు అతనితోను ఇశ్రాయేలీయులందరితోను కూడి సహాయముచేసిన దావీదునొద్దనున్న పరాక్రమశాలులైన వారిలో ప్రధానులు వీరు.

10. ishraayēleeyulaku yehōvaa selavichina prakaa ramu daaveedunu paṭṭaabhishēkamu cheyuṭakai athani raajyamu nandu athanithoonu ishraayēleeyulandarithoonu kooḍi sahaayamuchesina daaveedunoddhanunna paraakramashaalulaina vaarilō pradhaanulu veeru.

11. దావీదు నొద్దనుండిన ఆ పరాక్రమశాలుల పట్టీలోనివారు ముప్పదిమంది; వారిలో హక్మోనీ కుమారుడైన యాషాబాము ముఖ్యుడు;ఇతడు ఒక యుద్ధమందు మూడు వందలమందిని చంపి వారిమీద ఈటె ఆడించినవాడు.

11. daaveedu noddhanuṇḍina aa paraakramashaalula paṭṭeelōnivaaru muppadhimandi; vaarilō hakmōnee kumaaruḍaina yaashaabaamu mukhyuḍu;ithaḍu oka yuddhamandu mooḍu vandalamandhini champi vaarimeeda eeṭe aaḍin̄chinavaaḍu.

12. ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన ఎలియాజరు; ఇతడు పరాక్రమ శాలులని పేరుపొందిన ముగ్గురిలో ఒకడు.

12. ithani tharuvaathivaaḍu ahōheeyuḍagu dōdōkumaaruḍaina eliyaajaru; ithaḍu paraakrama shaalulani pērupondina muggurilō okaḍu.

13. ఫిలిష్తీయులు దానినిండ యవలుగల చేను ఉన్న పస్దమీ్మములో యుద్ధము చేయుటకై కూడిరాగా జనులు ఫిలిష్తీయులను చూచి పారిపోయినప్పుడు ఇతడు దావీదుతోకూడ అచ్చట ఉండెను.

13. philishtheeyulu daaniniṇḍa yavalugala chenu unna pasdameemamulō yuddhamu cheyuṭakai kooḍiraagaa janulu philishtheeyulanu chuchi paaripōyinappuḍu ithaḍu daaveeduthookooḍa acchaṭa uṇḍenu.

14. వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిష్తీయులను హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొప్ప రక్షణ కలుగజేసెను.

14. veeru aa chenilō nilichi daani kaapaaḍi philishtheeyulanu hathamucheyagaa yehōvaa janulaku goppa rakshaṇa kalugajēsenu.

15. ముప్పదిమంది పరాక్రమ శాలులలో ముఖ్యులగు ఈ ముగ్గురు అదుల్లాము అను చట్టు రాతికొండ గుహలో నుండు దావీదు నొద్దకు వచ్చిరి, ఫిలిష్తీయుల సమూహము రెఫాయీయుల లోయలో దిగి యుండెను.

15. muppadhimandi paraakrama shaalulalō mukhyulagu ee mugguru adullaamu anu chaṭṭu raathikoṇḍa guhalō nuṇḍu daaveedu noddhaku vachiri, philishtheeyula samoohamu rephaayeeyula lōyalō digi yuṇḍenu.

16. దావీదు మరుగు స్థలమందుండగా ఫిలిష్తీయుల దండు బేత్లెహేమునందుండెను.

16. daaveedu marugu sthalamanduṇḍagaa philishtheeyula daṇḍu bētlehēmunanduṇḍenu.

17. దావీదు ఆశపడిబేత్లెహేమునందలి ఊరి గవినియొద్ది బావినీళ్లు కొంచెము నాకు దాహమునకు ఎవడు తెచ్చియిచ్చునని అనగా

17. daaveedu aashapaḍibētlehēmunandali oori gaviniyoddi baavineeḷlu kon̄chemu naaku daahamunaku evaḍu techiyichunani anagaa

18. ఆ ముగ్గురును ఫిలిష్తీయుల దండులోనికి చొరబడి పోయి బేత్లెహేము ఊరి గవినియొద్ది బావినీళ్లు చేదుకొని దావీదునొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి. అయితే దావీదు ఆ నీళ్లు త్రాగుటకు మనస్సులేక యెహోవాకు అర్పితముగా వాటిని పారబోసి

18. aa muggurunu philishtheeyula daṇḍulōniki corabaḍi pōyi bētlehēmu oori gaviniyoddi baavineeḷlu chedukoni daaveedunoddhaku theesikoni vachiri. Ayithē daaveedu aa neeḷlu traaguṭaku manassulēka yehōvaaku arpithamugaa vaaṭini paarabōsi

19. నేను ఈలాగు చేయకుండ నా దేవుడు నన్ను కాచునుగాక; ప్రాణమునకు తెగించి యీ నీళ్లు తెచ్చిన యీ మనుష్యుల రక్తమును నేను త్రాగుదునా అని చెప్పి త్రాగకపోయెను; ఈ ముగ్గురు పరా క్రమశాలులు ఇట్టి పనులు చేసిరి.

19. nēnu eelaagu cheyakuṇḍa naa dhevuḍu nannu kaachunugaaka; praaṇamunaku tegin̄chi yee neeḷlu techina yee manushyula rakthamunu nēnu traagudunaa ani cheppi traagakapōyenu; ee mugguru paraa kramashaalulu iṭṭi panulu chesiri.

20. యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగ్గురిలో ప్రధానుడు; ఇతడు ఒక యుద్ధమందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ ముగ్గురిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను.

20. yōvaabu sahōdaruḍaina abeeshai muggurilō pradhaanuḍu; ithaḍu oka yuddhamandu mooḍuvandalamandhini hathamuchesi thana yeeṭe vaarimeeda aaḍin̄chinavaaḍai yee muggurilōnu pērupondina vaaḍaayenu.

21. ఈ ముగ్గురిలోను కడమ యిద్దరికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగ్గురిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు.

21. ee muggurilōnu kaḍama yiddarikaṇṭe athaḍu ghanathanondinavaaḍai vaariki adhipathiyaayenu gaani aa modaṭi muggurilō evarikini athaḍu saaṭivaaḍu kaalēdu.

22. మరియకబ్సెయేలు సంబంధుడును పరా క్రమవంతుడునైన యొకనికి పుట్టిన యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును విక్రమక్రియలవలన గొప్ప వాడాయెను. ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమా రుల నిద్దరిని చంపెను;మరియు ఇతడు బయలుదేరి హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపి వేసెను.

22. mariyu kabseyēlu sambandhuḍunu paraa kramavanthuḍunaina yokaniki puṭṭina yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaayunu vikramakriyalavalana goppa vaaḍaayenu. Ithaḍu mōyaabeeyuḍagu areeyēlu kumaa rula niddarini champenu;mariyu ithaḍu bayaludheri himamu paḍina kaalamuna oka simhamunu oka guhayandu champi vēsenu.

23. అయిదు మూరల పొడవుగల మంచియెత్తరియైన ఐగుప్తీయుని ఒకని అతడు చావగొట్టెను; ఆ ఐగుప్తీయుని చేతిలో నేతగాని దోనెవంటి యీటె యొకటి యుండగా ఇతడు ఒక దుడ్డుకఱ్ఱ చేత పట్టుకొని వానిమీదికిపోయి ఆ యీటెను ఐగుప్తీయుని చేతిలోనుండి ఊడ లాగి దానితో వానిని చంపెను.

23. ayidu moorala poḍavugala man̄chiyetthariyaina aiguptheeyuni okani athaḍu chaavagoṭṭenu; aa aiguptheeyuni chethilō nēthagaani dōnevaṇṭi yeeṭe yokaṭi yuṇḍagaa ithaḍu oka duḍḍukarra chetha paṭṭukoni vaanimeedikipōyi aa yeeṭenu aiguptheeyuni chethilōnuṇḍi ooḍa laagi daanithoo vaanini champenu.

24. యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిట్టి పనులు చేసినందున ఆ ముగ్గురు పరాక్రమశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను.

24. yehōyaadaa kumaaruḍaina benaayaa yiṭṭi panulu chesinanduna aa mugguru paraakramashaalulalō ghanathanondina vaaḍaayenu.

25. ముప్పదిమందిలోను ఇతడు వాసికెక్కెను గాని ఆ ముగ్గురిలో ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను.

25. muppadhimandilōnu ithaḍu vaasikekkenu gaani aa muggurilō evarikini saaṭivaaḍu kaalēdu; daaveedu ithanini thana dhehasanrakshakula kadhipathigaa un̄chenu.

26. మరియు సైన్యములకు చేరిన వేరు పరాక్రమశాలు లెవరనగా యోవాబు తమ్ముడైన అశాహేలు; బేత్లెహేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎల్హానాను,

26. mariyu sainyamulaku cherina vēru paraakramashaalu levaranagaa yōvaabu thammuḍaina ashaahēlu; bētlehēmu oorivaaḍaina dōdō kumaaruḍagu el'haanaanu,

27. హరో రీయుడైన షమ్మోతు, పెలోనీయుడైన హేలెస్సు,

27. harō reeyuḍaina shammōthu, pelōneeyuḍaina hēlessu,

28. తెకో వీయుడైన ఇక్కేషు కుమారుడగు ఈరా, అన్నేతోతీయుడైన అబీయెజెరు,

28. tekō veeyuḍaina ikkēshu kumaaruḍagu eeraa, annēthootheeyuḍaina abeeyejeru,

29. హుషాతీయుడైన సిబ్బెకై, అహో హీయుడైన ఈలై,

29. hushaatheeyuḍaina sibbekai, ahō heeyuḍaina eelai,

30. నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా కుమారుడగు హేలెదు,

30. neṭōpaatheeyuḍaina maharai, neṭōpaatheeyuḍaina bayanaa kumaaruḍagu hēledu,

31. బెన్యామీనీయుల స్థానములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి కుమారుడునగు ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన బెనాయా,

31. benyaameeneeyula sthaanamulōni gibiyaa oorivaaḍunu reebaiki kumaaruḍunagu eethayi, piraathooneeyuḍaina benaayaa,

32. గాయషుతోయవాడైన హూరై, అర్బాతీయుడైన అబీయేలు,

32. gaayashuthooyavaaḍaina hoorai, arbaatheeyuḍaina abeeyēlu,

33. బహరూమీయుడైన అజ్మావెతు, షయిల్బోనీయుడైన ఎల్యాహ్బా,

33. baharoomeeyuḍaina ajmaavethu, shayilbōneeyuḍaina elyaahbaa,

34. గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు, హరారీయుడైన షాగే కుమారుడగు యోనా తాను,

34. gijōneeyuḍaina haashēmu kumaarulu, haraareeyuḍaina shaagē kumaaruḍagu yōnaa thaanu,

35. హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీ యాము, ఊరు కుమారుడైన ఎలీపాలు,

35. haraareeyuḍaina shaakaaru kumaaruḍagu ahee yaamu, ooru kumaaruḍaina eleepaalu,

36. మెకేరాతీయుడైన హెపెరు, పెలోనీయుడైన అహీయా,

36. mekēraatheeyuḍaina heperu, pelōneeyuḍaina aheeyaa,

37. కర్మెలీయుడైన హెజ్రో, ఎజ్బయి కుమారుడైన నయరై,

37. karmeleeyuḍaina hejrō, ejbayi kumaaruḍaina nayarai,

38. నాతాను సహోదరుడైన యోవేలు, హగ్రీయుడైన మిబ్హారు,

38. naathaanu sahōdaruḍaina yōvēlu, hagreeyuḍaina mib'haaru,

39. అమ్మోనీయుడైన జెలెకు,సెరూయా కుమారుడై యోవాబు యొక్క ఆయుధములు మోయువాడును బెరోతీయుడునగు నహరై,

39. ammōneeyuḍaina jeleku,serooyaa kumaaruḍai yōvaabu yokka aayudhamulu mōyuvaaḍunu berōtheeyuḍunagu naharai,

40. ఇత్రీయుడైన ఈరా, ఇత్రీయుడైన గారేబు,

40. itreeyuḍaina eeraa, itreeyuḍaina gaarēbu,

41. హిత్తీయుడైన ఊరియా, అహ్లయి కుమారుడైన జాబాదు,

41. hittheeyuḍaina ooriyaa, ahlayi kumaaruḍaina jaabaadu,

42. రూబేనీయుడైన షీజా కుమారుడును రూబే నీయులకు పెద్దయునైన అదీనా, అతనితోటివారగు ముప్పదిమంది,

42. roobēneeyuḍaina sheejaa kumaaruḍunu roobē neeyulaku peddayunaina adeenaa, athanithooṭivaaragu muppadhimandi,

43. మయకా కుమారుడైన హానాను, మిత్నీ యుడైన యెహోషాపాతు,

43. mayakaa kumaaruḍaina haanaanu, mitnee yuḍaina yehōshaapaathu,

44. ఆష్తెరాతీయుడైన ఉజ్జీయా, అరొయేరీయుడైన హోతాను కుమారులగు షామా యెహీయేలు,

44. aashteraatheeyuḍaina ujjeeyaa, aroyēreeyuḍaina hōthaanu kumaarulagu shaamaa yeheeyēlu,

45. షిమీ కుమారుడైన యెదీయవేలు, తిజీయుడైన వాని సహోదరుడగు యోహా,

45. shimee kumaaruḍaina yedeeyavēlu, thijeeyuḍaina vaani sahōdaruḍagu yōhaa,

46. మహవీయుడైన ఎలీయేలు, ఎల్నయము కుమారులైన యెరీబై యోషవ్యా, మోయాబీయుడైన ఇత్మా,

46. mahaveeyuḍaina eleeyēlu, elnayamu kumaarulaina yereebai yōshavyaa, mōyaabeeyuḍaina itmaa,

47. eleeyēlu ōbēdu, mejōbaayaa oorivaaḍaina yahasheeyēlu.


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.