Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 12 | View All

1. దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడియింకను దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెన్యామీనీ యులలో పరాక్రమశాలులు కొందరు దావీదునకు యుద్ధ సహాయము చేయుటకై అతనియొద్దకు సిక్లగునకు వచ్చిరి.

1. daaveedu keeshu kumaaruḍaina saulunaku bhayapaḍiyiṅkanu daagiyuṇḍagaa saulu bandhuvulagu benyaameenee yulalō paraakramashaalulu kondaru daaveedunaku yuddha sahaayamu cheyuṭakai athaniyoddhaku siklagunaku vachiri.

2. వీరు విలుకాండ్రయి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళ్లు రువ్వుటకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును సమర్థులైన వారు.

2. veeru vilukaaṇḍrayi kuḍi yeḍama chethulathoo vaḍiselachetha raaḷlu ruvvuṭakunu viṇṭichetha ambulu viḍuchuṭakunu samarthulaina vaaru.

3. వారెవరనగా గిబియావాడైన షెమాయా కుమారులైన అహీయెజెరు, ఇతడు అధిపతి; ఇతని తరువాతివాడగు యోవాషు, అజ్మావెతు కుమారులైన యెజీయేలు, పెలెటు, బెరాకా, అనెతోతీయుడైన యెహూ,

3. vaarevaranagaa gibiyaavaaḍaina shemaayaa kumaarulaina aheeyejeru, ithaḍu adhipathi; ithani tharuvaathivaaḍagu yōvaashu, ajmaavethu kumaarulaina yejeeyēlu, peleṭu, beraakaa, anethootheeyuḍaina yehoo,

4. ముప్పదిమందిలో పరాక్రమశాలియు ముప్పది మందికి పెద్దయునైన ఇష్మయా అను గిబియోనీయుడు, యిర్మీయా, యహజీయేలు, యోహానాను,గెదేరాతీ యుడైన యోజాబాదు,

4. muppadhimandilō paraakramashaaliyu muppadhi mandiki peddayunaina ishmayaa anu gibiyōneeyuḍu, yirmeeyaa, yahajeeyēlu, yōhaanaanu,gedheraathee yuḍaina yōjaabaadu,

5. ఎలూజై, యెరీమోతు, బెయల్యా, షెమర్యా, హరీపీయుడైన షెఫటయా,

5. eloojai, yereemōthu, beyalyaa, shemaryaa, hareepeeyuḍaina shephaṭayaa,

6. కోరహీయులగు ఎల్కానా, యెష్షీయా, అజరేలు, యోహెజెరు, యాషాబాము,

6. kōraheeyulagu elkaanaa, yeshsheeyaa, ajarēlu, yōhejeru, yaashaabaamu,

7. గెదోరు ఊరివాడైన యెరోహాము కుమారులగు యోహేలా, జెబద్యా అనువారును.

7. gedōru oorivaaḍaina yerōhaamu kumaarulagu yōhēlaa, jebadyaa anuvaarunu.

8. మరియగాదీయులలో పరాక్రమశాలులు కొందరు అరణ్యమందు దాగియున్న దావీదునొద్ద చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుద్ధప్రవీణులు, సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాద వేగము గలవారు.

8. mariyu gaadeeyulalō paraakramashaalulu kondaru araṇyamandu daagiyunna daaveedunoddha cheriri; veeru ḍaalunu eeṭenu vaaḍukacheyagala yuddhapraveeṇulu, simhamukhamuvaṇṭi mukhamulu galavaaru, koṇḍalalōnuṇḍu jiṅkalantha paada vēgamu galavaaru.

9. వారెవరనగా మొదటివాడు ఏజెరు, రెండవవాడు ఓబద్యా, మూడవవాడు ఏలీయాబు,

9. vaarevaranagaa modaṭivaaḍu ējeru, reṇḍavavaaḍu ōbadyaa, mooḍavavaaḍu ēleeyaabu,

10. నాల్గవవాడు దుష్మన్నా, అయిదవవాడు యిర్మీయా,

10. naalgavavaaḍu dushmannaa, ayidavavaaḍu yirmeeyaa,

11. ఆరవవాడు అత్తయి, యేడవవాడు ఎలీయేలు,

11. aaravavaaḍu atthayi, yēḍavavaaḍu eleeyēlu,

12. ఎనిమిదవ వాడు యోహానాను, తొమ్మిదవవాడు ఎల్జాబాదు,

12. enimidava vaaḍu yōhaanaanu, tommidavavaaḍu eljaabaadu,

13. పదియవవాడు యిర్మీయా,పదకొండవవాడు మక్బన్నయి.

13. padhiyavavaaḍu yirmeeyaa,padakoṇḍavavaaḍu makbannayi.

14. గాదీయులగు వీరు సైన్యమునకు అధిపతులై యుండిరి; వారిలో అత్యల్పుడైనవాడు నూరుమందికి అధిపతి, అత్య ధికుడైనవాడు వెయ్యిమందికి అధిపతి,

14. gaadeeyulagu veeru sainyamunaku adhipathulai yuṇḍiri; vaarilō atyalpuḍainavaaḍu noorumandiki adhipathi, atya dhikuḍainavaaḍu veyyimandiki adhipathi,

15. యొర్దాను గట్టులమీదుగా పొర్లి పారుచుండు మొదటి నెలయందు దానిని దాటిపోయి తూర్పులోయలలోను పడమటిలోయలలోను ఉన్న వారినందరిని తరిమివేసినవారు వీరే.

15. yordaanu gaṭṭulameedugaa porli paaruchuṇḍu modaṭi nelayandu daanini daaṭipōyi thoorpulōyalalōnu paḍamaṭilōyalalōnu unna vaarinandarini tharimivēsinavaaru veerē.

16. మరియు బెన్యామీనీయులలో కొందరును యూదావారిలో కొందరును దావీదు దాగియున్న స్థలమునకు వచ్చిరి.

16. mariyu benyaameeneeyulalō kondarunu yoodhaavaarilō kondarunu daaveedu daagiyunna sthalamunaku vachiri.

17. దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా పోయి వారితో ఇట్లనెనుమీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయముచేయుటకై నాయొద్దకు వచ్చియున్నయెడల నా హృదయము మీతో అతికియుండును; అట్లుగాక నా వలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని యెరిగి యుండియు, నన్ను నా శత్రువులచేతికి అప్పగింపవలెనని మీరు వచ్చియున్నయెడల మన పితరులయొక్క దేవుడు దీనిని చూచి మిమ్మును గద్దించును గాక.

17. daaveedu bayaludheri vaariki edurugaa pōyi vaarithoo iṭlanenumeeru samaadhaanamu kaligi naaku sahaayamucheyuṭakai naayoddhaku vachiyunnayeḍala naa hrudayamu meethoo athikiyuṇḍunu; aṭlugaaka naa valana meeku apakaaramēdiyu kalugalēdani yerigi yuṇḍiyu, nannu naa shatruvulachethiki appagimpavalenani meeru vachiyunnayeḍala mana pitharulayokka dhevuḍu deenini chuchi mimmunu gaddin̄chunu gaaka.

18. అప్పుడు ముప్పదిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆత్మవశుడైదావీదూ, మేము నీవారము; యెష్షయి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉన్నాము; నీకు సమాధానము కలుగునుగాక, సమా ధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలు కగా దావీదు వారిని చేర్చుకొని వారిని తన దండునకు అధిపతులుగా చేసెను.

18. appuḍu muppadhimandiki adhipathiyaina amaashai aatmavashuḍaidaaveedoo, mēmu neevaaramu; yeshshayi kumaaruḍaa, mēmu nee pakshamuna unnaamu; neeku samaadhaanamu kalugunugaaka, samaa dhaanamu kalugunugaaka, nee sahakaarulakunu samaadhaanamu kalugunugaaka,nee dhevuḍē neeku sahaayamu cheyunani palu kagaa daaveedu vaarini cherchukoni vaarini thana daṇḍunaku adhipathulugaa chesenu.

19. సౌలుమీద యుద్ధముచేయబోయిన ఫిలిష్తీయులతో కూడ దావీదు వచ్చినప్పుడు మనష్షే సంబం ధులలో కొందరును అతని పక్షముచేరిరి; దావీదు ఫిలిష్తీ యులకు సహాయము చేయకపోయెను, ఏలయనగా అతడు తన యజమానుడైన సౌలు పక్షమునకు మరలి తమకు ప్రాణ హాని చేయునని యెంచి ఫిలిష్తీయుల అధికారులు అతని పంపివేసిరి.

19. saulumeeda yuddhamucheyabōyina philishtheeyulathoo kooḍa daaveedu vachinappuḍu manashshē sambaṁ dhulalō kondarunu athani pakshamucheriri; daaveedu philishthee yulaku sahaayamu cheyakapōyenu, yēlayanagaa athaḍu thana yajamaanuḍaina saulu pakshamunaku marali thamaku praaṇa haani cheyunani yen̄chi philishtheeyula adhikaarulu athani pampivēsiri.

20. అంతట అతడు సిక్లగునకు తిరిగి పోవుచుండగా మనష్షే సంబంధులైన అద్నా యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జిల్లెతై అను మనష్షే గోత్రపువారికి అధిపతులు అతని పక్షముచేరిరి.

20. anthaṭa athaḍu siklagunaku thirigi pōvuchuṇḍagaa manashshē sambandhulaina adnaa yōjaabaadu, yedeeyavēlu, mikhaayēlu, yōjaabaadu, eleehu, jillethai anu manashshē gōtrapuvaariki adhipathulu athani pakshamucheriri.

21. వారందరును పరాక్రమ శాలులును సైన్యాధిపతులునై యుండిరి; ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయముచేసిరి.

21. vaarandarunu paraakrama shaalulunu sainyaadhipathulunai yuṇḍiri; aa daṇḍunu hathamucheyuṭaku vaaru daaveedunaku sahaayamuchesiri.

22. దావీదు దండు దేవుని సైన్యమువలె మహాసైన్యమగునట్లు ప్రతిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు అతనియొద్దకు వచ్చు చుండిరి.

22. daaveedu daṇḍu dhevuni sainyamuvale mahaasainyamagunaṭlu prathidinamuna athaniki sahaayamu cheyuvaaru athaniyoddhaku vachu chuṇḍiri.

23. యెహోవా నోటిమాట ప్రకారము సౌలుయొక్క రాజ్యమును దావీదుతట్టు త్రిప్పవలెనన్న ప్రయత్నముతో యుద్ధమునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొద్దకు హెబ్రోనునకు వచ్చిన అధిపతుల లెక్క యెంతయనగా

23. yehōvaa nōṭimaaṭa prakaaramu sauluyokka raajyamunu daaveeduthaṭṭu trippavalenanna prayatnamuthoo yuddhamunakai aayudhamulanu dharin̄chi athaniyoddhaku hebrōnunaku vachina adhipathula lekka yenthayanagaa

24. యూదావారిలో డాలును ఈటెను పట్టుకొని యుద్ధసన్నద్ధులై యున్నవారు ఆరువేల ఎనిమిదివందలమంది.

24. yoodhaavaarilō ḍaalunu eeṭenu paṭṭukoni yuddhasannaddhulai yunnavaaru aaruvēla enimidivandalamandi.

25. షిమ్యోనీయులలో యుద్ధ మునకు తగినశూరులు ఏడువేల నూరుమంది.

25. shimyōneeyulalō yuddha munaku thaginashoorulu ēḍuvēla noorumandi.

26. లేవీయులలో అట్టివారు నాలుగువేల ఆరువందలమంది.

26. lēveeyulalō aṭṭivaaru naaluguvēla aaruvandalamandi.

27. అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ ఉన్నవారు మూడువేల ఏడు వందలమంది.

27. aharōnu santhathivaariki yehōyaadaa adhipathi, athanithookooḍa unnavaaru mooḍuvēla ēḍu vandalamandi.

28. పరాక్రమశాలియైన సాదోకు అను ¸యౌవనునితో కూడ అతని తండ్రి యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిద్దరు.

28. paraakramashaaliyaina saadōku anu ¸yauvanunithoo kooḍa athani thaṇḍri yiṇṭivaaraina adhipathulu iruvadhiyiddaru.

29. సౌలు సంబంధులగు బెన్యా మీనీయులు మూడువేలమంది; అప్పటివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇల్లు గాపాడుచుండిరి.

29. saulu sambandhulagu benyaa meeneeyulu mooḍuvēlamandi; appaṭivaraku vaarilō bahumandi saulu illu gaapaaḍuchuṇḍiri.

30. తమపితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాక్రమశాలులు ఎఫ్రాయిమీయులలో ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమంది.

30. thamapitharula yiṇṭivaarilō pērupondina paraakramashaalulu ephraayimeeyulalō iruvadhivēla enimidi vandalamandi.

31. మనష్షే యొక్క అర్ధగోత్రపు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై రావలెనని పేరు పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది.

31. manashshē yokka ardhagōtrapu vaarilō daaveedunu raajugaa cheyuṭakai raavalenani pēru pērugaa niyamimpabaḍinavaaru padunenimidivēlamandi.

32. ఇశ్శాఖారీయులలో సమయోచిత జ్ఞానముకలిగి ఇశ్రాయేలీయులు చేయతగినదేదో దాని నెరిగియున్న అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోత్రపు వారందరును వీరి యాజ్ఞకు బద్ధులైయుండిరి.

32. ishshaakhaareeyulalō samayōchitha gnaanamukaligi ishraayēleeyulu cheyathaginadhedō daani nerigiyunna adhipathulu reṇḍuvandalu; veeri gōtrapu vaarandarunu veeri yaagnaku baddhulaiyuṇḍiri.

33. జెబూలూ నీయులలో సకలవిధమైన యుద్ధాయుధములను ధరించి యుద్ధమునకు పోదగినవారును యుద్ధపు నేర్పుగలవారును మనస్సునందు పొరపులేకుండ యుద్ధము చేయగలవారును ఏబదివేలమంది.

33. jebooloo neeyulalō sakalavidhamaina yuddhaayudhamulanu dharin̄chi yuddhamunaku pōdaginavaarunu yuddhapu nērpugalavaarunu manassunandu porapulēkuṇḍa yuddhamu cheyagalavaarunu ēbadhivēlamandi.

34. నఫ్తాలీయులలో వెయ్యిమంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును ఈటెను పట్టుకొనిన వారు ముప్పది యేడువేలమంది.

34. naphthaaleeyulalō veyyimandi adhipathulu, vaarithookooḍa ḍaalunu eeṭenu paṭṭukonina vaaru muppadhi yēḍuvēlamandi.

35. దానీయులలో యుద్ధ సన్నద్ధులైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల ఆరు వందల మంది.

35. daaneeyulalō yuddha sannaddhulaina vaaru iruvadhi yenimidivēla aaru vandala mandi.

36. ఆషేరీయులలో యుద్ధపు నేర్పుగల యుద్ధ సన్నద్ధులు నలువది వేలమంది.

36. aashēreeyulalō yuddhapu nērpugala yuddha sannaddhulu naluvadhi vēlamandi.

37. మరియయొర్దాను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనష్షే అర్ధగోత్రపు వారిలోను సకలవిధమైన యుద్ధాయుధములను ధరించు యుద్ధశూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశ్రాయేలుమీద రాజుగా నియమించవలెనన్న కోరిక హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబ్రోనునకు వచ్చిరి.

37. mariyu yordaanu nadhi avathalanuṇḍu roobēneeyulalōnu gaadeeyulalōnu manashshē ardhagōtrapu vaarilōnu sakalavidhamaina yuddhaayudhamulanu dharin̄chu yuddhashoorulaina yee yōdhulandaru daaveedunu ishraayēlumeeda raajugaa niyamin̄chavalenanna kōrika hrudayamandu kaliginavaarai aayudhamulanu dharin̄chi hebrōnunaku vachiri.

38. ఇశ్రాయేలులో కడమ వారందరును ఏకమనస్కులై దావీదును రాజుగా నియ మింపవలెనని కోరియుండిరి.

38. ishraayēlulō kaḍama vaarandarunu ēkamanaskulai daaveedunu raajugaa niya mimpavalenani kōriyuṇḍiri.

39. వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదార్థములను సిద్ధము చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచ్చట మూడు దినములుండి అన్న పానములు పుచ్చుకొనిరి.

39. vaari sahōdarulu vaarikoraku bhōjanapadaarthamulanu siddhamu chesiyuṇḍagaa vaaru daaveeduthookooḍa acchaṭa mooḍu dinamuluṇḍi anna paanamulu puchukoniri.

40. ఇశ్రాయేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక ఇశ్శాఖారు జెబూలూను నఫ్తాలి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎద్దుల మీదను ఆహారవస్తువులైన పిండివంటకములను అంజూరపు అడలను ఎండిన ద్రాక్షపండ్ల గెలలను ద్రాక్షారసమును నూనెను గొఱ్ఱెలను పశువులను విస్తార ముగా తీసికొనివచ్చిరి.

40. ishraayēleeyulaku santhooshamu kaligiyuṇḍenu ganuka ishshaakhaaru jebooloonu naphthaali anuvaari polimēralavaraku vaariki sameepamainavaaru gaaḍidalameedanu oṇṭelameedanu kan̄charagaaḍidala meedanu eddula meedanu aahaaravasthuvulaina piṇḍivaṇṭakamulanu an̄joorapu aḍalanu eṇḍina draakshapaṇḍla gelalanu draakshaarasamunu noonenu gorrelanu pashuvulanu visthaara mugaa theesikonivachiri.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |