Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 8 | View All

1. బన్యామీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జ్యేష్ఠుడు, రెండవవాడు అష్బేలు,

1. Binyamin became the father of Bela his firstborn, Ashbel the second, and Achrach the third,

2. మూడవవాడు అహరహు, నాల్గవవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా.

2. Nochah the fourth, and Rapha the fifth.

3. బెలకు పుట్టిన కుమారులు అద్దారు గెరా అబీహూదు

3. Bela had sons: Addar, and Gera, and Avihud,

4. అబీషూవ నయమాను అహోయహు

4. and Avishua, and Na`aman, and Achoach,

5. గెరా షెపూపాను హూరాము

5. and Gera, and Shefufan, and Huram.

6. ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజ్జా అహీ హూదు, వారు గెబ కాపురస్థులకు ఇంటి పెద్దలుగా నుండిరి;

6. These are the sons of Echud: these are the heads of fathers' houses of the inhabitants of Geva, and they carried them captive to Manachat:

7. నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు చెరతీసికొని పోయిరి, గెరా వారిని అచ్చటికి చెరతీసికొని పోయెను.

7. and Na`aman, and Achiyah, and Gera, he carried them captive: and he became the father of Uzza and Achichud.

8. వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు హుషీము బయరా అను తన భార్యలయందు కనిన పిల్లలుగాక

8. Shacharayim became the father of children in the field of Mo'av, after he had sent them away; Hushim and Ba`ara were his wives.

9. తన భార్యయైన హోదెషునందు యోబాబును జిబ్యాను మేషాను మల్కామును

9. He became the father of Hodesh his wife, Yovav, and Tzivyah, and Mesha, and Malkam,

10. యెపూజును షాక్యాను మిర్మాను కనెను, వీరు అతని కుమారులు; వారు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలుగా ఉండిరి.

10. and Ye`utz, and Sokhyah, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers' houses.

11. హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎల్పయలును కనెను.

11. Of Hushim he became the father of Avituv and Elpa`al.

12. ఎల్పయలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను లోదును దాని గ్రామములను కట్టించెను.

12. The sons of Elpa`al: `Ever, and Mish`am, and Shemed, who built Ono and Lod, with the towns of it;

13. బెరీయాయును షెమయును అయ్యాలోను కాపురస్థులయొక్క పితరులలో పెద్దలు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి.

13. and Beri`ah, and Shema, who were heads of fathers' houses of the inhabitants of Ayalon, who put to flight the inhabitants of Gat;

14. అహ్యోషాషకు యెరేమోతు

14. and Achyo, Shashak, and Yeremot,

15. and Zevadyah, and `Arad, and `Eder,

16. మిఖాయేలు ఇష్పా యోహా అనువారు బెరీయా కుమారులు.

16. and Mikha'el, and Yishpah, and Yocha, the sons of Beri`ah,

17. జెబద్యా మెషుల్లాము హిజికి హెబెరు

17. and Zevadyah, and Meshullam, and Hizki, and Hever,

18. ఇష్మెరై ఇజ్లీయా యోబాబు అనువారు ఎల్పయలునకు కుమారులు.

18. and Ishmerai, and Yizli'ah, and Yovav, the sons of Elpa`al,

19. and Yakim, and Zikhri, and Zavdi,

20. ఎలీయేనై జిల్లెతై ఎలీయేలు.

20. and Eli`esenai, and Tzilletai, and Eli'el,

21. అదాయా బెరాయా షిమ్రాతు అనువారు షిమీకి కుమా రులు.

21. and `Adayah, and Berayah, and Shimrat, the sons of Shim`i,

22. and Yishpan, and `Ever, and Eli'el,

23. and `Avdon, and Zikhri, and Hanan,

24. హనన్యా ఏలాము అంతోతీయా

24. and Hananyah, and `Elam, and `Antotiyah,

25. ఇపెదయా పెనూయేలు అనువారు షాషకు కుమారులు.

25. and Yifdeyah, and Penu'el, the sons of Shashak,

26. షంషెరై షెహర్యా అతల్యా

26. and Shamsherai, and Shecharyah, and `Atalyah,

27. యహరెష్యా ఏలీయ్యా జిఖ్రీ అను వారు యెరోహాము కుమారులు.

27. and Ya`areshyah, and Eliyah, and Zikhri, the sons of Yerocham.

28. వీరు తమ తమ తరము లన్నిటిలో పితరుల యిండ్లకు పెద్దలును, ప్రముఖులునై యుండి యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి.

28. These were heads of fathers' houses throughout their generations, chief men: these lived in Yerushalayim.

29. గిబియోనునకు తండ్రియైనవాడు గిబియోనులో కాపుర ముండెను. ఇతని భార్యపేరు మయకా;

29. In Giv`on there lived the father of Giv`on, Ye`i'el, whose wife's name was Ma`akhah;

30. ఇతని పెద్ద కుమారుడు అబ్దోను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు నాదాబు

30. and his firstborn son `Avdon, and Tzur, and Kish, and Ba`al, and Nadav,

31. గెదోరు అహ్యో జెకెరు అనువారు.

31. and Gedor, and Achyo, and Zekher.

32. మిక్లోతు షిమ్యాను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి ఎదురుగానున్న యిండ్లలోనే యెరూషలేము నందు కాపురముండిరి.

32. Miklot became the father of Shim`a. They also lived with their brothers in Yerushalayim, over against their brothers.

33. నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును మల్కీషూవను అబీనాదాబును ఎష్బయలును కనెను.

33. Ner became the father of Kish; and Kish became the father of Sha'ul; and Sha'ul became the father of Yonatan, and Malki-Shua, and Avinadav, and Eshba`al.

34. యోనాతాను కుమారుడు మెరీబ్బయలు, మెరీబ్బయలు మీకాను కనెను.

34. The son of Yonatan was Meriv-Ba`al; and Meriv-Ba`al became the father of Mikhah.

35. The sons of Mikhah: Piton, and Melekh, and Ta'rea, and Achaz.

36. ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును అజ్మావెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను.

36. Achaz became the father of Yeho`addah; and Yeho`addah became the father of `Alemet, and `Azmavet, and Zimri; and Zimri became the father of Motzah.

37. మోజా బిన్యాను కనెను, బిన్యాకు రాపా కుమారుడు, రాపాకు ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు.

37. Motzah became the father of Bin`a; Rafah was his son, El`asah his son, Atzel his son.

38. ఆజేలు కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళ్లు అజ్రీకాము బోకెరు ఇష్మాయేలు షెయర్యా ఓబద్యా హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమారులు.

38. Atzel had six sons, whose names are these: `Azrikam, Bokhru, and Yishma'el, and She`aryah, and `Ovadyah, and Hanan. All these were the sons of Atzel.

39. అతని సహోదరు డైన ఏషెకు కుమారులు ముగ్గురు; ఊలాము జ్యేష్ఠుడు, యెహూషు రెండవవాడు, ఎలీపేలెటు మూడవ వాడు.

39. The sons of Eshek his brother: Ulam his firstborn, Ye`ush the second, and Elifelet the third.

40. ఊలాము కుమారులు విలువిద్యయందు ప్రవీణులైన పరాక్రమశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారు లును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; వీరందరును బెన్యా మీనీయులు.

40. The sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons, and sons' sons, one hundred fifty. All these were of the sons of Binyamin.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |