Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 1 | View All

1. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజ్యమందు స్థిరపరచబడగా అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను.

1. daaveedu kumaaruḍaina solomōnu thana raajyamandu sthiraparachabaḍagaa athani dhevuḍaina yehōvaa athanithoo kooḍa uṇḍi athanini bahu ghanuḍaina raajunugaa chesenu.

2. యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణ్యమందు చేయించిన దేవుని సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక

2. yehōvaa sēvakuḍaina mōshē araṇyamandu cheyin̄china dhevuni samaajapu guḍaaramu gibiyōnunanduṇḍenu ganuka

3. సొలొమోను సహస్రాధిపతులకును శతాధిపతులకును న్యాయాధిపతులకును ఇశ్రాయేలీయుల పితరుల యిండ్లకు పెద్దలైనవారి కందరికిని, అనగా ఇశ్రాయేలీయులకందరికిని ఆజ్ఞ ఇయ్యగా సమాజకులందరును

3. solomōnu sahasraadhipathulakunu shathaadhipathulakunu nyaayaadhipathulakunu ishraayēleeyula pitharula yiṇḍlaku peddalainavaari kandarikini, anagaa ishraayēleeyulakandarikini aagna iyyagaa samaajakulandarunu

4. సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొద్దకు పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిర్యత్యారీమునుండి తెప్పించి యెరూషలేమునందు దానికొరకు గుడారమువేసి తాను సిద్ధపరచిన స్థలమున నుంచెను.

4. solomōnuthoo kooḍa kalasi gibiyōnunanduṇḍu balipeeṭhamu noddhaku pōyiri; daaveedu dhevuni mandasamunu kiryatyaareemunuṇḍi teppin̄chi yerooshalēmunandu daanikoraku guḍaaramuvēsi thaanu siddhaparachina sthalamuna nun̄chenu.

5. హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుట్టిన బెసలేలు చేసిన యిత్తడి బలిపీఠము అక్కడ యెహోవా నివాసస్థలము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపువారును దానియొద్ద విచారణ చేసిరి.

5. hooru kumaaruḍaina ooriki puṭṭina besalēlu chesina yitthaḍi balipeeṭhamu akkaḍa yehōvaa nivaasasthalamu eduṭa uṇḍagaa solomōnunu samaajapuvaarunu daaniyoddha vichaaraṇa chesiri.

6. సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సన్నిధినుండి ఇత్తడి బలిపీఠము నొద్దకు సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయ్యి దహనబలులను అర్పించెను.

6. samaajapu guḍaaramu mundhara yehōvaa sannidhinuṇḍi itthaḍi balipeeṭhamu noddhaku solomōnu pōyi daanimeeda veyyi dahanabalulanu arpin̄chenu.

7. ఆ రాత్రియందు దేవుడు సొలొమోనునకు ప్రత్యక్షమైనేను నీకు ఏమి ఇయ్యగోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియ్యగా

7. aa raatriyandu dhevuḍu solomōnunaku pratyakshamainēnu neeku ēmi iyyagōruduvō daani aḍugumani selaviyyagaa

8. సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెనునీవు నా తండ్రియైన దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని స్థానమందు నన్ను రాజుగా నియమించి యున్నావు గనుక

8. solomōnu dhevunithoo eelaagu manavichesenuneevu naa thaṇḍriyaina daaveeduyeḍala bahugaa krupa choopi athani sthaanamandu nannu raajugaa niyamin̄chi yunnaavu ganuka

9. దేవా యెహోవా, నీవు నా తండ్రియైన దావీదునకు చేసిన వాగ్దానమును స్థిరపరచుము; నేల ధూళియంత విస్తారమైన జనులమీద నీవు నన్ను రాజుగా నియమించియున్నావు

9. dhevaa yehōvaa, neevu naa thaṇḍriyaina daaveedunaku chesina vaagdaanamunu sthiraparachumu; nēla dhooḷiyantha visthaaramaina janulameeda neevu nannu raajugaa niyamin̄chiyunnaavu

10. ఈ నీ గొప్ప జనమునకు న్యాయము తీర్చ శక్తిగలవాడెవడు? నేను ఈ జనులమధ్యను ఉండి కార్యములను చక్కపెట్టునట్లు తగిన జ్ఞానమును తెలివిని నాకు దయచేయుము.

10. ee nee goppa janamunaku nyaayamu theercha shakthigalavaaḍevaḍu? Nēnu ee janulamadhyanu uṇḍi kaaryamulanu chakkapeṭṭunaṭlu thagina gnaanamunu telivini naaku dayacheyumu.

11. అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవు ఈ ప్రకారము యోచించు కొని, ఐశ్వర్యమునైనను సొమ్మునైనను ఘనతనైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను దీర్ఘాయువునైనను అడుగక, నేను నిన్ను వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు న్యాయము తీర్చుటకు తగిన జ్ఞానమును తెలివిని అడిగి యున్నావు.

11. anduku dhevuḍu solomōnuthoo eelaagu selavicchenuneevu ee prakaaramu yōchin̄chu koni, aishvaryamunainanu sommunainanu ghanathanainanu nee shatruvula praaṇamunainanu deerghaayuvunainanu aḍugaka, nēnu ninnu vaarimeeda raajugaa niyamin̄china naa janulaku nyaayamu theerchuṭaku thagina gnaanamunu telivini aḍigi yunnaavu.

12. కాబట్టి జ్ఞానమును తెలివియు నీ కియ్య బడును, నీకన్న ముందుగానున్న రాజులకైనను నీ తరువాత వచ్చు రాజులకైనను కలుగని ఐశ్వర్యమును సొమ్మును ఘనతను నీకిచ్చెదను అని చెప్పెను.

12. kaabaṭṭi gnaanamunu teliviyu nee kiyya baḍunu, neekanna mundhugaanunna raajulakainanu nee tharuvaatha vachu raajulakainanu kalugani aishvaryamunu sommunu ghanathanu neekicchedanu ani cheppenu.

13. పిమ్మట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము ఎదుటనున్న బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు వచ్చి ఇశ్రాయేలీ యులను ఏలుచుండెను.

13. pimmaṭa solomōnu gibiyōnulōnuṇḍu samaajapu guḍaaramu eduṭanunna balipeeṭamunu viḍachi yerooshalēmunaku vachi ishraayēlee yulanu ēluchuṇḍenu.

14. సొలొమోను రథములను గుఱ్ఱపు రౌతులను సమ కూర్చెను, వెయ్యిన్ని నాలుగువందలు రథములును పండ్రెండు వేల గుఱ్ఱపు రౌతులును అతనికి ఉండెను; వీరిలో కొందరిని అతడు రథములుండు పట్టణములలో ఉంచెను, కొందరిని తన రాజసన్నిధిని ఉండుటకు యెరూషలేములో ఉంచెను.

14. solomōnu rathamulanu gurrapu rauthulanu sama koorchenu, veyyinni naaluguvandalu rathamulunu paṇḍreṇḍu vēla gurrapu rauthulunu athaniki uṇḍenu; veerilō kondarini athaḍu rathamuluṇḍu paṭṭaṇamulalō un̄chenu, kondarini thana raajasannidhini uṇḍuṭaku yerooshalēmulō un̄chenu.

15. రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళ్లంత విస్తారముగాను, సరళ మ్రానులను షెఫేల ప్రదేశముననున్న మేడిచెట్లంత విస్తారముగాను సమకూర్చెను.

15. raaju yerooshalēmunandu veṇḍi baṅgaaramulanu raaḷlantha visthaaramugaanu, saraḷa mraanulanu shephēla pradheshamunanunna mēḍicheṭlantha visthaaramugaanu samakoorchenu.

16. సొలొమోనునకుండు గుఱ్ఱములు ఐగుప్తులోనుండి తేబడెను, రాజు వర్తకులు ఒక్కొక్క గుంపునకు నియామకమైన ధర నిచ్చి గుంపులు గుంపులుగా కొని తెప్పించిరి.

16. solomōnunakuṇḍu gurramulu aigupthulōnuṇḍi thēbaḍenu, raaju varthakulu okkokka gumpunaku niyaamakamaina dhara nichi gumpulu gumpulugaa koni teppin̄chiri.

17. వారు ఐగుప్తునుండి కొని తెచ్చిన రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల వెండియు గుఱ్ఱమొకటింటికి నూటఏబది తులముల వెండియు నిచ్చిరి; హిత్తీయుల రాజులందరికొరకును సిరియా రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి.

17. vaaru aigupthunuṇḍi koni techina rathamokaṭiṇṭiki aaruvandala thulamula veṇḍiyu gurramokaṭiṇṭiki nooṭa'ēbadhi thulamula veṇḍiyu nichiri; hittheeyula raajulandarikorakunu siriyaa raajulakorakunu vaaru aa dharakē vaaṭini theesikoniri.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |