Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 7 | View All

1. ఇశ్శాఖారు కుమారులు నలుగురు. వారు తోలా పువ్వా యాషూబు షిమ్రోను అనువారు

1. ishshaakhaaru kumaarulu naluguru. Vaaru thoolaa puvvaa yaashoobu shimrōnu anuvaaru

2. తోలా కుమారులు ఉజ్జీ రెఫాయా యెరీయేలు యహ్మయి యిబ్శాము షెమూయేలు; తోలాకు పుట్టిన వీరు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు; వీరు తమ తరములలో పరాక్రమ శాలులై యుండిరి; దావీదు దినములలో వీరి సంఖ్యయిరువది రెండువేల ఆరువందలు.

2. thoolaa kumaarulu ujjee rephaayaa yereeyēlu yahmayi yibshaamu shemooyēlu; thoolaaku puṭṭina veeru thama pitharula yiṇḍlaku peddalu; veeru thama tharamulalō paraakrama shaalulai yuṇḍiri; daaveedu dinamulalō veeri saṅkhyayiruvadhi reṇḍuvēla aaruvandalu.

3. ఉజ్జీ కుమారులలో ఒకడు ఇజ్రహయా. ఇజ్రహయా కుమారులు మిఖాయేలు ఓబద్యా యోవేలు ఇష్షీయా; వీరు అయిదుగురు పెద్దలై యుండిరి.

3. ujjee kumaarulalō okaḍu ijrahayaa. Ijrahayaa kumaarulu mikhaayēlu ōbadyaa yōvēlu ishsheeyaa; veeru ayiduguru peddalai yuṇḍiri.

4. వారికి బహుమంది భార్యలును పిల్లలును కలిగి యుండుటచేత వారి పితరుల యిండ్ల లెక్కను వారి వంశములలో సేనకు చేరినవారు ముప్పది ఆరువేలమంది యుండిరి.

4. vaariki bahumandi bhaaryalunu pillalunu kaligi yuṇḍuṭachetha vaari pitharula yiṇḍla lekkanu vaari vanshamulalō sēnaku cherinavaaru muppadhi aaruvēlamandi yuṇḍiri.

5. మరియఇశ్శాఖారు వంశములన్నిటిలో వారి సహోదరులైన పరాక్రమశాలులందరు తమ వంశావళుల చొప్పున ఎనుబది యేడువేలమంది యుండిరి.

5. mariyu ishshaakhaaru vanshamulanniṭilō vaari sahōdarulaina paraakramashaalulandaru thama vamshaavaḷula choppuna enubadhi yēḍuvēlamandi yuṇḍiri.

6. బెన్యామీను కుమారులు ముగ్గురు; బెల బేకరు యెదీయ వేలు.

6. benyaameenu kumaarulu mugguru; bela bēkaru yedeeya vēlu.

7. బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎస్బోను ఉజ్జీ ఉజ్జీయేలు యెరీమోతు ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు, పరాక్రమశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది రెండువేల ముప్పది నలుగురు.

7. bela kumaarulu ayiduguru; esbōnu ujjee ujjeeyēlu yereemōthu eeree. Veeru thama pitharula yiṇḍlaku peddalu, paraakramashaalulu; veeri vanshamulō cherinavaaru iruvadhi reṇḍuvēla muppadhi naluguru.

8. బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎల్యోయేనై ఒమీ యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు.

8. bēkaru kumaarulu jemeeraa yōvaashu eleeyejeru elyōyēnai omee yereemōthu abeeyaa anaathoothu aalemethu; veerandarunu bēkaru kumaarulu.

9. వీరు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు, పరాక్రమశాలులు, వీరందరును ఇరువదివేల రెండువందలు.

9. veeru thama pitharula yiṇḍlaku peddalu, paraakramashaalulu, veerandarunu iruvadhivēla reṇḍuvandalu.

10. యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిల్హాను. బిల్హాను కుమారులు యూషు బెన్యామీను ఏహూదు కెనయనా జేతాను తర్షీషు అహీషహరు.

10. yedeeyavēlu kumaarulalō okaḍu bil'haanu. Bil'haanu kumaarulu yooshu benyaameenu ēhoodu kenayanaa jēthaanu tharsheeshu aheeshaharu.

11. యెదీయ వేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు; వీరిలో యుద్ధ మునకు పోతగిన పరాక్రమ శాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది యుండిరి.

11. yedeeya vēlu kumaarulaina veerandarunu thama pitharula yiṇḍlaku peddalu; veerilō yuddha munaku pōthagina paraakrama shaalulu padunaiduvēla reṇḍu vandalamandi yuṇḍiri.

12. షుప్పీము హుప్పీము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో హుషీము అను ఒక డుండెను.

12. shuppeemu huppeemu eeru kumaarulu, ahēru kumaarulalō husheemu anu oka ḍuṇḍenu.

13. నఫ్తాలీయులు బిల్హాకుపుట్టిన యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిల్లేము.

13. naphthaaleeyulu bil'haakupuṭṭina yahasayēlu goonee yēseru shillēmu.

14. మనష్షే కుమారులలో అశ్రీయేలను ఒకడుండెను. సిరియా దేశస్థురాలైన ఉపపత్ని అతని కనెను, అది గిలాదు నకు పెద్దయైన మాకీరును కూడ కనెను.

14. manashshē kumaarulalō ashreeyēlanu okaḍuṇḍenu. Siriyaa dheshasthuraalaina upapatni athani kanenu, adhi gilaadu naku peddayaina maakeerunu kooḍa kanenu.

15. మాకీరు, హుప్పీము, షుప్పీముసోదరిని పెండ్లి యాడెను. దాని సహోదరి పేరు మయకా, రెండవవానికి సెలోపెహాదని పేరు, ఈ సెలోపెహాదుకు కుమార్తెలు మాత్రము పుట్టిరి.

15. maakeeru, huppeemu, shuppeemula sōdarini peṇḍli yaaḍenu. daani sahōdari pēru mayakaa, reṇḍavavaaniki selōpehaadani pēru, ee selōpehaaduku kumaarthelu maatramu puṭṭiri.

16. మాకీరు భార్యయైన మయకా ఒక కుమారుని కని అతనికి పెరెషు అను పేరుపెట్టెను, ఇతని సహోదరుని పేరు పెరెషు, అతని కుమారులు ఊలాము రాకెము.

16. maakeeru bhaaryayaina mayakaa oka kumaaruni kani athaniki pereshu anu pērupeṭṭenu, ithani sahōdaruni pēru pereshu, athani kumaarulu oolaamu raakemu.

17. ఊలాము కుమారులలో బెదాను అను ఒకడుండెను; వీరు మనష్షే కుమారుడైన మాకీరునకు పుట్టిన గిలాదు కుమారులు.

17. oolaamu kumaarulalō bedaanu anu okaḍuṇḍenu; veeru manashshē kumaaruḍaina maakeerunaku puṭṭina gilaadu kumaarulu.

18. మాకీరునకు సహోదరియైన హమ్మోలెకెతు ఇషోదును అబీయెజెరును మహలాను కనెను.

18. maakeerunaku sahōdariyaina hammōlekethu ishodunu abeeyejerunu mahalaanu kanenu.

19. shemeedaa kumaarulu aheyaanu shekemu likee aneeyaamu.

20. ఎఫ్రాయిము కుమారులలో షూతలహు అను ఒక డుండెను; అతనికి బెరెదు కుమారుడు, బెరెదునకు తాహతు కుమారుడు, తాహతునకు ఎలాదా కుమారుడు, ఎలాదాకు తాహతు కుమారుడు,

20. ephraayimu kumaarulalō shoothalahu anu oka ḍuṇḍenu; athaniki beredu kumaaruḍu, beredunaku thaahathu kumaaruḍu, thaahathunaku elaadaa kumaaruḍu, elaadaaku thaahathu kumaaruḍu,

21. తాహతునకు జాబాదు కుమారుడు. వీనికి షూతలహు ఏజెరు ఎల్యాదు అనువారు పుట్టిరి; వారు తమ దేశములో పుట్టిన గాతీయుల పశువులను పట్టు కొనిపోవుటకు దిగి రాగా ఆ గాతీయులు వారిని చంపిరి.

21. thaahathunaku jaabaadu kumaaruḍu. Veeniki shoothalahu ējeru elyaadu anuvaaru puṭṭiri; vaaru thama dheshamulō puṭṭina gaatheeyula pashuvulanu paṭṭu konipōvuṭaku digi raagaa aa gaatheeyulu vaarini champiri.

22. వారి తండ్రియైన ఎఫ్రాయిము అనేకదినములు దుఃఖించు చుండగా అతని సహోదరులు వచ్చి అతని పరామర్శించిరి.

22. vaari thaṇḍriyaina ephraayimu anēkadhinamulu duḥkhin̄chu chuṇḍagaa athani sahōdarulu vachi athani paraamarshin̄chiri.

23. తరువాత అతడు తన భార్యను కూడగా అది గర్భము ధరించి యొక కుమారుని కనెను;తన యింటికి కీడు కలిగి నందున ఎఫ్రాయిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెట్టెను.

23. tharuvaatha athaḍu thana bhaaryanu kooḍagaa adhi garbhamu dharin̄chi yoka kumaaruni kanenu;thana yiṇṭiki keeḍu kaligi nanduna ephraayimu athaniki bereeyaa anu pēru peṭṭenu.

24. అతని కుమార్తెయైన షెయెరా ఉత్తరపు బేత్‌ హోరోనును దక్షిణపు బేత్‌ హోరోనును ఉజ్జెన్‌ షెయెరాను కట్టించెను.

24. athani kumaartheyaina sheyeraa uttharapu bēt‌ hōrōnunu dakshiṇapu bēt‌ hōrōnunu ujjen‌ sheyeraanu kaṭṭin̄chenu.

25. వాని కుమారులు రెపహు రెషెపు; రెపహు కుమా రుడు తెలహు, తెలహు కుమారుడు తహను,

25. vaani kumaarulu repahu reshepu; repahu kumaa ruḍu telahu, telahu kumaaruḍu thahanu,

26. తహను కుమారుడు లద్దాను, లద్దాను కుమారుడు అమీహూదు, అమీహూదు కుమారుడు ఎలీషామా,

26. thahanu kumaaruḍu laddaanu, laddaanu kumaaruḍu ameehoodu, ameehoodu kumaaruḍu eleeshaamaa,

27. ఎలీషామా కుమారుడు నూను, నూను కుమారుడు యెహోషువ.

27. eleeshaamaa kumaaruḍu noonu, noonu kumaaruḍu yehōshuva.

28. వారికి స్వాస్థ్యములైన నివాసస్థలములు బేతేలు దాని గ్రామములు తూర్పుననున్న నహరాను పడమటనున్న గెజెరు దాని గ్రామములు, షెకెము దాని గ్రామములు, గాజా దాని గ్రామములును ఉన్నంతవరకు వ్యాపించెను.

28. vaariki svaasthyamulaina nivaasasthalamulu bēthēlu daani graamamulu thoorpunanunna naharaanu paḍamaṭanunna gejeru daani graamamulu, shekemu daani graamamulu, gaajaa daani graamamulunu unnanthavaraku vyaapin̄chenu.

29. మరియు మనష్షీయుల ప్రక్కనున్న బేత్షెయాను దాని గ్రామ ములు, తానాకు దాని గ్రామములు, మెగిద్దో దాని గ్రామములు, దోరు దాని గ్రామములు వారికుండెను, ఈ స్థలములలో ఇశ్రాయేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతి వారు కాపురముండిరి.

29. mariyu manashsheeyula prakkanunna bētsheyaanu daani graama mulu, thaanaaku daani graamamulu, megiddō daani graamamulu, dōru daani graamamulu vaarikuṇḍenu, ee sthalamulalō ishraayēlu kumaaruḍaina yōsēpu santhathi vaaru kaapuramuṇḍiri.

30. aashēreeyulu imnaa ishvaa ishvee bereeyaa. sherahu veeriki sahōdari.

31. బెరీయా కుమారులు హెబెరు మల్కీయేలు, మల్కీయేలు బిర్జాయీతునకు తండ్రి.

31. bereeyaa kumaarulu heberu malkeeyēlu, malkeeyēlu birjaayeethunaku thaṇḍri.

32. హెబెరు యప్లేటును షోమేరును హోతామును వీరి సహోదరియైన షూయాను కనెను.

32. heberu yaplēṭunu shomērunu hōthaamunu veeri sahōdariyaina shooyaanu kanenu.

33. యప్లేటు కుమారు లెవరనగా పాసకు బింహాలు అష్వాతు, వీరు యప్లేటునకు కుమారులు.

33. yaplēṭu kumaaru levaranagaa paasaku binhaalu ashvaathu, veeru yaplēṭunaku kumaarulu.

34. shomēru kumaarulu ahee rōgaa yehubbaa araamu.

35. వాని సహోదరుడైన హేలెము కుమారులు జోపహు ఇమ్నా షెలెషు ఆమాలు.

35. vaani sahōdaruḍaina hēlemu kumaarulu jōpahu imnaa sheleshu aamaalu.

36. జోపహు కుమారులు సూయ హర్నెపెరు షూయాలు బేరీ ఇమ్రా

36. jōpahu kumaarulu sooya harneperu shooyaalu bēree imraa

37. bēseru hōdu shammaa shilshaa itraanu beyēra.

38. ఎతెరు కుమారులు యెఫున్నె పిస్పా అరా.

38. eteru kumaarulu yephunne pispaa araa.

39. ఉల్లా కుమారులు ఆరహు హన్నియేలు రిజెయా.

39. ullaa kumaarulu aarahu hanniyēlu rijeyaa.

40. ఆషేరు సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలును ప్రఖ్యాతి నొందిన పరాక్రమశాలులును అధిపతులలో ముఖ్యులునై యుండిరి. ఆ వంశపువారిలో యుద్ధమునకు పోతగినవారి లెక్క యిరువది యారువేలు.

40. aashēru santhathivaaraina veerandarunu thama pitharula yiṇḍlaku peddalunu prakhyaathi nondina paraakramashaalulunu adhipathulalō mukhyulunai yuṇḍiri. aa vanshapuvaarilō yuddhamunaku pōthaginavaari lekka yiruvadhi yaaruvēlu.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |