Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 2 | View All

1. These be the sons of Israel: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isacar and Zabulon:

2. Dan, Joseph, Benjamin, Nepthali, Gad and Asser.

3. యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగ్గురు కనానీయురాలైన షూయ కుమార్తెయందు అతనికి పుట్టిరి. యూదాకు జ్యేష్ఠకుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను.

3. The sons of Juda: Er, Onan, and Selah. These three were born him of the daughter of Sua the Cananitess. But Er the eldest the son of Juda was evil in the sight of the LORD, and therefore he slew him.

4. మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదు గురు.
మత్తయి 1:3

4. And Thamar his daughter-in-law bare him Pharez and Zarah: so that all the sons of Juda were five.

5. పెరెసు కుమారులు హెస్రోను హామూలు.
మత్తయి 1:3

5. The sons of Pharez: Hezron and Hamul.

6. జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కల్కోలు దార.

6. The sons of Zarah: Zamri, Ethan, Heman, Chalchal and Dara: five in all.

7. కర్మీ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగ్రస్తమైన దానిలో కొంత అపహరించి ఇశ్రాయేలీయులను శ్రమపెట్టెను.

7. The sons of Carmi: Achar that troubled Israel, which transgressed in the unlawful things.

8. ఏతాను కుమారులలో అజర్యా అను ఒకడుండెను.

8. The sons of Ethan: Azaria.

9. హెస్రోనునకు పుట్టిన కుమారులు యెరహ్మెయేలు రాము కెలూబై.
మత్తయి 1:3

9. The sons of Hezron that were born him: Jerhameel, Ram and Calubai.

10. రాము అమీ్మనాదాబును కనెను, అమీ్మనాదాబు యూదావారికి పెద్దయైన నయస్సోనును కనెను.
మత్తయి 1:4-5

10. And Ram begat Aminadab: and Aminadab begat Nahazon a lord among the children of Juda.

11. నయస్సోను శల్మాను కనెను, శల్మా బోయజును కనెను,

11. And Nahazon begat Salma: and Salma begat Booz:

12. బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెష్షయిని కనెను,

12. and Booz begat Obed: Obed begat Isai.

13. యెష్షయి తన జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమ్మాను
మత్తయి 1:6

13. And Isai begat his eldest son Eliab, and Abinadab the second, and Samaa the third,

14. నాలుగవవాడైన నెతనేలును, అయిదవవాడైన రద్దయిని

14. Nathanael the fourth, Radai the fifth,

15. ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను.

15. Ozem the sixth, and David the seventh.

16. సెరూయా అబీగయీలు వీరి అక్కచెల్లెండ్రు. సెరూయా కుమారులు ముగ్గురు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు.

16. Whose sisters were Zaruiah and Abigail. The sons of Zaruiah: were Abisai, Joab and Azahel, three.

17. అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇష్మాయేలీయుడైన యెతెరు అమాశాకు తండ్రి.

17. And Abigail bare Amaza the father of which Amaza was Jether an Ismaelite.

18. హెస్రోను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భార్యయందును యెరీయోతునందును పిల్లలను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అర్దోను.

18. And Caleb the son of Hezron begat Asubah a woman and Jeroth whose sons are these: Jaser, Sobab and Ardon.

19. అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫ్రాతాను వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను.

19. But Asubah died, and Caleb took Ephratha which bare him Hur.

20. హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి బెసలేలును కనెను.

20. And Hur begat Uri, and Uri begat Bezeleel.

21. తరువాత హెస్రోను గిలాదు తండ్రియైన మాకీరు కుమార్తెను కూడెను; తాను అరువది సంవత్సరముల వయస్సుగలవాడైనప్పుడు దానిని వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి సెగూబును కనెను.

21. And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, and was when he took her, three score year old. And she bare him Segub.

22. సెగూబు యాయీరును కనెను, ఇతనికి గిలాదు దేశమందు ఇరువదిమూడు పట్ట ణము లుండెను.

22. And Segub begat Jair which had twenty three cities in the land of Gilead.

23. మరియగెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు పట్టణములను కెనాతును దాని ఉపపట్టణము లను అరువది పట్టణములను వారియొద్దనుండి తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండ్రియైన మాకీరునకు కుమాళ్లు.

23. And he overcame the Gesurites and the Aramites, and took the towns of Jair from them, and Kenath with the towns that longed to the same, even three score towns. All these were the sons of Machir the father of Gilead.

24. కాలేబుదైన ఎఫ్రాతాలో హెస్రోను చనిపోయిన తరువాత హెస్రోను భార్యయైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండ్రియైన అష్షూరును కనెను.

24. And after the death of Hezron at Caleb in Ephrata, Abia, his wife bare him Ashur the father of Thekua.

25. హెస్రోను జ్యేష్ఠ కుమారుడైన యెరహ్మెయేలు కుమారులు ఎవరనగా జ్యేష్ఠు డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా.

25. And the sons of Jerhameel the eldest son of Hezron were, Ram, the eldest and Buna, Oram, Ozem and Ahaiah.

26. అటారా అను ఇంకొక భార్య యెరహ్మెయేలునకు ఉండెను, ఇది ఓనామునకు తల్లి.

26. And Jerhameel had yet another wife named Atarah which was the mother of Onam.

27. యెరహ్మెయేలునకు జ్యేష్ఠకుమారుడగు రాము కుమారులు మయజు యామీను ఏకెరు.

27. And the sons of Ram, the eldest son of Jerhameel were, Maaz, Zamin an Akar.

28. The sons of Onam were, Samai and Jada. The sons of Samai: Nadab and Abisur.

29. అబీషూరు భార్యపేరు అబీహయిలు, అది అతనికి అహ్బానును, మొలీదును కనెను.

29. And the wife of Abisur was called Abihahil which bare him Ahaban and Molid.

30. నాదాబు కుమా రులు సెలెదు అప్పయీము. సెలెదు సంతానములేకుండ చనిపోయెను

30. The sons of Nadab: Saled and Appaim. But Saled died without children.

31. అప్పయీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒక డుండెను, ఇషీ కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహ్లయి అను ఒకడుండెను,

31. The son of Appaim was Jesei. The son of Jesei was Sesan. And the son of Sesan was Oholai.

32. షమ్మయి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను;యెతెరు సంతానములేకుండ చనిపోయెను.

32. And the sons of Jada the brother of Samai were Jethur and Jonathan. But Jethur died without children.

33. యోనాతాను కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహ్మె యేలునకు పుట్టినవారు.

33. The sons of Jonathan were Paleth and Ziza. These were the sons of Jerhameel.

34. షేషానునకు కుమార్తెలే గాని కుమారులు లేకపోయిరి;ఈ షేషానునకు యర్హా అను ఒక దాసుడుండెను, వాడు ఐగుప్తీయుడు

34. Sesan had no sons but only daughters.

35. షేషాను తన కుమార్తెను తన దాసుడైన యర్హాకు ఇయ్యగా అది అతనికి అత్తయిని కనెను.

35. And Sesan had a servant that was an Egyptian named Jeraha to whom he gave his daughter to wife, and she bare him Athai.

36. అత్తయి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను,

36. And Athai begat Nathan; And Nathan begat Zabad.

37. జాబాదు ఎప్లాలును కనెను, ఎప్లాలు ఓబేదును కనెను,

37. And Zabad begat Ophlal. Ophlal begat Obed.

38. ఓబేదు యెహూను కనెను, యెహూ అజర్యాను కనెను,

38. Obed begat Jehu. Jehu begat Azariah.

39. అజర్యా హేలెస్సును కనెను, హేలెస్సు ఎలాశాను కనెను,

39. Azariah begat Helez. Helez begat Eleasah,

40. Eleasah begat Sisamai. Sisamai begat Selum.

41. షల్లూము యెక మ్యాను కనెను, యెకమ్యా ఎలీషామాను కనెను.

41. Selum begat Jecamiah. Jecamiah begat Elisama.

42. యెర హ్మెయేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు తండ్రియైన మేషా, యితడు అతనికి జ్యేష్ఠుడు. అబీ హెబ్రోను మేషాకు కుమారుడు.

42. The sons of Caleb the brother of Jerhameel were Mesa his eldest son which was the father of Ziph: and the sons of Maresa the father of Hebron.

43. The sons of Hebron were Coreh, Taphuah Rekem and Sama,

44. షెమ యోర్కెయాము తండ్రియైన రహమును కనెను, రేకెము షమ్మయిని కనెను.

44. Sama begat Raham the father of Jerakaam. And Rekem begat Samai.

45. షమ్మయి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేత్సూరునకు తండ్రి.

45. The son of Samai was Maon. And Maon was the father of Bethzur.

46. కాలేబు ఉపపత్నియైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును కనెను, హారాను గాజేజును కనెను.

46. And Ephah a concubine of Caleb's bare Haran, Mesa and Gazez: and Haran begat Gazez.

47. The sons of Jahadai were Regem, Jotham, Gesam, Phalet, Ephah and Saaph.

48. కాలేబు ఉపపత్నియైన మయకా షెబెరును తిర్హనాను కనెను.

48. And Maachah another concubine of Caleb's bare Sabor Thahanah.

49. మరియు అది మద్మన్నాకు తండ్రియైన షయపును మక్బే నాకును గిబ్యాకు తండ్రియైన షెవానును కనెను. కాలేబు కుమార్తెకు అక్సా అని పేరు.

49. And she bare also Saaph the father of Madmanah, and Sue the father of Machbenah and the father of Gabaa. And Caleb had a daughter called Acsah.

50. ఎఫ్రాతాకు జ్యేష్ఠుడుగా పుట్టిన హూరు కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఎవరనగా కిర్యత్యారీము తండ్రియైన శోబాలును,

50. These were the sons of Caleb the son of Hur the eldest son of Ephrata: Sobal the father of Kariath Jarim:

51. బేత్లెహేము తండ్రియైన శల్మాయును, బేత్గాదేరు తండ్రియైన హారే పును.

51. and Salma the father of Bethlehem: and Hareph the father of Beth Geder.

52. కిర్యత్యారీము తండ్రియైన శోబాలు కుమారులెవ రనగా హారోయేజీహమీ్మను హోతు.

52. And Sobal the father of Kariath Jarim had sons, even the half kindred of Menuah.

53. కిర్యత్యారీముకుమారులెవరనగా ఇత్రీయులును పూతీయులును షుమ్మా తీయులును మిష్రాయీయులును; వీరివలన సొరాతీయు లును ఎష్తాయులీయులును కలిగిరి.

53. The kindreds of Kariath Jarim were the Jethrites the Puthites the Semathites and the Maserites. And of them came the Zarathites and the Esthaolites.

54. శల్మా కుమారులెవ రనగా బేత్లెహేమును నెటోపాతీయులును యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానున్న జారీయులును.

54. The sons of Salma, Bethlehem and Netophathi that were the glory of the house of Joab, and half the Manathites and of the Zaraites.

55. యబ్బేజులో కాపురమున్న లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులును షిమ్యాతీయులును శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటి వారికి తండ్రియైన హమాతువలన పుట్టిన కేనీయుల సంబంధులు.

55. And so were the kindred of the writers that dwelt at Jabes, the Tirathites, the Simeathites and Suchathites which are the Kenites, that came of Hemath the father of Beth Rechab.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |