Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 16 | View All

1. ఈ ప్రకారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొని వచ్చి, దావీదు దానికొరకు వేయించియున్న గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సన్నిధిని దహనబలులను సమాధానబలులను అర్పించిరి.

1. ee prakaaramu vaaru dhevuni mandasamunu theesikoni vachi, daaveedu daanikoraku vēyin̄chiyunna guḍaaramu naḍumanu daani un̄chi, dhevuni sannidhini dahanabalulanu samaadhaanabalulanu arpin̄chiri.

2. దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అర్పించి చాలించిన తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి

2. dahanabalulanu samaadhaana balulanu daaveedu arpin̄chi chaalin̄china tharuvaatha athaḍu yehōvaa naamamuna janulanu deevin̄chi

3. పురుషులకేమి స్త్రీలకేమి ఇశ్రాయేలీయులందరిలో ఒక్కొక్కరికి ఒక రొట్టెను ఒక భక్ష్యమును ఒక ద్రాక్షపండ్ల అడను పంచి పెట్టెను.

3. purushulakēmi streelakēmi ishraayēleeyulandarilō okkokkariki oka roṭṭenu oka bhakshyamunu oka draakshapaṇḍla aḍanu pan̄chi peṭṭenu.

4. మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను ప్రసిద్ధి చేయుటకును, వందించుటకును ఆయ నకు స్తోత్రములు చెల్లించుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను.

4. mariyu athaḍu yehōvaa mandasamu eduṭa sēva cheyuchu, ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaanu prasiddhi cheyuṭakunu, vandin̄chuṭakunu aaya naku sthootramulu chellin̄chuṭakunu lēveeyulalō kondarini niyamin̄chenu.

5. వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకర్యా అతని తరువాతివాడు, యెమీయేలు షెమరామోతు యెహీయేలు మత్తిత్యా ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు అనువారు స్వరమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను వాయించువాడు.

5. vaarilō aasaapu adhipathi, jekaryaa athani tharuvaathivaaḍu, yemeeyēlu shemeeraamōthu yeheeyēlu matthityaa ēleeyaabu benaayaa ōbēdedōmu yeheeyēlu anuvaaru svaramaṇḍalamulanu sithaaraalanu vaayin̄chuṭakai niyamimpabaḍiri, aasaapu thaaḷamulanu vaayin̄chuvaaḍu.

6. బెనాయా యహజీయేలు అను యాజ కులు ఎప్పుడును దేవుని నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు.

6. benaayaa yahajeeyēlu anu yaaja kulu eppuḍunu dhevuni nibandhana mandasamu eduṭa booralu ooduvaaru.

7. ఆ దినమందు యెహోవాను స్తుతిచేయు విచారణను ఏర్పరచి, దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని బంధువులచేతికిని దానిని అప్పగించెను. ఆ స్తుతి విధమేమనగా

7. aa dinamandu yehōvaanu sthuthicheyu vichaaraṇanu ērparachi, daaveedu aasaapuchethikini vaani bandhuvulachethikini daanini appagin̄chenu. aa sthuthi vidhamēmanagaa

8. యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి.ఆయన నామమును ప్రకటనచేయుడిఆయన కార్యములను జనములలో తెలియజేయుడి.

8. yehōvaaku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuḍi.aayana naamamunu prakaṭanacheyuḍi'aayana kaaryamulanu janamulalō teliyajēyuḍi.

9. ఆయననుగూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడిఆయన అద్భుత క్రియలన్నిటినిగూర్చి సంభాషణ చేయుడి.

9. aayananugoorchi paaḍuḍi aayananu keerthin̄chuḍi'aayana adbhutha kriyalanniṭinigoorchi sambhaashaṇa cheyuḍi.

10. ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించుడి యెహోవాను వెదకువారు హృదయమునందు సంతో షించుదురు గాక.

10. aayana parishuddha naamamunu baṭṭi athishayin̄chuḍi yehōvaanu vedakuvaaru hrudayamunandu santhoo shin̄chuduru gaaka.

11. యెహోవాను ఆశ్రయించుడి ఆయన బలము నాశ్రయించుడిఆయన సన్నిధి నిత్యము వెదకుడి.

11. yehōvaanu aashrayin̄chuḍi aayana balamu naashrayin̄chuḍi'aayana sannidhi nityamu vedakuḍi.

12. ఆయన దాసులగు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారాఆయన ఏర్పరచుకొనిన యాకోబు సంతతి వారలారా

12. aayana daasulagu ishraayēlu vanshasthulaaraa'aayana ērparachukonina yaakōbu santhathi vaaralaaraa

13. ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకార్యములను జ్ఞాపకము చేసి కొనుడిఆయన సూచక క్రియలను ఆయన నోటి తీర్పులను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.

13. aayana chesina aashcharyakaaryamulanu gnaapakamu chesi konuḍi'aayana soochaka kriyalanu aayana nōṭi theerpulanu gnaapakamu chesikonuḍi.

14. ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీర్పులు భూమియందంతట జరుగుచున్నవి.

14. aayana mana dhevuḍaina yehōvaa aayana theerpulu bhoomiyandanthaṭa jaruguchunnavi.

15. మీ సంఖ్య కొద్దిగాను మీరు స్వల్పసంఖ్యగల జనులుగానుకనాను దేశములో అన్యులుగాను ఉండగా కొలవబడిన స్వాస్థ్యముగా దాని నీకిచ్చెదనని

15. mee saṅkhya koddigaanu meeru svalpasaṅkhyagala janulugaanukanaanu dheshamulō anyulugaanu uṇḍagaa kolavabaḍina svaasthyamugaa daani neekicchedhanani

16. ఆయన అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధనను

16. aayana abraahaamuthoo chesina nibandhananu

17. ఇస్సాకుతో చేసిన ప్రమాణమును ఏర్పాటును నిత్యము జ్ఞాపకముంచుకొనుడి.

17. issaakuthoo chesina pramaaṇamunu ērpaaṭunu nityamu gnaapakamun̄chukonuḍi.

18. వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెల విచ్చెను.

18. vēyitharamulavaraku aa maaṭa niluchunani aayana sela vicchenu.

19. యాకోబునకు కట్టడగాను ఇశ్రాయేలునకు నిత్యనిబంధనగాను ఆయన ఆ మాటను స్థిరపరచియున్నాడు.

19. yaakōbunaku kaṭṭaḍagaanu ishraayēlunaku nityanibandhanagaanu aayana aa maaṭanu sthiraparachiyunnaaḍu.

20. వారు జనమునుండి జనమునకును రాజ్యమునుండిరాజ్యమునకును తిరుగులాడుచుండగా

20. vaaru janamunuṇḍi janamunakunu raajyamunuṇḍiraajyamunakunu thirugulaaḍuchuṇḍagaa

21. నేను అభిషేకించినవారిని ముట్టవలదనియు నా ప్రవక్తలకు కీడుచేయవద్దనియు సెలవిచ్చి

21. nēnu abhishēkin̄chinavaarini muṭṭavaladaniyu naa pravakthalaku keeḍucheyavaddaniyu selavichi

22. ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింసచేయనియ్యలేదు వారి నిమిత్తము రాజులను గద్దించెను.

22. aayana evarinainanu vaariki hinsacheyaniyyalēdu vaari nimitthamu raajulanu gaddin̄chenu.

23. సర్వభూజనులారా, యెహోవాను సన్నుతించుడి అనుదినము ఆయన రక్షణను ప్రకటించుడి.

23. sarvabhoojanulaaraa, yehōvaanu sannuthin̄chuḍi anudinamu aayana rakshaṇanu prakaṭin̄chuḍi.

24. అన్యజనులలో ఆయన మహిమను ప్రచురించుడి సమస్త జనములలో ఆయన ఆశ్చర్యకార్యములనుప్రచురించుడి.

24. anyajanulalō aayana mahimanu prachurin̄chuḍi samastha janamulalō aayana aashcharyakaaryamulanuprachurin̄chuḍi.

25. యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా స్తుతినొంద తగినవాడు సమస్త దేవతలకంటె ఆయన పూజ్యుడు.

25. yehōvaa mahaa ghanatha vahin̄chinavaaḍu aayana bahugaa sthuthinonda thaginavaaḍu samastha dhevathalakaṇṭe aayana poojyuḍu.

26. జనముల దేవతలన్నియు వట్టి విగ్రహములే యెహోవా ఆకాశవైశాల్యమును సృజించినవాడు.

26. janamula dhevathalanniyu vaṭṭi vigrahamulē yehōvaa aakaashavaishaalyamunu srujin̄chinavaaḍu.

27. ఘనతాప్రభావములు ఆయన సన్నిధిని ఉన్నవి బలమును సంతోషమును ఆయనయొద్ద ఉన్నవి.

27. ghanathaaprabhaavamulu aayana sannidhini unnavi balamunu santhooshamunu aayanayoddha unnavi.

28. జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెల్లించుడి. మహిమాబలమును యెహోవాకు చెల్లించుడి.

28. janamula kuṭumbamulaaraa, yehōvaaku chellin̄chuḍi. Mahimaabalamunu yehōvaaku chellin̄chuḍi.

29. యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెల్లించుడి నైవేద్యములు చేత పుచ్చుకొని ఆయన సన్నిధిని చేరుడి పరిశుద్ధాలంకారములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.

29. yehōvaa naamamunaku thagina mahimanu aayanaku chellin̄chuḍi naivēdyamulu chetha puchukoni aayana sannidhini cheruḍi parishuddhaalaṅkaaramulagu aabharaṇamulanu dharin̄chukoni aayana yeduṭa saagilapaḍuḍi.

30. భూజనులారా, ఆయన సన్నిధిని వణకుడి అప్పుడు భూలోకము కదలకుండును అప్పుడది స్థిరపరచబడును.

30. bhoojanulaaraa, aayana sannidhini vaṇakuḍi appuḍu bhoolōkamu kadalakuṇḍunu appuḍadhi sthiraparachabaḍunu.

31. యెహోవా ఏలుచున్నాడని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు ఆనందించునుగాక భూమి సంతోషించునుగాక

31. yehōvaa ēluchunnaaḍani janamulalō chaaṭin̄chuḍi. aakaashamulu aanandin̄chunugaaka bhoomi santhooshin̄chunugaaka

32. సముద్రమును దాని సంపూర్ణతయు ఘోషించునుగాక పొలములును వాటియందుండు సర్వమును సంతోషించునుగాక. యెహోవా వేంచేయుచున్నాడు.

32. samudramunu daani sampoorṇathayu ghōshin̄chunugaaka polamulunu vaaṭiyanduṇḍu sarvamunu santhooshin̄chunugaaka. Yehōvaa vēn̄cheyuchunnaaḍu.

33. భూజనులకు తీర్పు తీర్చుటకై యెహోవా వేంచేయుచున్నాడు వనవృక్షములు ఆయన సన్నిధిని ఉత్సయించును.

33. bhoojanulaku theerpu theerchuṭakai yehōvaa vēn̄cheyuchunnaaḍu vanavrukshamulu aayana sannidhini utsayin̄chunu.

34. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. ఆయనను స్తుతించుడి.

34. yehōvaa dayaaḷuḍu, aayana krupa nirantharamuṇḍunu. aayananu sthuthin̄chuḍi.

35. దేవా మా రక్షకా, మమ్మును రక్షించుము మమ్మును చేర్చుకొనుము.
అపో. కార్యములు 26:17

35. dhevaa maa rakshakaa, mammunu rakshin̄chumu mammunu cherchukonumu.

36. మేము నీ పరిశుద్ధనామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించునట్లు నిన్ను స్తుతించుచు అతిశయించునట్లు అన్యజనుల వశములోనుండి మమ్మును విడిపింపుము. అని ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములన్నిటను స్తోత్రము నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన్‌ అని చెప్పి యెహోవాను స్తుతించిరి.

36. mēmu nee parishuddhanaamamunaku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chunaṭlu ninnu sthuthin̄chuchu athishayin̄chunaṭlu anyajanula vashamulōnuṇḍi mammunu viḍipimpumu. Ani aayananu bathimaalukonuḍi. Ishraayēleeyulaku dhevuḍaina yehōvaa yugamulanniṭanu sthootramu nondunugaaka. eelaaguna vaaru paaḍagaa janulandaru aamēn‌ ani cheppi yehōvaanu sthuthin̄chiri.

37. అప్పుడు మందసము ముందర నిత్యమును కావలసిన అనుదిన సేవ జరుపుటకై దావీదు అచ్చట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను నియమించెను. ఓబేదె దోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని

37. appuḍu mandasamu mundhara nityamunu kaavalasina anudina sēva jarupuṭakai daaveedu acchaṭa yehōvaa nibandhana mandasamumeeda aasaapunu athani sahōdarulanu niyamin̄chenu. Ōbēde dōmunu vaari sahōdarulaina aruvadhi enimidi mandhini

38. యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను ద్వారపాలకులుగా నియమించెను

38. yedoothoonu kumaaruḍaina ōbēdedōmunu hōsaanu dvaarapaalakulugaa niyamin̄chenu

39. గిబియోనులోని ఉన్నతస్థలముననున్న యెహోవా గుడారముమీదను అచ్చటి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమందు వ్రాయబడియున్న ప్రకారము

39. gibiyōnulōni unnathasthalamunanunna yehōvaa guḍaaramumeedanu acchaṭi balipeeṭhamumeedanu yehōvaa ishraayēleeyulaku aagnaapin̄china dharmashaastramandu vraayabaḍiyunna prakaaramu

40. ఉదయాస్తమయములయందు అనుదినమున నిత్యమైన దహనబలిని ఆయనకు అర్పించుటకై అచ్చట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన యాజకులను నియమించెను.

40. udayaasthamayamulayandu anudinamuna nityamaina dahanabalini aayanaku arpin̄chuṭakai acchaṭa athaḍu yaajakuḍaina saadōkunu athani sahōdarulaina yaajakulanu niyamin̄chenu.

41. యెహోవా కృప నిత్యముండునని ఆయనను స్తుతిచేయుటకై వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళ్లవరుసను ఉదాహరింపబడిన మరి కొందరిని నియమించెను.

41. yehōvaa krupa nityamuṇḍunani aayananu sthuthicheyuṭakai veerithookooḍa hēmaanunu yedoothoonunu pēḷlavarusanu udaaharimpabaḍina mari kondarini niyamin̄chenu.

42. బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును దేవునిగూర్చి పాడతగిన గీతము లను వాద్యములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును యెదూతూనును అతడు నియమించెను.మరియయెదూతూను కుమారులను అతడు ద్వార పాలకులుగా నియమించెను.

42. booralu ooduṭakunu thaaḷamulanu vaayin̄chuṭakunu dhevunigoorchi paaḍathagina geethamu lanu vaadyamulathoo vinipin̄chuṭakunu veerilōnuṇḍu hēmaanunu yedoothoonunu athaḍu niyamin̄chenu.Mariyu yedoothoonu kumaarulanu athaḍu dvaara paalakulugaa niyamin̄chenu.

43. తరువాత జనులందరును తమతమ యిండ్లకు వెళ్లిపోయిరి; దావీదును తన యింటి వారిని దీవించుటకై వారియొద్దకు పోయెను.

43. tharuvaatha janulandarunu thamathama yiṇḍlaku veḷlipōyiri; daaveedunu thana yiṇṭi vaarini deevin̄chuṭakai vaariyoddhaku pōyenu.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |